Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ khoản 4, Điều 9 và cụ thể hóa khoản 1, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 3938/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3938 /QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ KHOẢN 4, ĐIỀU 9 VÀ CỤ THỂ HÓA KHOẢN 1, ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND NGÀY 07/5/2013 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2016;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1577/TTr-SCT ngày 10/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 4, Điều 9 và cụ thể hóa khoản 1, Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh như sau:

1. Bãi bỏ khoản 4, Điều 9 như sau:

“4. Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm xác nhận, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ theo Quy định này”.

2. Cụ thể hóa khoản 1, Điều 6 như sau:

“1. Nhà đầu tư thuộc diện ưu đãi theo Quy định này được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho lao động (tự đào tạo hoặc hợp đồng với cơ sở dạy nghề). Định mức kinh phí đào tạo nghề áp dụng theo quy định tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh; thời gian đào tạo được hỗ trợ chi phí không quá 03 tháng. Trước khi tổ chức đào tạo nghề cho lao động, nhà đầu tư phải đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Sở Tài chính hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện quy trình, thủ tục đảm bảo hỗ trợ theo quy định.”

Các nội dung khác của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh không được bãi bỏ, cụ thể hóa tại Quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực pháp lý.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, KTN
D:\Dropbox\TAM a\Cnghiep\Quyet dinh\2014\
12.11 QD DC QD 07 ve co che ho tro det may.doc

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ khoản 4, Điều 9 và cụ thể hóa khoản 1, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36