Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 558/QĐ-UBND 2021 phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Đồng Nai 2021 2025

Số hiệu: 558/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Nguyễn Thị Hoàng
Ngày ban hành: 09/02/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tchức Chính phủ và Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công;

Căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021- 2025;

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định s 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 20/2017/TT-BCT ngày 29 tháng 09 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

Căn cứ Thông tư s 36/2013/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia (được sửa đi bsung bởi Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 07 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

Căn cứ Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc tchức bình chọn sản phm công nghiệp nông thôn tiêu biu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sửa đi, bsung một s điu của Quy định ban hành kèm theo Quyết định s 41/2015/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đng Nai vviệc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu trên địa bàn tỉnh Đng Nai;

Căn cứ Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ Nhân ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai; Căn cứ Quyết định 20/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 04 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về sửa đi, bsung một sđiều của Quy định về xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Nghệ nhân, Thợ giỏi, Người có công đưa nghề về địa phương tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc xây dựng, thm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (được sửa đi, bsung bởi Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai);

Căn cứ Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về Ban hành Quy định mức chi cụ thcho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 5927/TTr- SCT ngày 11 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 513/SCT-CN ngày 28 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 - 2015 với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu của Chương trình

1. Mục tiêu tổng quát

a) Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực thúc đy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quc tế;

b) Phát triển công nghiệp nông thôn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới;

c) Hỗ trợ phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn có lợi thế cạnh tranh, có tiềm năng về thị trường trong nước và xuất khu như: dệt may, da giày, chế biến nông sản thực phẩm, ggia dụng, hàng thủ công mỹ nghệ... không gây ô nhiễm môi trường;

d) Nâng cao năng lực quản lý và chất lượng nguồn nhân lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn , phát triển mẫu mã, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, đi mới năng lực công nghệ, kỹ thuật trong sản xut công nghiệp, tiu thủ công nghiệp.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 từ 5-5,4%/năm, chiếm tỷ trọng 8-8,5% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh;

b) Kim ngạch xuất khẩu công nghiệp nông thôn đến năm 2025 phấn đấu đạt 900.000.000USD, tăng trưởng bình quân đạt 5,2-6%;

c) Có khoảng 300 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn được tư vấn, trợ giúp từ chương trình khuyến công;

II. Đối tượng, phạm vi của Chương trình

1. Đối tượng: Bao gồm các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai.

2. Phạm vi

a) Về phạm vi: Bao gồm các nội dung của hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ, do UBND tỉnh Đồng Nai quản lý và tổ chức thực hiện để hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các ngành, nghề quy định tại Điu 5 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ;

b) Về địa bàn: ưu tiên cho các địa phương có công nghiệp chậm phát triển, vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiu số sinh sống. Theo quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tưng Chính phủ.

III. Nội dung Chương trình

1. Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn

a) Tổ chức 05 đoàn tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước;

b) Tổ chức các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp cho 1.500 học viên;.

c) Hỗ trợ 02 cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng và đăng ký nhãn hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn.

2. Htrợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn

a) Hỗ trợ xây dựng 02 mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới;

b) Hỗ trợ 47 cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3. Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

a) Tổ chức 05 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh);

b) Tham gia 02 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp khu vực);

c) Tổ chức 05 lần xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương (cấp tỉnh);

d) Tổ chức 01 lần xét đề nghị tặng danh hiệu nghệ nhân Ưu tú (cấp Bộ);

đ) Tổ chức 15 gian hàng chung tham gia hội chợ triển lãm trong nước;

e) Hỗ trợ chi phí thuê gian hàng tham gia hội chợ, triển lãm trong nước cho 42 cơ sở công nghiệp nông thôn;

g) Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, dụng cụ quản lý cho 01 phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai;

h) Hỗ trợ 05 cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

4. Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường

a) Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp;

b) Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại 01 cụm công nghiệp;

c) Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại 02 cơ sở công nghiệp nông thôn;

d) Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho 02 cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp.

5. Tư vấn trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn

Hỗ trợ 25 cơ sở công nghiệp nông thôn thuê tư vấn trong các lĩnh vực: lập dự án đầu tư, marketing; quản lý sản xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới.

6. Cung cấp thông tin tuyên truyền:

a) Duy trì, cập nhật 01 trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai;

b) Xây dựng và phát sóng 120 chuyên đề khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai;

c) Xuất bản 8.000 cuốn bản tin Khuyến công;

d) Thực hiện hợp đồng với Cục Thống kê cung cấp 20 kỳ số liệu công nghiệp nông thôn (04 kỳ/quý/năm);

đ) Thiết kế in ấn 5.000 cuốn Brochure sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Đồng Nai;

e) Tổ chức 20 hội thảo phổ biến công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất công nghiệp nông thôn.

7. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.200 cán bộ làm công tác khuyến công;

b) Tổ chức 05 lần điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm;

c) Tham gia 05 hội nghị khuyến công do Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương tổ chức;

d) Thành lập và duy trì mạng lưới 65 cộng tác viên khuyến công;

đ) Duy trì 01 phòng trưng bày sản phẩm của Trung tâm Khuyến công và tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

8. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công, thẩm tra định mức

a) Khảo sát, xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, xây dng đơn giá, thẩm tra định mức đơn giá (xây dựng 01 lần/05 năm);

b) Xây dựng đơn giá, thẩm tra đơn giá áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật (02 năm 01 lần).

