Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 40/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 16/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2020/QĐ-UBND

 An Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH THEO KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN KỲ 2014-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 105/TTr-STP ngày 21 tháng 8 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 76 Quyết định, 49 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang (Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - BTP;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Trung tâm Công báo-Tin học;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ THEO KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014-2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Tên loại

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi

I. Lĩnh vực Ban quản lý khu kinh tế

1

Quyết định

250/2002/QĐ-UB; 29/1/2002

V/v Ban hành quy chế kiểm soát liên ngành tại các khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên và Vĩnh Xương

2

Quyết định

349/2002/QĐ-UB-TC; 18/2/2002

V/v ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương

3

Quyết định

2326/2003/QĐ-UB-TC; 18/11/2003

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh An Giang

4

Quyết định

576/2004/QĐ.UB.TC; 12/4/2004

V/v ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

5

Quyết định

09/2006/QĐ-UBND; 01/03/2006

V/v thành lập khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

6

Quyết định

10/2006/QĐ-UBND; 01/03/2006

V/v ban hành quy chế hoạt động Khu bảo thuế Tịnh Biên, thuộc khu vực cửa khẩu Tịnh Biên, nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang

7

Quyết định

23/2008/QĐ-UBND; 30/6/2008

V/v ban hành quy chế mua hàng miễn thuế tại khu thương mại công nghiệp Tịnh Biên

8

Quyết định

37/2008/QĐ-UBND; 13/10/2008

Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

9

Quyết định

19/2014/QĐ-UBND; 17/4/2014

Về việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai theo cơ chế “Một cửa liên thông” đối với các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, các khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang

II. Lĩnh vực Giáo dục

1

Quyết định

576/1999/QĐ-UB; 31/03/1999

V/v ban hành tạm thời mức thu lệ phí Thi nghề phổ thông, thi chứng chỉ A, B, ngoại ngữ, tin học

2

Quyết định

1954/2001/QĐ.UB; 27/9/2001

V/v thành lập Ban Chỉ đạo bồi dưỡng giáo viên tỉnh

3

Quyết định

3513/2005/QĐ-UBND; 28/12/2005

V/v phê duyệt "Chương trình bảo trợ học sinh - sinh viên nghèo hiếu học tỉnh An Giang đến năm 2010

4

Quyết định

46/2010/QĐ-UBND; 14/10/2010

Ban hành Quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

5

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND; 24/08/2009

Về củng cố công tác phổ cập giáo dục và đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập

III. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

1

Quyết định

2508/2002/QĐ-UB; 24/10/2002

V/v Ban hành chương trình hành động hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh An Giang

2

Quyết định

3368/2005/QĐ-UBND; 19/12/2005

V/v ban hành quy chế cho vay Hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp

3

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND; 22/02/2007

V/v ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế "một cửa" liên thông trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoặc giấy phép kinh doanh

4

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND; 05/9/2011

V/v ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển cho cấp huyện từ nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2012 – 2015 và quy định hỗ trợ có mục tiêu từ vốn đầu tư do tỉnh quản lý

IV. Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

1

Quyết định

1941/2003/QĐ-UB; 10/10/2003

Ban hành Bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ ở địa phương

2

Quyết định

44/2008/QĐ-UBND; 10/12/2008

V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

3

Quyết định

42/2009/QĐ-UBND; 25/09/2009

Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh An Giang

4

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND; 14/10/2010

Về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang

5

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND; 14/01/2011

V/v ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh An Giang

6

Quyết định

41/2013/QĐ-UBND; 04/11/2013

Ban hành Quy chế khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

7

Chỉ thị

15/2000/CT.UB; 08/07/2000

V/v Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các doanh nghiệp nhà nước

8

Chỉ Thị

29/2004/CT-UB; 19/08/2004

Về việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn định lượng trên địa bàn tỉnh An Giang

9

Chỉ thị

26/2006/CT-UBND; 22/12/2006

V/v đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

10

Chỉ thị

24/2007/CT-UBND; 19/12/2007

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đo lường trên địa bàn tỉnh An Giang

11

Chỉ thị

09/2009/CT-UBND; 19/08/2009

V/v đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh An Giang

V. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Quyết định

92/QĐ.UB; 28/4/1990

V/v chi trả lương hoặc tiền thù lao cho cán bộ khóa học kỹ thuật làm công tác nông nghiệp ở các xã, trong toàn tỉnh

