Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 28/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Đỗ Hữu Hào
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 28/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 8  năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG BẰNG BỒN CHỨA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành "Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN VỀ GIAO NHẬN, VẬN CHUYỂN KHÍ DẦU MỎ HOÁ LỎNG BẰNG BỒN CHỨA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

Chương 1:

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về kỹ thuật an toàn trong các hoạt động giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) bằng bồn chứa theo đường bộ hoặc đường sắt.

Quy chế này không áp dụng đối với trạm nạp cho ô tô sử dụng LPG làm nhiên liệu - Autogas.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Các tổ chức, cá nhân liên quan tới giao nhận, vận chuyển LPG bằng bồn chứa theo đường bộ hoặc đường sắt.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “LPG” là khí dầu mỏ hoá lỏng.

2. “Rò rỉ” là sự thoát khí hoá lỏng không chủ định và không kiểm soát được của bồn chứa và các phụ kiện của bồn chứa.

3. “Xe bồn vận chuyển” là xe chuyên dùng được thiết kế và lắp đặt bồn chứa, các phụ kiện để vận chuyển LPG bằng đường bộ.

4. “Toa xe bồn” là toa tàu hoả chuyên dùng được thiết kế và lắp đặt bồn chứa, các phụ kiện để vận chuyển LPG bằng đường sắt.

5. “Bên thuê vận chuyển (bên gửi hàng)” là tổ chức, cá nhân đứng tên thuê vận chuyển LPG.

6. “Bên vận tải” là tổ chức, cá nhân nhận vận chuyển LPG.

7. “Bên nhận hàng” là tổ chức, cá nhân đứng tên nhận LPG.

Điều 4. Quy định về các đối tượng liên quan đến vận chuyển, giao nhận LPG

1. Người điều khiển phương tiện, tham gia vận chuyển, giao nhận LPG phải được đào tạo về chuyên môn, huấn luyện về an toàn, kiểm tra và cấp thẻ an toàn lao động.

Người điều khiển phương tiện phải có đủ các chứng chỉ về điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo quy định.

2. Nội dung huấn luyện đối với người tham gia vận chuyển, giao nhận LPG phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2004 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động và quy định tại mục 1.5 của TCVN 6485:1999, tập trung vào các vấn đề sau:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến LPG;

b) Các dấu hiệu, biểu trưng và ký hiệu nguy hiểm của LPG;

c) Đặc tính nguy hiểm của LPG;

d) Các kiến thức cơ bản về xe bồn, toa xe bồn: thiết kế cơ bản, chế tạo, vận hành xe và các thiết bị đi kèm;

đ) Các quy trình xuất và nhập LPG của xe bồn hoặc toa xe bồn;

e) Các biện pháp cần thực hiện khi xảy ra sự cố, tai nạn (cấp cứu, an toàn trên đường, các kiến thức cơ bản về sử dụng các dụng cụ bảo vệ).

Điều 5. Quy định về tài liệu khi vận chuyển LPG

Khi vận chuyển LPG phải có các tài liệu sau đây:

1. Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm do Bộ Công an cấp theo quy định tại Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ.

2. Thẻ an toàn lao động của người điều khiển phương tiện, người vận chuyển.

3. Giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định của hệ thống thiết bị chịu áp lực trên phương tiện vận chuyển.

4. Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đo kiểm và an toàn.

5. Tài liệu hướng dẫn các biện pháp cần thực hiện khi xảy ra sự cố, tai nạn.

6. Tên, địa chỉ, số điện thoại của bên thuê vận chuyển để liên hệ khi cần thiết.

7. Các giấy tờ cần thiết của người điều khiển phương tiện vận tải theo quy định.

8. Giấy chứng nhận đăng ký, giấy chứng nhận đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực cấp cho xe bồn, toa xe bồn.

