Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Số hiệu: 1965/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Lê Trọng Yên
Ngày ban hành: 29/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1965/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 29 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Chăn nuôi ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 234/TTr-SNN ngày 16 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan các cửa khẩu: Đắk Peur, Bu Prăng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, CTTĐT, KTN(L).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trọng Yên

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÒNG, CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 1965/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Kiểm soát hiệu quả bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng Virut Lở mồm long móng mới từ bên ngoài vào địa bàn tỉnh; công nhận các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Số lượng ổ dịch Lở mồm long móng và gia súc mắc bệnh giảm từ 10 - 20% so với trung bình của giai đoạn 2016 - 2020.

- Công nhận và duy trì ít nhất 10 cơ sở chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Ngăn chặn sự xâm nhiễm Virut Lở mồm long móng từ bên ngoài vào tỉnh Đắk Nông

- Thực hiện kiểm dịch động vật, sản phẩm từ động vật xuất tỉnh theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Kiểm soát, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật qua biên giới ra vào địa bàn tỉnh.

2. Phòng bệnh bằng Vắcxin Lở mồm long móng

- Đối tượng tiêm phòng: Tập trung tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn toàn tỉnh.

- Loại Vắcxin: Hàng năm, căn cứ vào thông báo kết quả giám sát lưu hành Virut Lở mồm long móng của Cục Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh lựa chọn chủng loại Vắcxin Lở mồm long móng sử dụng tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh theo khuyến cáo của Cục Thú y.

- Thời gian tiêm phòng: Bảo đảm 2 lần tiêm phòng định kỳ trong một năm, mỗi lần cách nhau 6 tháng. Ngoài 2 đợt tiêm định kỳ, các địa phương phải có kế hoạch và tổ chức tiêm phòng bổ sung cho đàn vật nuôi phát sinh trước và sau các đợt tiêm định kỳ, bảo đảm tiêm Vắcxin cho tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng.

- Điều kiện, phương tiện, dụng cụ và các biện pháp kỹ thuật liên quan đến bảo quản, vận chuyển Vắcxin và tiêm phòng phải đạt yêu cầu; tổ chức hướng dẫn, giám sát, đánh giá sau mỗi đợt tiêm phòng.

- Cách thức sử dụng Vắcxin: Theo hướng dẫn của nhà sản xuất Vắcxin. Trong đó, lưu ý thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc ngay sau khi tiêm phòng.

3. Giám sát bệnh Lở mồm long móng

a) Giám sát lâm sàng (giám sát bị động)

- Mục đích phát hiện sớm các ca bệnh để khoanh vùng, dập dịch kịp thời, giảm thiệt hại về kinh tế, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hướng dẫn cán bộ thú y cơ sở và người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn gia súc trong suốt quá trình nuôi; nếu thấy gia súc có biểu hiệu của bệnh Lở mồm long móng phải báo cáo ngay cho chính quyền cơ sở và cơ quan thú y tại địa phương để tổ chức điều tra, xác minh và kịp thời tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu của gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh để xét nghiệm xác định bệnh, chủng Virut Lở mồm long móng phục vụ công tác chống dịch và lựa chọn chủng loại Vắcxin phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

b) Giám sát lưu hành Virut (giám sát chủ động)

Chủ động lấy mẫu giám sát lưu hành Virut Lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh để cảnh báo và có biện pháp phòng, chống dịch không để dịch bệnh bùng phát, lây lan, đồng thời làm căn cứ để quyết định lựa chọn chủng loại Vắcxin cho phù hợp và hiệu quả.

c) Giám sát sau tiêm phòng

- Chủ động lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng bệnh để đánh giá hiệu quả sử dụng Vắcxin Lở mồm long móng tại địa phương.

- Thời điểm lấy mẫu: Sau 21 ngày kể từ thời điểm tiêm phòng gần nhất.

4. Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh

- Tổ chức đánh giá và duy trì các cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa căn cứ nhu cầu của địa phương, của người dân chăn nuôi, doanh nghiệp, nguồn lực của địa phương, tổ chức xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh theo các văn bản hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền và khuyến cáo của OIE (Tổ chức thú y thế giới).

5. Kiểm soát vận chuyển

- Thực hiện việc kiểm dịch vận chuyển theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Thiết lập hệ thống nhận diện gia súc trên cơ sở thực hiện việc đánh dấu gia súc theo quy định; xây dựng dữ liệu về vận chuyển gia súc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

- Duy trì chế độ trực 24/24h tại các Trạm, Điểm kiểm dịch động vật và thực vật để kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, bảo đảm kiểm soát có hiệu quả việc vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc.

- Đảm bảo nguồn nhân lực thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển; duy trì ổn định nguồn nhân lực đủ để làm công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển; đào tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật và thực vật.

