Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2472/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2472/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 29/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------
Số: 2472/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày 29  tháng 05 năm 2006

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THỦ ĐÔ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010-2020, TẦM NHÌN 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;
Căn cứ Chỉ thị số 32/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23/9/1998;
Căn cứ Quyết định số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020;
Chỉ thị số 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010;
Căn cứ Nghị định số 92/2005/NĐ-CP ngày 12/7/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thủ đô Hà Nội;
Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;
Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 19/4/2006 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Vùng Đồng bằng sông Hồng;
Căn cứ Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XIV đảng bộ thành phố Hà Nội ngày 23/12/2005;
Căn cứ Quyết định số 1399/QĐ-UB ngày 22/3/2006 của UBND Thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030;
Căn cứ Quyết định số 52/2006/QĐ-UB ngày 24/4/2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố năm 2006 (đợt 1);
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội tại Tờ trình số 314/TTr-KH&ĐT ngày 3 tháng 5 năm 2006
.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030 (Nội dung – như Đề cương nghiên cứu kèm theo)

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở, Giám đốc Kho bạc Nhà nước HN, chủ tịch UBND các Quận, Huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.


Nơi nhận
- Như điều 2;
- TT Thành ủy; TT HĐND (để báo cáo)
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- VPUB: CVP, các PVP, TH; KT
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

 

 

 

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5

                                            năm 2006 của UBND thành phố Hà Nội)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của việc lập quy hoạch:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội thời kỳ 2001-2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2002. Căn cứ quy hoạch được phê duyệt, thành phố Hà Nội đã triển khai các kế hoạch, dự án đầu tư và tổ chức thực hiện có kết quả, nhất là giai đoạn 2001-2005.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, đã xuất hiện một số yếu tố mới (kể cả yếu tố trong và ngoài nước) tác động mạnh mẽ đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội cua vùng Đồng bằng sông Hồng và thành phố Hà Nội. Đặc biệt trong năm 2005 Bộ Chính trị đã ra quyết định số 54-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và đĩnh hướng đến năm 2020, bên cạnh đó Quy hoạch xây dựng vùng Thẻ đô Hà Nội đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện, cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đang hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng Chương trình Phát triển đô thị tổng thể thủ đô Hà Nội nhằm rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hà Nội, những yếu tố đó đã tạo ra những cơ hội phát triển và thách thức mới đối với Thủ đô Hà Nội. Do vậy đò hỏi phải xây dựng lại “Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trên cơ sở kế thừa kết quả của cả nước trong tình hình mới, phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước và thế giới.

Với những lý do trên, cần thiết phải xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội với tầm nhìn dài hạn và bước đi hợp lý, phù hợp với xu thế và điều kiện phát triển mới của thành phố, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

2. Mục tiêu

Xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội đến năm 2020, tính tới các điều kiện phối hợp với các địa phương trong vùng và phù hợp với định hướng phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cả nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Cụ thể là, trên cơ sở phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, phân tích đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội thành phố từ năm 1996 đến năm 2005; từ đó rà soát, bổ sung quy hoạch đến năm 2010, xác định các quan điểm, mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020, đề xuất các giải pháp và các chương trình, dự án đầu tư ưu tiên theo các bước đi thích hợp.

3. Những căn cứ để lập quy hoạch

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước;

- Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển KT-XH vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020;

- Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển KT-XH5 năm 2006-2010;

- Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô Hà Nội;

- Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 19/4/2006 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị Vùng Đồng bằng sông Hồng;

- Các đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng; vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô Hà Nội;

- Một số quy hoạch của các ngành ở Trung ương có liên quan đến thành phố;

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV;

- Các đề án, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 2005-2010;

- Nguồn dữ liệu thống kê của Tổng cục thống kê, Sở Kế hoạch và đầu tư, Cục Thống kê thành phố, các Sở, ngành và các quận, huyện.

3. Những căn cứ để lập quy hoạch

- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước;

- Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

- Quyết định 145/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển KT-XH vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020;

- Chỉ thị 49/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dịch vụ trong kế hoạch phát triển KT – XH5 năm 2006-2010;

- Quyết định số 118/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô Hà Nội;

- Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 19/4/2006 Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng tại hội nghị Vùng Đồng bằng sông Hồng;

- Các đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng; vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô Hà Nội;

- Một số quy hoạch của các ngành ở Trung ương có liên quan đến thành phố;

- Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

- Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XIV;

- Các đề án, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố.

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 2005-2010;

- Nguồn dữ liệu thống kê của Tổng cục thống kê, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê thành phố, các sở, ngành và các quận, huyện.

4. Các nhiệm vụ nghiên cứu chủ yếu

 (1) Phân tích, đánh giá các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2005.

 (2) Dự báo tác động của bối cảnh quốc tế, trong nước và các yếu tố phát triển khác đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

 (3) Nghiên cứu phương hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (trong đó rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đến năm 2010).

 (4) Đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách lớn, các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.

5. Sản phẩm cuối cùng

1- Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2- Báo cáo tóm tắc Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

3- Hệ thống bản đồ hiện trạng và quy hoạch.

6. Tổ chức thực hiện

 (1). Cơ quan quản lý: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

 (2). Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án VIE/95/050 – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội

 (3). Cơ quan tư vấn lập đề cương chi tiết và xây dựng báo cáo tổng hợp quy hoạch: Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và tư vấn phát triển (Viện Chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

 (4). Thời gian hoàn thành Báo cáo tổng hợp Quy hoạch để trình các cấp: từ tháng 3/2006 đến hết Quý I năm 2007.

 (5). Kinh phí thực hiện: 1.700.000.000 đồng (Một tỷ bảy trăm triệu đồng).

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2472/QĐ-UBND phê duyệt đề cương nghiên cứu Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2030 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.654

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250