IV. Giải pháp

1. Về cơ chế chính sách

a) Đẩy mạnh rà soát, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mới, bổ sung sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực khuyến công áp dụng trong phạm vi tỉnh Đồng Nai;

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu, bảng biểu thống kê số liệu công nghiệp nông thôn, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công;

c) Triển khai các cơ chế chính sách về khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp có tiềm năng, lợi thế của địa phương.

2. Về tổ chức bộ máy

a) Nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh;

b) Củng cố, nâng cao năng lực của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai, đảm bảo thực hiện tt chức năng phục vụ quản lý nhà nước về công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh;

c) Xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác khuyến công;

d) Hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công đến cấp xã.

3. Thiết lập và tăng cường phối hp hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước với các đoàn thchính trị xã hội, các tổ chức, cá nhân nhm thúc đy hoạt động khuyến công

a) Ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Công Thương với Tỉnh Đoàn, Liên minh Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hiệp hội ngành ngh... v trin khai hoạt động khuyến công;

b) Tăng cường phối hợp lồng ghép nội dung hoạt động khuyến công vào chương trình công tác của các cơ quan, đơn vị liên quan; phi hợp với các tổ chức, cá nhân có năng lực trong trin khai thực hiện hoạt động khuyến công.

4. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, liên kết giữa các cơ quan, ban ngành và cơ sở công nghiệp nông thôn

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước vkhuyến khích phát triển công nghiệp, công tác khuyến công, sản xut sạch hơn, đặc biệt là những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao;

b) Tăng cường cập nhật, trao đổi thông tin giữa các cấp, các ngành và với các địa phương khác; đẩy mạnh công tác thu thập thông tin để kịp thời hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn;

c) Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền với nhiều biện pháp và phương tiện khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trực tiếp đến cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công ở cấp huyện, xã;

d) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện dịch vụ hành chính về khuyến công qua mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình.

5. Cân đối, bố trí đủ cho các nội dung hoạt động khuyến công

a) Bảo đảm cân đối bố trí kinh phí hàng năm đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu hoạt động khuyến công của tỉnh nhằm triển khai thực hiện Chương trình đạt hiệu quả cao nhất;

b) Ngoài nguồn ngân sách của Trung ương hỗ trợ, nguồn ngân sách tỉnh cấp hàng năm, huy động nguồn vốn đầu tư từ các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Chương trình và nguồn vốn khác từ việc tham gia lng ghép với các chương trình khác.

IV. Kinh phí dự kiến

1. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 70.993.100.000 đồng. Trong đó:

a) Nguồn kinh phí Khuyến công quốc gia: 600.000.000 đồng, chiếm 0,84%;

b) Nguồn kinh phí khuyến công địa phương: 41.895.600.000 đồng, chiếm 59 %;

c) Nguồn kinh phí thu hút từ các doanh nghiệp công nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (nguồn khác) là 28.497.500.000 đồng, chiếm 40,16 %.

2. Kinh phí thực hiện Chương trình phân theo năm:

ĐVT: đồng

Năm

Tổng kinh phí dkiến

KCQG

KCĐP

Nguồn khác

2021

9.320.500.000

 

6.262.400.000

3.058.100.000

2022

12.034.500.000

300.000.000

7.845.400.000

3.889.100.000

2023

16.553.500.000

 

9.470.400.000

7.083.100.000

2024

16.590.300.000

300.000.000

8.906.200.000

7.384.100.000

2025

16.494.300.000

 

9.411.200.000

7.082.100.000

Cộng

70.993.100.000

600.000.000

41.895.600.000

28.497.500.000

3. Kinh phí dự kiến thực hiện phân theo nội dung hỗ trợ khuyến công

a) Kinh phí khuyến công quốc gia

Dự kiến tổng kinh phí khuyến công quốc gia thực hiện chương trình xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến là 600.000.000 đồng.

b) Kinh phí khuyến công địa phương

Dự kiến tổng kinh phí khuyến công địa phương thực hiện Chương trình là 41.895.600.000 đồng. Trong đó:

- Nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn là 1.645.000.000 đồng;

- Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến là 15.500.000.000 đồng;

- Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là 5.486.000.000 đồng;

- Hỗ trợ liên doanh liên kết, hp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường là 5.100.000.000 đồng;

- Tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn là 875.000.000 đồng;

- Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công là 5.292.000.000 đồng;

- Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công là 7.547.600.000 đồng;

- Chi phí quản lý chương trình, đề án khuyến công địa phương là 450.000.000 đồng;

- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp khuyến công. Kinh phí sẽ bổ sung khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Bố trí và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước:

a) Kinh phí dự kiến thực hiện Chương trình do Sở Công Thương quản lý, tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

b) Hàng năm, căn cứ chương trình khuyến công được cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy định hiện hành và khả năng cân đi ngân sách cho công tác khuyến công, Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, phối hợp Sở Tài chính lập dự toán kinh phí thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét btrí kinh phí thực hiện.

Kinh phí khuyến công phải sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung, có hiệu quả.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

a) Là cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đã được Ủy ban nhân tỉnh phê duyệt;

b) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát và xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến công trình UBND tỉnh ban hành;

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyn, thành phố kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các đề án thuộc Chương trình, bảo đảm việc quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả; tổ chức thực hiện kế hoạch, đề án khuyến công hàng năm theo các nội dung của Chương trình và hướng dẫn các thủ tục tài chính liên quan, cấp phát kinh phí theo đúng quy định;

d) Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trin khai thực hiện các nội dung, cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động khuyến công được Chính phủ và các cơ quan Trung ương ban hành; đề xuất các phương án, giải pháp triển khai Chương trình đạt hiệu quả;

d) Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện các nội dung Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025.

2. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp

Tham mưu Sở Công Thương thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Thẩm tra đề án khuyến công do Ủy ban nhân dân cấp huyện, đơn vị thực hiện đăng ký. Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện/xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, nghiệm thu các đề án khuyến công quốc gia và địa phương được giao theo quy định;

b) Xây dựng chương trình khuyến công địa phương giai đoạn, kế hoạch khuyến công hàng năm, báo cáo định kỳ vtình hình thực hiện kế hoạch khuyến công trên địa bàn tỉnh gửi Cục Công Thương địa phương, Ủy ban nhân tỉnh theo quy định;

c) Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện hàng tháng, quý, 06 tháng, tng kết năm, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan;

d) Triển khai thực hiện các nội dung Chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025. Theo dõi, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện Chương trình, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình báo cáo Sở Công Thương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

đ) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng và triển khai kế hoạch, đề án khuyến công; lập hsơ đề án và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện đề án theo quy định;

e) Phối hợp Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi, giám sát và giải quyết các vn đ liên quan đến thực hiện đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh;

g) Chịu trách nhiệm lưu giữ hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán về chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công theo quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ các thông tin trong hồ sơ, tài liệu và các văn bản trong quá trình lập hồ sơ đề án và tổ chức thực hiện đề án.

3. Sở Tài chính

a) Căn cứ vào Chương trình khuyến công hàng năm, cả giai đoạn và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí để thực hiện Chương trình;

b) Phối hợp với Sở Công Thương hướng dẫn các thủ tục tài chính có liên quan, thẩm định quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Công Thương chuyển giao các đề tài, dự án đã nghiên cứu thành công cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiu thủ công nghiệp để ứng dụng vào thực tiễn sản xuất nhằm phát huy hiệu quả các đtài nghiên cứu; htrợ doanh nghiệp xác lập, khai thác, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ gồm: hướng dẫn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu và bảo hộ thương hiệu đối với sản phẩm công nghiệp nông thôn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Phối hợp với Sở Công Thương triển khai các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp;

b) Lồng ghép các chương trình, đề án khuyến công và áp dụng sản xuất sạch hơn vào các chương trình, đề án khác của tỉnh đthực hiện có hiệu quả.

6. Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai

Hỗ trợ thu thập, thống kê và cung cấp các thông tin, số liệu về sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh cho Trung tâm Khuyến công và Tư vn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai xây dựng dữ liệu công nghiệp nông thôn.

7. Các sở, ban, ngành liên quan khác

Các sở, ban, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phối hợp với Sở Công Thương lồng ghép các dự án thuộc các chương trình mục tiêu của tỉnh, chương trình phát triển kinh tế - xã hội với các đề án khuyến công để triển khai thực hiện.

8. Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và thực hiện các chương trình, chuyên mục về hoạt động khuyến công, những mô hình trình din kỹ thuật đạt hiệu quả cao, các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp...kịp thời thông tin về những mô hình công nghiệp nông thôn mang lại hiệu quả kinh tế cao, để người dân và các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức, áp dụng, nhân rộng và hiểu rõ hơn về hoạt động khuyến công.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo các Phòng chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động khuyến công trên địa bàn;

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn lựa chọn, xây dựng các đề án, nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn, đnghị Sở Công Thương htrợ từ ngun kinh phí khuyến công địa phương, quốc gia; phê duyệt và chỉ đạo trin khai kế hoạch khuyến công cấp huyện hàng năm và giai đoạn;

c) Chỉ đạo đội ngũ cộng tác viên triển khai các hoạt động khuyến công và đề xuất các nội dung hỗ trợ đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn;

d) Tổ chức và huy động các nguồn lực, lồng ghép các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát trin kinh tế - xã hội khác với các đề án khuyến công đ trin khai thực hiện.

10. Các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia chương trình khuyến công

a) Tích cực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào quy trình sản xuất, mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, duy trì và phát triển các sản phẩm mang tính truyền thống có tính cạnh tranh cao; áp dụng và thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu nhằm giảm thiu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường;

b) Tổ chức triển khai thực hiện đề án khuyến công theo các nội dung đã được phê duyệt, sử dụng kinh phí đúng mục đích có hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và công nghệ, Cục Thống kê; Các sở ban ngành liên quan khác; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Lãnh đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tham gia chương trình khuyến công chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hoàng

 

PHỤ LỤC 1

BIỂU TỔNG HỢP CHỈ TIÊU CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Nội dung

Chỉ tiêu

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Cộng

A

KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn

 

 

 

 

 

 

0

1.2

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước

đoàn

1

1

1

1

1

5

1.2

Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, Đào tạo các chuyên đề quản lý khác

người

300

300

300

300

300

1.500

1.4

Hỗ trợ CSCNNT xây dựng và đăng ký thương hiệu

thương hiệu

0

1

0

1

0

2

2

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

mô hình

 

 

1

 

1

2

2.2

ng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

cơ sở

9

9

9

9

9

45

3

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh)

lần

1

1

1

1

1

5

3.2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp khu vực)

lần

0

1

0

1

0

2

3.3

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương

lần

1

1

1

1

1

5

3.4

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân Ưu tú (cấp Bộ)

ln

 

 

1

0

 

1

3.5

Trung tâm KC&TV tham gia HCTL trong nước

lần

3

3

3

3

3

15

3.6

Hỗ trợ CSCNNT chi phí thuê gian hàng tham gia HCTL trong nước

gian hàng

10

8

8

8

8

42

3.7

Chi mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày tại Showroom, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp.

