Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3593/QĐ-BNN-PC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 16/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3593/QĐ-BNN-PC

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2009 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Kể cả Bộ Thủy sản cũ) chủ trì hoặc liên tịch ban hành tính đến ngày 30 tháng 09 năm 2009 hết hiệu lực thi hành, gồm 111 văn bản (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (KỂ CẢ BỘ THỦY SẢN CŨ) CHỦ TRÌ HOẶC LIÊN TỊCH BAN HÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 30/09/2009 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3593/QĐ-BNN-PC ngày 16 tháng 12 năm 2009 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tính đến hết ngày 30 tháng 09 năm 2009 hết hiệu lực thi hành)

TT

Hình thức

Số, ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban hành

Trích yếu văn bản

Lý do hết hiệu lực

I. QUẢN LÝ CHUNG

1. Hành chính tổng hợp

1

Quyết định

54/2004/QĐ-BNN

28/10/2004

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 30/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ văn bản

2

Quyết định

03/2005/QĐ-BTS

31/01/2005

Bộ Thủy sản

Ban hành quy chế làm việc của Bộ Thủy sản

3

Quyết định

22/2006/QĐ-BNN

29/3/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

Được thay thế bởi Quyết định 89/2008/QĐ-BNN ngày 25/8/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn”

4

Quyết định

12/2006/QĐ-BTS

28/8/2006

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Thủy sản”

2. Tổ chức cán bộ

5

Quyết định

75/2002/QĐ-BNN

19/8/2002

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam

Được thay thế bởi Quyết định 55/2008/QĐ-BNN ngày 24/04/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Thủy lợi VN

6

Quyết định

24/1999/QĐ-BNN

01/02/1999

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định nhiệm vụ cơ cấu tổ chức cho Viện Khoa học Thủy lợi.

7

Quyết định

98/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Bộ

Được thay thế bởi Quyết định 15/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ

8

Quyết định

97/2006/QĐ-BNN

30/10/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc chuyển giao nhiệm vụ công nghệ thông tin thuộc Văn phòng sang Trung tâm Tin học và Thống kê

9

Quyết định

81/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Kế hoạch

Được thay thế bởi Quyết định 08/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch

10

Quyết định

85/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế

Được thay thế bởi Quyết định 12/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Pháp chế

11

Quyết định

96/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định 28/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

12

Quyết định

90/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chế biến nông lâm sản và nghề muối

Được thay thế bởi Quyết định 20/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối

13

Quyết định

95/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý xây dựng công trình

Được thay thế bởi Quyết định 27/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xây dựng công trình

14

Quyết định

93/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục thủy lợi

Được thay thế bởi Quyết định 25/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy lợi

15

Quyết định

94/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống lụt, bão

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 26/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt, bão

16

Quyết định

17/2005/QĐ-BNN

22/3/2005

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ và tổ chức bộ máy một số đơn vị thuộc Bộ

17

Quyết định

89/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Cục Thú y

Được thay thế bởi Quyết định 19/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y

18

Quyết định

09/2003/QĐ-BTS

5/8/2003

Bộ Thủy sản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng Bộ Thủy sản

Được thay thế bằng các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sau khi sáp nhập)

19

Quyết định

05/2007/QĐ-BTS

07/06/2007

Bộ Thủy sản

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản, về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thủy sản

20

Quyết định

71/2005/QĐ-BNN

10/11/2005

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Chăn nuôi

Được thay thế bởi Quyết định 18/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chăn nuôi

21

Quyết định

88/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Bảo vệ thực vật

Được thay thế bởi Quyết định 17/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ thực vật

22

Quyết định

70/2005/QĐ-BNN

10/11/2005

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Trồng trọt

Được thay thế bởi Quyết định 16/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Trồng trọt

23

Quyết định

100/2006/QĐ-BNN

07/11/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Lâm nghiệp.

