Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 203/2004/QĐ-UB quy định quyền hạn trách nhiệm đối với công tác quản lý giá tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Số hiệu: 203/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phùng Quốc Hiển
Ngày ban hành: 29/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/2004/QĐ-UB

Yên Bái, ngày 29 tháng 6 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁ TẠI ĐỊA PHƯƠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

- Căn cứ vào Pháp lệnh giá được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 10 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2002;

- Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá;

- Căn cứ Thông tư số 15/2004/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 170/2004/NĐ-CP của Chính phủ ;

- Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 226/TTr-TC ngày tháng 6 năm 2004.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định quyền hạn, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị đối với công tác quản lý giá tại địa phương (chi tiết theo phụ lục số 1 đính kèm Quyết định này).

- Quy định danh mục mặt hàng niêm yết giá và mua, bán đúng giá niêm yết đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh (chi tiết theo phụ lục số 2 đính kèm Quyết định này).

Điều 2: Quyết định có hiện lực kể từ ngày 15/7/2004; bãi bỏ các văn bản trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
CHỦ TỊCH
Phùng Quốc Hiển

 

PHỤ LỤC SỐ 1

QUY ĐỊNH QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC GIÁ CẢ TẠI ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 203/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 2004 của UBND tỉnh Yên Bái )

I. Quyền hạn, trách nhiệm của Uỷ ban Nhân dân tỉnh đối với công tác giá tại địa phương.

1. Đối với công tác bình ổn giá.

Uỷ ban Nhân dân tỉnh có thẩm quyền quy định và công bố các biện pháp bình ổn đối với hàng hoá dịch vụ trong danh mục bình ổn giá Chính phủ quy định. Khi giá cả hàng hoá dịch vụ tại địa phương có biến động bất thường có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Sở Tài chính trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định và công bố thi hành các biện pháp bình ổn giá phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

2. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quyết định giá những tài sản hàng hoá dịch vụ và quy định trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc lập trình và thẩm định phương án giá.

2.1. Giá bán báo cáo của cơ quan Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh. Ban biên tập báo lập phương án giá trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định, sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

2.2. Giá đất cụ thể của địa phương. Sở Tài chính căn cứ vào nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do Chính phủ quyết định và hướng dẫn của Bộ Tài chính, lập phương án giá trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh để Uỷ ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân trước khi quyết định.

Giá đất sử dụng làm căn cứ:

- Tính thuế sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.

- Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

- Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

- Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai gây thiệt hại cho Nhà nước.

2.3. Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách, giá bán hoặc cho thuê để làm việc hoặc sử dụng vào mục đích khác do Sở Xây dựng căn cứ vào khung giá chuẩn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để lập phương án giá trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các ngành có liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

2.4. Giá bán điện đối với nguồn điện thuộc địa phương quản lý. Đơn vị quản lý nguồn điện lập phương án giá trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của các cơ quan liên quan và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

2.5. Quyết định giá cấp không các mặt hàng giống cây lương thực. Quy định giá hoặc khung giá bán lẻ các mặt hàng được trợ giá, trợ cước vận chuyển do đơn vị thụ hưởng lập phương án giá, Sở Tài chính thẩm định trình Uỷ ban Nhân dân quyết định sau khi có ý kiến của các Sở quản lý ngành hàng và các cơ quan có liên quan.

2.6. Giá bán nước sạch cho sinh hoạt do công ty cấp nước căn cứ vào khung giá và hướng dẫn của Bộ Tài chính để lập phương án giá. Sở Tài chính thẩm định và trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Sở quản lý chuyên ngành và các cơ quan có liên quan.

2.7. Giá hàng hoá dịch vụ sản xuất theo đơn đặt hàng của Tỉnh thuộc Ngân sách địa phương không qua hình thức đấu thầu, đấu giá. Phương án giá do Sở quản lý ngành đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

2.8. Giá cho thuê đất có mặt nước và giá thu tiền sử dụng đất có mặt nước tại địa phương. Sở Tài chính căn cứ vào khung giá Chính phủ quy định và Bộ Tài chính hướng dẫn lập phương án trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến của Sở Tài nguyên môi trường và các ngành có liên quan.

2.9. Giá thóc thuế nông nghiệp cơ quan thuế lập phương án trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

2.10. Giá thuỷ lợi phí đơn vị lập phương án giá, Sở Tài chính thẩm định bằng văn bản trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định.