Điều 6. Quy định về bổ sung chất tạo mùi 

Trước khi vận chuyển, LPG phải được bổ sung chất tạo mùi để phát hiện chúng ngay khi nồng độ trong không khí bằng 20% giới hạn cháy dưới.

Trường hợp LPG không có chất tạo mùi, phải có ghi chú trên bồn chứa, xe bồn để dễ dàng nhận biết.

Điều 7. Trách nhiệm của các bên

1. Trách nhiệm của bên thuê vận chuyển:

Ngoài việc thực hiện các quy định pháp luật và các quy định tại Quy chế này, bên thuê vận chuyển LPG còn có các trách nhiệm sau đây:

a) Giấy thuê vận chuyển ghi rõ tên hàng, mã số, loại nhóm hàng, khối lượng tổng cộng, tên địa chỉ bên thuê vận chuyển, bên nhận hàng;

b) Thông báo bằng văn bản cho bên vận chuyển LPG về những yêu cầu cần phải thực hiện trong quá trình vận chuyển, hướng dẫn xử lý sự cố. Chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh do việc cung cấp chậm trễ, thiếu chính xác hoặc không hợp lệ về các thông tin, tài liệu và chỉ dẫn.

2. Trách nhiệm của bên vận chuyển:

a) Bố trí phương tiện vận chuyển phù hợp với tiêu chuẩn quy định để vận chuyển LPG theo quy định tại Quy chế này và các quy phạm, tiêu chuẩn liên quan;

b) Kiểm tra lượng nạp LPG bảo đảm an toàn vận chuyển theo quy định;

c) Chấp hành đầy đủ hướng dẫn của bên thuê vận chuyển và những quy định ghi tại giấy phép vận chuyển LPG;

d) Chỉ tiến hành vận chuyển khi có đủ giấy phép, biểu trưng và báo hiệu nguy hiểm theo quy định;

đ) Có trách nhiệm huấn luyện, đào tạo, cấp chứng chỉ và đảm bảo người điều khiển phương tiện hiểu biết, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và kỹ thuật khi vận chuyển LPG;

e) Bên vận chuyển chỉ chấp nhận vận chuyển khi có đầy đủ thủ tục, hồ sơ đảm bảo an toàn khi vận chuyển.

3. Tổ chức, cá nhân giao nhận và vận chuyển LPG phải lập Quy trình xuất và nhập LPG, Quy trình xử lý sự cố, Quy trình an toàn, quy định trách nhiệm cụ thể cho từng đối tượng liên quan, tổ chức cho các đối tượng liên quan học, hiểu quy trình và kiểm tra đạt kết quả.

Điều 8. Yêu cầu đối với xe bồn, toa xe bồn

1. Xe bồn được sử dụng để vận chuyển LPG, bao gồm: xe, bồn chứa và các thiết bị phụ trợ trên xe phải được thiết kế, chế tạo, sử dụng theo các yêu cầu tại TCVN 6484: 1999 - Khí đốt hoá lỏng (LPG) - xe bồn vận chuyển - Yêu cầu an toàn về thiết kế, chế tạo và sử dụng.

2. Phía ngoài mỗi bồn chứa LPG tại 2 bên và phía sau phải dán biểu trưng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm như tại phụ lục B của TCVN 6484:1999.

Tất cả các đấu nối bồn phải được ghi nhãn để chỉ chức năng.

Trên ca bin xe và trên thành xe phải có số điện thoại liên hệ khẩn cấp khi xảy ra sự cố. Độ cao chữ số không được nhỏ hơn 40 mm.

Chương 2:

YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN GIAO NHẬN LPG

Điều 9. Yêu cầu chung giao nhận LPG của xe bồn, toa xe bồn

1. Cấm các phương tiện đi qua khu vực tồn trữ, xuất và nhập LPG của xe bồn, toa xe bồn, trừ các phương tiện cần thiết cho hoạt động của trạm.

