Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 395/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh
Ngày ban hành: 09/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 395/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 82/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngày 15 tháng 10 năm 2008 về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC, ĐH (40).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh


CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2011
(Ban hành theo Quyết định số 395 /QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Stt

Tên văn bản

Đối tượng điều chỉnh

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian trình

Ghi chú

Quý I

Quý II

Quý III

Quý IV

I

Văn bản trình Quốc hội và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

1

Luật Quảng cáo

Hoạt động quảng cáo có mục đích sinh lời và không có mục đích sinh lời

Cục Văn hóa cơ sở

 

 

 

 

 

Trình Quốc hội năm 2011

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIII

2

Luật Thư Viện

Tất cả các loại hình thư viện (không phân biệt hình thức sở hữu) có phục vụ cộng đồng trên lãnh thổ Việt Nam

Vụ Thư viện

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 

 

 

 

Đăng ký vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII (2011-2015)

Dự kiến trình Quốc hội năm 2012

3

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Luật Thể dục thể thao quy định về các tổ chức và hoạt động thể dục, thể thao; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

 

 

 

 

Đăng ký vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XIII (2011-2015)

4

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Du lịch

Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực hoạt động du lịch

Tổng cục Du lịch

Các Bộ, ngành liên quan

 

 

 

 

Đăng ký vào chương trình xây dựng luật, pháp lênh của Quốc hội khóa XIII (2011-2015)

5

Pháp lệnh Nghệ thuật biểu diễn

Các tổ chức, cá nhân hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp

 

 

 

 

Đăng ký vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII (2011-2015)

6

Pháp lệnh Mỹ thuật

Tất cả các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam; Tổ chức, cá nhân là người nước ngoài có hoạt động mỹ thuật trên lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp

 

 

 

 

Đăng ký vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII (2011-2015)

 

II

Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1

Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước, các hình thức khen thưởng cao; Nghi lễ Nhà nước và đón tiếp khách nước ngoài.

Tổ chức, cá nhân tổ chức các ngày kỷ niệm, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, các hình thức khen thưởng cao, nghi lễ nhà nước và tiếp khách nước ngoài

Cục Văn hoá cơ sở

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ

 

 

X

 

 

 

2

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2002/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/11/2002 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

Văn phòng

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính

 

X

 

 

 

3

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan

Thanh Tra

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ

 

 

X

 

 

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2004/NĐ-CP ngày 1/7/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao

Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thể thao

Thanh tra

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

 

 

 

X

 

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149/2007/NĐ-CP ngày 9/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Du lịch

Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch

Thanh tra

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ

 

 

 

X

 

6

Nghị định của Chính phủ về công tác gia đình

Tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan đến công tác gia đình

Vụ Gia đình

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 

 

 

X

 

7

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Du lịch

Tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch

Tổng cục Du lịch

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp

 

 

 

X

 

III

Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch

1

Thông tư hướng dẫn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

X

 

 

 

 

2

Thông tư quy định về việc xét tăng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Cá nhân người Việt Nam là Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng

X

 

 

 

 

3

Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao các môn võ thuật

cơ sở thể thao các môn võ thuật

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ

X

 

 

 

 

4

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình

Tổ chức, cá nhân liên quan đến kinh phí trong việc phòng, chống bạo lực gia đình

Vụ Gia đình

 Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng

 

X

 

 

 

5

Thông tư ban hành Quy chế sửa đổi tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa

Gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng

 

X

 

 

 

6

Thông tư liên tịch hướng dẫn công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa

 

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng

 

X

 

 

 

7

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT/MTTW-BVHTT ngày 23/06/2006 của Ban Thường trực, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

 

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

X

 

 

 

8

Thông tư quy định về việc lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

Các di tích trên phạm vi toàn quốc

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

X

 

 

 

9

Thông tư liên tịch quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao thay thế Thông tư liên tịch số 127/2008/BTC-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chế độ dinh dưỡng đặc thù cho vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

Tổng cục TDTT

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ

 

X

 

 

 

10

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2009TTLT-BVHTTDL-BTC quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

chế độ tài chính đối với các giải thi đấu thể thao

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng, Vụ Thi đua khen thưởng

 