Showroom

0

1

0

0

0

1

3.8

Hỗ trợ CSCNNT đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm

cơ sở

1

1

1

1

1

5

4

Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di di cơ sở gây ô nhiễm môi trường

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đu tư phát triển cụm công nghiệp.

CCN

 

1

1

1

1

4

4.2

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.

CCN

 

 

 

1

 

1

4.3

Hỗ trsửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT

cơ sở

 

 

1

 

1

2

4.4

Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

cơ sở

 

 

1

 

1

2

5

Tư vấn, trgiúp CSCNNT

 

 

 

 

 

 

 

5.1

Hỗ trợ CSCNNT tư vấn (Lập dự án đầu tư; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dng công nghệ - thiết bị mới....)

cơ sở

5

5

5

5

5

25

6

Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển CN, KC

 

 

 

 

 

 

 

6.1

Cập nhật thông tin trang Website

Gói

1

1

1

1

1

5

6.2

Chuyên đề khuyến công phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai

Chuyên đề

24

24

24

24

24

120

6.3

Bản tin Khuyến công

cuốn

1.600

1.600

1.600

1.600

1.600

8.000

6.4

Cung cấp số liệu CNNT

quý

4

4

4

4

4

20

6.5

Thiết kế in ấn brochure sản phẩm CNNT tiêu biu tỉnh Đồng Nai

cuốn

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5.000

6.6

Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật

Hội thảo

4

4

4

4

4

20

7

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Tập huấn về công tác khuyến công

người

400

 

400

 

400

1.200

7.2

Điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm .

Lần

1

1

1

1

1

5

7.3

Tham dự hội nghị khuyến công

lần

1

1

1

1

1

5

7.4

Thành lập và duy trì hệ thống mạng lưới khuyến công viên

hệ thống

1

1

1

1

1

5

7.5

Duy trì phòng trưng bày của TTKCTVPTCN

lần

1

1

1

1

1

5

8

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá dịch vụ công, thẩm tra định mức

 

1

 

 

 

 

1

8.1

Khảo sát, Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá, thẩm tra định mức đơn giá (Xây dựng 1 lần / 05 năm)

lần

1

 

 

 

 

1

8.2

Xây dựng đơn giá, thẩm tra đơn giá áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật (02 năm 01 lần)

lần

 

 

1

 

1

2

B

KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

 

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

cơ sở

0

1

0

1

0

2

 

PHỤ LỤC 2

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2021
(Ban hành kèm Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

STT

Nội dung chi

Tổng Kinh phí

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí Khuyến công

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng

Nguồn khác

1

Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phm công nghiệp nông thôn

315.000

315.000

-

0

 

1.1

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước

120.000

120.000

-

0

 

1.2

Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, Đào tạo các chuyên đề quản lý khác

195.000

195.000

 

 

 

1.3

Hỗ trợ CSCNNT xây dựng và đăng ký thương hiệu

 

0

-

 

 

2

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn

5.400.000

2.700.000

2.700.000

0

 

2.1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

0

0

-

0

 

2.2

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

5.400.000

2.700.000

2.700.000

0

 

3

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu

1.203.100

1.020.000

183.100

0

 

3.1

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh)

260.000

260.000

-

0

 

3.2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp khu vực)

0

0

-

0

 

3.3

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương

160.000

160.000

-

0

 

3.4

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân Ưu tú (cấp Bộ)

0

0

-

0

 

3.5

Trung tâm KC&TV tham gia HCTL trong nước

450.000

450.000

-

0

 

3.6

Hỗ trợ CSCNNT chi phí thuê gian hàng tham gia HCTL trong nước

100.000

80.000

20.000

0

 

3.7

Chi mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng đtrưng bày tại Showrum, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp.

0

0

-

0

 

3.8

Hỗ trợ CSCNNT đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm

233.100

70.000

163.100

 

 

4

Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường

0

0

-

0

 

4.1

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

0

0

-

0

 

4.2

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.

0

0

-

0

 

4.3

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT

0

0

-

0

 

4.4

Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

0

0

-

0

 

5

Tư vấn, tr giúp CSCNNT

350.000

175.000

175.000

 

 

5.1

Hỗ trợ CSCNNT tư vấn (Lập dự án đầu tư; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới....)