Được thay thế bởi Quyết định 21/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Lâm nghiệp

24

Quyết định

18/2007/QĐ-BNN

01/3/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp

Được thay thế bởi Quyết định 103/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

25

Quyết định

06/2007/QĐ-BNN

23/11/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Kiểm lâm

Thay thế bởi Quyết định 22/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm

26

Quyết định

08/2003/QĐ-BTS

05/8/2003

Bộ Thủy sản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Thay thế bởi Quyết định 23/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản

27

Quyết định

07/2003/QĐ-BTS

05/8/2003

Bộ Thủy sản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản

Thay thế bởi Quyết định 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

28

Quyết định

122/2003/QĐ-BNN

10/11/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường

Được thay thế bởi Quyết định 45/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

29

Quyết định

118/2003/QĐ-BNN

03/11/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Được thay thế bởi Quyết định 43/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia

30

Quyết định

18/2003/QĐ-BTS

05/8/2003

Bộ Thủy sản

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia

31

Quyết định

86/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tổ chức cán bộ

Được thay thế bởi Quyết định 13/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

32

Quyết định

84/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế

Được thay thế bởi Quyết định 11/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Hợp tác quốc tế

33

Quyết định

83/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Khoa học công nghệ

Được thay thế bởi Quyết định 10/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Khoa học công nghệ

34

Quyết định

99/2003/QĐ-BNN

04/9/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tài chính

Được thay thế bởi Quyết định 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Vụ Tài chính

35

Quyết định

68/2005/QĐ-BNN

02/11/2005

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Tin học và Thống kê thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định 48/2008/QĐ-BNN ngày 21/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học và Thống kê

36

Quyết định

17/2003/QĐ-BTS

05/8/2003

Bộ Thủy sản

Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học thuộc Bộ Thủy sản

37

Quyết định

121/2003/QĐ-BNN

10/11/2003

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định 46/2008/QĐ-BNN ngày 13/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Nông nghiệp Việt Nam và Quyết định 44/2008/QĐ-BNN ngày 11/3/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38

Quyết định

23/2005/QĐ-BTS

26/7/2005

Bộ Thủy sản

Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Thủy sản

39

Quyết định

37/2005/QĐ-BNN

04/7/2005

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Trung ương Dự án Thủy lợi

Được thay thế bởi Quyết định 103/2008/QĐ-BNN ngày 21/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

40

Quyết định

16/2006/QĐ-BNN

08/3/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

Được thay thế bởi Quyết định 14/2008/QĐ-BNN ngày 28/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

41

Quyết định

08/2006/QĐ-BTS

19/04/2006

Bộ Thủy sản

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ

42

Quyết định

29/2006/QĐ-BNN

21/04/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

Được thay thế bởi Quyết định 73/2008/QĐ-BNN ngày 13/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

43

Thông tư liên tịch

11/2004/TTLT-BNN-BNV

2/4/2004

Bộ Nông nghiệp và PTNT-Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Được thay thế bằng Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn

44

Thông tư liên tịch

01/2005/TTLT-BTS-BNV

3/2/2005

Bộ Thủy sản – Bộ Nội vụ

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về thủy sản

Được thay thế bằng Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn

3. Khoa học công nghệ

45

Quyết định

425/2001/QĐ-BTS

25/5/2001

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa chuyên ngành thủy sản

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1149/QĐ-BNN-PC ngày 23 tháng 4 năm 2009 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

46

Quyết định

27/2007/QĐ-BNN

12/3/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành quy chế quản lý Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực NN và PTNT đến năm 2020

Được thay thế bởi Quyết định 94/2008/QĐ-BNN ngày 25/9/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế quản lý “Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” và “Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực thủy sản đến năm 2020”

47

Quyết định

03/2007/QĐ-BNN

19/01/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp.

Được thay thế bởi Quyết định 83/2008/QĐ-BNN ngày 23/7/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

48

Quyết định

75/2007/QĐ-BNN

17/8/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành quy chế quản lý các chương trình, dự án, khuyến nông, khuyến ngư quốc gia

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2008/QĐ-BNN ngày 22/02/2008 về việc ban hành Quy chế quản lý chương trình, dự án khuyến nông, khuyến ngư quốc gia.

