Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2686/QĐ-BKHCN danh mục chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 2015

Số hiệu: 2686/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Nguyễn Quân
Ngày ban hành: 05/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2686/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020;

Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng: Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ Khoa học xã hội và tự nhiên, Vụ Công nghệ cao và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 (chi tiết trong Danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao cho các vụ: Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Công nghệ cao, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Vụ Kế hoạch - Tổng hợp phối hợp vi các Bộ, ngành liên quan tchức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015; thành lập các Ban chủ nhiệm chương trình quy định tại Điều 1 Quyết định này và phối hợp vi các Ban chủ nhiệm chương trình chuẩn bị xây dựng khung chương trình cho giai đoạn 2016-2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông: Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Khoa học xã hội và tự nhiên, Công nghệ cao, Kế hoạch - Tng hợp, Chánh Văn phòng, Giám đc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
UBND các tnh, thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
-
UBKHCNMT của Quc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Hội đồng Chính sách KH&CN Quốc gia;
- Lưu VT, Vụ KHTH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 

DANH MỤC

CÁC CHƯƠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

STT

Tên chương trình

Mã số chương trình

1

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới.

KC.02/16-20

2

Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng.

KC.05/16-20

3

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai.

KC.08/16-20

4

Nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển.

KC.09/16-20

5

Nghiên cứu ứng dụng và phát trin công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

KC.10/16-20

6

Nghiên cứu các vấn đề trọng yếu của khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

KX.01/16-20

7

Nghiên cứu về khoa học lý luận chính trị.

KX.04/16-20

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2686/QĐ-BKHCN ngày 05/10/2015 phê duyệt Danh mục Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.166

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!