Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 109/QĐ-UBND 2018 thời gian kiến thiết cơ bản các loại cây trồng nông nghiệp Bình Phước

Số hiệu: 109/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Huỳnh Anh Minh
Ngày ban hành: 15/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC, THỜI GIAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN CHO CÁC LOẠI CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 730/QĐ-BNN-TT ngày 05/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch hồ tiêu;

Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-BNN-TT ngày 31/5/2016 của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy trình tái canh cà phê vối;

Thực hiện Nghị quyết số 31 /2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của HĐND tỉnh ban hành quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 27/02/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc một số loại cây trng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 01/2/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trồng, chăm sóc cây cao su trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Căn cứ Quy trình kỹ thuật cây cao su của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, năm 2012;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 14/SNN-TT ngày 04/1/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục, thời gian kiến thiết cơ bản cho các loại cây trồng thuộc danh mục ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp

(Có danh mục các loại cây trồng kèm theo).

Điều 2. Thời gian kiến thiết cơ bản cho các loại cây trồng nông nghiệp Quy định tại Điều 1 của Quyết định này được áp dụng cho các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, thuế, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn và các cơ quan khác có liên quan, công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; người sử dụng đất, tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tình;
- Như điều 3;
- Hội Nông dân tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Phước;
- LĐVP, phòng: KT;
- Lưu: VT (Th qd01-018).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Anh Minh

 

DANH MỤC

THỜI GIAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN CÂY TRỒNG THUỘC DANH MỤC ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP.
(Kèm theo Quyết định số 109/03/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Bảng 01: Thời gian Kiến thiết cơ bản các loại cây trồng (đối với cây ghép)

STT

Danh mục loại cây trồng

Đơn vị tính

Thời gian kiến thiết cơ bản (năm)

I

Cây Công nghiệp lâu năm

1

Ca cao

Năm

3

2

Cà phê

Năm

3

3

Cà ri

Năm

3

4

Chè

Năm

3

5

Điều

Năm

3

6

Hồ tiêu

 

3

I

Cây ăn quả

 

 

1

Năm

3

2

Bưởi

Năm

3

3

Quýt

Năm

3

4

Cam

Năm

3

5

Chanh

Năm

3.

6

Chôm chôm

Năm

3

7

Chùm ruột

Năm

2

8

Cóc

Năm

1,5

9

Dâu da

Năm

3

10

Hng xiêm (sapoche)

Năm

3

11

Khế

Năm

3

12

Mận

Năm

3

13

Mãng cu xiêm

Năm

3

14

Măng cụt

Năm

6

15

Mít

Năm

3

16

Na

Năm

2

17

Nhãn

Năm

3

18

Ô ma (Lê ki ma)

Năm

4

19

Ôi

Năm

1,5

20

Su riêng

Năm

4

21

Sơ ri

Năm

1,5

22

Tắc

Năm

1,5

23

Táo

Năm

1

24

Thanh long

Năm

2

25

Vú sữa

Năm

3

26

Xoài

Năm

3

Bảng 02: Thời gian kiến thiết đối với cây cao su

Thời gian KTCB

Hạng đất

Hạng I (năm)

Hạng II (năm)

Hạng III (năm)

Cao su

6

7

8

(*Theo Quy trình kỹ thuật cây cao su của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, năm 2012)

Bảng 03: Thời gian sinh trưởng, phát triển một số cây hàng năm

STT

Cây hàng năm

Đơn vị

Thời gian sinh trưởng, phát triển

1

Lúa

Tháng

3-4

2

Bắp

Tháng

3-4

3

Mía

Tháng

11-14

4

Khoai mỳ

Tháng

7-11

5

Khoai lang

Tháng

3-4

6

Rau

Tháng

1-3

7

Đậu

Tháng

2-3

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 109/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 về danh mục, thời gian kiến thiết cơ bản cho các loại cây trồng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.881

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!