Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 587/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng
Ngày ban hành: 30/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 0587/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Chương trình công tác năm 2011 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong Chương trình này có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị dự thảo văn bản trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng thời gian quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ;
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Website Bộ CT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Vũ Huy Hoàng

 

CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 0587 /QĐ-BCT ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Phần I

CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ XUẤT

I. Dự thảo Nghị định

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 02/2011

Chuyển từ 2010 sang

2.

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

Cục Quản lý thị trường

Tháng 06/2011

Chuyển từ 2010 sang

3.

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cục Quản lý cạnh tranh

Tháng 6/2011

 

4.

Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Công Thương

Thanh tra Bộ

Tháng 7/2011

Chuyển từ 2010 sang

5.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương

Vụ Tổ chức cán bộ

Tháng 8/2011

 

6.

Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cục Quản lý cạnh tranh

Tháng 9/2011

 

II. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 03/2011

 

2.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tham vấn cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến đàm phán thương mại quốc tế về mở cửa thị trường

Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế

Tháng 4/2011

 

3.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và điều chỉnh giá bán lẻ điện theo cơ chế thị trường

Cục Điều tiết điện lực

Tháng 6/2011

 

4.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia

Cục Xúc tiến thương mại

Tháng 6/2011

 

5.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định quy chế điều hành và thủ tục hành chính tại các cửa khẩu biên giới đất liền

Vụ Thương mại miền núi

Tháng 11/2011

 

III. Dự thảo Thông tư

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư quy định công tác quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Tháng 12/2011

 

2.

Thông tư quy định về các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Tháng 10/2011

 

3.

Thông tư quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn khai thác than hầm lò

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Tháng 02/2011

 

4.

Thông tư quy định về việc sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp

Cục Hóa chất

Tháng 12/2011

 

5.

Thông tư quy định thủ tục cấp Chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi

Vụ Xuất nhập khẩu

Tháng 3/2011

 

6.

Thông tư quy định về việc chuyển đổi mã HS phiên bản 2002 sang phiên bản 2007 cho quy tắc cụ thể mặt hàng trong Hiệp định ASEAN – Nhật Bản

Vụ Xuất nhập khẩu

Tháng 6/2011

 

7.

Thông tư quy định về việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2012

Vụ Xuất nhập khẩu

Tháng 11/2011

 

8.

Thông tư quy định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ Lào

Vụ Xuất nhập khẩu

Tháng 11/2011

 

9.

Thông tư quy định về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Campuchia

Vụ Xuất nhập khẩu

Tháng 11/2011

 

10.

Thông tư quy định về lộ trình, điều kiện và phạm vi của thương nhân Việt Nam tham gia hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa tại nước ngoài

Vụ Xuất nhập khẩu

Tháng 12/2011

 

11.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2009/TT-BCT ngày 25 tháng 06 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Vụ Pháp chế

Tháng 5/2011

 

12.

Thông tư của Bộ Công Thương quy định công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của ngành Công Thương

Vụ Pháp chế

Tháng 6/2011

 

13.

Thông tư quy định xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài các khu kinh tế cửa khẩu (Thay thế Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Bộ Công Thương quy định xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu).

Vụ Thương mại miền núi

Tháng 6/2011

Chuyển từ 2010 sang

14.

Thông tư quy định việc thực hiện trách nhiệm của cơ sở sử dụng năng lượng theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 9/2011

 

15.

Thông tư quy định nội dung, chương trình đào tạo, thẩm quyền cấp, công nhận chứng chỉ quản lý năng lượng, kiểm toán năng lượng

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 9/2011

 

16.

Thông tư quy định về dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 8/2011

 

17.

Thông tư quy định ghi nhãn đối với mặt hàng sữa trên thị trường trong nước

Vụ Khoa học và Công nghệ

Tháng 12/2011

 

18.

Thông tư quy định chi tiết trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam

Cục Xúc tiến thương mại

Tháng 4/20111

 

19.

Thông tư quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt giá dịch vụ phụ trợ

Cục Điều tiết điện lực

Tháng 9/2011

 

20.