4. Hợp tác quốc tế

49

Quyết định

45/2004/QĐ-BNN

30/9/2004

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Thông tư số 49/2009/TT-BNNPTNT ngày 04/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5. Pháp chế

50

Quyết định

73/2004/QĐ-BNN

13/12/2004

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Được thay thế bởi Quyết định số 90/2007/QĐ-BNN ngày 09 tháng 11 năm 2007 ban hành quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm

51

Quyết định

26/2006/QĐ-BTS

29/12/2006

Bộ Thủy sản (cũ)

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

52

Quyết định

11/2006/QĐ-BTS

19/7/2006

Bộ Thủy sản (cũ)

Về việc ban hành quy chế kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

53

Quyết định

90/2007/QĐ-BNN

11/9/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Nội dung liên quan đến soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực)

Nội dung liên quan đến soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thay thế bởi Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

II. QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH

1. Lĩnh vực Hợp tác xã và Phát triển nông thôn

54

Thông tư

01/2007/TT-BNN

15/01/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ sản xuất của đồng bào các dân tộc và miền núi thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010

Được thay thế bởi Thông tư số 12/2009/TT-BNN ngày 6/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010.

55

Thông tư

79/2007/TT-BNN

20/9/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2007/TT-BNN ngày 15/01/2007 hướng dẫn thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010

2. Lĩnh vực chế biến, thương mại nông lâm sản và nghề muối

56

Quyết định

15/2006/QĐ-BTS

08/9/2006

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chuyên ngành thủy sản

Được thay thế bởi Thông tư số 60/2009/TT-BNNPTNT ngày 16/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

57

Thông tư

32/2006/TT-BNN

08/5/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

58

Thông tư

101/2007/TT-BNN

10/12/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

59

Thông tư

40/2008/TT-BNN

03/3/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 101/2007/TT-BNN ngày 10 tháng 12 năm 2007 của Bộ NN&PTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Bộ NN&PTNT “Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài”.

3. Lĩnh vực đê điều, phòng chống lụt bão; xây dựng công trình, thủy lợi

60

Quyết định

804 QĐ/ĐĐ

01/8/1977

Bộ Thủy lợi

Hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

Được thay thế bởi Thông tư 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ

4. Lĩnh vực thú y

61

Quyết định

46/1999/QĐ-BNN

5/3/1999

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy định điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc thú y

Được thay thế bởi Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

62

Quyết định

62/2002/QĐ-BNN

7/11/2002

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Được thay thế bằng Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26/5/2008 Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

63

Quyết định

41/2008/QĐ-BNN

05/03/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam năm 2008

Được thay thế bởi Thông tư 18/2009/TT-BNN ngày 30/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

64

Quyết định

42/2008/QĐ-BNN

05/3/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thay thế Quyết định số 42/2008/QĐ-BNN, ngày 05/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam năm 2008

Được thay thế bởi Thông tư 19/2009/TT-BNN ngày 30/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam

5. Lĩnh vực chăn nuôi

65

Quyết định

17/2007/QĐ-BNN

27/02/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy định về điều kiện ấp trứng và chăn nuôi thủy cầm

Bị bãi bỏ bởi Quyết định 03/2008/QĐ-BNN ngày 9/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2007/QĐ-BNN ngày 27/02/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6. Lĩnh vực bảo vệ thực vật

66

Quyết định

91/2002/QĐ-BNN

11/11/2002

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Được thay thế bởi Quyết định 97/2008/QĐ-BNN ngày 6/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về việc cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

67

Quyết định

63/2007/QĐ-BNN

02/07/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bãi bỏ mẫu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 63/2007/QĐ-BNN ngày 02/7/2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định số 89/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

68

Quyết định

87/2007/QĐ-BNN

29/10/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi nội dung một số thuốc trong danh mục, ban hành kèm theo Quyết định số 23/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 3 năm 2007 và Quyết định số 60/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đã được thay thế bởi Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

69

Quyết định

94/2007/QĐ-BNN

29/10/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

70

Quyết định

32/2008/QĐ-BNN

04/02/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

71

Quyết định

49/2008/QĐ-BNN

27/03/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BNN ngày 03/2/2009 về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

72

Quyết định

76/2008/QĐ-BNN

25/06/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BNN ngày 03/2/2009 về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

73

Quyết định

93/2008/QĐ-BNN

18/9/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam

Được thay thế bởi Thông tư số 05/2009/TT-BNN ngày 03/2/2009 về việc bổ sung một số loại thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

7. Lĩnh vực trồng trọt

74

Quyết định

66/2004/QĐ-BNN

22/11/2004

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy chế công nhận, quản lý và giám sát các phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu và người kiểm định giống cây trồng nông nghiệp

Được thay thế bởi Quyết định 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

