Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 46/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Võ Hùng Việt
Ngày ban hành: 08/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 46/2010/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 37/2008/QĐ-UBND NGÀY 13/5/2008 VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THỦY LỢI TỈNH TÂY NINH ĐẾN NĂM 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 , ngày 04 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP , ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;
Căn cứ Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND , ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 13 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 15/2010/NQ-HĐND , ngày 09/7/2010 về Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND , ngày 08 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa VII, kỳ họp thứ 13 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Theo Tờ trình số 1903/TTr-SNN&PTNT, ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND , ngày 13/5/2008 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng đến năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND , ngày 13/5/2008 về Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 và những định hướng lớn đến năm 2020 gồm những nội dung sau:

Điểm 7.1 Khoản 7 được bổ sung như sau:

Tiêu nước sản xuất cho nông nghiệp; vùng nguyên liệu; các khu, cụm công nghiệp và khu dân cư, khu đô thị.

Tiết a điểm 7.2 khoản 7 được điều chỉnh bổ sung như sau:

Vùng 1:

Đầu tư, sửa chữa, nâng cấp, làm mới một số tuyến đường giao thông kết hợp với thủy lợi, phòng, chống lụt bão; nạo vét sông suối kênh mương tưới, tiêu nước phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh, trong đó :

- Đầu tư xây dựng đê bao, cống tiêu nước và chắn nước lũ ở ấp 1 xã Bến Củi huyện Dương Minh Châu;

- Nạo vét suối Bà Tươi huyện Gò Dầu;

- Nâng cấp đường ven chân đập phụ hồ Dầu Tiếng huyện Dương Minh Châu;

Vùng 2:

Nạo vét kênh tưới, tiêu nước phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh, trong đó:

- Xây dựng đê bao ấp Phước Long và đê bao ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ huyện Trảng Bàng;

- Nạo vét kênh tiêu biên giới (xã Bình Thạnh và xã Phước Chỉ) huyện Trảng Bàng;

- Xây dựng trạm bơm Phước Lưu, xã Phước Lưu.

Vùng 3:

Diện tích tiêu nước dự kiến trên 14.404 ha, trong đó :

TT

Tên công trình

Địa Điểm

Theo QH trước đây

(ha)

Điều chỉnh

(ha)

Bổ sung DT

(ha)

1

Kênh tiêu Hội Thành

Tân Châu

1.885

2.516

631

2

Kênh tiêu Hội Thạnh

Tân Châu

1.700

2.820

1.120

3

Kênh tiêu Tân Hà

Tân Châu

2.350

3.560

1.210

Tiết c điểm 7.2 khoản 7 được bổ sung như sau:

Đầu tư xây dựng công trình tiêu thoát nước và chắn nước lũ phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh.

Xây dựng đê bao kết hợp làm đường giao thông cứu hộ phòng, chống lụt, bão.

Tiết d điểm 7.2 khoản 7 được điều chỉnh như sau:

Tổng nguồn vốn giai đoạn 2006-2010:                   1.669.036 triệu đồng

Trong đó: Vốn Trung ương                                         1.377.281 triệu đồng

TT

Tên công trình

Địa điểm

Theo QH trước đây

(106 đồng)

Điều chỉnh

(106 đồng)

Bổ sung

(106 đồng)

1

Kênh tiêu Hội Thành

Tân Châu

2.392

9.676

7.284

2

Kênh tiêu Hội Thạnh

Tân Châu

2.552

14.692

12.140

3

Kênh tiêu Tân Hà

Tân Châu

2.140

3.927

1.787

4

Đê bao, cống tiêu nước chắn lũ ấp 1 xã Bến Củi

Dương Minh Châu

 

 

1.000

5

Xây dựng đê bao Phước Long và đê bao ấp Phước Hòa xã Phước Chỉ

Trảng Bàng

 

 

2.758

6

Nạo vét kênh tiêu biên giới (xã Bình Thạnh và xã Phước Chỉ )

Trảng Bàng

 

 

1.811

Tổng nguồn vốn giai đoạn 2011-2020:                   1.886.669 triệu đồng

Trong đó: Vốn Trung ương                                            914.806 triệu đồng

TT

Tên công trình

Địa điểm

Năng lực

Vốn

(106 đồng)

1

Nạo vét suối Bà Tươi

Gò Dầu

Tiêu 2000ha

10.000

3

Xây dựng trạm bơm Phước Lưu

Trảng Bàng

Tưới 800ha

1.787

2

Đường ven chân đập phụ hồ Dầu Tiếng

Dương Minh Châu

53 km

70.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Là một phần không thể tách rời Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND , ngày 13/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Tây Ninh, Chi cục thủy lợi, thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 46/2010/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 37/2008/QĐ-UBND về điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Tây Ninh đến ngày 08/09/2010 và định hướng lớn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.429

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!