2. Người không có trách nhiệm không được vào khu vực giao nhận LPG.

3. Khi xe bồn và toa xe bồn vào trạm giao nhận LPG, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các quy định, nội quy an toàn và hướng dẫn của trạm.

Trong khi giao nhận LPG, người điều khiển không được rời khỏi phương tiện.

Ngay sau khi giao nhận xong, phải điều khiển phương tiện ra khỏi khu vực trạm.

4. Các nguồn lửa phải được khống chế khi xuất và nhập LPG, nối và tháo ống dẫn, cụ thể:

 

a) Tắt các động cơ ở trong vòng bán kính tối thiểu 5 m quanh điểm xuất và nhập LPG, trừ động cơ chuyên dụng dẫn động bơm, máy nén để xuất và nhập LPG;

b) Cấm: hút thuốc, ngọn lửa trần, hàn, cắt kim loại, các dụng cụ điện cầm tay, điện thoại di động, máy nhắn tin và các nguồn có thể bắt lửa LPG trong vòng bán kính 15 m. 

5. Khi xuất LPG từ xe bồn cho các bồn chứa trên công trường:

a) Phải tắt các thiết bị lưu chuyển không khí, ví dụ như các quạt lớn, có đầu hút cách điểm xuất LPG trong vòng bán kính 15 m;

b) Phải  tắt các máy, thiết bị có ngọn lửa trần, nguồn nhiệt.

6. Khi đang đỗ để giao nhận LPG, phải đặt biển cảnh báo “DỪNG LẠI”, “CẤM LỬA” tại đầu và đuôi xe bồn.

Toa xe bồn phải có các biện pháp rào chắn tránh các toa, đầu máy khác va chạm.

7. Khi sử dụng ống mềm hoặc ống nối có dạng khớp xoay để xuất và nhập LPG, phải sử dụng một van chặn khẩn cấp trước chỗ nối với ống mềm hoặc ống nối có dạng khớp xoay.

8. Ống mềm dùng để xuất và nhập LPG có đường kính trong lớn hơn 12 mm không được dùng để nối tới các bồn riêng lẻ được nạp trong nhà.

9. Khi xuất LPG, phải kiểm tra xác nhận rằng bồn nhận LPG và các phụ kiện của bồn đủ điều kiện an toàn quy định của bồn chịu áp lực và phù hợp cho sử dụng với LPG.

Người thực hiện xuất LPG từ xe bồn hoặc toa xe bồn phải kiểm tra chắc chắn khả năng chứa, lượng tồn, lượng nhận của bồn nhận LPG.

10. Khi thực hiện giao nhận LPG, khu vực giao nhận phải được chiếu sáng an toàn, đầy đủ.

11. Khi xuất và nhập LPG, đặc biệt cả khi tháo, nối ống dẫn người vận hành phải sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ, tuân thủ đúng quy trình và các hướng dẫn an toàn . 

Điều 10. Kiểm tra xe bồn, toa xe bồn trước khi sử dụng

Để đảm bảo xe bồn, toa xe bồn vận hành an toàn, trước khi sử dụng phải kiểm tra:

1. Tình trạng xe bồn, toa xe bồn, đặc biệt là hệ thống phanh, thiết bị điện, các lốp (đối với xe bồn).

2. Bồn được cố định chắc chắn, đúng cách vào xe, toa xe. Cấm dùng các đai, xích để cố định bồn với xe, toa xe.

3. Bồn chứa LPG của xe, toa xe không có dấu hiệu bất thường hoặc rò rỉ, bồn được gắn nhãn và biểu trưng hàng nguy hiểm phù hợp.

4. Các bơm, đường ống, các chỗ nối ống, các van, van xả áp suất, van kiểm tra và các thiết bị khác không bị rò rỉ, mòn hỏng và lỏng các mối nối.

5. Ống mềm sử dụng để xuất và nhập LPG phải là ống liền, không có mối nối ở giữa, không bị rò rỉ, mòn hỏng và đã được cuộn xếp gọn gàng, chắc chắn.