X

 

 

 

11

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định về hoạt động Nghệ thuật biểu diễn

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn

Cục Nghệ thuật biểu diễn

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Cục Bản quyền tác giả

 

X

 

 

 

12

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch thay thế Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20/8/2008

Công tác thi đua - khen thưởng

Vụ Thi đua Khen thưởng

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

X

 

 

13

Thông tư liên tich về chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân

Cá nhân người Việt Nam là nghệ nhân

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

X

 

 

14

Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao môn Thể dục thẩm mỹ

Cơ sở thể thao môn thể dục thẩm mỹ

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

X

 

 

15

Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao môn Quần vợt

Cơ sở thể thao môn quần vợt

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ

 

 

X

 

 

16

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch

cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh lưu trú du lịch

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế, Văn phòng

 

 

X

 

 

17

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về kinh doanh Lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Kinh doanh Lữ hành, hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế, Văn phòng, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Hợp tác quốc tế

 

 

X

 

 

18

Thông tư Quy định tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài

Các Trung tâm văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài

Cục Hợp tác quốc tế

Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Văn phòng, các Trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài

 

 

X

 

 

19

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính về việc hưóng dẫn nội dung và định mức chi cho Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015

Nội dung và định mức chi cho Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2011-2015

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Vụ Pháp chế, Văn phòng, các Vụ, Cục liên quan đến Chương trình Mục tiêu quốc gia về văn hóa

 

 

X

 

 

20

Thông tư liên tịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Công an về việc phòng ngừa, ngăn chặn, thống kê các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, báo cáo về tình hình vi phạm và xử phạt vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

 

Vụ Gia đình

Vụ Pháp chế Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng, Thanh tra

 

 

 

X

 

21

Thông tư liên tịch với Bộ Tài chính quy định mức chi Ngân sách Nhà nước cho hoạt động Thư viện.

Thư viện công cộng nhà nước

Vụ Thư viện

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng

 

 

 

X

 

22

Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 31/2001/TTLT/BTC-BVHTT ngày 7/4/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp

 

Cục Văn hóa cơ sở

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

 

 

X

 

23

Thông tư quy định chi tiết Nghị định về quản lý hoạt động Mỹ thuật

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Mỹ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Cục Bản quyền tác giả

 

 

 

 

Trình Bộ trưởng sau khi Nghị định về quản lý hoạt động mỹ thuật được ban hành

24

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm phim nhựa và phim video

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Điện ảnh

Cục Điện ảnh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

 

 

X

 

25

Tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia đối với rạp chiếu phim và thiết bị chiếu phim

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động Điện ảnh

Cục Điện ảnh

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

 

 

X

 

26

Thông tư quy định điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật

Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định cổ vật

Cục Di sản văn hóa

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, Cục Bản quyền tác giả

 

 

 

X

 

27

Thông tư quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao môn Dù lượn

Cơ sở thể thao môn Dù lượn

Tổng cục Thể dục thể thao

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

 

 

X

 

28

Thông tư quy định tiêu chuẩn giám đốc khách sạn

Giám đốc khách sạn

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

 

 

X

 

29

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 736/2009/QĐ-BKHCN ngày 4/5/2009 về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia về du lịch và các dịch vụ có liên quan.

Các doanh nghiệp kinh doanh tàu thuỷ lưu trú du lịch

Tổng cục Du lịch

Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

 

 

X

 

30

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 171/TT-BTC về phí và lệ phí thẩm định kịch bản, thẩm định phim

Chế độ phí và lệ phí thẩm định kịch bản, thẩm định phim

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Vụ Pháp chế, Cục Điện ảnh

 

 

 

X

 

31

Thông tư quy định việc quản lý đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính

 

 

 

X

 

32

Thông tư hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

Các đơn vị sự nghiệp công lập ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

Vụ Tổ chức  cán bộ

Vụ Pháp chế, các Tổng cục, Vụ, Cục chuyên ngành của Bộ

 

 

 

X

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 395/QĐ-BVHTTDL ngày 09/02/2011 về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.133

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!