2

Quyết định

60/QĐ.UB; 02/03/1992

Về việc thành lập trạm kiểm dịch thực vật và thuốc bảo vệ thực vật An Giang

3

Quyết định

577/QĐ.UB; 23/11/1992

V/v tiếp tục thực hiện các Quyết định số 39/QĐ.UB ngày 11/2/1991, Quyết định số 276/QĐ.UB ngày 24/8/1991 và Quyết định số 243/QĐ.UB ngày 8/6/1992 của UBND tỉnh

4

Quyết định

480/QĐ.UB; 25/11/1993

Ban hành bản quy định về cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy chữa cháy

5

Quyết định

469/QĐ-UB-TC; 01/08/1994

V/v chuyển Chi Cục bảo vệ thực vật đơn vị sự nghiệp kinh tế thành đơn vị sự nghiệp

6

Quyết định

472/QĐ.UB.TC; 10/05/1996

V/v thành lập Bộ phận Thanh tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản

7

Quyết định

214/QĐ-UB; 31/03/1995

V/v thành lập Ban Quản lý công trình nước sinh hoạt nông thôn

8

Quyết định

983/QĐ-UB; 18/11/1995

V/v công nhận các Xã vùng trũng thuộc các Dự án kinh tế mới tỉnh An Giang

9

Quyết định

986/QĐ.UB.TC; 29/08/1996

Ban hành bản quy định về quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

10

Quyết định

1253/QĐ-UB; 22/10/1996

V/v sáp nhập Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống và mạng lưới kỹ thuật viên Trồng trọt vào Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang

11

Quyết định

875/1998/QĐ-UB; 13/05/1998

Điều chỉnh thu phí tiêm phòng gia súc

12

Quyết định

255/QĐ.UB; 02/8/1988

V/v giao nhiệm vụ cho Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh kiểm dịch hàng nông sản xuất, nhập tỉnh

13

Quyết định

640/1998/QĐ.UB; 01/04/1998

Ban hành bản quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển động vật rừng hoang dã, quí hiếm

14

Quyết định

700/1998/QĐ.UB; 08/04/1998

Ban hành quy chế hoạt động của tổ kiểm tra liên ngành về nhập khẩu gỗ Campuchia

15

Quyết định

427/1999/QĐ-UB; 09/3/1999

Giá thu phí tiêm phòng

16

Quyết định

1582/1999/QĐUB; 19/07/1999

Ban hành bản quy định về quản lý và bảo vệ môi trường nước mặt nuôi trồng thuỷ sản trong lồng bè

17

Quyết định

1651/1999/QĐ-UB; 30/07/1999

V/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất giống thủy sản tỉnh An Giang

18

Quyết định

901/2000/QĐ-UBND; 07/4/2000

Phê duyệt quy hoạch vùng neo đậu bè cá tỉnh An Giang

19

Quyết định

2304/2002/QĐ.UB; 24/09/2002

V/v ban hành bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước ở địa phương trên lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

20

Quyết định

669/2004/QĐ-UB; 20/4/2004

V/v ban hành Chiến lược phát triển nông thôn An Giang đến năm 2020

21

Quyết định

894/2004/QĐ-UB; 25/05/2004

V/v ban hành bản quy định tạm thời về chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản

22

Quyết định

1206/2004/QĐ-UB; 05/07/2004

Về việc ban hành Quy định về quản lý giống cây trồng, giống vật nuôi trong tỉnh An Giang.

23

Quyết định

1205/2004/QĐ-UB; 05/7/2004

V/v ban hành quy định điều kiện giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh An Giang

24

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND; 31/03/2008

Ban hành Bản quy định về quản lý nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

25

Quyết định

06/2009/QĐ-UBND; 21/01/2009

V/v ban hành quy định về quản lý sản xuất, gia công, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng phân bón trên địa bàn tỉnh An Giang

26

Quyết định

21/2009/QĐ-UBND; 17/06/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND ngày 31/3/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành bản quy định về quản lý nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh An Giang

27

Quyết định

31/2009/QĐ-UBND; 17/08/2009

V/v ban hành quy định về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh An Giang

28

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND; 09/6/2011

V/v ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng trong công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh An Giang

29

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND; 05/9/2011

V/v xử lý các quy định về Quy chuẩn kỹ thuật địa phương và ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, công nhận; danh mục chỉ tiêu kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở chế biến cá khô, mắm cá An Giang

30

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND; 20/9/2011

Ban hành các biểu mẫu để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và muối

31

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND; 09/11/2012

Ban hành các biểu mẫu để thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và muối

32

Chỉ thị

05/CT.UB; 12/01/1988

V/v thống nhất quản lý các cơ sở chế biến và chấn chỉnh việc thu mua khai thác, phân phối lâm sản trong toàn tỉnh