75

Quyết định

67/2004/QĐ-BNN

24/11/2004

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về quy chế bình tuyển, công nhận, quản lý và sử dụng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng của cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Được thay thế bởi Quyết định 64/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 23/05/2008 ban hành quy định quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

76

Quyết định

53/2006/QĐ-BNN

26/6/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa cấp siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận và hạt lai F1

Được thay thế bởi Thông tư 42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1

77

Quyết định

19/2006/QĐ-BNN

21/3/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về khảo nghiệm, sản xuất thử, công nhận và đặt tên giống cây trồng nông nghiệp mới

Được thay thế bởi Quyết định 95/2007/QĐ-BNN ngày 27/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới

78

Quyết định

106/2007/QĐ-BNN

28/12/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn

Được thay thế bởi Quyết định 99/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 Ban hành Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn

79

Quyết định

43/2007/QĐ-BNN

16/5/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định sản xuất, chế biến và chứng nhận chè an toàn

80

Quyết định

36/2007/QĐ-BNN

24/4/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

Được thay thế bởi Quyết định 100/2008/QĐ-BNN ngày 15/10/2008 Ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón

81

Quyết định

37/2007/QĐ-BNN

24/4/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới

Được thay thế bởi Quyết định 129/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới

82

Quyết định

33/2007/QĐ-BNN

23/4/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành Quy định công nhận kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm nghiệm phân bón

Thay thế bởi Quyết định 106/2008/QĐ-BNN ngày 29/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón

8. Lĩnh vực lâm nghiệp

83

Thông tư

76/2007/TT-BNN

21/8/2007

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên

Được thay thế bởi Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp

84

Thông tư

07/2008/TT-BNN

25/01/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/8/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên

Được thay thế bởi Thông tư số 39/2008/TT-BNN ngày 03/3/2008 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/8/2007 và Thông tư số 07/2008/TT-BNN ngày 25/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên

85

Thông tư

39/2008/TT-BNN

03/3/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 76/2007/TT-BNN ngày 21/8/2007 và Thông tư số 07/2008/TT-BNN ngày 25/01/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc chuyển rừng và đất lâm nghiệp sang trồng cây cao su ở Tây Nguyên

Được thay thế bởi Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp

86

Thông tư

127/2008/TT-BNN

31/12/2008

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

Được thay thế bởi Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09/9/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp

87

Thông tư

10/2009/TT-BNN

04/3/2009

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Bổ sung một số điểm của Thông tư số 127/2008/TT-BNN ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp

9. Lĩnh vực kiểm lâm

88

Quyết định

54/2006/QĐ-BNN

05/7/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Về việc công bố danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES.

Thay thế bởi Quyết định 74/2008/QĐ-BNN ngày 20/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

89

Quyết định

47/2006/QĐ-BNN

06/06/2006

Bộ Nông nghiệp và PTNT

Ban hành quy chế về quản lý gấu nuôi

Thay thế bởi Quyết định 95/2008/QĐ-BNN ngày 29 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi

10. Lĩnh vực thủy sản

90

Quyết định

402 TS/QĐ

30/9/1992

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế mở lớp và cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng Nhỏ tàu cá;

Được thay thế bởi Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008

91

Quyết định

448 TS/QĐ

21/10/1992

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế mở lớp và cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng Tư tàu cá

92

Quyết định

449 TS/QĐ

21/10/1992

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế mở lớp và cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng hạng Năm tàu cá;

93

Quyết định

461 TS/QĐ

31/10/1992

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng và cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá

94

Quyết định

2134 TS/QĐ

12/11/1994

Bộ Thủy sản

Sửa đổi, bổ sung một số điều trong các Quy chế mở lớp bồi dưỡng và cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá

95

Quyết định

476 QĐ/TCCBLĐ

27/4/1996

Bộ Thủy sản

Sửa đổi một số điều trong các Quy chế mở lớp bồi dưỡng và cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá

96

Quyết định

326/1999/QĐ-TCCBLĐ

23/4/1999

Bộ Thủy sản

Sửa đổi một số điều trong các Quy chế mở lớp bồi dưỡng và thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu đánh cá hạng Năm và hạng Tư