6. Các trang bị an toàn như các bình dập lửa, các biển báo, vật chèn lốp, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, ở tình trạng tốt và sẵn sàng để sử dụng.

7. Trang bị thông tin liên lạc sử dụng tốt, có các số điện thoại khẩn cấp.

8. Các giấy tờ, tài liệu chứng thực cho hành trình phải đầy đủ.

9. Mọi hư hỏng phát hiện thấy phải được khắc phục trước khi vận hành xe, toa xe bồn. Nghiêm cấm việc sử dụng xe, toa xe bồn khi có các hư hỏng chưa được khắc phục triệt để.

10. Kết quả kiểm tra phải được ghi đầy đủ vào nhật ký vận hành, có ký xác nhận của người kiểm tra. 

Điều 11. Yêu cầu an toàn khi xuất và nhập LPG cho xe bồn

1. Khi chờ giao nhận hàng, xe bồn phải đỗ tại nơi an toàn có rào chắn phù hợp và phải cách nguồn lửa ít nhất 7m, đầu xe bồn phải hướng về cửa thoát hiểm gần nhất. Xe bồn không được đỗ hoặc vận hành trong nhà xây kín 3 mặt.

2. Khi giao nhận hàng tại trạm, xe bồn phải đỗ ở vị trí quy định của trạm.

Khi xuất LPG, xe bồn phải đỗ cách bồn nhận LPG ít nhất là 3 m, đối với các bồn nổi phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu từ xe bồn tới bồn chứa là:

a) 3 m đối với bồn chứa trên 16 m3 đến 25 m3;

b) 6 m đối với bồn chứa trên 25 m3 đến 125 m3;

c) 9 m đối với bồn chứa trên 125 m3.

Không được xuất LPG từ xe bồn khi xe đang đỗ trên đường giao thông công cộng.

3. Vị trí đỗ xe bồn khi xuất và nhập LPG phải thuận tiện để nối ống và thao tác các van, đầu xe quay về phía lối ra. Lối ra của xe phải thông thoáng, không có vật ngăn cản trong suốt quá trình xuất và nhập LPG.

4. Phanh xe (sử dụng phanh tay), nhả số và tắt động cơ (trừ trường hợp động cơ phải dẫn động cho bơm lắp trên xe). Tắt công tắc điện tổng. Khoá điện của xe để sẵn sàng trong ổ điện.

5. Các bánh xe phải được chèn chắc chắn.

6. Cáp nối chống tĩnh điện phải được nối trước khi nối ống mềm, phải tháo sau khi đã tháo ống mềm và phải được nối chắc chắn trong suốt thời gian xuất và nhập LPG.

7. Các đầu nối ống dùng để xuất và nhập LPG phải được nối đúng cách, không bị vặn quá mức. Ống nối không bị vặn xoắn.

Khi bắt đầu và trong quá trình xuất và nhập LPG phải lưu ý kiểm tra để phát hiện ngay nếu có dấu hiệu rò rỉ. Dừng ngay việc xuất và nhập LPG nếu có rò rỉ để khắc phục.

8. Trong khi xuất và nhập LPG phải theo dõi chặt chẽ đồng hồ chỉ mức của bồn được nạp LPG. Lượng LPG nạp vào bồn chứa phải theo quy định của nhà chế tạo và không được vượt quá quy định tại phụ lục A của TCVN 6484:1999.

9. Phải dừng xuất và nhập LPG ngay khi bồn được nạp đạt mức nạp tối đa theo quy định.

Kiểm tra chắc chắn bồn không bị nạp quá mức quy định, nếu bồn bị nạp quá, lượng LPG thừa phải được tháo ngay theo đúng quy trình an toàn trước khi xe rời vị trí nạp.