350.000

175.000

175.000

0

 

6

Cung cp thông tin vcác chính sách phát triển CN, KC

1.058.400

1.058.400

-

0

 

6.1

Cập nhật thông tin trang Website

120.000

120.000

-

0

 

6.2

Chuyên đề khuyến công phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai

480.000

480.000

-

0

 

6.3

Bản tin Khuyến công

198.400

198.400

-

0

 

6.4

Cung cấp số liệu CNNT

40.000

40.000

-

0

 

6.5

Thiết kế prochure sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai

60.000

60.000

 

0

 

6.6

Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật

160.000

160.000

-

0

 

7

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

904.000

904.000

 

 

 

7.1

Tập huấn về công tác khuyến công

260.000

260.000

-

0

 

7.2

Điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm

90.000

90.000

-

0

 

7.3

Tham dự hội nghị khuyến công

20.000

20.000

-

0

 

7.4

Thành lập và duy trì hệ thống mạng lưới khuyến công viên

384.000

384.000

-

0

 

7.5

Duy trì phòng trưng bày của TTKCTVPTCN

150.000

150.000

-

0

 

8

Quản lý chương trình, đề án khuyến công (1,5%)

90.000

90.000

-

0

 

9

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

0

0

-

0

 

9.1

Khảo sát, Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, xây dng đơn giá, thẩm tra định mức đơn giá (Xây dựng 1 lần / 05 năm)

0

0

 

0

 

9.2

Xây dựng đơn giá, thẩm tra đơn giá áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật (02 năm 01 lần)

0

0

 

0

 

 

CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

9.320.500

6.262.400

3.058.100

0

 

B

KHUYẾN CÔNG QUC GIA

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyn giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến

0

0

 

0

 

1.1

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

0

0

-

0

 

 

CỘNG A +B

9.320.500

6.262.400

3.058.100

0

 

 

PHỤ LỤC 3

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2022
(Ban hành kèm Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT

Nội dung chi

Tổng Kinh phí

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí Khuyến công

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng

Nguồn khác

1

Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn

385.000

350.000

35.000

0

 

1.1

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước

120.000

120.000

-

0

 

1.2

Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, Đào tạo các chuyên đề quản lý khác

195.000

195.000

-

 

 

1.3

Hỗ trợ CSCNNT xây dựng và đăng ký thương hiệu

70.000

35.000

35.000

0

 

2

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn

5.400.000

2.700.000

2.700.000

0

 

2.1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

0

0

-

0

 

2.2

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

5.400.000

2.700.000

2.700.000

0

 

3

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

1.553.100

1.374.000

179.100

0

 

3.1

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh)

260.000

260.000

 

0

 

3.2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biu (cấp khu vực)

20.000

20.000

 

0

 

3.3

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về đa phương

160.000

160.000

 

 

 

3.4

Xét tng danh hiu ngh nhân Ưu tú (cấp B)

0

0

-

0

 

3.5

Trung tâm KC&TV tham gia HCTL trong nước

450.000

450.000

-

0

 

3.6

Hỗ trợ CSCNNT chi phí thuê gian hàng tham gia HCTL trong nước

80.000

64.000

16.000

0

 

3.7

Chi mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày tại Showrum, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp.

350.000

350.000

-

0

 

3.8

Hỗ trợ CSCNNT đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm

233.100

70.000

163.100

 

 

4

Hỗ trliên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhim môi trường

1.000.000

500.000

500.000

0

 

4.1

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

1.000.000

500.000

500.000

0

 

4.2

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ti các cm công nghiệp.

0

0

-

0

 

4.3

Hỗ trợ sửa cha, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ti cơ sở CNNT

0

0

-

0

 

4.4

Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

0

0

 

0

 

5

Tư vấn, trợ giúp CSCNNT

350.000

175.000

175.000

 

 

5.1

Hỗ trợ CSCNNT tư vấn (Lập dự án đầu tư; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới....)

350.000

175.000

175.000

0

 

6

Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển CN, KC

1.058.400

1.058.400

-

0

 

6.1

Cp nhật thông tin trang Website

120.000

120.000

-

0

 

6.2

Chuyên đề khuyến công phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai

480.000

480.000

-

0

 

6.3

Bản tin Khuyến công

198.400

198.400

-

0

 

6.4

Cung cấp số liu CNNT

40.000

40.000

-

0

 

6.5

Thiết kế prochure sản phm CNNT tiêu biu tỉnh Đồng Nai

60.000

60.000

-

0

 

6.6

Hi thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật

160.000

160.000

-

0

 

7

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

1.598.000

1.598.000

 

 

 

7.1

Tập huấn về công tác khuyến công

0

0

-

0

 

7.2

Điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đon và kế hoạch khuyến công hàng năm.

90.000

90.000

-

0

 

7.3

Tham dự hội nghị khuyến công

20 000

20.000

-

0

 

7.4

Thành lập và duy trì hệ thống mạng lưới khuyến công viên

1.338.000

1.338.000

 

0

 

7.5

Duy trì phòng trưng bày ca TTKCTVPTCN

150.000

150.000

-

0

 

8

Quản lý chương trình, đề án khuyến công (1,5%)

90.000

90.000

-

0

 

9

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

0

0

-

0

 

9.1

Khảo sát, Xây dựng định mức kinh tế kthuật, xây dng đơn giá, thẩm tra định mức đơn giá (Xây dựng 1 lần / 05 năm)

0

0

 

0

 

9.2

Xây dựng đơn giá, thẩm tra đơn giá áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật (02 năm 01 lần)

0

0

 

0

 

 

CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

11.434.500

7.845.400

3.589.100

0

 

B

KHUYẾN CÔNG QUC GIA

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyn giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến

600.000

300000

300.000

0

 

1.1

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

0

300000

300.000

0

 

 

CỘNG A +B

12.034.500

8.145.400

3.889.100

0

 

 

PHỤ LỤC 4

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2023
(Ban hành kèm Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT

Ni dung chi

Tổng Kinh phí

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí Khuyến công

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưng

Nguồn khác

1

Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghip nông thôn

315.000

315.000

-

0

 

1.1

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước

120.000

120.000

-

0

 

