Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 13/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 25/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
UBND HUYỆN CẦN GIỜ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
----------------

Số: 13/2011/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 25 tháng 5 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật từ năm 1989 đến năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tư pháp huyện tại Công văn số 97/TP ngày 23 tháng 5 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục 32 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ năm 1989 đến năm 2010 đã hết hiệu lực thi hành (có danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ BAN HÀNH TỪ NĂM 1989 ĐẾN NĂM 2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện).

 

STT

Hình thức

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

01

Chỉ Thị

15/CT.UB

Ngày 16/12/1996

CT Triển khai xác lập quỹ đất chuyên dùng cho các dự án xây dựng trường học giai đoạn 1996-2000 và sau năm 2000 đến năm 2010.

02

Quyết Định

270/1997/QĐ-UB

Ngày 19/5/1997

QĐ Ban hành quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Cần Giờ.

03

//

347/1998/QĐ-UB

Ngày 27/5/1998

QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban vì sự nghiệp tiến bộ của Phụ nữ huyện Cần Giờ.

04

//

04/2003/QĐ-UB

Ngày 03/6/2003

QĐ Ban hành quy chế tạm thời về quản lý, khai thác và bảo vệ mạng tin học diện rộng của văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.

05

//

34/2004/QĐ-UB

Ngày 05/7/2004

QĐ Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề.

06

//

39/2004/QĐ-UB

Ngày 19/7/2004

QĐ Ban hành quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004-2009.

07

//

20/2006/QĐ-UBND

Ngày 19/5/2006

QĐ Về Ban hành Quy trình thực hiện đầu tư-xây dựng cơ bản đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

08

Chỉ Thị

01/2008/CT-UBND

Ngày 04/01/2008

CT Về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy năm 2007-2008.

09

//

02/2008/CT-UBND

Ngày 15/01/2008

CT Về Tổ chức thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2008.

10

Quyết Định

03/2008/ QĐ-UBND

Ngày 08/4/2008

QĐ Về ban hành quy trình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư.

11

//

16/2008/QĐ-UBND

24/6/2008

QĐ Về thành lập Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

12

//

17/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

QĐ Về thành lập Phòng Công thương huyện

13

//

20/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cần Giờ.

14

//

21/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện

15

//

22/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện

16

//

23/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cần Giờ.

17

//

24/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giờ.

18

//

25/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Cần Giờ.

19

//

26/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ.

20

//

27/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giờ.

21

//

28/2008/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2008

QĐ Về ban hành quy chế tạm thời về Tổ chức và hoạt động của Phòng Công thương huyện Cần Giờ.

22

Chỉ Thị

02/2009/CT-UBND

Ngày 08/5/2009

CT Về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009.

23

//

06/2009/CT-UBND

Ngày 28/10/2009

 

CT Về tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập phòng, chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn năm 2009 của thành phố Hồ Chí Minh.

24

Quyết Định

05/2009/QĐ-UBND

Ngày 29/4/2009

QĐ Về giao bổ sung sự toán chi ngân sách Nhà nước cho các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2009.

25

//

07/2009/QĐ-UBND

Ngày 26/5/2009

QĐ Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước các đơn vị hành chính - sự nghiệp huyện năm 2009.

26

//

09/2009/ QĐ-UBND

Ngày 16/6/2009

QĐ Về giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho các đơn vị hành chính sự nghiệp năm 2009.

27

//

10/2009/ QĐ-UBND

Ngày 24/6/2009

QĐ Về giao bổ sung dự toán chi ngân sách cho đơn vị hành chính-sự nghiệp năm 2009.

28

//

19/2009/ QĐ-UBND

Ngày 22/9/2009

QĐ Về công khai quyết toán ngân sách năm 2008 của huyện Cần Giờ.

29

//

28/2009/ QĐ-UBND

Ngày 22/12/2009

QĐ Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cần Giờ.

30

Chỉ Thị

02/2010/CT-UBND-M

Ngày 28/01/2010

CT Về tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng năm 2010.

31

Quyết Định

02/2010/QĐ-UBND

Ngày 19/01/2010

QĐ Về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện; Phân công thực hiện nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân huyện năm 2010.

32

//

03/2010/QĐ-UBND

Ngày 25/3/2010

QĐ Về ban hành Hệ thống các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2010.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2011/QĐ-UBND về bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân huyện không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.972

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182