Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 104-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành bản Quy định về công nhận khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Số hiệu: 104-TĐC/QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Người ký: Nguyễn Trọng Hiệp
Ngày ban hành: 20/07/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104-TĐC/QĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢN "QUY ĐỊNH VỀ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG CÁC CẤP"

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Điều 9 Pháp lệnh đo lường ngày 6 tháng 7 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 115-HĐBT ngày 13 tháng 4 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thi hành Pháp lệnh đo lường;
Căn cứ chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được Nhà nước giao trong Nghị định số 22-HĐBT ngày 8 tháng 2 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đo lường,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này bản "Quy định về công nhận khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp".

Điều 2: Cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp phải thực hiện theo đúng Quy định này trong việc công nhận khả năng kiểm định.

Điều 3: Trung tâm Đo lường, các Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quy định này.

 

 

Nguyễn Trọng Hiệp

(Đã ký)

 

QUY ĐỊNH

VỀ CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG CÁC CẤP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 104-TĐC/QĐ ngày 20-7-1991 của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng)

1. quy định chung:

1.1. Để nâng cao chất lượng và độ tin cậy của việc kiểm định phương tiện đo và để việc quản lý công tác này đi vào nề nếp, cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp gồm Trung tâm Đo lường, các Trung tâm Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng khu vực (Trung tâm khu vực) và các Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh - thành phố trực thuộc Trung ương (Chi cục) phải đăng ký khả năng kiểm định của mình để Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Tổng cục) công nhận. Chỉ sau khi được công nhận việc kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường mới được coi là hợp pháp.

1.2. Căn cứ vào quy hoạch chuẩn đã được Tổng cục phê duyệt và yêu cầu về quản lý đo lường địa bàn mình phụ trách, Thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp chịu trách nhiệm quyết định phương hướng cụ thể xây dựng hệ thống chuẩn, xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ cho việc kiểm định, đồng thời phải chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng và khai thác hệ thống chuẩn và các cơ sở vật chất - kỹ thuật này.

1.3. Khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp được công nhận dựa trên các điều kiện sau đây:

a) Trình độ chuẩn và các trang thiết bị khác, điều kiện môi trường và mặt bằng làm việc cần thiết cho việc kiểm định theo yêu cầu của các TCVN về quy trình kiểm định, hoặc quy trình kiểm định tạm thời do Tổng cục ban hành.

b) Cán bộ đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đo lường theo quy định về tiêu chuẩn cấp bậc kiểm định viên Nhà nước và được cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường có thẩm quyền chứng nhận.

2. Trình tự và thủ tục công nhận khả năng kiểm định

2.1. Trung tâm Đo lường, các Trung tâm khu vực và Chi cục lập báo cáo khả năng kiểm định theo mẫu ở phụ lục 1.

2.2. Việc gửi và tiếp nhận báo cáo khả năng kiểm định quy định như sau:

- Các Chi cục gửi báo cáo về Trung tâm khu vực sở tại. Riêng các Chi cục ở miền Bắc gửi báo cáo về Trung tâm Đo lường.

- Các Trung tâm khu vực gửi báo cáo về Trung tâm Đo lường.

- Trung tâm Đo lường gửi báo cáo về Tổng cục.

2.3. Theo phân cấp việc gửi và tiếp nhận báo cáo quy định ở mục 2.2 Trung tâm Đo lường, các Trung tâm khu vực tiến hành việc thẩm xét và khi cần tổ chức việc kiểm tra tại chỗ điều kiện và khả năng kiểm định của các cơ quan thuộc phạm vi quản lý.

Việc thẩm xét và kiểm tra khả năng kiểm định của Trung tâm Đo lường do Hội đồng thẩm xét của Tổng cục tiến hành. Hội đồng này do Tổng cục trưởng thành lập gồm các chuyên gia t rong và ngoài Tổng cục; đại diện Trung tâm Đo lường là uỷ viên thường trực của Hội đồng.

Kết quả của việc thẩm xét và kiểm tra tại chỗ nêu trên là căn cứ để quyết định việc công nhận khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp đối với từng loại phương tiện đo cụ thể.

2.4. Trên cơ sở kết quả thẩm xét và kiểm tra tại chỗ điều kiện và khả năng kiểm định của các cơ quan thuộc phạm vi quản lý, nếu thấy đạt các điều kiện quy định ở mục 1.3 thì Trung tâm khu vực gửi ý kiến và kết luận bằng văn bản cùng với toàn bộ hồ sơ về Trung tâm Đo lường để thẩm xét và trình Tổng cục ra quyết định công nhận khả năng kiểm định. Trường hợp chưa đủ thủ tục, hoặc cần xem xét thêm thì thông báo, hướng dẫn các Trung tâm khu vực hoặc Chi cục bổ sung.

Đối với việc công nhận khả năng kiểm định của các Trung tâm khu vực, Trung tâm Đo lường gửi ý kiến nhận xét và kết luận của mình kèm theo toàn bộ hồ sơ về Tổng cục để Tổng cục thẩm xét và ra quyết định công nhận.

Đối với việc công nhận khả năng kiểm định của Trung tâm Đo lường, căn cứ vào biên bản kiểm tra và kết luận của Hội đông thẩm xét, tổng cục ra quyết định công nhận.