1.2

Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, Đào tạo các chuyên đề quản lý khác

195.000

195.000

-

 

 

1.3

Hỗ tr CSCNNT xây dng và đăng ký thương hiệu

0

0

-

0

 

2

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghip nông thôn

8.730.000

3.700.000

5.030.000

0

 

2.1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thut

3.330.000

1.000.000

2330.000

0

 

2.2

Ứng dng máy móc thiết bị tiên tiến

5.400.000

2 700.000

2.700.000

0

 

3

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

1.243.100

1.064.000

179.100

0

 

3.1

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh)

260.000

260.000

-

0

 

3.2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp khu vc)

0

0

-

0

 

3.3

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương

160.000

160.000

 

 

 

3.4

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú (cp Bộ)

60.000

60.000

-

0

 

3.5

Trung tâm KC&TV tham gia HCTL trong nước

450.000

450.000

-

0

 

3.6

Hỗ trợ CSCNNT chi phí thuê gian hàng tham gia HCTL trong nước

80.000

64.000

16.000

0

 

3.7

Chi mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày tại Showrum, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp.

0

0

-

0

 

3.8

Hỗ trợ CSCNNT đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm

233.100

70.000

163.100

 

 

4

Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di di cơ sở gây ô nhiễm môi trường

2.999.000

1.300.000

1.699.000

0

 

4.1

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

1.000.000

500.000

500.000

0

 

4.2

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thng xử lý ô nhim môi trường tại các cụm công nghiệp.

0

0

 

0

 

4.3

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT

999.000

300.000

699.000

0

 

4.4

Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

1.000.000

500.000

500.000

0

 

5

Tư vấn, tr giúp CSCNNT

350.000

175.000

175.000

 

 

5.1

Hỗ trợ CSCNNT tư vấn (Lập dự án đầu tư; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bmới....)

350.000

175.000

175.000

0

 

6

Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển CN, KC

1.058.400

1.058.400

-

0

 

6.1

Cập nhật thông tin trang Website

120.000

120.000

-

0

 

6.2

Chuyên đề khuyến công phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai

480.000

480.000

-

0

 

6.3

Bản tin Khuyến công

198.400

198.400

-

0

 

6.4

Cung cấp số liệu CNNT

40.000

40.000

-

0

 

6.5

Thiết kế prochure sản phm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai

60.000

60.000

 

0

 

6.6

Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật

160.000

160.000

-

0

 

7

Nâng cao năng lực quản lý và tchức thực hiện hoạt động khuyến công

1.768.000

1.768.000

 

 

 

7.1

Tập huấn về công tác khuyến công

260.000

260.000

-

0

 

7.2

Điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm.

90.000

90.000

 

0

 

7.3

Tham dự hội nghị khuyến công

20.000

20.000

-

0

 

7.4

Thành lập và duy trì hệ thống mạng lưới khuyến công viên

1.248.000

1.248.000

 

0

 

7.5

Duy trì phòng trưng bày của TTKCTVPTCN

150.000

150.000

-

0

 

8

Quản lý chương trình, đề án khuyến công (1,5%)

90.000

90.000

 

0

 

9

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

0

0

-

0

 

9.1

Khảo sát, Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá, thẩm tra định mức đơn giá (Xây dựng 1 lần / 05 năm)

0

0

 

0

 

9.2

Xây dựng đơn giá, thm tra đơn giá áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật (02 năm 01 lần)

0

0

 

0

 

 

CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

16.553.500

9.470.400

7.083.100

0

 

B

KHUYẾN CÔNG QUC GIA

 

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến

0

0

 

0

 

1.1

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

0

0

-

0

 

 

CỘNG A +B

16.553.500

9.470.400

7.083.100

0

 

 

PHỤ LỤC 5

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2024
(Ban hành kèm Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT

Nội dung chi

Tng Kinh phí

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí Khuyến công

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng

Nguồn khác

1

Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mrộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn

385.000

350.000

35.000

0

 

1.1

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước

120.000

120.000

-

0

 

1.2

Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, Đào tạo các chuyên đề quản lý khác

195.000

195.000

-

 

 

1.3

Hỗ trợ CSCNNT xây dựng và đăng ký thương hiệu

70.000

35.000

35.000

0

 

2

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn

5.400.000

2.700.000

2.700.000

0

 

2.1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

0

0

-

0

 

2.2

ng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

5.400.000

2.700.000

2.700.000

0

 

3

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

1.203.100

1.024.000

179.100

0

 

3.1

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh)

260.000

260.000

-

0

 

3.2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp khu vực)

20.000

20.000

-

0

 

3.3

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương

160.000

160.000

-

 

 

3.4

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân Ưu tú (cấp Bộ)

0

0

-

0

 

3.5

Trung tâm KC&TV tham gia HCTL trong nước

450.000

450.000

-

0

 

3.6

Hỗ trợ CSCNNT chi phí thuê gian hàng tham gia HCTL trong nước

80.000

64.000

16.000

0

 

3.7

Chi mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày tại Showrum, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp.

0

0

 

0

 

3.8

Hỗ trợ CSCNNT đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm

233.100

70.000

163.100

 

 

4

Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường

5.995.000

2.000.000

3.995.000

0

 

4.1

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

1.000.000

500.000

500.000

0

 

4.2

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.