97

Quyết định

718/2001/QĐ-BTS

4/9/2001

Bộ Thủy sản

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế mở lớp bồi dưỡng và thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng Nhỏ, hạng Năm và hạng Tư

98

Quyết định

28/2004/QĐ-BTS

17/12/2004

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế đào tạo nghiệp vụ đi biển cho thuyền viên tàu cá

99

Quyết định

640/1999/QĐ-BTS

22/9/1999

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế Kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Thay thế bởi Quyết định 131/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế Kiểm soát vệ sinh an toàn trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

100

Quyết định

863/1999/QĐ-BTS

30/11/1999

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế kiểm soát an toàn vệ sinh trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

101

Quyết định

649/2000/QĐ-BTS

04/8/2000

Bộ Thủy sản

Ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đạt tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Được thay thế bởi Quyết định 117/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

102

Quyết định

650/2000/QĐ-BTS

04/08/2000

Bộ Thủy sản

Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hóa thủy sản (Nội dung có liên quan đến kiểm tra, chứng nhận CL, VSATTP hàng hóa thủy sản dùng làm thực phẩm hết hiệu lực)

Nội dung liên quan đến kiểm tra, chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản dùng làm thực phẩm được thay thế bởi Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản

103

Quyết định

494/2001/QĐ-BTS

15/6/2001

Bộ Thủy sản

Ban hành quy chế Đăng kiểm tàu cá, đăng ký tàu cá và thuyền viên

Thay thế bởi Quyết định 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế Đăng kiểm tàu cá

104

Quyết định

03/2002/QĐ-BTS

23/1/2002

Bộ Thủy sản

Quy chế quản lý thuốc thú y thủy sản

Được thay thế bởi Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản

105

Quyết định

19/2002/QĐ-BTS

18/9/2002

Bộ Thủy sản

Ban hành “Quy chế quản lý môi trường trong công nghiệp chế biến thủy sản”.

Được thay thế bởi Thông tư 14/2009/TT-BNN ngày 12/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý môi trường trong chế biến thủy sản

106

Quyết định

15/2002/QĐ-BTS

17/5/2002

Bộ Thủy sản

Ban hành quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

Thay thế bởi Quyết định 130/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Quy chế kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

107

Quyết định

09/2007/QĐ-BTS

31/7/2007

Bộ Thủy sản

Ban hành chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH trung ương đảng khóa X, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Được thay thế bởi Quyết định số 1674/QĐ-BNN ngày 4 tháng 6 năm 2008 quy định Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết lần 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X và Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020

108

Thông tư

01/2002/TT-BTS

5/9/2002

Bộ Thủy sản

Hướng dẫn thực hiện điểm c khoản 2, Điều 6 Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 03/2/2000 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp 1999

- Việc cấp chứng chỉ hành nghề thú y đã được quy định tại Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 33/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y.

- Luật Doanh nghiệp 1999 đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp năm 2005. Do vậy, Nghị định 03/2000/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành

109

Thông tư

03/2002/TT-BTS

31/12/2002

Bộ Thủy sản

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 của Chính phủ bổ sung hàng hóa, dịch vụ thương mại vào Danh mục 1 về hàng hóa cấm lưu thông, dịch vụ thương mại cấm thực hiện và Danh mục 3 về hàng hóa, dịch vụ thương mại kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ

Nghị định số 73/2002/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2002 và Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Chính phủ đã hết hiệu lực do Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 thay thế.

110

Thông tư

02/2004/TT-BTS

22/3/2004

Bộ Thủy sản

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 70/2003/NĐ-CP ngày 17/6/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Thay thế bởi Thông tư số 02/2008/TT-BNN ngày 8/1/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP

111

Thông tư liên tịch

61/2008/TTLT-BNN-BNV

15/05/2008

Bộ Nội vụ và Bộ Nông nghiệp và PTNT

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về nông nghiệp và phát triển nông thôn (Điểm a, khoản 2.2, Mục III, Phần I hết hiệu lực)

Bãi bỏ nội dung hướng dẫn về thành lập Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản quy định tại điểm a, khoản 2.2, Mục III, Phần I Thông tư Liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 3593/QĐ-BNN-PC ngày 16/12/2009 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật tính đến ngày 30 tháng 09 ngày 16/12/2009 hết hiệu lực thi hành do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.513

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!