Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2823/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 20/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2823/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 19 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 8442:2010

ISO 212:2007

Tinh dầu – Lấy mẫu

2.

TCVN 8443:2010

ISO 356:1996

Tinh dầu – Chuẩn bị mẫu thử

3.

TCVN 8444:2010

ISO 279:1998

Tinh dầu – Xác định tỷ trọng tương đối ở 200C – Phương pháp chuẩn

4.

TCVN 8445:2010

ISO 280:1998

Tinh dầu – Xác định chỉ số khúc xạ

5.

TCVN 8446:2010

ISO 592:1998

Tinh dầu – Xác định độ quay cực

6.

TCVN 8447:2010

ISO 1041:1973

Tinh dầu – Xác định điểm đóng băng

7.

TCVN 8448:2010

ISO 4715:1978

Tinh dầu – Xác định phần còn lại sau khi bay hơi

8.

TCVN 8449:2010

ISO 875:1999

Tinh dầu – Đánh giá khả năng hoà trộn trong etanol

9.

TCVN 8450:2010

ISO 1242:1999

Tinh dầu – Xác định trị số axit

10.

TCVN 8451:2010

ISO 709:2001

Tinh dầu – Xác định trị số este

11.

TCVN 8452:2010

ISO 7660:1983

Tinh dầu – Xác định trị số este của các loại tinh dầu chứa các este khó xà phòng hóa

12.

TCVN 8453:2010

ISO 1241:1996

Tinh dầu – Xác định các trị số este trước và sau khi axetyl hóa và tính hàm lượng rượu tự do và rượu tổng số

13.

TCVN 8454:2010

ISO 3794:1976

Tinh dầu (chứa các rượu bậc ba) – Tính hàm lượng rượu tự do bằng cách xác định trị số este sau khi axetyl hóa

14.

TCVN 8455:2010

ISO 1271:1983

Tinh dầu – Xác định trị số carbonyl – Phương pháp hydroxylamin tự do

15.

TCVN 8456:2010

ISO 1279:1996

Tinh dầu – Xác định trị số carbonyl – Phương pháp đo điện thế sử dụng hydroxylamoni clorua

16.

TCVN 8457:2010

ISO 1272:2000

Tinh dầu – Xác định hàm lượng phenol

17.

TCVN 8458:2010

ISO 11021:1999

Tinh dầu – Xác định hàm lượng nước – Phương pháp Karl Fischer

18.

TCVN 8459:2010

ISO/TR 11018:1997

Tinh dầu – Hướng dẫn chung về xác định điểm chớp cháy

19.

TCVN 8460:2010

Tinh dầu – Đánh giá cảm quan

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2823/QĐ-BKHCN ngày 20/12/2010 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.227

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!