2.11. Giá thu một phần viện phí khám chứa bệnh. Sở Y tế lập phương án giá trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định sau khi có ý kiến tham gia của Sở Lao động thương binh và Xã hội và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

2.12. Đơn giá xây dựng cơ bản Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư và các Sở quản lý chuyên ngành, xây dựng bộ đơn giá xây dựng cơ bản trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh ra quyết định.

2.13. Giá tài sản của các Doanh nghiệp góp vốn liên doanh, chuyển nhượng, bán, cổ phần hoá, giải thể và các hình thức chuyển đổi khác Doanh nghiệp đề nghị sau khi có ý kiến tham gia của các Sở chủ quản và ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

1.14. Giá đền bù hoa màu và tài sản.

II. Uỷ ban Nhân dân tỉnh quy định chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của Sở Tài chính trong công tác quản lý giá tại địa phương.

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn tham mưu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quản lý giá cả tại địa phương thực hiện các chức năng nhiệm vụ cụ thể sau đây.

1. Hướng dẫn triển khai và đề ra các biện pháp thực hiện các văn bản quy định về quản lý giá của Trung ương và của Uỷ ban Nhân dân tỉnh để các cấp các ngành, các đơn vị thực hiện.

Có thẩm quyền tổ chức và quyết định hiệp thương giá hàng hoá dịch vụ, hướng dẫn các tổ chức cá nhân có yêu cầu đề nghị hiệp thương giá về thủ tục hồ sơ hiệp thương giá.

2. Thẩm định tất cả các phương án giá, danh mục mặt hàng thuộc thẩm quyền Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định hoặc trình phương án giá để Uỷ ban Nhân dân tỉnh quyết định. Hướng dẫn các đơn vị thủ tục hồ sơ phương án giá, nội dung giải trình phương án giá, trình tự thời hạn quyết định giá và trình tự lập hồ sơ đề nghị thẩm định giá.

3. Phối hợp với các ngành giám sát, kiểm tra việc thực hiện trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách đối với các đơn vị thụ hưởng chính sách. Quản lý, cấp phát và hướng dẫn các đơn vị thanh quyết toán kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển theo quy định của Luật Ngân sách.

4. Phối hợp với Ban dân tộc Miền núi và các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và hướng dẫn triển khai thực hiện tại địa phương.

5. Hướng dẫn giá bán và kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển đối với những mặt hàng Nhà nước trợ cấp theo chính sách miền núi.

6. Tổ chức các cuộc kiểm tra và xử lý kinh tế đối với những vi phạm về quản lý giá.

7. Thu nhập thông tin, thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường địa phương. Khi có biến động kịp thời báo cáo Trung ương và Uỷ ban Nhân dân tỉnh có biện pháp xử lý kịp để tránh xảy ra đột biến về giá.

8. Khảo sát giá cả thị trường vật liệu xây dựng của địa phương, phối hợp với Sở Xây dựng hàng quý thông báo giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp trên địa bàn làm căn cứ xác định đơn giá xây dựng cơ bản và thanh toán quyết toán công trình xây dựng cơ bản.

9. Chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan như Sở Thương mại du lịch, Chi cục quản lý thị trường tổ chức kiểm tra thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh góp phần ổn định giá cả thị trường và thực hiện văn minh thương mại.

10. Tham gia kiểm tra và xét duyệt quyết toán các công trình xây dựng cơ bản.

11. Sở Tài chính là thành viên của Hội đồng định giá của tỉnh.

Sở Tài chính được Uỷ ban Nhân dân tỉnh uỷ quyền quy định giá một số tài sản, hàng hoá dịch sau:

+ Giá dịch vụ sửa chữa, lắp đặt đồng hồ đo đếm điện, đồng hồ nước, lắp đặt điện thoại.

+ Thông báo cước vận chuyển hành khách trong nội tỉnh.

+ Thông báo mặt bằng giá cả thị trường hàng tháng, hàng quý.

+ Quy định giá thu mua tối thiểu đối với sản phẩm của đồng bào khu vực III như chè Shan, quả Sơn tra, Hạt ý dĩ, nhựa thông…

+ Quy định đơn giá trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách miền núi làm cơ sở cho các đơn vị thanh quyết toán kinh phí trợ cước vận chuyển với ngân sách Nhà nước.

+ Quy định giá nước máy phục vụ cho các đối tượng khác ngoài quy định của Uỷ ban Nhân dân tỉnh.

