Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2418/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt danh mục dự án Thiết kế quy hoạch, điều tra cơ bản mở mới năm 2011 và phân giao nhiệm vụ quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2418/QĐ-BNN-KH Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 09/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2418/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH, ĐIỀU TRA CƠ BẢN MỞ MỚI NĂM 2011 VÀ PHÂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn c Nghị định s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Nông nghip Phát triển nông thôn; Nghị đnh số 75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Ngh định số 01/2008/NĐ-CP quy đnh chức năng, nhim vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghip Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưng Bộ Nông nghiệp PTNT về việc ban hành Quy đnh về qun lý quy hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưng Bộ Nông nghiệp PTNT v vic ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp PTNT;

Xét đề xuất danh mục các dự án Thiết kế quy hoch Điu tra bản m mới năm 2011 của các Tng cục, Cc, Vụ thuộc Bộ;

Theo đ ngh ca V trưởng V Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục các d án Thiết kế quy hoạch Điều tra cơ bản m mới trong kế hoạch năm 2011 phân giao nhiệm vụ quản lý cho các Tổng cục, Cục, Vụ thuộc Bộ như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Các Tổng cục, Cc, V thuộc Bộ đơn vị quản d án, thực hiện chức năng, nhim vụ đưc giao, t chc lập, thẩm đnh, phê duyệt Đề cương- D toán quản quá trình thc hiện dự án theo đúng quy đnh về quản quy hoạch và điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và PTNT.

Giao Vụ Kế hoch, Vụ tài chính tổng hợp, cân đối bố trí vn kế hoạch năm 2011 cho các d án đưc phê duyt Đề ơng- Dự toán trưc ngày 31 tháng 10 năm 2010.

Điều 3. Chánh n png B, Th trưởng c Tổng cc, Cc thuộc Bộ, V trưng V Kế hoạch, V trưng V i chính và c đơn v có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhn:
- Như Điu 3;
- Lãnh đạo B;
- Lưu VT, KH.

BỘ TỞNG
Cao Đc Phát

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN MỞ MỚI NĂM 2011
( Kèm theo Quyết định số 2418 /QĐ-BNN-KH ngày 09 tháng 9 năm 2010)

 

Dự án

Đơn vị quản lý

Địa điểm thực hiện

Năm thực hiện/hoàn thành

I

Điều tra cơ bản thuỷ lợi

 

 

 

1

Điều tra đánh giá sự thay đổi chế độ thuỷ lực, thuỷ văn, dòng chảy của một số sông chính thuộc hệ thống sông Hồng chảy vào phía Bắc Việt Nam

Tổng cục Thuỷ lợi

Các tỉnh phía Bắc

2011-15

II

Điều tra cơ bản nông nghiệp

 

 

 

1

Điều tra cơ cấu giống lúa, lạc, đậu tương theo thời vụ gieo trồng năm 2011

Cục Trồng trọt

Toàn quốc

2011-12

2

Điều tra tình hình ô nhiễm môi trường và biện pháp xử lý chất thải trong cơ sở chăn nuôi lợn, trâu, bò

Cục Chăn nuôi

Toàn quốc

2011

3

Điều tra cơ cấu và biến động phương thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong chăn nuôi

Cục Chăn nuôi

Toàn quốc

2011

4

Điều tra các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn quốc

Cục Thú y

Toàn quốc

2011

III

Điều tra cơ bản lâm nghiệp

 

 

 

1

Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng các dạng lập địa trên đất lâm nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu cho vùng Tây Nguyên

Tổng cục Lâm nghiệp

Tây Nguyên

2011-12

2

Điều tra, đánh giá thực trạng bảo tồn tại các các vườn thú, trung tâm cứu hộ và cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Tổng cục Lâm nghiệp

Các vườn thú, TT cứu hộ và cơ sở bảo tồn

2011

3

Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng sa mạc hóa, đề xuất các giải pháp phòng, chống sa mạc hóa vùng Tây Bắc

Tổng cục Lâm nghiệp

Tây bắc

2011-12

4

Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng gây trồng, quản lý và sử dụng loài cây Hồi tại khu vực miền núi phía Bắc

Tổng cục Lâm nghiệp

miền núi phía Bắc

2011-12

IV

Điều tra cơ bản nông thôn, chế biến và ngành nghề, quản lý chất lượng NLTS

 

 

 

1

Điều tra thực trạng về môi trường các cơ sở chế biến thủy sản

Cục CBTMNLTS &NM

Toàn quốc

2011

2

Dự án điều tra thực trạng hệ thống quản lý chất lượng nông-lâm- thủy sản cả nước

Cục QLCLNTTS

Toàn quốc

2011

V

Điều tra cơ bản thuỷ sản

 

 

 

1

Điều tra liên hợp Việt Trung đánh giá nguồn lợi hải sản trong vùng đánh cá chung Vịnh Bắc Bộ, giai đoạn III (2011-2013)