Thông tư quy định phương pháp xây dựng giá phân phối điện và giá bán lẻ điện; trình tự, thủ tục lập, thẩm định và ban hành giá phân phối điện

Cục Điều tiết điện lực

9/2011

 

21.

Thông tư quy định trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực

Cục Điều tiết điện lực

Tháng 6/2011

 

22.

Thông tư quy định trình tự, thủ tục nghiên cứu phụ tải

Cục Điều tiết điện lực

Tháng 12/2011

 

23.

Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiết giảm điện khi xảy ra mất cân bằng cung cầu trong hệ thống điện quốc gia

Cục Điều tiết điện lực

Tháng 12/2011

 

24.

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 06/2009/NĐ- CP ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu và thuốc lá

Cục Quản lý thị trường

Tháng 10/2011

 

25.

Thông tư sửa đổi Thông tư 09/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam[1]

Vụ Kế hoạch

Tháng 6/2011

 

IV. Dự thảo Thông tư liên tịch

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Đơn vị chủ trì

Thời gian trình

Ghi chú

1.

Thông tư liên tịch Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng quản lý thị trường tại địa phương

Cục Quản lý thị trường

Tháng 6/2011

 

2.

Thông tư liên tịch Bộ Công Thương và Bộ Công an hướng dẫn về trang bị, sử dụng vũ khí cho lực lượng Quản lý thị trường của Cục Quản lý thị trường

Cục Quản lý thị trường

Tháng 11/2011

 

3.

Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT- BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT- NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới và Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg

Vụ Thương mại miền núi

Tháng 5/2011

 

4.

Thông tư liên tịch Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn Nghị định số 15/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón

Cục Hóa chất

Tháng 12/2011

 

Phần II

DANH MỤC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THỰC THI NGHỊ QUYẾT SỐ 59/NQ-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

I. Đối với phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Điện lực

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ

Cơ quan chủ trì

Tiến độ thực hiện

1.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 (Sửa Điều 34 và khoản 1 Điều 38)

Luật Điện lực số 28/2004/QH11

Cục Điều tiết điện lực

Theo chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

Cục Điều tiết điện lực

Theo thời hạn trình Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định Kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Cục Điều tiết điện lực

Ban hành cùng thời điểm với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2005/NĐ- CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

4.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về quản lý, sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 6 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về quản lý, sử dụng giấy phép hoạt động điện lực

Cục Điều tiết điện lực

 

5.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN

Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT

Cục Điều tiết điện lực

 

II. Đối với phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính không liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật

1. Nghị định và các văn bản có liên quan đến Nghị định

STT

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ

Cơ quan chủ trì

Tiến độ thực hiện

1.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu và Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh dầu khí hóa lỏng

1. Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

2. Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh dầu khí hóa lỏng

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng 3/2011

2.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

Vụ Xuất nhập khẩu

Tháng 3/2011

3.

Thông tư bổ sung quy định về cấp chứng nhận xuất xứ qua mạng Internet

1. Thông tư số 19/2009/TT-BCT ngày 22 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN

2. Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 5 năm 2009 của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản

3. Thông tư số 07/2006/TT-BTM ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP

4. Quyết định số 1375/1999/QĐ-BTM ngày 23 tháng 11 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất khẩu và giấy chứng nhận xuất xứ mẫu hàng hóa A

Vụ Xuất nhập khẩu

Ban hành cùng thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2006/NĐ-CP

4.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

1. Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa

2. Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

3. Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

4. Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ quy định chị tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng 3/2011

5.

Thông tư quy định chi tiết một số điều tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

1. Thông tư số 03/2009/TT-BCT ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Bộ Công Thương hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép thành lập và quy định chế độ báo cáo của Sở giao dịch hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 158/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch hàng hóa

2. Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 năm 2006 của Bộ Thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

3. Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.

4. Thông tư số 06/2006/TT-BTM ngày 11 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Ban hành cùng thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

6.

Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Vụ Thị trường trong nước

Tháng 3/2011

7.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Thông tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số qui định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

Vụ Thị trường trong nước

Ban hành cùng thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2007/ NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá

8.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu

Vụ Công nghiệp nhẹ

Tháng 3/2011

9.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương về sản xuất, kinh doanh rượu

Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Bộ Công Thương về sản xuất, kinh doanh rượu

Vụ Công nghiệp nhẹ

Ban hành cùng thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu

10.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại

Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại

Cục Xúc tiến thương mại

Ban hành trước ngày 31 tháng 3 năm 2011

11.

Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT- BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại

Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM- BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của liên Bộ Thương mại và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại

Cục Xúc tiến thương mại

Ban hành cùng thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2006/N Đ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết về hoạt động xúc tiến thương mại

12.

Thông tư sửa đổi bổ sung Quyết định số 0712/QĐ-BTM ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Quyết định số 0712/QĐ-BTM ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Thương mại về quy chế dành cho doanh nghiệp có thương hiệu tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia

Cục Xúc tiến thương mại

13.

Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học

Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học

Cục Hóa chất

Tháng 3/2011

14.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Cục Hóa chất

Tháng 3/2011

15.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất

Cục Hóa chất

Ban hành cùng thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung ột số điều của Nghị định số 108/2008/ NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất

16.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp

Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Tháng 3/2011

17.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương về hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ Công Thương về hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Ban hành cùng thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định về vật liệu nổ công nghiệp

18.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh

Cục Quản lý cạnh tranh

Tháng 3/2011

19.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

Cục Quản lý cạnh tranh

Tháng 3/2011

20.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại về đăng ký bán hàng đa cấp

Thông tư số 19/2005/TT-BTM ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Bộ Thương mại về đăng ký bán hàng đa cấp

Cục Quản lý cạnh tranh

Ban hành cùng thời điểm Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2005/ NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp

2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

STT

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ

Cơ quan chủ trì

Tiến độ Thực hiện

1

Quyết định của Thủ tướng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy

Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng 3/2011

3. Danh mục văn bản ban hành theo thẩm quyền

STT

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ

Cơ quan chủ trì

Thời gian trình

1.

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ- CP ngày 23 tháng 01 năm 2006; Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm2 trở lên và Thông tư 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 về việc quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

1. Thông tư số 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 của Bộ Thương mại về hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006

2. Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175cm2 trở lên

3. Thông tư số 02/2010/TT-BCT ngày 14 tháng 01 năm 2010 về việc quy định việc nhập khẩu thuốc lá phục vụ kinh doanh bán hàng miễn thuế

Vụ Xuất nhập khẩu

Tháng 3/2011

2.

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính được quy định tại Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Quyết định số 40/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin

Tháng 3/2011

3.

Thông tư sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sửa dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện

Quyết định số 31/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành quy định kiểm tra hoạt động điện lực và sửa dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Cục Điều tiết điện lực

Tháng 3/2011

4.

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 5 tháng 6 năm 2007 về việc ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường"

1. Quyết định số 46/2008/QĐ-BCT ngày 17 tháng 12 năm 2008 ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì Sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”.

2. Quyết định số 15/2007/QĐ-BTM ngày 5 tháng 6 năm 2007 về việc ban hành Quy chế xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường"

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng 3/2011

5.

Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công nghiệp về ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ Công Nghiệp về ban hành danh mục và quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp

Cục Hóa chất

Tháng 3/2011

6.

Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều quy định về thủ tục hành chính tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 và Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004

1. Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy

2. Quyết định số 115/2004/QĐ-BCN ngày 27 tháng 10 năm 2004 Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Tháng 3/2011

7.

Thông tư thay thế Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 về Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại

Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Tháng 3/2011

8.

Thông tư quy định mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Quyết định số 3806/QĐ-BTM ngày 29 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành mẫu đơn đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, hàng tạm nhập tái xuất, hàng thanh lý của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Vụ Kế hoạch

Tháng 3/2011

 


[1] Nhằm thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (Không được nêu trong Nghị quyết 59/NQ-CP).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 587/QĐ-BCT ngày 30/01/2011 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.370

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!