- Thường xuyên phối hợp giữa các cơ quan chức năng như: cơ quan quản lý thị trường, công an các cấp, chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vận chuyển động vật và sản phẩm từ động vật.

- Duy trì việc thực hiện thủ tục đăng ký kiểm dịch trên hệ thống cổng thông tin điện tử, hệ thống một cửa điện tử.

6. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

- Tổ chức quản lý giết mổ gia súc theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

- Khi phát hiện gia súc có triệu chứng của bệnh Lở mồm long móng, phải kiểm tra toàn đàn; đối với con vật có dấu hiệu nghi mắc bệnh phải được nuôi nhốt cách ly và xử lý theo quy định; thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu vực nuôi nhốt; vệ sinh, khử trùng tiêu độc nơi giết mổ trước và sau khi giết mổ, dụng cụ, phương tiện có liên quan.

- Việc giết mổ bắt buộc gia súc mắc bệnh tại nơi xảy ra dịch Lở mồm long móng thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn.

- Rà soát, bổ sung mạng lưới cơ sở giết mổ gia súc tập trung; tăng cường xử lý giết mổ trái phép để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh; định kỳ xây dựng chương trình giám sát điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ.

7. Biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch

a) Chủ gia súc thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch bao gồm:

- Cách ly ngay động vật mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh.

- Không mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, vứt xác động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm từ động vật mang mầm bệnh ra môi trường.

- Thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, tiêu hủy, giết mổ bắt buộc động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Cung cấp thông tin chính xác về dịch bệnh động vật theo yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và nhân viên thú y cấp xã.

- Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định, theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

b) Cơ quan chuyên ngành thú y các cấp thực hiện

- Tiến hành xác minh và lấy mẫu chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh.

- Lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao thông ra, vào vùng dịch, vùng khống chế nhằm ngăn chặn, không để động vật, sản phẩm từ động vật mẫn cảm ra, vào vùng dịch, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Luật Thú y và có hướng dẫn, giám sát của Cục Thú y, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có giải pháp quản lý, kiểm soát việc vận chuyển gia súc, sản phẩm từ gia súc nội tỉnh để hạn chế lây lan dịch bệnh.

- Đặt biển báo khu vực có dịch, hướng dẫn tránh đi qua vùng dịch.

- Tổ chức phun khử trùng các phương tiện vận chuyển từ vùng dịch đi ra ngoài.

- Xử lý gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh trong vùng dịch theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc công bố dịch bệnh, công bố hết dịch và tổ chức phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng theo quy định hiện hành.

8. Thông tin tuyên truyền

- Xây dựng chiến lược truyền thông nguy cơ phù hợp với từng đối tượng vật nuôi, loại hình truyền thông; tổ chức các lớp tập huấn về truyền thông nguy cơ cho các cán bộ làm công tác thú y, khuyến nông cơ sở và người chăn nuôi.

- Đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền (như: tờ rơi, pano áp phích, sách chuyên đề, thông tin trên đài truyền hình, truyền thanh, hệ thống truyền thanh cơ sở...) để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh Lở mồm long móng; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng; các quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc phát hiện, báo cáo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng.

9. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách Trung ương: bảo đảm cho các hoạt động thuộc nhiệm vụ chi của các cơ quan Trung ương.

- Ngân sách tỉnh: Đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh Lở mồm long móng của cấp tỉnh.

- Ngân sách huyện, thành phố Gia Nghĩa: Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động phòng, chống dịch của tuyến huyện, thành phố Gia Nghĩa. Trường hợp dịch bệnh bùng phát, có chiều hướng lây lan diện rộng, địa phương không đảm bảo đủ lượng Vắcxin, hóa chất để kịp thời phòng, chống dịch bệnh thì UBND cấp huyện báo cáo UBND tỉnh để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí ngoài ngân sách: Do doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi tự đảm bảo.

- Kinh phí nhà nước, tăng cường kêu gọi nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng

Ban Chỉ đạo phòng, chống bệnh Lở mồm long móng khi được thành lập theo quy định của Luật Thú y là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp theo Chương trình này. Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến của dịch bệnh Lở mồm long móng, Ban chỉ đạo tham mưu Ban Chỉ đạo đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng cho phù hợp và hiệu quả.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Hàng năm, chủ động tổ chức lấy mẫu giám sát Virut Lở mồm long móng để cảnh báo dịch bệnh, xác định type Virut lưu hành trên địa bàn tỉnh; tổ chức điều tra, xác định nguyên nhân dịch bệnh xảy ra; tổ chức giám sát sau tiêm phòng để xác định tỷ lệ gia súc có kháng thể bảo hộ đối với dịch bệnh Lở mồm long móng; xây dựng bản đồ dịch tễ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác tiêm phòng Vắcxin, công tác giám sát theo quy định; căn cứ tình hình dịch bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn để xác định đối tượng và phạm vi tiêm phòng Vắcxin; tổ chức giám sát lưu hành Virut theo yêu cầu thực tế của công tác phòng, chống dịch bệnh; hàng năm, tham mưu về chủng loại Vắcxin để tổ chức tiêm phòng trên địa bàn; tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bệnh Lở mồm long móng.

- Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện các giải pháp kỹ thuật theo quy định của Chương trình; tổ chức sơ kết, tổng kết Chương trình; tổ chức hướng dẫn, tập huấn, thẩm định, đánh giá cơ sở an toàn dịch bệnh.

- Hàng năm, tổ chức kiểm tra đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình; tổ chức đánh giá kết quả triển khai, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

- Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, lập dự toán kinh phí thực hiện các nội dung của Chương trình cấp tỉnh (sau khi rà soát, kiểm tra, tổng hợp kinh phí thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh) gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; cân đối, bố trí kinh phí trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện Chương trình.

3. Sở Tài chính

Hàng năm, tại thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình cấp tỉnh, Sở Tài chính tổng hợp vào dự toán ngân sách cấp tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định.

4. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo nghiêm cấm phương tiện vận chuyển gia súc, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm.

- Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông, các đơn vị có liên quan phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y, công an đấu tranh, phát hiện, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, mắc bệnh, nghi mắc bệnh Lở mồm long móng.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống đài truyền thanh cơ sở tổ chức công tác truyền thông nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long móng, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh.

6. Sở Công Thương

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại; đồng thời, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển gia súc, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh Lở mồm long móng và các loại bệnh dịch khác.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các trạm kiểm dịch động vật, thực vật, Hải quan các cửa khẩu: Bu Prăng, Đắk Peur và chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn nhập lậu gia súc, sản phẩm từ động vật trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới về tác hại của việc vận chuyển, kinh doanh gia súc, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép để người dân hiểu, không tham gia, tiếp tay cho buôn lậu.

8. Công an tỉnh

Chỉ đạo Cảnh sát giao thông phối hợp với Chi cục Phát triển nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ các phương tiện vận chuyển gia súc và sản phẩm từ gia súc ra vào địa bàn tỉnh.

9. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương nơi tiêu hủy, xử lý khi có gia súc chết vì dịch bệnh Lở mồm long móng, không gây ô nhiễm môi trường.

10. Cục Quản lý thị trường: Phối hợp với lực lương công an, thanh tra chuyên ngành của địa phương tăng cường công tác kiểm tra tại đầu mối giao thông xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong vận chuyển, giết mổ động vật; cơ sở giết mổ; các trường hợp kinh doanh động vật, sản phẩm từ động vật trái phép hoặc không rõ nguồn gốc kịp thời phát hiện xử lý nghiêm.

11. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389/ĐP cấp tỉnh)

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố Gia Nghĩa tổ chức triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm từ động vật từ nước ngoài vào tỉnh Đắk Nông.

- Thành lập đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 389/ĐP cấp tỉnh (có sự tham gia của các Sở, ngành liên quan) trực tiếp đến các địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm từ động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y các cấp; phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật hiện hành.

12. UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng tại địa phương, chủ động ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện; bố trí nguồn lực, vật tư, phương tiện, quỹ đất để chống dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh khi có dịch. Bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện.

- Quản lý hoạt động của các cơ sở giết mổ động vật tập trung; hoạt động sơ chế, chế biến, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và vệ sinh thú y trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn trên địa bàn, UBND cấp xã thực hiện công tác phòng, chống dịch, đặc biệt công tác giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y; tiếp nhận khai báo và kê khai các cơ sở chăn nuôi theo quy định; quản lý hoạt động của cơ sở giết mổ nhỏ lẻ.

13. Các hiệp hội, doanh nghiệp, người chăn nuôi, người vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị để chủ động thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật về chăn nuôi, thú y, phòng, chống bệnh Lở mồm long móng.

Chủ động, tích cực tham gia triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Lở mồm long móng khi có chỉ đạo của cơ quan Trung ương và địa phương; thông báo kịp thời khi phát hiện tình trạng dấu dịch của địa phương, của hộ gia đình, cơ sở chăn nuôi khác có gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh; hoặc khi phát hiện tình trạng vứt xác động vật ốm, chết ra môi trường, hiện tượng bán chạy động vật bệnh, không tuân thủ các biện pháp chống bệnh Lở mồm long móng.

Trên đây là Chương trình Phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để chỉ đạo xử lý kịp thời./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1965/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt Chương trình phòng, chống dịch bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104