Tổng cục Thuỷ sản

Vịnh Bắc Bộ

2011-13

2

Dự án Điều tra thực trạng giải pháp đóng sửa tàu thuyền nghề cá Việt Nam

Tổng cục Thuỷ sản

Toàn quốc

2011

3

Điều tra về năng lực đánh bắt xa bờ

Tổng cục Thuỷ sản

28 tỉnh biển

2011-12

4

Điều tra, đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ và định hướng phát triển nuôi cá cảnh ở Việt Nam

Tổng cục Thuỷ sản

Toàn quốc

2011

VI

Chương trình điều tra thường xuyên của Bộ

 

 

 

1

Điều tra chi phí SX và giá bán các sản phẩm nông lâm thuỷ sản chính (cà phê nhân, mủ khô cao su, chè búp khô, hạt điều, hạt tiêu, thịt bò lợn hơi, gà hơi, tôm sú, cá Ba sa, gỗ và rừng trồng)

Vụ Kế hoạch

Toàn quốc

2011

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH MỞ MỚI NĂM 2011
( Kèm theo Quyết định số 2418 /QĐ- BNN-KH ngày 09 tháng 9 năm 2010)

 

Hạng mục

Đơn vị quản lý

Địa điểm thực hiện

Năm thực hiện/Hoàn thành

I

Quy hoạch thuỷ lợi

 

 

 

1

Rà soát quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuỷ lợi

Bạc Liêu

2011

2

Rà soát quy hoạch thuỷ lợi vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL

Tổng cục Thuỷ lợi

C.Thơ, H.Giang, K.Giang, C.Mau

2011

3

Rà soát quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Bưởi

Tổng cục Thuỷ lợi

Thanh Hoá, Hoà Bình

2011

4

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch đê biển Quảng Ninh- Quảng Nam có tính tới BĐKH và kết hợp giao thông

Tổng cục Thuỷ lợi

Quảng Ninh- Q.Nam

2011-12

5

Rà soát quy hoạch thuỷ lợi lưu vực sông Cả

Tổng cục Thuỷ lợi

Nghệ An, Hà Tĩnh

2011-12

6

QH tổng thể thuỷ lợi vùng Đông Nam Bộ thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng

Tổng cục Thuỷ lợi

Các tỉnh Đông Nam Bộ

2011-12

7

Rà soát QHTL lưu vực sông Lô Gâm

Tổng cục Thuỷ lợi

H. Giang, T.Quang, Phú Thọ, Y.Bái…

2011-12

II

Quy hoạch nông nghiệp

 

 

 

1

Quy hoạch hệ thống sản xuất giống một số cây trồng chính đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Cục Trồng trọt

Toàn quốc

2011

2

Quy hoạch mẫu chi tiết đất lúa tỉnh Nam Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

Cục Trồng trọt

Nam Định

2011-12

III

Quy hoạch lâm nghiệp

 

 

 

1

Rà soát, Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ lưu vực sông Chảy đến năm 2020.

Tổng cục Lâm nghiệp

Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ

2011

2

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống cây lâm nghiệp

Tổng cục Lâm nghiệp

Toàn quốc

2011-12

3

Rà soát Quy hoạch rừng phòng hộ ven biển

Tổng cục Lâm nghiệp

Toàn quốc

2011-12

IV

Quy hoạch phát triển nông thôn, chế biến

 

 

 

1

Quy hoạch bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai các tỉnh Duyên hải Nam trung bộ

Cục KTHT&PTNT

Toàn quốc

2011-12

 

Hạng mục

Đơn vị quản lý

Địa điểm thực hiện

Năm thực hiện/Hoàn thành

2

Quy hoạch hệ thống chế biến, dự trữ cà phê gắn với sản xuất nguyên liệu và xuất khẩu

CụcCBTMNLT S&NM

Toàn quốc

2011

V

Quy hoạch thuỷ sản

 

 

 

1

Quy hoạch chi tiết KBT thượng nguồn sông Đà

Tổng cục Thuỷ sản

Lai châu- Sơn La-Hoà Bình

2011-12

2

Quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản toàn quốc đến năm 2020

Tổng cục Thuỷ sản

Toàn quốc

2011

VI

Quy hoạch tổng hợp và các lĩnh vực khác

 

 

 

1

Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Bắc trung Bộ đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu

Vụ Kế hoạch

Vùng Bắc trung bộ

2011-12

2

Quy hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu

Vụ Kế hoạch

Vùng đông Nam Bộ

2010-2012

3

Quy hoạch nông nghiệp nông thôn vùng KTTĐ Đồng bằng Sông Cửu Long

Vụ Kế hoạch

C.Thơ, H.Giang, K.Giang, C.Mau

2011

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2418/QĐ-BNN-KH năm 2010 phê duyệt danh mục dự án Thiết kế quy hoạch, điều tra cơ bản mở mới năm 2011 và phân giao nhiệm vụ quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.207

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.0