Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 343/QĐ-UBND Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017

Số hiệu: 343/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 17/02/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 343/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 100/TTr-STP ngày 24/01/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện kế hoạch này theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Công tác phía Nam-BTP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, địa phương;
- Website tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, PCNC
NC4-02/2017 (STP)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2017, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

- Kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, bất cập, hạn chế trong việc thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và bám sát nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố (sau đây viết tắt là UBND cấp huyện) và các cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa theo dõi thi hành pháp luật với xây dựng pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân, tổ chức khác trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch.

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN

I. Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

1. Xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan.

Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2017

2. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2017

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hướng dẫn hoạt động kiểm tra lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch năm 2017 của UBND tỉnh

Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

Đơn vị phối hợp: các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan.

Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2017

II. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

1. Lĩnh vực thực hiện theo dõi

1.1. Lĩnh vực trọng tâm: Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước

a) Cấp tỉnh:

- UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường - Chi cục Bảo vệ môi trường;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

+ UBND huyện Long Điền, UBND thị trấn Long Hải;

+ UBND huyện Đất Đỏ, UBND thị trấn Phước Hải;

+ UBND thành phố Bà Rịa, UBND phường Phước Trung;

+ UBND thành phố Vũng Tàu, UBND phường 5;

+ UBND huyện Châu Đức, UBND xã Đá Bạc;

+ UBND huyện Tân Thành, UBND xã Phước Hòa;

+ UBND huyện Côn Đảo.

- Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch, thông báo đến các đơn vị được kiểm tra trước khi Đoàn tiến hành kiểm tra tại các đơn vị.

- Thời gian hoàn thành: Quý III/2017.

b) Cấp huyện:

Đối với địa bàn các đơn vị cấp huyện không nằm trong kế hoạch theo dõi trọng tâm của Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập, thì UBND cấp huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện để theo dõi lĩnh vực trọng tâm năm 2017 được quy định trong Kế hoạch này và báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tư pháp trước ngày 30/10/2017.

1.2. Lĩnh vực khác

Đối với các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 nêu tại Kế hoạch này, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tùy vào đặc điểm, tình hình của từng đơn vị địa phương để thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP , đảm bảo để công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện toàn diện trên mọi lĩnh vực.

2. Nội dung theo dõi

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở đánh giá các nội dung được quy định tại Điều 8 Điều 9 và Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP .

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật

3.1. Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 14/2014/TT-BTP .

3.2. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo chuyên đề lĩnh vực trọng tâm tại các địa phương được xác định trong Kế hoạch này.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

3.3. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

Tổ chức điều tra, khảo sát theo yêu cầu của tình hình thi hành pháp luật về từng lĩnh vực, địa bàn và đối tượng cụ thể thông qua các hình thức: thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức khác trong phạm vi trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Giao Sở Tư pháp chọn lĩnh vực khảo sát, xây dựng kế hoạch khảo sát và tổ chức khảo sát địa bàn theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện tiến hành điều tra, khảo sát cùng với triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.

3.4. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Việc xử lý kết quả thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng thông báo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tiến hành kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm được quy định tại Kế hoạch này;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm và đối tượng cụ thể thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn chuyên sâu đối với chuyên gia, người có liên quan trực tiếp.

- Báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 về UBND tỉnh, Bộ Tư pháp theo quy định.

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

- Căn cứ vào kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ, ngành quản lý và Kế hoạch của UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của cơ quan, đơn vị mình trong đó lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị.

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; khi có yêu cầu, các cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành theo nội dung Kế hoạch;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

3. UBND cấp huyện

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Kế hoạch này;

- Xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của địa phương, trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (đã được xác định tại kế hoạch này). Đồng thời, tùy vào tình hình thực tế tại địa phương để xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác bổ sung vào kế hoạch của UBND cấp huyện;

- Chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, UBND cấp xã trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý;

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, thông qua hoạt động của mình phối hợp thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được sử dụng trong dự toán kinh phí ngân sách năm 2017 của các đơn vị, địa phương.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện định kỳ báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 gửi Sở Tư pháp theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị, địa phương kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các Sở, ngành, UBND cấp huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để kịp thời hướng dẫn./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 343/QĐ-UBND Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2017

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


375
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127