Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2189/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn Xà No giai đoạn 1 thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang dự án thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2189/QĐ-BNN-XD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2189/QĐ-BNN-XD

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ (RAP) TIỂU DỰ ÁN KHÉP KÍN TUYẾN ĐÊ, CỐNG VÙNG Ô MÔN XÀ NO GIAI ĐOẠN 1 THÀNH PHỐ CẦN THƠ, TỈNH HẬU GIANG, KIÊN GIANG DỰ ÁN THỦY LỢI PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (WB6)

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Quốc hội;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/206 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009, số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về quản lý đầu tư xây dựng công trình; số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ các văn bản của Thủ tướng Chính phủ số 558/TTg-QHQT ngày 09/4/2011 phê duyệt danh mục dự án ODA tài khóa năm 2011; số 1382/TTg-QHQT ngày 12/8/2011 phê duyệt Khung chính sách tái định cư cho Dự án;

Căn cứ Hiệp định tín dụng số 4951-VN ký ngày 13/7/2011 giữa Ngân hàng thế giới và Nước cộng hòa XHCN Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi tại Tờ trình xin phê duyệt số 1287/TTr-CPO-WB6 ngày 19/9/2011 và Báo cáo thẩm định số 947/BC-XD-B2 ngày 20/9/2011 của Cục Quản lý xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư (RAP) của Tiểu dự án Khép kín tuyến đê vùng Ô Môn - Xà No giai đoạn 1 Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (kèm theo tài liệu RAP của Tiểu dự án).

Điều 2. Chủ tịch UBND các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ căn cứ Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) của Tiểu dự án phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng cho phù hợp.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 821/QĐ-BNN-XD ngày 21/4/2011 về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư (RAP) và kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) của 5 tiểu dự án thực hiện năm đầu.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hợp tác quốc tế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Chủ dự án, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 10 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban CPO (3b);
- Viện Quy hoạch & TK Nông nghiệp;
- Lưu VT, PC, QLXDCT (HN, B2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2189/QĐ-BNN-XD năm 2011 phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn Xà No giai đoạn 1 thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang dự án thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.642

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168