Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh Cao Bằng

Số hiệu: 1052/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Ngày ban hành: 08/08/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC SẢN PHẨM CHỦ LỰC CỦA TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Kế hoạch số 3242/KH-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 giai đoạn 2017-2020 tỉnh Cao Bằng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Sản phẩm nông nghiệp:

STT

Tên sản phẩm

Vùng, địa bàn sản xuất

1

Hạt dẻ

Huyện Trùng Khánh

2

Cây hồi

Các huyện: Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm

3

Cây Quế

Các huyện: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Nguyên Bình

4

Lạp sườn, thịt hun khói

Thành phố Cao Bằng

5

Thạch đen

Huyện Thạch An

6

Bí hương

Huyện Thạch An

7

Lúa nếp Pì Pất, Nếp Hương, Nếp Ong

Các huyện: Hòa An, Trùng Khánh, Bảo Lạc, Thành phố Cao Bằng

8

Lạc

Các huyện: Hà Quảng, Thông Nông, Thạch An

9

Chè

Các huyện: Nguyên Bình, Quảng Uyên, Hòa An

10

Cây Quýt

Các huyện: Trà Lĩnh, Hòa An, Thạch An

11

Cây Lê

Các huyện: Thạch An, Nguyên Bình, Bảo Lạc

12

Bò Mông

Các huyện: Bảo Lâm, Hà Quảng, Thông Nông

13

Thuốc lá nguyên liệu

Các huyện: Hòa An, Hà Quảng, Nguyên Bình, Thông Nông, Trà Lĩnh, Trùng Khánh

14

Trúc sào

Các huyện: Nguyên Bình, Bảo Lạc, Thông Nông

15

Cây sắn

Các huyện: Thạch An, Trùng Khánh, Nguyên Bình, Hòa An, Quảng Uyên, Phục Hòa và Thành phố,...

16

Cây mía đường

Phục Hòa, Quảng Uyên, Hạ Lang, Thạch An,...

17

Rau an toàn

Các huyện: Hòa An, Nguyên Bình, Quảng Uyên, Thành phố Cao Bằng,...

18

Lợn đen, lợn Táp Ná

Các huyện: Thông Nông, Hà Quảng; Công ty cổ phần Giống và Thức ăn chăn nuôi Cao Bằng

2. Sản phẩm công nghiệp:

STT

Tên sản phẩm

Vùng, đơn vị sản xuất

1

Sắt xốp, Phôi thép các loại

Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Việt Nam

Công ty CP Gang thép Cao Bằng

2

Fero các loại

Công ty CP Khoáng sản Tây Giang

3

Thiếc thỏi

Công ty CP Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng

4

Chiếu trúc

- Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến trúc tre xuất khẩu Cao Bằng;

- Công ty TNHH MTV 688 Cao Bằng

5

Sản phẩm rèn

Huyện Quảng Uyên

6

Miến dong

Huyện Nguyên Bình

7

Tinh bột sắn

Công ty cổ phần Khánh Hạ

8

Đường kính trắng, đường vàng

Công ty cổ phần Mía đường Cao Bằng

3. Sản phẩm dịch vụ - thương mại:

STT

Tên sản phẩm

Địa bàn, danh thắng, di tích lịch sử

1

Du lịch tham quan, nghiên cứu

Khu du lịch thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao - Huyện Trùng Khánh; Khu Di tích lịch sử Pác Bó - Huyện Hà Quảng; Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo; Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến thắng Biên giới năm 1950, huyện Thạch An; Vườn Quốc gia Phia Oắc - Phia Đén; Công viên địa chất non nước Cao Bằng.

2

Dịch vụ xuất nhập khẩu và thương mại biên giới

Khu Kinh tế cửa khẩu và lối mở

Điều 2. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh tập trung huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư phát triển các sản phẩm; danh thắng, khu di tích lịch sử; khu kinh tế cửa khẩu, lối mở có tên tại Điều 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, Thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (Bản ĐT);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; (Bản ĐT);
- Trung tâm Thông tin tỉnh; (Bản ĐT);
- CV các phòng: TH, KT, KGVX; (Bản ĐT);
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


212
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254