Quyết định công nhận khả năng kiểm định theo mẫu ở phụ lục 2.

3. Trách nhiệm của cơ quan được công nhận khả năng kiểm định.

3.1. Trung tâm Đo lường, các Trung tâm khu vực và các Chi cục chỉ được tiến hành kiểm định, đóng dấu hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định đối với các chuẩn và phương tiện đo trong danh mục đã được công nhận khả năng kiểm định. Hàng năm, khi điều kiện và khả năng kiểm định được nâng cao. Trung tâm Đo lường, các Trung tâm khu vực và Chi cục được đăng ký mở rộng khả năng kiểm định của mình. Trình tự, thủ tục việc công nhận mở rộng khả năng kiểm định thực hiện theo các quy định ở mục 2.

3.2. Trên cơ sở khả năng kiểm định đã được công nhận, Trung tâm Đo lường, các Trung tâm khu vực và Chi cục phải có kế hoạch đáp ứng yêu cầu về kiểm định chuẩn và phương tiện đo trên địa bàn được phân cấp, Trung tâm Đo lường, các Trung tâm khu vực và Chi cục có thể tiến hành kiểm định chuẩn và phương tiện đo cho các cơ sở ngoài địa bàn được phân cấp nếu các cơ sở này có nguyện vọng được đăng ký kiểm định tại đó.

4. Kiểm tra và báo cáo.

4.1 Trung tâm Đo lường, Trung tâm khu vực theo phân cấp ở mục 2.2 có trách nhiệm theo dõi và kiểm tra các điều kiện về nề nếp hoạt động kiểm định của các cơ quan được công nhận khả năng kiểm định.

Trường hợp các điều kiện của cơ quan được công nhận không còn phù hợp với khả năng kiểm định đã được công nhận, Trung tâm Đo lường và các Trung tâm khu vực ra quyết định đình chỉ tạm thời việc kiểm định của cơ quan đối với loại phương tiện đo đó đến khi khắc phục được các sai sót. Trường hợp không khắc phục được những sai sót đã nêu trên, Trung tâm Đo lường và các Trung tâm khu vực báo cáo để Tổng cục ra quyết định đình chỉ quyền kiểm định đối với các loại phương tiện đo này.

Việc công nhận lại khả năng kiểm định đã bị đình chỉ tiến hành như khi đăng ký công nhận khả năng kiểm định quy định ở mục 2.

4.2. Hàng năm chậm nhất là đến ngày 15 tháng 12, các Trung tâm khu vực phải gửi báo cáo tổng hợp về tình hình công nhận khả năng kiểm định và hoạt động kiểm định của các Chi cục trên địa bàn mình quản lý về Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và Trung tâm Đo lường.

Chậm nhất là đến ngày 31 tháng 12 hàng năm Trung tâm Đo lường phải gửi báo cáo lên Tổng cục về tình hình công nhận khả năng kiểm định và hoạt động kiểm định của các cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường trên phạm vi cả nước.

5. Thanh tra cơ quan đã được công nhận khả năng kiểm định.

Việc thanh tra cơ quan đã được công nhận khả năng kiểm định thực hiện theo quy định của Uỷ ban Khoa học Nhà nước và của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng về vấn đề này.

PHỤ LỤC 1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH

1. Tên cơ quan:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

2. Khả năng về chuẩn và phương tiện kiểm định:

TT

Tên chuẩn và

Đặc trưng đo lường

Tình trạng

Ghi

 

phương tiện đo kiểm định

Phạm vi đo

Cấp hạng chính xác

Số lượng

hiện tại

chú

 

 

 

 

 

 

 

3. Điều kiện làm việc:

- Diện tích phòng thí nghiệm: m2

- Diện tích được điều hoà nhiệt độ: m2

- Các điều kiện làm việc khác.

4. Khả năng về cán bộ làm công tác kiểm định:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Bằng cấp

Ngành nghề

Thời gian và nơi đào tạo

Thời gian đã làm đo lường

Lĩnh vực đo

Ghi

chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Khả năng kiểm định:

TT

Tên phương tiện đo

Đặc trưng đo lường

Số lượng có

 

 

Phạm vi đo

Cấp, hạng
chính xác

thể kiểm định trong một năm

 

 

 

 

 

Ngày... tháng... năm 199...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Ký tên, đóng dấu

PHỤ LỤC 2

UỶ BAN KHOA HỌC NHÀ NƯỚC

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG-CHẤT LƯỢNG

Số:...... -TĐC/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 1991

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KHẢ NĂNG KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO

TỔNG CỤC TRƯỞNGTỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

Căn cứ Điều 9 Pháp lệnh đo lường ngày 6-7-1990;
Căn cứ Quy định về công nhận khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường ban hành kèm theo Quyết định số 104-TĐC/QĐ ngày 20-7-1991 của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Đo lường ( hoặc Trung tâm khu vực ...),

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận khả năng kiểm định của ... đối với các phương tiện đo sau đây:

TT

Tên phương

Đặc trưng đo lường

Chế độ

 

tiện đo

Phạm vi đo

Cấp, hạng chính xác

kiểm định

 

 

 

 

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày..../... 19...

TỔNG CỤC TRƯỞNG

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành bản Quy định về công nhận khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.358
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70