10. Sau khi xuất và nhập LPG, đóng các van, tháo ống nạp, cuộn, xếp ống mềm gọn gàng và bịt các đầu bảo vệ để tránh vật lạ lọt vào đầu ống, tháo dây nối chống tĩnh điện, tháo vật chèn lốp xe, thu biển cảnh báo, kiểm tra đảm bảo xe rời vị trí xuất và nhập LPG an toàn.

Điều 12. Yêu cầu an toàn khi xuất và nhập LPG cho toa xe bồn

1. Khi giao nhận LPG cho các toa xe bồn:

a) Đoàn tàu có toa xe bồn đã được cố định bằng phanh;

b) Các toa xe bồn phải được bố trí để các hộp van của bồn chứa ở về cùng một phía của đoàn tàu.

2. Trong quá trình giao nhận LPG phải đảm bảo không được có ngọn lửa trần hoặc nguồn gây cháy ở trong phạm vi bán kính 15 m từ điểm giao nhận. 

3. Áp dụng các quy định về an toàn tại các khoản 6, 7, 8, 9, 10 của Điều 11 thuộc Quy chế này.

Điều 13. Xả khẩn cấp LPG từ xe bồn, toa xe bồn bị sự cố sang bồn chứa khác

1. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể chuyển LPG từ xe bồn, toa xe bồn bị sự cố sang xe bồn khác hoặc sang bồn cố định, nếu có thể thực hiện được an toàn.

2. Quy trình xả khẩn cấp từ xe bồn sang xe bồn khác hoặc bồn cố định khác phải được biên soạn cụ thể trong quy trình của đơn vị vận tải, có quy định cụ thể cho các trường hợp như khi xe bị đổ lật ngược, đổ sang phải hoặc sang trái.

3. Ngoài các quy định chung khi xuất và nhập LPG với bồn nhận được coi là bồn cố định, phải lưu ý:

a) Nếu có thể, cố gắng di chuyển tới nơi bằng phẳng, có điều kiện thông gió tốt, cách xa nguồn lửa, các chất dễ cháy và khu vực có người ở tối thiểu là 15 m;

b) Hai xe bồn phải đỗ hướng về lối thoát thuận tiện, theo các hướng rời xa nhau;

c) Không thực hiện xả khẩn cấp LPG khi không an toàn và không đủ ánh sáng.

Chương 3:

YÊU CẦU KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN CHUYỂN BỒN CHỨA LPG BẰNG ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG SẮT

Điều 14. Quy định an toàn vận chuyển xe bồn chứa LPG bằng đường bộ

1. Người điều khiển xe bồn phải chấp hành đầy đủ các quy định của ngành giao thông đường bộ về vận chuyển hàng nguy hiểm và tuân thủ nghiêm ngặt lộ trình được quy định của xe bồn.

Lộ trình của xe bồn được tính toán để ngắn và đảm bảo an toàn nhất, có quy định rõ tuyến đường, thời gian vận chuyển, các điểm cho phép dừng đỗ.

2. Cấm hút thuốc hoặc mang các loại nguồn gây cháy nổ, chất cháy tới gần xe trong vòng bán kính 15 m.

3. Người điều khiển xe bồn phải tuân theo sự hướng dẫn của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc đơn vị thi công khi qua các công trình cầu, hầm hoặc các công trình khác đang được thi công trên đường giao thông có nhiệt độ cao, lửa hàn, tia lửa điện.

4. Không được đỗ xe bồn đang chở hàng qua đêm, đỗ ở nơi công cộng, ở lề đường trong khoảng thời gian trên 2 giờ, trừ trường hợp xe bồn bị hư hỏng hoặc chờ vào điểm giao hàng.

Nếu việc đỗ dọc đường là không thể tránh khỏi, phải đảm bảo:

a) Không đỗ xe dưới đường dây điện lực;

b) Đỗ cách xa khu vực dân cư tối thiểu 15 m;

c) Tránh xa các ngọn lửa trần;

d) Tránh xa nơi có các chất dễ cháy, nổ;

đ) Có người giám sát. Người giám sát phải ở trong vòng bán kính tối đa là 50m, không bị vật cản che tầm nhìn tới xe và sẵn sàng đến ngay xe.

