Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 419-TTg năm 1995 về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 419-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 21/07/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 419-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 419-TTG NGÀY 21-7-1995 VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Để khuyến khích việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống, đồng thời tiếp tục cải tiến công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ là nhiệm vụ của các cơ quan khoa học và công nghệ, của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa phương, của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và tư nhân.

Đầu tư cho phát triển khoa học công nghệ là nhiệm vụ của mọi cấp, mọi ngành và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Thủ trưởng các Bộ, ngành, các cấp chính quyền; Giám đốc các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các trường đại học có trách nhiệm tổ chức hoạt động khoa học công nghệ của ngành và đơn vị mình.

Điều 2: Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và các Bộ Xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để Thủ tướng Chính phủ quyết định. Kế hoạch này bao gồm các nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trên cơ sở ấy, bố trí tổng mức chi ngân sách của Nhà nước cho các hoạt động khoa học và công nghệ.

Điều 3: Việc xây dựng và quyết định các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Nhà nước cấp kinh phí thực hiện như sau:

a. Thủ tướng Chính phủ quyết định các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về khoa học, công nghệ nhằm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức xây dựng thành một số ít các chương trình và đề tài khoa học công nghệ trọng điểm trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn, sau đó lựa chọn để giao cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. Không bố trí trùng lắp các chương trình, để tài trọng điểm quốc gia với các nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên của các viện, trung tâm nghiên cứu, trường đại học.

Các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải được xây dựng thành các chương trình, đề tài, dự án và được thẩm định theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b. Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân địa phương quyết định kế hoạch, chương trình nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ của ngành, địa phương mình rồi giao cho các cơ quan trực thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương thực hiện. Kinh phí cho các nhiệm vụ này đặt trong ngân sách chung của Bộ, ngành và địa phương theo chức năng thường xuyên.

c. Các Trung tâm khoa học Quốc gia quyết định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của mình, sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Các Đại học Quốc gia quyết định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của mình sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của các trường đại học khác.

Điều 4: Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ vốn ngân sách Nhà nước được tiến hành theo phương thức giao nhiệm vụ như nói ở Điều 3, hoặc tuyển chọn các đơn vị thực hiện thông qua hợp đồng đặt hàng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường được Chính phủ uỷ quyền đặt hàng về các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trọng điểm quốc gia.

Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là người đặt hàng về các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của ngành, địa phương mình.

Giám đốc các doanh nghiệp là người đặt hàng cho các nhiệm vụ phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ của doanh nghiệp mình.

Các cơ quan nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các thành phần kinh tế đã đăng ký hoạt động khoa học công nghệ theo Điều 15, Nghị định số 35-HĐBT ngày 28-1-1992 và các trường đại học, nếu có đủ điều kiện, đều được tham gia dự tuyển theo đơn đặt hàng để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Các cơ quan chủ trì chương trình hoặc đề tài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng nội dung và tiến độ ghi trong hợp đồng và sử dụng ngân sách theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 5: Các doanh nghiệp đều phải có kế hoạch đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và bố trí ngân sách của doanh nghiệp mình để thực hiện; đăng ký các chương trình, đề tài này với cơ quan quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Bộ, ngành chủ quản và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét lựa chọn các đề tài, dự án triển khai công nghệ quan trọng theo các hướng ưu tiên cần có sự hỗ trợ Nhà nước; dành một phần ngân sách của mình hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu, đổi mới công nghệ.

Điều 6: Căn cứ vào tổng mức chi ngân sách của Nhà nước dành cho khoa học và công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cân đối ngân sách cho các nhiệm vụ nêu ở Điều 3, cùng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ Tài chính phân bổ kinh phí cho từng Bộ, ngành, địa phương cho các Trung tâm Khoa học Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Đại học Quốc gia.

Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Trung tâm Khoa học Quốc gia, các Đại học Quốc gia phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ kinh phí cho các trường đại học khác.

Việc cấp phát kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ, kể cả cho các nhiệm vụ theo chức năng thường xuyên và cho các nhiệm vụ trọng điểm quốc gia đều do Bộ Tài chính thực hiện thông qua hệ thống Kho bạc.

Sau khi đánh giá và nghiệm thu về mặt khoa học, cơ quan đặt hàng và đơn vị thực hiện phải tiến hành thanh lý hợp đồng và báo cáo cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính.

Điều 7: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm ban hành thông tư hướng dẫn về:

- Cách thức và trình tự xây dựng các kế hoạch, chương trình, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở các Bộ, các ngành, các địa phương.

- Thể thức tuyển chọn các đơn vị và các nhà khoa học thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo hợp đồng đặt hàng.

- Các thể thức về nghiệm thu, đánh giá kết quả các đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra các Bộ, ngành, các địa phương và các đơn vị thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, chế độ về lập dự toán và quyết toán kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Điều 8: Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ, Giám đốc các Trung tâm Khoa học Quốc gia, Giám đốc các Đại học Quốc gia, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 419-TTg

Hanoi, July 21, 1995

 

DECISION

CONCERNING THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF THE ACTIVITIES IN SCIENTIFIC RESEARCH AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
In order to encourage the research on and application of scientific and technological achievements in production and life, and also to continue improving the State management of the activities in scientific research and technological development;
At the proposal of the Minister of Science, Technology and Environment,

DECIDES:

Article 1.- To research on and apply scientific and technological achievements is a task of all scientific and technological agencies, all echelons and branches at the center and in the localities, of all enterprises, social organizations and private individuals.

To invest in scientific and technological development is a task of all echelons, branches and enterprises in all economic sectors.

The Heads of all ministries, branches and of the administration at all levels, the Directors of the enterprises, scientific research and technological development agencies, and universities have the responsibility to organize the scientific and technological activities of their branches and units.

Article 2.- The Minister of Scientific, Technology and Environment shall coordinate with the State Planning Committee and the Ministries to draft long-term and annual plans on scientific research and technological development, and submit them to the Prime Minister for decision. This plan shall include the task of building the material bases for scientific research and technological development agencies, on which basis to allocate the total State budget for scientific and technological activities.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 419-TTg năm 1995 về cơ chế quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.153

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196