33

Chỉ thị

11/CT.UB; 28/4/1988

V/v kiểm tra chặt chẽ chất lượng phân bón, thuốc trừ sâu trước khi đưa ra bán cho dân sử dụng

34

Chỉ thị

03/CT.UB; 20/02/1989

V/v giao nhiệm vụ theo dõi báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp cho Ngành Nông nghiệp

35

Chỉ thị

04/CT-UB; 20/02/1991

Về chiến dịch trừ rầy nâu

36

Chỉ thị

23/CT.UB; 18/11/1991

V/v tổ chức ngăn chặn chặt phá cây rừng trái phép

37

Chỉ thị

27/CT.UB; 19/12/1991

V/v Vận động và tổ chức nhân dân trồng rừng, chấm dứt việc đốn cây và phá hoang để làm rẫy trên núi

38

Chỉ thị

24/CT-UB; 28/7/1992

V/v tiêm phòng bệnh sốt lở mồm long móng cho trâu bò

39

Chỉ thị

03/CT-UB; 30/03/1993

V/v tổ chức thực hiện Chương trình phát triển nông thôn ở huyện, thị và vấn đề xây dựng cụm xã điểm hoặc xã điểm

40

Chỉ thị

21/CT-UB; 14/10/1993

V/v đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn

41

Chỉ thị

03/CT.UB; 28/01/1994

V/v phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn vành đai biên giới tỉnh An Giang

42

Chỉ thị

05/CT-UB; 20/01/1996

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 22/CP của Chính phủ và Chỉ thị 177/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 02 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những biện pháp cấp bách về phòng cháy và chữa cháy rừng

43

Chỉ thị

10/CT-UB; 09/04/1996

Về công tác sản xuất cá Basa giống và công tác bảo vệ an toàn, bí mật đàn có nền, công nghệ sản xuất cá con

44

Chỉ thị

14/CT.UB; 01/06/1994

V/v tổ chức phòng trừ chuột bảo vệ sản xuất

45

Chỉ thị

27/CT.UB; 13/09/1994

V/v tiêm phòng Vaccin bệnh sốt lở mồm long móng trâu bò của tỉnh An Giang

46

Chỉ thị

34/CT.UB; 27/10/1994

V/v triển khai bảo hiểm cây lúa

47

Chỉ thị

07/1997/CT-UB; 27/01/1997

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 200/TTg của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

48

Chỉ thị

16/1998/CT.UB; 29/04/1998

Về việc cấm chăn thả vịt trên đồng ruộng, sông, rạch và các công trình thủy lợi

49

Chỉ thị

28/1999/CT-UBND; 24/9/1999

V/v phòng chống dịch lở mồm long móng

50

Chỉ thị

10/2001/CT-UB; 26/04/2001

Tăng cường các biện pháp thực hiện chủ trương: cấm chăn thả vịt đàn trên đồng ruộng, chất chà trên kinh mương, sông rạch và cấm phơi lúa, nông sản trên đường giao thông

51

Chỉ thị

23/2001/CT-UB; 09/10/2001

V/v Tổ chức xây dựng quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư xã, ấp

52

Chỉ thị

05/2003/CT-UB; 10/03/2003

Về việc neo bè, đào ao nuôi cá theo đúng quy hoạch và giữ gìn vệ sinh môi trường

53

Chỉ thị

02/2014/CT-UBND; 11/02/2014

Về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang

VI. Lĩnh vực Nội vụ

1

Quyết định

403/1999/QĐ-UB; 05/03/1999

V/v Ban hành "Quy chế tạm thời về công tác Văn thư và công tác Lưu trữ"

2

Quyết định

54/2011/QĐ-UBND; 15/12/2011

V/v ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh An Giang

VII. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Quyết định

551/2002/QĐ-UB; 08/3/2002

V/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

2

Quyết định

201/2003/QĐ-UB; 17/02/2003

V/v ban hành bản quy định về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang

3

Quyết định

2026/2003/QĐ.UB; 16/10/2003

V/v Ban hành bản quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang

4

Quyết định

1748/2005/QĐ-UBND; 16/06/2005

V/v ban hành quy chế về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang

5

Quyết định

26/2008/QĐ-UBND; 04/08/2008

Ban hành quy chế kiểm tra và hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính trong khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang

6

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND; 03/09/2008

V/v ban hành quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh

7

Chỉ thị

01/CT.UB; 08/02/1995

Một số nhiệm vụ và biện pháp cấp bách thực hiện Chỉ thị 200 của Thủ tướng Chính phủ

8

 Chỉ thị 

12/CT.UB; 06/02/1995

V/v lập lộ giới hiện trạng, chỉ giới xây dựng và đường đỏ, hiện trạng nhà phố, phục vụ cho công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất tại đô thị