+ Thẩm định giá mua sắm tài sản, thiết bị, phương tiện làm việc có giá trị 10 triệu đồng trở lên bằng nguồn vốn ngân sách đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp.

III. Quyền hạn, trách nhiệm của các ngành và Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đối với công tác quản lý giá.

+ Với chức năng quản lý Nhà nước về giá đối với các ngành có liên quan và Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các quyết định giá do cấp có thẩm quyền quy định để thực hiện trên địa bàn.

+ Các ngành có liên quan tham gia ý kiến đối với Sở Tài chính trong việc thẩm định các phương án giá cụ thể trình Uỷ ban Nhân dân tỉnh trước khi quyết định đảm bảo tính pháp lý, khách quan.

+ Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chỉ đạo phòng tài chính, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường kiểm tra giám sát việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết góp phần ổn định giá cả thị trường trên địa bàn.

+ Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tài chính tham mưu giúp Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng thẩm định giá mua sắm tài sản thiết bị, phương tiện làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện. Giá trị tài sản, thiết bị, phương tiện mua sắm phải thẩm định giá do UBND huyện quy định cho phù hợp với thực tế của huyện, thị xã, thành phố.

IV. Trách nhiệm của các đơn vị.

- Nghiêm túc thực hiện những quy định về công tác quản lý giá cả thực hiện mua bán đúng giá quy định, thực hiện niêm yết giá và đăng ký giá bán đầy đủ theo quy định.

- Đối với một số hàng hoá dịch vụ nhà nước không quy định giá bán, đơn vị được quyền tự định giá nhưng phải đăng ký giá bán và chịu sự giám sát của cơ quan tài chính theo quy định về quản lý giá./.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC MẶT HÀNG PHẢI NIÊM YẾT GIÁ VÀ BÁN ĐÚNG GIÁ NIÊM YẾT
(Kèm theo Quyết định số 203/2004/QĐ-UB ngày 29 tháng 6 năm 2004 của UBND tỉnh Yên Bái)

I. Để góp phần thực hiện tốt pháp lệnh giá trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo hàng hoá mua bán đúng giá niêm yết, tránh những đột biến về giá ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Yên Bái quy định danh mục mặt hàng phải thực hiện niêm yết giá.

1. Giá thu mua các mặt hàng: Thóc, quế, cà phê, chè búp tươi, chè khô, nguyên liệu giấy.

2. Giá bán lẻ các mặt hàng: muối iốt, gạo, thịt lợn, thịt bò, đường, sữa, bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát.

3. Cước vận chuyển hành khách bằng ô tô.

4. Giấy vở học sinh, các loại vải mặc, quần áo may sẵn, xe đạp, xe máy, ti vi tủ lạnh, quạt điện.

5. Xi măng, gạch xây dựng ốp lát, trang thiết bị vệ sinh.

6. Xăng dầu, sắt thép, phân bón.

7. Thuốc chữa bệnh cho người, cho gia súc.

8. Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe đạp, xe máy.

9. Những tài sản, hàng hoá dịch vụ thuộc danh mục nhà nước quy định giá nhưng chưa có trong danh mục này đều phải thực hiện niên yết giá.

Căn cứ vào danh mục mặt hàng quy định niêm yết giá và mua bán đúng giá niêm yết, yêu cầu các ngành các cấp có liên quan, Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai niêm yết giá đến các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn cụ thể là :

Uỷ ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Tài chính, Chi cục thuế, Đội Quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện niên yết giá và mua, bán đúng giá niêm yết đối với các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện quản lý.

Sở Tài chính với chức năng quản lý nhà nước về giá tại địa phương, chủ trì phối hợp với các ngành Sở Thương mại du lịch, Chi cục quản lý thị trường thường xuyên tổ chức kiểm tra thực hiện niêm yết giá và mua, bán đúng giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dịch vụ trên phạm vị toàn tỉnh.

II. Xử lý vi phạm những quy định về niêm yết giá.

Tất cả những trường hợp vi phạm trong việc thực hiện niêm yết giá và mua, bán không đúng giá niêm yết phải được xử lý theo đúng quy định của Nghị định 44/2000/NĐ-CP ngày 9 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ và Thông tư số 04/2000/TT-BVGCP ngày 15 tháng 11 năm 2000 của Ban vật giá Chính phủ (nay là cục quản lý giá Bộ Tài chính) hướng dẫn thi hành Nghị định 44/2000/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giá cả./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 203/2004/QĐ-UB quy định quyền hạn trách nhiệm đối với công tác quản lý giá tại địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.499

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.222.124