Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1795/QĐ-BNN-TCCB năm 2008 về việc bổ sung nhiệm vụ của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1795/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
--------------

Số: 1795/QĐ-BNN-TCCB

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 1702/QĐ-BNN-TCCB ngày 6/6/2008 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam; số 3361/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/11/2006 về việc chế độ làm việc và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Văn bản số 790/TTr-BVTV ngày 21/5/2008). Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam (tại Điều 1 Quyết định số 3361/QĐ-BNN-TCCB ngày 07 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn): Tư vấn cho Bộ trưởng về chiến lược sản xuất lúa chất lượng cao, bền vững nhằm đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực quốc gia.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các thành viên BCĐ;
- Lưu VT, TCCB. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

BẢNG PHÂN CÔNG

NHIỆM VỤ CHO CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ RẦY NÂU, BỆNH VÀNG LÙN, LÙN XOẮN LÁ Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ PHÍA NAM
(Kèm theo Quyết định số 1795/QĐ-BNN-TCCB ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phân công nhiệm vụ

Liên lạc (ĐTDĐ, e-mail)

01

Bùi Bá Bổng

Trưởng ban

Phụ trách chung

0913271691

Omon999@yahoo.com

02

Nguyễn Quang Minh

Phó Trưởng ban thường trực

Người phát ngôn của Ban Chỉ đạo, chỉ đạo chung vùng ĐBSCL và ĐNB, theo dõi việc kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV

0913227036

minhnq.bvtv@mard.gov.vn

03

Nguyễn Hữu Huân

Phó Trưởng ban

Thư ký thường trực BCĐ, phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố hệ thống cảnh báo rầy nâu trong vùng

0913921494

ppdsouth@hcm.fpt.vn

04

Phạm Văn Dư

Phó Trưởng ban

Phụ trách chung công tác chỉ đạo mùa vụ gieo sạ, cơ cấu giống lúa và cơ cấu cây trồng vùng ĐBSCL

0913974380

Phamvandu_ctt@yahoo.com

05

Nguyễn Văn Hòa

Phó Trưởng ban

Phụ trách chung công tác chỉ đạo mùa vụ gieo sạ, cơ cấu giống lúa và cơ cấu cây trồng vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên

0913822130

nvhoactt@vnn.vn

06

Lê Văn Bảnh

Ủy viên

Phụ trách chung công tác cơ giới hóa NN trong SX lúa; mở rộng mạng lưới SX lúa giống 3 cấp ở vùng ĐBSCL

0913870204

banhlv@clrri.org

07

Bùi Chí Bửu

Ủy viên

Phụ trách chung hoạt động KHCN, xây dựng chiến lược nghiên cứu ngắn hạn, dài hạn trong SX lúa bền vững

0913135660

buichibuu@hcm.vnn.vn

08

Ngô Vĩnh Viễn

Ủy viên

Tư vấn về quản lý dịch hại lúa

0913502153

Ngovinhvien-bvtv@hn.vnn.vn

09

Phan Hiếu Hiền

Ủy viên

Cố vấn Cơ khí Nông nghiệp

0913127481

phhien@hcm.vnn.vn

10

Nguyễn Đăng Nghĩa

Ủy viên

Tư vấn về dinh dưỡng cây lúa

 

11

Mai Thành Phụng

Ủy viên

Phụ trách chỉ đạo chung về công tác khuyến nông, tập huấn, mở rộng chương trình 3 giảm, 3 tăng.  Chịu trách nhiệm chỉ đạo các tỉnh miền Đông Nam bộ

0913798088

mtphungvn@yahoo.com

12

Nguyễn Ngọc Đệ

Ủy viên

Tư vấn hoạt động chuyển giao KHCN, nâng cao năng lực, kỹ năng trồng lúa trong cộng đồng nông dân

0918246700

Fax: 0710 831270

nnde@ctu.edu.vn

13

Nguyễn Văn Dương

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Đồng Tháp

0913967288

Fax: 067 853514

14

Phạm Văn Quỳnh

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tp. Cần Thơ

0913974873

vanquynh@cantho.gov.vn

15

Phan Nhật Ái

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Vĩnh Long

0913959544

pnai.snn@vinhlong.gov.vn

snnvl@hcm.vnn.vn

16

Nguyễn Văn Khang

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Tiền Giang

0913879014

snnptnttg@hcm.vnn.vn

17

Trần Quang Củi

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Kiên Giang

0913885298

snnkg@hcm.vnn.vn

18

Trần Minh Tùng

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Long An

0918430932

nnlongan@bdvn.vnd.net

19

Hồ Quang Cua

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Sóc Trăng

079 827110

0913983172

herdandcrop@vnn.vn

20

Nguyễn Trung Chương

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Bến Tre

075.826511

0913965437

Snn@bentre.gov.vn

21

Diệp Chấn Ben

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Bạc Liêu

0781 823938

0913892339

Chanben_blu@hcm.vnn.vn

22

Phạm Nam Dương

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Trà Vinh

074-200547

0913 187547

Fax: 840072

23

Võ Văn Mỹ

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Cà Mau

0780-835898

0913 893 330

snnvptntcm@hcm.vnn.vn

24

Nguyễn Văn Thạnh

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh An Giang

076 853771-956460

0913971412

nvthagg@hcm.vnn.vn

25

Huỳnh Chí Nguyện

Ủy viên

Chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá tại tỉnh Hậu Giang

0918410409

Fax:071 878938

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1795/QĐ-BNN-TCCB năm 2008 về việc bổ sung nhiệm vụ của ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo phòng trừ rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá ở các tỉnh phía Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.575

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32