9

Chỉ thị

22/CT.UB; 09/08/1995

V/v quản lý và sử dụng đất bãi bồi

10

Chỉ thị

15/2002/CT-UB; 19/04/2002

V/v tổ chức hoạt động Tuần lễ quốc gia về Nước sạch – Vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6

11

Chỉ thị

34/2004/CT.UB; 30/09/2004

V/v triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm bảo vệ môi trường trong lĩnh vực thu gom và xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh An Giang

12

Chỉ thị

12/2005/CT-UB; 05/4/2005

V/v chấn chỉnh và tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác cát lòng sông

13

Chỉ thị

15/2011/CT-UBND; 10/11/2011

V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản cát lòng sông trái quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

VIII. Lĩnh vực Tài chính

1

Quyết định

2602/2005/QĐ-UBND; 15/09/2005

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản Nhà nước, thời gian lao động và trong sản xuất, tiêu dùng của nhân dân

2

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND; 28/08/2008

V/v quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

3

Quyết định

142/1997/QĐ-UB; 27/01/1997

Ban hành Bản Quy định về việc phân định nguồn thu - nhiệm vụ chi của ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh An Giang

4

Quyết định

143/1997/QĐ-UB; 27/01/1997

Tỷ lệ phân chia các khoản thu điều tiết thuộc Ngân sách địa phương

5

Quyết định

2062/1998/QĐ-UB; 07/10/1998

V/v qui định giá bán lẻ dầu hỏa đối với Huyện Tri Tôn và Tịnh Biên

6

Quyết định

3035/1998/QĐ.UB.TC; 21/11/1998

V/v ban hành Bản quy định về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh An Giang

7

Chỉ thị

37/1998/CT.UB; 18/12/1998

V/v thực hiện kiểm soát chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

8

Chỉ thị

21/2003/CT-UB; 16/07/2003

V/v Thực hiện rộng rãi cơ chế quản lý tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP và khoán chi hành chính các đơn vị hành chính theo Quyết định 192/QĐ-TTg

9

Chỉ thị

15/2004/CT.UB; 10/05/2004

V/v tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ đợt II trên địa bàn tỉnh An Giang

10

Chỉ thị

12/2006/CT-UBND; 20/07/2006

V/v tăng cường thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách

IX. Lĩnh vực Tư pháp

1

Quyết định

833/1998/QĐ.UB; 16/05/1998

Ban hành bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức giám định kỹ thuật-hình sự

2

Quyết định

208/QĐ.UB; 29/10/1991

V/v quy định thu lệ phí hoạt động công tác công chứng Nhà nước

3

Quyết định

149/QĐ-UB; 29/04/1995

Về việc thu lệ phí hộ tịch

4

Quyết định

1400/2002/QĐ.UB;07/6/2002

V/v Phân định thẩm quyền địa hạt công chứng hoạt động, liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang

5

Quyết định

145/2004/QĐ-UB; 30/01/2004

V/v ban hành kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2004

6

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND; 22/5/2007

V/v ban hành quy định về trình tự tiếp nhận đơn, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về bảo vệ môi trường

7

Quyết định

47/2010/QĐ-UBND;14/10/2010

V/v đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và Chủ tịch xã, phường, thị trấn tỉnh An Giang

8

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND;18/02/2011

V/v đơn giản hoá thủ tục hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

9

Chỉ thị

28/1997/CT-UB; 25/08/1997

V/v triển khai thực hiện tổng rà soát
và hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật

10

Chỉ thị

20/1998/CT.UB; 13/05/1998

Về một số biện pháp hỗ trợ cho hoạt động của Hội Luật gia tỉnh An Giang

11

Chỉ thị

19/2001/CT-UB; 20/09/2001

V/v Tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

12

Chỉ thị

16/2003/CT-UB; 19/5/2003

V/v Tổ chức hội thi "Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn với kiến thức pháp luật về năng lực điều hành công việc

13

Chỉ thị

20/2004/CT-UB; 23/6/2004

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

14

Chỉ thị

23/2004/CT-UB; 21/7/2004

Về việc tăng cường công tác đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang

15

Chỉ thị

13/2003/CT-UB; 07/03/2003

V/v Thực hiện chương trình phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh

16

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND; 29/06/2007

V/v tổ chức thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

17

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND; 29/7/2010

Về việc việc triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà Nước

18

Chỉ thị

04/2012/CT-UBND; 04/5/2012

 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang

Tổng cộng: 125 văn bản (76 Quyết định, 49 Chỉ thị)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 40/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


83

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.185.97