Điều 15. Quy định an toàn vận chuyển toa xe chở bồn chứa LPG bằng đường sắt

Các đoàn tàu có toa xe chở bồn chứa LPG phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của ngành giao thông đường sắt trong vận tải hàng nguy hiểm, ngoài ra phải áp dụng các quy định an toàn sau:

1. Dồn toa xe bồn trong ga:

a) Không được điều khiển các toa xe từ vị trí cố định hoặc chuyển ghi dồn toa. Các toa xe này phải được lưu tâm điều khiển một cách thận trọng, với tốc độ chậm và tránh mọi va chạm với các toa xe khác;

b) Không cho phép các toa xe bồn đã được nạp LPG va chạm bởi các toa tầu, đầu máy xe lửa khác.

2. Vận chuyển trên đường:

a) Các toa xe chở các bồn rỗng hoặc chứa LPG phải vận chuyển với các van, vòi và các cửa đã được đóng, các hộp van đã khoá;

b) Các toa xe chở các bồn đã nạp không được sắp xếp ở đầu hoặc cuối đoàn tàu. Các toa này phải được bố trí cách đầu kéo tàu ít nhất một toa đệm;

c) Các bồn chứa LPG vận chuyển bằng đường sắt phải được trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định;

d) Lịch trình chạy tàu có bồn chứa LPG phải được bố trí chạy suốt, hạn chế dừng giữa các ga hoặc dừng ở các ga trung gian. Tổ lái tàu bắt buộc phải thực hiện nghiêm ngặt lịch trình chạy tàu;

đ) Tàu vận chuyển bồn chứa LPG phải được giám sát chặt chẽ của bộ phận điều vận đường sắt trong suốt quá trình vận chuyển cũng như khi dừng tại ga;

e) Trang bị thiết bị thông tin liên lạc của đoàn tàu vận chuyển bồn chứa LPG phải luôn hoạt động tốt, đảm bảo thông tin thông suốt trong cả hành trình.

Điều 16. Quy định xử lý sự cố trong khi đang vận chuyển

1. Khi xe bồn, toa xe bồn chứa LPG bị sự cố, không đảm bảo an toàn (sự cố giao thông, sự cố do thiên tai, hư hỏng và các sự cố khác), người điều khiển phương tiện và những người tham gia vận chuyển phải thực hiện ngay các biện pháp theo quy trình xử lý sự cố của đơn vị.

2. Khi sự cố xảy ra cố gắng di chuyển xe bồn, toa xe bồn tới nơi thích hợp (bằng phẳng, thoáng gió, xa khu vực dân cư, công trường xây dựng, đường giao thông công cộng) để xả khẩn cấp, hoặc để cố định xe nếu không thể xả an toàn.

Cấm người và các nguồn gây cháy nổ quanh khu vực sự cố và vùng hơi LPG có thể lan tới.

Toa xe chở bồn chứa LPG bị sự cố phải được tách rời các toa xe khác và di chuyển ra xa (nếu có thể).

3. Cần đánh giá nhanh bản chất sự cố để có biện pháp xử lý phù hợp:

a) Khi có rò rỉ LPG, trước tiên phải ngăn chặn dòng LPG rò rỉ (nếu có thể), có biện pháp tránh tích tụ và làm giảm mật độ đám hơi LPG (ví dụ bằng cách phun nước);

b) Trường hợp sự cố rò rỉ lớn không ngăn chặn được và gây cháy, nếu quá trình cháy ổn định, để cháy hết lượng LPG chứa trong bồn nếu đó là điều an toàn nhất có thể làm, khi đó cần phun nước để bảo vệ các bộ phận tránh nhiệt độ tăng cao gây nổ;

c) Trường hợp sự cố rò rỉ lớn, nguy cơ gây nổ cao cần quyết định rút ngay toàn bộ người (kể cả lực lượng ứng cứu) khỏi hiện trường.