4.995.000

1.500.000

3.495.000

0

 

4.3

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ti cơ sở CNNT

0

0

 

0

 

4.4

Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

0

0

 

0

 

5

Tư vấn, trợ giúp CSCNNT

350.000

175.000

175.000

 

 

5.1

Hỗ trợ CSCNNT tư vấn (Lập dự án đầu tư; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới....)

350.000

175.000

175.000

0

 

6

Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển CN, KC

1.058.400

1.058.400

-

0

 

6.1

Cập nhật thông tin trang Website

120.000

120.000

-

0

 

6.2

Chuyên đề khuyến công phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai

480.000

480.000

--

0

 

6.3

Bản tin Khuyến công

198.400

198.400

-

0

 

6.4

Cung cấp số liệu CNNT

40.000

40.000

-

0

 

6.5

Thiết kế prochure sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đng Nai

60.000

60.000

-

0

 

6.6

Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật

160.000

160.000

-

0

 

7

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

1.508.800

1.508.800

 

 

 

7.1

Tập huấn về công tác khuyến công

0

0

-

0

 

7.2

Điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm.

90.000

90.000

-

0

 

7.3

Tham dự hội nghị khuyến công

20.000

20.000

-

0

 

7.4

Thành lập và duy trì hệ thống mạng lưới khuyến công viên

1.248.800

1.248.800

-

0

 

7.5

Duy trì phòng trưng bày của TTKCTVPTCN

150.000

150.000

-

0

 

8

Quản lý chương trình, đề án khuyến công (1,5%)

90.000

90.000

-

0

 

9

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

0

0

-

0

 

9.1

Khảo sát, Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá, thẩm tra định mức đơn giá (Xây dựng 1 lần / 05 năm)

0

0

 

0

 

9.2

Xây dựng đơn giá, thẩm tra đơn giá áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật (02 năm 01 lần)

0

0

-

0

 

 

CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

15.990.300

8.906.200

7.084.100

0

 

B

KHUYẾN CÔNG QUC GIA

600.000

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyn giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến

600.000

300000

300.000

0

 

1.1

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

600.000

300000

300.000

0

 

 

CỘNG A +B

16.590.300

9.206.200

7.384.100

0

 

 

PHỤ LỤC 6

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2025
(Ban hành kèm Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT

Nội dung chi

Tổng Kinh phí

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí Khuyến công

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưng

Nguồn khác

1

Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mrộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn

315.000

315.000

 

0

 

1.1

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước

120.000

120.000

 

0

 

1.2

Hỗ trợ đào tạo khởi sự doanh nghiệp, Đào tạo các chuyên đề quản lý khác

195.000

195.000

 

 

 

1.3

Hỗ trợ CSCNNT xây dựng và đăng ký thương hiệu

0

0

-

0

 

2

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn

8.730.000

3.700.000

5.030.000

0

 

2.1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

3.330.000

1.000.000

2.330.000

0

 

2.2

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

5.400.000

2.700.000

2.700.000

0

 

3

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

1.183.100

1.004.000

179.100

0

 

3.1

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh)

260.000

260.000

 

0

 

3.2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp khu vực)

0

0

 

0

 

3.3

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương

160.000

160.000

 

 

 

3.4

Xét tng danh hiu ngh nhân Ưu tú (cấp B)

0

0

-

0

 

3.5

Trung tâm KC&TV tham gia HCTL trong nước

450.000

450.000

-

0

 

3.6

Hỗ trợ CSCNNT chi phí thuê gian hàng tham gia HCTL trong nước

80.000

64.000

16.000

0

 

3.7

Chi mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày tại Showrum, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghip.

0

0

 

0

 

3.8

Hỗ trợ CSCNNT đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm

233.100

70.000

163.100

 

 

4

Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường

2.999.000

1.300.000

1.699.000

0

 

4.1

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cm công nghip.

1.000.000

500.000

500.000

0

 

4.2

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ti các cm công nghiệp.

0

0

 

0

 

4.3

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường ti cơ sở CNNT

999.000

300.000

699.000

0

 

4.4

Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

1.000.000

500.000

500.000

0

 

5

Tư vấn, trợ giúp CSCNNT

350.000

175.000

175.000

 

 

5.1

Hỗ trợ CSCNNT tư vấn (Lập dự án đầu tư; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới....)

350.000

175.000

175.000

0

 

6

Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển CN, KC

1.058.400

1.058.400

 

0

 

6.1

Cập nhật thông tin trang Website

120.000

120.000

-

0

 

6.2

Chuyên đề khuyến công phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai

480.000

480.000

-

0

 

6.3

Bản tin Khuyến công

198.400

198.400

-

0

 

6.4

Cung cấp số liệu CNNT

40.000

40.000

-

0

 

6.5

Thiết kế prochure sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai

60.000

60.000

-

0

 

6.6

Hi thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật

160.000

160.000

-

0

 

7

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

1.768.800

1.768.800

 

 

 

7.1

Tập huấn về công tác khuyến công

260.000

260.000

-

0

 

7.2

Điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đon và kế hoạch khuyến công hàng năm.

