Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2871/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 12/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2871/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Xét Công văn số 970/KN-CGTBKT ngày 29/10/2012; 972/KN-CGTBKT ngày 29/10/2012; 981/KN-CGTBKT ngày 31/10/2012; 1010/KN-KHTH ngày 5/11/2012; 1038/KN-KHTH ngày 09/11/2012 của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia về việc điều chỉnh các Dự án khuyến nông năm 2012;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh các dự án khuyến nông năm 2012 do Trung tâm Khuyến nông quốc gia chủ trì tại phụ lục 1; Bổ sung thực hiện xây dựng mô hình hỗ trợ khuyến nông vụ đông cho một số tỉnh sau bão tại phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2. Căn cứ vào nội dung đã được điều chỉnh và bổ sung, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt thuyết minh các dự án, mô hình đã được điều chỉnh và bổ sung.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

PHỤ LỤC 1

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG NĂM 2012
ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ: TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUỐC GIA

(Kèm theo Quyết định số 2871/QĐ-BNN-KHCN ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên dự án và cá nhân chủ nhiệm

Quyết định phê duyệt

Nội dung đã được phê duyệt

Nội dung điều chỉnh

1

Cơ giới hóa trong sản xuất lúa

Chủ nhiệm dự án: Hà Văn Biên

1671/QĐ-BNN-KHCN ngày 26/7/2011

Địa điểm: Trung tâm KNKN Thừa Thiên Huế

Thời gian: năm 2012

Địa điểm: Trạm KNKL Huyện Kim Bôi

Thời gian: năm 2012

2

Xây dựng mô hình tổ hợp tác và áp dụng cơ giới hóa tổng hợp trong sản xuất ngô.

Chủ nhiệm dự án: Đỗ Hồng Quân

1909/QĐ-BNN-KHCN ngày 13/8/2012

Địa điểm: Trung tâm KN Vĩnh Phúc, Trạm KN Ea Kar, Trung tâm KNKN Hải Phòng

Địa điểm: Công ty Cổ phần Giống cây trồng Miền nam, Trạm KN Vĩnh Tường, Trạm KN Krông Pac.

Địa điểm: TT KN Hà Nam.

Thời gian: năm 2012

Kinh phí: 203.526.000 đ

Không thực hiện, chuyển kinh phí xây dựng mô hình hỗ trợ khuyến nông vụ đông cho 4 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 8

3

Phát triển ngành mây tre đan phục vụ nội tiêu và xuất khẩu

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Đức Khắc

1574/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/7/2012 và 2610 ngày 25/10/2012

Địa điểm Trung tâm KN-KN Quảng Bình

Địa điểm: Trung tâm KNKN Quảng Nam

Địa điểm: Trung tâm KN-KN Hải Phòng, Trung tâm KN Phú Thọ

Thời gian: năm 2012

Kinh phí: 562.000.000đ

Không thực hiện, chuyển kinh phí xây dựng mô hình hỗ trợ khuyến nông vụ đông (HTKNVĐ) cho 4 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 8

4

Trồng rừng cây nguyên liệu thâm canh

Chủ nhiệm dự án: Nguyễn Viết Khoa

1750/QĐ-BNN-KHCN ngày 03/8/2011

Kinh phí đào tạo tập huấn: 1.050 triệu đồng, thông tin tuyên truyền: 363 triệu đồng.

Chuyển kinh phí từ mục đào tạo, tập huấn và thông tin tuyên truyền (158 triệu đồng) sang thực hiện biên soạn và in ấn tài liệu đào tạo.

5

Đánh giá kết quả hoạt động KN giai đoạn 2010-2011 và nhu cầu KN đến năm 2015

1572/QĐ-BNN-KHCN ngày 02/7/2012

Khảo sát, thu thập tài liệu, thông tin.

Giảm kinh phí chuyển để xây dựng mô KTKNVĐ cho 4 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 8 Kinh phí giảm: 100 triệu đồng

6

Chương trình đào tạo huấn luyện TOT

413/QĐ-BNN-TC ngày 05/3/2012

Đơn vị thực hiện: 02 lớp đào tạo TOT của Tổng cục Thủy sản.

Tổng kinh phí: 100.000.000 đ

Không thực hiện chuyển kinh phí để xây dựng mô HTKNVĐ cho 4 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 8

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2871/QĐ-BNN-KHCN ngày 12/11/2012 điều chỉnh dự án khuyến nông Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.142

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!