4. Trường hợp có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng (nguy cơ nổ, cháy), phải thông báo ngay cho các đơn vị có trách nhiệm để được trợ giúp khẩn cấp:

a) Đơn vị phòng cháy chữa cháy và đồn công an gần nhất;

b) Uỷ ban nhân dân địa phương gần nhất;

c) Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông khu vực;

d) Đơn vị vận tải.

Ngoài ra, trường hợp toa xe bồn bị sự cố, người phụ trách tàu phải thông báo ngay cho các ga trước và sau trên tuyến đường để người có thẩm quyền có biện pháp can thiệp.

Điều 17. Quy định về báo cáo khi có sự cố trong vận chuyển bồn chứa LPG

Khi xe bồn, toa xe bồn bị sự cố, hư hỏng hoặc rò rỉ LPG nghiêm trọng, bên vận tải phải:

1. Lập báo cáo, cung cấp những thông tin liên quan đến sự cố gửi Thanh tra lao động địa phương nơi xảy ra sự cố và đơn vị quản lý cấp trên (trong bất cứ trường hợp nào, không được chậm hơn ngày làm việc hôm sau ngày xảy ra sự cố).

2. Trong vòng 15 ngày sau khi xảy ra sự cố, phải gửi Thanh tra lao động địa phương nơi xảy ra sự cố và đơn vị quản lý cấp trên bản báo cáo chi tiết về:

a) Nguyên nhân gây ra sự cố;

b) Các hành động đã áp dụng để giải quyết sự cố, cũng như để tránh sự cố tương tự xảy ra.

3. Tiến hành kiểm định kỹ thuật an toàn xe, toa xe, bồn và các thiết bị đo kiểm, bảo vệ.

Bên vận tải chỉ được cho xe bồn, toa xe bồn bị sự cố vận hành trở lại khi đã kiểm định kỹ thuật an toàn xe, toa xe, bồn đạt yêu cầu và được cơ quan cấp phép vận chuyển cho phép.

Chương 4:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định, cơ quan kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ và đường sắt thực hiện kiểm định và chứng nhận phương tiện cơ giới đủ điều kiện vận chuyển LPG.

2. Giấy phép được vận chuyển LPG do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Nghị định số 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm.

3. Bộ Công nghiệp giao Cục Kỹ thuật an toàn công nghiệp chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định tại Quy chế này và các quy định khác có liên quan.

4. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các ngành chức năng của địa phương hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến vận chuyển, giao nhận LPG theo những quy định tại Quy chế này và các quy định khác có liên quan.

Điều 19. Điều khoản khác

Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc hoặc phát sinh những điểm chưa phù hợp, đề nghị các cơ quan, tổ chức, phản ánh về Bộ Công nghiệp để kịp thời xem xét, bổ sung hoặc sửa đổi./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào


PHỤ LỤC

BIỂU TRƯNG NGUY HIỂM VÀ BÁO HIỆU NGUY HIỂM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2006/QĐ-BCN ngày 16 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

BIỂU TRƯNG NGUY HIỂM

KHÍ DỄ CHÁY

 

 

 

Kích thước biểu trưng:

Đối với xe bồn: 250 mm x 250 mm

Đối với toa xe bồn: 500 mm x 500 mm

BÁO HIỆU NGUY HIỂM

Kích thước báo hiệu nguy hiểm: 300 mm x 200 mm đối với xe bồn

Kích thước báo hiệu nguy hiểm: 500 mm x 300 mm đối với toa xe bồn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 28/2006/QĐ-BCN ngày 16/08/2006 Ban hành quy chế quản lý kỹ thuật an toàn về giao nhận, vận chuyển khí dầu mỏ hoá lỏng bằng bồn chứa do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.013

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!