Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1019/QĐ-BKHCN năm 2013 về công bố Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 1019/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 06/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1019/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

TCVN 9637-1:2013 ISO 1388-1:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 1: Quy định chung

TCVN 9637-2:2013 ISO 1388-2:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 2: Phát hiện tính kiềm và xác định độ acid bằng phenolphtalein

TCVN 9637-3:2013 ISO 1388-3:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 3: Xác định các hợp chất carbonyl có hàm lượng nhỏ - Phương pháp đo quang

TCVN 9637-4:2013 ISO 1388-4:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 4: Xác định các hợp chất carbonyl có hàm lượng trung bình- Phương pháp chuẩn độ

TCVN 9637-5:2013 ISO 1388-5:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 5: Xác định hàm lượng các aldehyd - Phương pháp so màu bằng mắt.

TCVN 9637-6:2013 ISO 1388-6:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 6: Phép thử khả năng trộn lẫn với nước.

TCVN 9637-7:2013 ISO 1388-7:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 7: Xác định hàm lượng methanol [hàm lượng methanol từ 0,01 % đến 0,20 % (theo thể tích)] - Phương pháp đo quang.

TCVN 9637-8:2013 ISO 1388-8:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 8: Xác định hàm lượng methanol [hàm lượng methanol từ 0,10 % đến 1,50 % (theo thể tích)] - Phương pháp so màu bằng mắt.

TCVN 9637-9:2013 ISO 1388-9:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 9: Xác định hàm lượng este - Phương pháp chuẩn độ sau khi xà phòng hóa.

TCVN 9637-10:2013 ISO 1388-10:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 10: Xác định hàm lượng các hydrocarbon - Phương pháp chưng cất.

TCVN 9637-11:2013 ISO 1388-11:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 11: Phép thử phát hiện fufural.

TCVN 9637-12:2013 ISO 1388-12:1981

Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử
Phần 12: Xác định thời gian oxy hóa bằng permanganat.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1019/QĐ-BKHCN năm 2013 về công bố Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.440
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78