Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 168/1999/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất bông vải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 168/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 17/08/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 168/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT BÔNG VẢI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển sản xuất bông vải ở những địa bàn có điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, lao động, để cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp dệt, giảm dần việc nhập khẩu bông nguyên liệu; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân.

Điều 2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có sản xuất bông vải, Tổng công ty Dệt may Việt Nam rà soát, bố trí lại quy hoạch diện tích đất trồng bông theo hướng: tạo ra các vùng sản xuất bông hàng hoá, thâm canh, có tưới, gắn với hệ thống cơ sở chế biến công nghiệp, trước hết, ở các tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, bảo đảm cây bông có thu nhập cao hơn các cây trồng khác.

Điều 3. Một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất bông vải.

1. Về đầu tư và tín dụng

a) Vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho:

Xây dựng cơ sở nghiên cứu; sản xuất giống gốc và giống lai F1;

Nhập các giống gốc có năng suất và chất lượng cao.

Đầu tư nâng cấp các cơ sở sản xuất giống bông ở các vùng trọng điểm để duy trì các giống bông gốc và nhân nhanh các giống bông lai F1 cung ứng cho người trồng bông.

b) Vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho việc xây dựng, nâng cấp, đổi mới thiết bị các cơ sở chế biến.

c) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và các tổ chức tín dụng thực hiện Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn bảo đảm đủ vốn và kịp thời cho người trồng bông vay mua giống, nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất bông hạt, cho các tổ chức, cá nhân vay vốn tiêu thụ bông hạt.

d) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tìm các nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư, liên doanh, phát triển sản xuất giống, sản xuất bông hạt quy mô lớn, đảm bảo yêu cầu chất lượng cho công nghiệp dệt may.

2. Về khoa học và công nghệ

a) Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tuyển chọn, lai tạo giống mới, để nhanh chóng có giống bông đạt năng suất trên 3,0 tấn/ha với nhiều tổ hợp lai, dòng bất dục của Việt Nam.

Các Viện nghiên cứu khoa học nông nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nông nghiệp phối hợp với Trung tâm nghiên cứu cây bông nghiên cứu lai tạo các giống bông có năng suất, chất lượng cao.

Tập trung đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ khoa học kỹ thuật cho Trung tâm nghiên cứu bông Nha Hố trở thành Viện nghiên cứu cây bông đủ năng lực nghiên cứu, tạo giống bông có năng suất cao, chất lượng tốt đáp ứng được yêu cầu của ngành công nghiệp dệt trong nước.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kế hoạch khuyến nông hàng năm trong kế hoạch khuyến nông của Bộ nhằm tăng cường công tác khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến hộ trồng bông; tổng kết những mô hình hộ nông dân trồng bông giỏi để phổ biến kinh nghiệm cho các hộ khác tham quan học tập; nghiên cứu, tổng kết các mô hình phát triển bông ở các vùng sinh thái Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ để triển khai mở rộng.

c) Nghiên cứu các mô hình canh tác xen canh, gối vụ để đưa cây bông vào cơ cấu cây trồng ổn định của một số vùng, thâm canh cao ở vùng đã có các công trình thuỷ lợi.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng công ty Dệt may Việt Nam chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08 tháng 01 năm 1998 về Dự án phát triển bông và các cây trồng luân canh, xen canh với bông vay vốn của cơ quan phát triển Pháp (AFD).

3. Về tiêu thụ

a) Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Dệt may Việt Nam chỉ đạo các doanh nghiệp dệt may ưu tiên tiêu thụ bông xơ của các cơ sở chế biến, cán ép bông hạt trong nước. Giải quyết hài hoà lợi ích giữa các doanh nghiệp dệt may, chế biến bông hạt và người trồng bông.

b) Trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Vật giá Chính phủ, Tổng công ty Dệt may Việt Nam thống nhất với Ủy ban nhân dân các tỉnh trồng bông công bố giá mua bông hạt tối thiểu (giá sàn) cho người trồng bông ngay từ đầu vụ, bảo đảm lợi ích của người trồng bông có mức thu nhập cao hơn so với trồng cây trồng khác trên một đơn vị diện tích. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có trồng bông chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ việc tiêu thụ bông hạt trên địa bàn và không để các tổ chức, cá nhân ép cấp, ép giá, gây thiệt hại cho người trồng bông.

4. Về Quỹ bảo hiểm cây bông vải

Hàng năm, Bộ Công nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Dệt may Việt Nam trích 1 - 2% trị giá nguyên liệu bông xơ nhập khẩu để lập Quỹ bảo hiểm cây bông.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công nghiệp, Tổng công ty Dệt may Việt Nam ban hành quy chế quản lý và sử dụng Quỹ này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
Nguyễn Công Tạn  

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
------------

No: 168/1999/QD-TTg

Hanoi, August 17, 1999

 

DECISION

ON A NUMBER OF POLICIES OF ENCOURAGING COTTON PRODUCTION DEVELOPMENT

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
At the proposals of the Minister of Agriculture and Rural Development and the Minister of Industry,

DECIDES:

Article 1.- The State encourages organizations and individuals of all economic sectors to develop cotton production in the areas with favorable land, climatic and labor conditions so as to supply raw materials for the textile industry, gradually reduce the import of raw material cotton; create more jobs, increase income and improve the life of peasants.

Article 2.- The Ministry of Agriculture and Rural Development shall assume the prime responsibility and coordinate with the Peoples Committees of the provinces and centrally-run cities of the localities where cotton is produced as well as Vietnam Textile and Apparel Cooperation in revising and rearranging the planning on areas under cotton along the direction of creating commercial cotton-producing areas, with intensive cultivation and irrigation and closely linked to the system of industrial processing establishments, first of all, in eastern-southern, central coastal and Central Highlands provinces, ensuring that the cotton yields higher income than other crops.

Article 3.- A number of policies of encouraging cotton production development

1. On investment and credit
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 168/1999/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất bông vải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.478
DMCA.com Protection Status