90.000

90.000

-

0

 

7.3

Tham dự hội nghị khuyến công

20.000

20.000

-

0

 

7.4

Thành lập và duy trì hệ thống mạng lưới khuyến công viên

1.248.800

1.248.800

-

0

 

7.5

Duy trì phòng trưng bày của TTKCTVPTCN

150.000

150.000

-

0

 

8

Quản lý chương trình, đề án khuyến công (1,5%)

90.000

90.000

-

0

 

9

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

0

 

-

0

 

9.1

Khảo sát, Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá, thẩm tra định mức đơn giá (Xây dựng 1 lần / 05 năm)

0

0

 

0

 

9.2

Xây dựng đơn giá, thẩm tra đơn giá áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật (02 năm 01 lần)

0

0

-

0

 

 

CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

16.494.300

9.411.200

7.083.100

0

 

B

KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

-

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghvà ứng dụng máy móc tiên tiến

 

0

-

0

 

1.1

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

-

0

-

0

 

 

CỘNG A +B

16.494.300

9.411.200

7.083.100

0

 

 

PHỤ LỤC 7

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Ban hành kèm Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Đồng Nai)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT

Nội dung chi

Tổng Kinh phí

Trong đó

Ghi chú

Kinh phí Khuyến công

Kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng

Nguồn khác

1

Nâng cao năng lực quản lý, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phm công nghiệp nông thôn

1.715.000

1.645.000

70.000

0

 

1.1

Tổ chức khảo sát, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác trong nước

600.000

600.000

-

0

 

1.2

Hỗ trđào tạo khởi sự doanh nghiệp, Đào tạo các chuyên đề quản lý khác

975.000

975.000

 

 

 

1.3

Hỗ trợ CSCNNT xây dựng và đăng ký thương hiệu

140.000

70.000

70.000

0

 

2

Hỗ trxây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp nông thôn

33.660.000

15.500.000

18.160.000

0

 

2.1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật

6.660.000

2.000.000

4 660 000

0

 

2.2

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

27.000.000

13.500.000

13 500.000

0

 

3

Phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

6.385.500

5.486.000

899.500

0

 

3.1

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp tỉnh)

1.300.000

1.300.000

-

0

 

3.2

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (cấp khu vực)

40.000

40.000

-

0

 

3.3

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương

800.000

800.000

 

 

 

3.4

Xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú (cấp Bộ)

60.000

60.000

-

0

 

3.5

Trung tâm KC&TV tham gia HCTL trong nước

2.250.000

2.250.000

-

0

 

3.6

Hỗ trợ CSCNNT chi phí thuê gian hàng tham gia HCTL trong nước

420.000

336.000

84.000

0

 

3.7

Chi mua sắm ban đầu trang thiết bị, dụng cụ quản lý dùng để trưng bày tại Showrum, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp.

350.000

350.000

 

0

 

3.8

Hỗ trợ CSCNNT đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm

1.165.500

350.000

815.500

 

 

4

Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường

12.993.000

5.100.000

7.893.000

0

 

4.1

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút đầu tư phát triển cụm công nghiệp.

4.000.000

2.000.000

2.000.000

0

 

4.2

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp.

4.995.000

1.500.000

3.495.000

0

 

4.3

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở CNNT

1.998.000

600.000

1.398.000

0

 

4.4

Hỗ trợ tư vấn, lãi suất vốn vay cho các cơ sở CNNT gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu, cụm công nghiệp;

2.000.000

1.000.000

1.000.000

0

 

5

Tư vấn, tr giúp CSCNNT

1.750.000

875.000

875.000

 

 

5.1

Hỗ trợ CSCNNT tư vấn (Lập dự án đầu tư; Thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ - thiết bị mới....)

1.750.000

875.000

875.000

0

 

6

Cung cấp thông tin về các chính sách phát triển CN, KC

5.292.000

5.292.000

 

0

 

6.1

Cập nhật thông tin trang Website

600.000

600.000

-

0

 

6.2

Chuyên đkhuyến công phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Đồng Nai

2.400.000

2.400.000

 

0

 

6.3

Bản tin Khuyến công

992.000

992.000

-

0

 

6.4

Cung cấp số liệu CNNT

200.000

200.000

-

0

 

6.5

Thiết kế prochure sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai

300.000

300.000

 

0

 

6.6

Hội thảo phổ biến công nghệ kỹ thuật

800.000

800.000

-

0

 

7

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công

7.547.600

7.547.600

 

 

 

7.1

Tập huấn về công tác khuyến công

780.000

780.000

-

0

 

7.2

Điều tra thống kê, xây dựng chương trình khuyến công giai đoạn và kế hoạch khuyến công hàng năm.

450.000

450.000

 

0

 

7.3

Tham dự hội nghị khuyến công

100.000

100.000

-

0

 

7.4

Thành lập và duy trì hệ thống mạng lưới khuyến công viên

5.467.600

5.467.600

 

0

 

7.5

Duy trì phòng trưng bày của TTKCTVPTCN

750.000

750.000

-

0

 

8

Quản lý chương trình, đề án khuyến công (1,5%)

450.000

450.000

-

0

 

9

Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật

0

0

-

0

 

9.1

Khảo sát, Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, xây dựng đơn giá, thẩm tra định mức đơn giá (Xây dựng 1 lần / 05 năm)

0

0

 

0

 

9.2

Xây dựng đơn giá, thẩm tra đơn giá áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật (02 năm 01 lần)

0

0

 

0

 

 

CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

69.793.100

41.895.600

27.897.500

0

 

B

KHUYẾN CÔNG QUC GIA

1.200.000

 

 

 

 

1

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến

1.200.000

600000

600.000

0

 

1.1

Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến

1.200.000

600000

600.000

0

 

 

CỘNG A +B

70.993.100

42.495.600

28.497.500

0

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 558/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.312

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!