Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2506/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 2506/QĐ-BNN-KHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành: 28/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2506/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định s 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 3 tháng 01 năm 2008;

Căn cứ Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu năng lực phòng thử nghiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm Nông lâm thủy sản và muối;

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 04 năm 2011 và Thông tư 54/2011/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 8 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định Phòng thử nghiệm Công ty cổ phần thuốc thú y TW5 là phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Mã số phòng thử nghiệm: LAS-NN 81

Điều 2. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 được tham gia phân tích các chỉ tiêu lĩnh vực thuốc Thú y và Thức ăn chăn nuôi tại Danh mục các phép thử đính kèm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực 03 (ba) năm kể từ ngày ký.

Điều 4. Phòng thử nghiệm nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định nêu tại Điều 24, Thông tư số 16/2011/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Giám đốc Công ty cổ phần thuốc thú y TW5 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Tổng cục/Cục thuộc Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, KHCN. (15b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

DANH MỤC

CÁC PHÉP THỬ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT)

STT

Tên phép thử

Đối tượng phép thử

Giới hạn phát hiện/Phạm vi đo (nếu có)

Phương pháp thử

1.

Kiểm nghiệm hàm lượng nhóm Quinolone (Flumequine, Enrofloxacin, Norfloxacin, Difloxacin, Ciprofloxacin, Ofloxacin)

Thuốc thú y

0,25 ppm

TCVN 8686-3

Thức ăn chăn nuôi

0,5 ppm

Ref. Journal of Chromatography A, 1088 (2005) 32-39 Ref FDA .USA

2.

Kiểm nghiệm hàm lượng nhóm Sulfamide (Sulfadiazin, Sulfadimidin, Sulfamethoxazol, Sulfaquinoxalin, Sulfaclozin, Sulfamethoxin, Trimethoprim)

Thuốc thú y

0,2 ppm

TCCS

Thức ăn chăn nuôi

0,5 ppm

AOAC 993.32

3.

Kiểm nghiệm hàm lượng nhóm Fenicol (Chloramphenicol, Florfenicol, Thiamphenicol)

Thuốc thú y

0,25 ppm

TCVN 8686-05

Thức ăn chăn nuôi

0,3 ppm

ISO 13493 FDA LIB # 4306, 2003

4.

Kiểm nghiệm hàm lượng nhóm Tetracycline (Chlotetracylin, Doxycyclin, Tetracyclin, Oxytetracyclin)

Thuốc thú y

0,25 ppm

TCCS

Thức ăn chăn nuôi

0,5 ppm

AOAC 995.09 TCVN 8349:2010

5.

Kiểm nghiệm hàm lượng Tylosin

Thuốc thú y

0,5 ppm

TCCS

Thức ăn chăn nuôi

1 ppm

AOAC 962.26

6.

Xác định hàm lượng Tiamuline Hydro fumarate trong thuốc thú y bằng phương pháp HPLC

Thuốc thú y

1 ppm

TCVN 8686-7

7.

Xác định dư lượng Salinomycin bằng phương pháp HPLC

Thức ăn chăn nuôi

1 ppm

ISO 14183:2005

8.

Kiểm nghiệm hàm lượng vitamin A

Thuốc thú y

0,3 ppm

TCVN 8674:2011 (HPLC)

Thức ăn chăn nuôi

10 ppm

AOAC 992.06

9.

Kiểm nghiệm hàm lượng vitamin nhóm B tan trong nước (Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin PP, Vitamin C)

Thuốc thú y

0,3 ppm

TCVN 8686-1,2,6 TCVN 8975:2011 HPLC TCVN 8976:2011

Thức ăn chăn nuôi

AOAC 2000 (970.65)

10.

Kiểm nghiệm hàm lượng roxasone

Thức ăn chăn nuôi

0,1 ppm

AOAC 971.47

11.

Xác định tổng số vi khuẩn hiếu khí

Thức ăn chăn nuôi

Dạng lỏng 1 CFU/ml

Dạng rắn 10 CFU/g

TCVN 5165-90

Thuốc thú y

12.

Xác định tổng số nấm men, nấm mốc

Thức ăn chăn nuôi

Dạng lỏng 1 CFU/ml

Dạng rắn 10 CFU/g

TCVN 7137-2002

TCVN 8275-1:2010

 

 

Thuốc thú y

13.

Xác định tổng số vi khuẩn Bacillus sp Bacillus cereus..

Thức ăn chăn nuôi

Dạng lỏng 1 CFU/ml

Dạng rn 10 CFU/g

TCVN 8736:2011

TCVN 4992:2005

Thuốc thú y

14.

Xác định vi khuẩn Salmonella

Thức ăn chăn nuôi

Dạng lỏng 1 CFU/25ml

Dạng rắn 10 CFU/25g

TCVN 4829-05

Thuốc thú y

15.

Xác định vi khuẩn E.coli

Thức ăn chăn nuôi

Dạng lỏng 1 CFU/ml

Dạng rắn 10 CFU/g

TCVN 6848-07

TCVN 7686:2007

Thuốc thú y

16.

Xác định vi khuẩn Staphyloccocus aureus

Thức ăn chăn nuôi

Dạng lỏng 1 CFU/ml

Dạng rắn 10 CFU/g

TCVN 4830-1:2005

Thuốc thú y

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2506/QĐ-BNN-KHCN năm 2013 chỉ định Phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.663

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183