Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 256/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 256/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Phạm Công Tạc
Ngày ban hành: 22/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 256/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu mô hình ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) để đánh giá một số yếu tố tài nguyên môi trường phục vụ cảnh báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh” để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên phối hp với Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ kết quả giao trực tiếp.

Tổ chức được dự kiến là cơ quan chủ trì có trách nhiệm lựa chọn chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia và chuẩn bị hồ sơ theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Công Tạc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ GIAO TRỰC TIẾP THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 256/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cu đi với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

1

Nghiên cứu mô hình ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) để đánh giá một số yếu tố tài nguyên môi trường phục vụ cảnh báo, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh.

1. Xác định được hiện trạng lớp phủ của khu vực ven biển, rừng, bãi thải mỏ, hồ chứa nước và chất lượng môi trường nước vịnh Hạ Long - Bái Tử Long bằng công nghệ tiên tiến về viễn thám đa tầng.

2. Đxuất được một số giải pháp giảm thiểu rủi ro thiên tai và tác động môi trường từ các bãi thải mỏ và hồ chứa nước gây ra.

1. Cơ sở dữ liệu GIS (lp phủ khu vực ven biển (đê và kè biển), rừng, bãi thải mỏ, hồ chứa nước, mô hình số độ cao, chất lượng nước,...).

2. Cập nhật bản đồ hiện trạng lp phủ khu vực ven biển, rừng, bãi thải mỏ, hồ chứa nước và chất lượng môi trường nước vịnh Hạ Long - Bái Tử Long có tỷ lệ phù hp.

3. Quy trình công nghệ viễn thám đa tầng để xác định các yếu tố: lớp phủ khu vực ven biển, rừng, bãi thải mỏ, hồ chứa nước và chất lượng môi trường nước.

4. Bộ công cụ (cổng thông tin điện tử Web GIS) cảnh báo rủi ro thiên tai và môi trường.

5. Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế và quốc gia có uy tín.

6. Góp phần đào tạo sau đại học.

Giao trực tiếp cho Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 256/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.306
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25