Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 127/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Số hiệu: 127/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trương Minh Hiến
Ngày ban hành: 15/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 127/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM VÀ ĐỘNG VẬT THỦY SẢN NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

Căn cứ Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/05/2016 của Bộ nông nghiệp & PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản; Thông tư s 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ nông nghiệp & PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn;

Căn cứ Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Di giai đoạn 2017 - 2021”: Công văn s 9167/BNN-TY ngày 01/11/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2018;

Xét đề nghị của Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính tại Tờ trình số 04/TTr-NN-TC ngày 05 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2018 và chính sách hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh với những nội dung chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm khống chế, thanh toán được các loại dịch bệnh nguy hiểm đối với đàn gia súc, gia cm và động vật thủy sản như: Dịch cúm gia cm (CGC), lở mồm long móng gia súc (LMLM); dịch tả, tai xanh lợn (PRRS); bệnh dại chó mèo và một số bệnh dịch nguy hiểm khác.

- Chủ động trin khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bảo vệ đàn cho đàn gia súc, gia cm và động vật thủy sản, hạn chế thiệt hại về kinh tế cho người nuôi góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

2. Yêu cầu:

- Việc phòng, chống dịch phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp ủy đảng, chính quyền và trách nhiệm của toàn dân.

- Tập trung chỉ đạo công tác chống dịch bệnh động vật, quyết liệt theo quy định, nhanh gọn, đúng thời gian, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao.

- Mọi tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và động vật thủy sản.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện phải đảm bảo an toàn cho người trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

II. NỘI DUNG K HOẠCH

1. Công tác phòng dịch:

1.1. Công tác giám sát dịch: Công tác giám sát dịch bệnh phải tiến hành thường xuyên. Khi nghi có dịch nguy hiểm xảy ra phải lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm và triển khai các biện pháp chng dịch theo quy định. Ngoài ra có kế hoạch định kỳ lấy mẫu giám sát chủ động, lấy mẫu huyết thanh kiểm tra hiệu giá vắc xin sau tiêm phòng.

1.2. Công tác tiêm phòng:

- Tiêm phòng bệnh LMLM cho đàn gia súc: Tiêm phòng cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống trên địa bàn toàn tỉnh và đàn lợn thịt ở các xã nuôi bò sữa và khu vực chợ đầu mối gia súc, gia cầm xã Bối Cầu. Các đối tượng gia súc còn lại tiêm phòng bệnh LMLM các hộ chăn nuôi tự bỏ kinh phí thực hiện.

- Tiêm phòng bệnh dịch tả cho đàn lợn: Tiêm phòng định kỳ cho tất cả các loại lợn trong diện phải tiêm phòng.

- Tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo: Tiêm phòng định kỳ cho các loại chó, mèo trong diện phải tiêm phòng.

- Tiêm phòng bệnh tai xanh cho đàn lợn, bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm: các hộ dân tự bỏ kinh phí thực hiện. Khi có dịch xảy ra Nhà nước hỗ trợ kinh phí tiêm phòng và chống dịch.

- Tiêm phòng các bệnh khác: Trên cơ sở dịch tễ và mùa vụ trong năm, sẽ tiến hành tổ chức, thực hiện tiêm phòng các bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như: bệnh tụ huyết trùng trâu bò; bệnh đóng du, phó thương hàn, tụ huyết trùng lợn; bệnh dại cho đàn chó mèo và các loại bệnh khác ở đàn gia cầm, thực hiện theo quy định.

1.3. Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y:

- Đẩy mạnh công tác kim dịch động vật, sản phẩm động vật, xuất ra và nhập vào đa bàn tỉnh, phn đu duy trì như năm 2017 về slượng động vật, sản phẩm động vật kiểm soát được.

- Duy trì việc quản lý, thực hiện kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm tại thtrấn Hòa Mạc, huyện Duy Tiên.

- Kiểm tra v sinh thú y các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cm; nơi buôn bán, giết mổ động vật sản phẩm động vt.

1.4. Công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng:

- Tuyên truyền vận động người chăn nuôi, buôn bán, giết m gia súc, gia cm thường xuyên làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại, môi trường, tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, khu vực buôn bán gia súc, gia cm sng.

- Triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên địa bàn toàn tỉnh 2-3 lần/năm.

2. Công tác chống dịch:

2.1. Đối với động vật trên cạn: Khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, các địa phương tập trung chỉ đạo chng dịch, cụ thể:

- Tổ chức công tác tiêu hủy động vật: Khi có dịch xảy ra phải nhanh chóng tiêu hủy gia súc, gia cầm theo quy định nhằm khống chế nhanh dịch.

- Thành lập chốt kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật tại các địa bàn xảy ra ổ dịch nhm kiểm soát không cho gia súc, gia cầm ra vào dịch: Tùy tình hình cụ thể, khi dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh hoặc các tỉnh lân cận, Sở Nông nghiệp & PTNT trình UBND tỉnh ra quyết định thành lập chốt kiểm dịch động vật liên ngành nhằm khống chế, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

- Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng: Tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, đường làng ngõ xóm, vệ sinh môi trường ở những nơi xảy ra dịch và vùng bị dịch uy hiếp.

- Tổ chức tiêm phòng bao vây dịch: Khi dịch cúm gia cầm, dịch tai xanh lợn, dịch LMLM gia súc phát sinh sẽ tiến hành tổ chức thực hiện tiêm phòng bao vây dịch theo hướng dẫn của Cục Thú y.

2.2. Đối với động vật thủy sản: Khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, các địa phương tập trung chỉ đạo chống dịch theo quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 05 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Chính sách hỗ trợ:

3.1. Với động vật trên cạn:

a) Htrợ vắc xin:

- Vắc xin lở mồm long móng gia súc 155.000 liều tiêm cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái, lợn đực giống trên địa bàn toàn tỉnh và đàn lợn thịt ở các xã nuôi bò sữa và khu vực chợ đầu mối gia súc, gia cầm xã Bối Cầu.

- Vắc xin dịch tả lợn 350.000 liều. Tiêm phòng cho toàn bộ đàn lợn nái, đực giống và lợn thịt trong diện tiêm phòng.

- Vắc xin dại chó, mèo 70.000 liều. Tiêm phòng cho toàn đàn chó, mèo trong diện tiêm phòng.

- 100% kinh phí mua vắc xin cúm gia cầm, tai xanh lợn cho vùng có dịch xảy ra.

b) Htrợ hóa chất sát trùng: 12 tấn để tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường trong chăn nuôi ở những nơi dịch cũ, vùng có nguy cơ cao, có mật độ chăn nuôi ln và tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc trên toàn tỉnh 2-3 lần/năm.

c) Htrợ kinh phí tiêu hủy gia súc, gia cầm:

- Htrợ 27.000 đồng/kg lợn hơi;

- Htrợ 45.000 đồng/kg hơi đối đối với trâu, bò, dê;

- Hỗ trợ 25.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng).

g) Kinh phí phòng, chng dịch khác: Thực hiện theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

3.2. Với động vật thủy sản: Hỗ trợ kinh phí khi có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra theo quy định.

III. T CHỨC THỰC HIỆN:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố chỉ đạo, tổ chức giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng chống dịch đối với động vật trên cạn và động vật thủy sản nuôi, bệnh lây truyền từ động vật sang người.

- Sở Y tế cơ quan thường trực phòng chng bệnh từ gia súc, gia cầm lây sang người hoàn thành xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh từ gia súc, gia cầm lây sang người năm 2018 đồng thời chuẩn bị các điều kiện khi có dịch.

- Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành trong việc thanh tra, kiểm tra kiểm soát giết mổ, lưu thông vận chuyn động vật, sản phẩm động vật xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực thú y theo quy định.

- Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện hoạt động của chốt kiểm dịch động vật trong thời gian có dịch phải công bố, đảm bảo an ninh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

- Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sử dụng kinh phí đ phòng, chng dịch theo quy định.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, nhân lực, vật tư, kỹ thuật, để tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Y tế, Công thương, Công an, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- LĐVP(2), NN, KT;
- Lưu VT.
C-NN/2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Minh Hiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 127/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


564

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.56.184