Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 10/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2012/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 10 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ về quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số 82/TTr-NV ngày 29 tháng 8 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

BẢNG THỜI HẠN

BẢO QUẢN TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT

TÊN NHÓM HỒ  SƠ, TÀI LIỆU

THỜI HẠN BẢO QUẢN

GHI CHÚ

(1)

(2)

(3)

(4)

 

I. TỔNG HỢP

 

 

 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chung

 

 

1

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về các vấn đề kinh tế - xã hội

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

2

Tài liệu của cơ quan cấp trên, huyện chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề kinh tế - xã hội của huyện

Vĩnh viễn

 

3

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 


Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

4

Hồ sơ kiểm tra tình hình chỉ đạo, thực hiện các chế độ, quy định, chương trình về các vấn đề kinh tế - xã hội của huyện

Vĩnh viễn

 

5

Hồ sơ, tài liệu về các hội nghị, kỳ họp của huyện:

- Tổng kết công tác năm, nhiều năm

- Sơ kết 6 tháng

- Sơ kết tháng

- Kỳ họp của Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực UBND huyện (thường kỳ, bất thường)

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

Vĩnh viễn

 

6

Hồ sơ hội nghị, hội thảo nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn hoặc các sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương do huyện thực hiện

Vĩnh viễn

 

7

Hồ sơ xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện

Vĩnh viễn

 

8

Thông báo kết quả, ý kiến kết luận các cuộc họp thường kỳ, bất thường và cuộc họp giao ban hàng tháng của Ủy ban nhân dân huyện, Thường trực UBND huyện, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch

20 năm

 

9

Sổ ghi biên bản các cuộc họp

Vĩnh viễn

 

10

Sổ tay công tác của:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch huyện

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng

 

Vĩnh viễn

20 năm

 

 

2. Quy hoạch

 

 

11

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về các vấn đề quy hoạch

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

12

Tài liệu của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

13

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quy hoạch của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

14

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch tổng thể của huyện

Vĩnh viễn

 

15

Hồ sơ xây dựng và phê duyệt đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…)

Vĩnh viễn

 

16

Hồ sơ thẩm định đề án chiến lược, đề án quy hoạch phát triển địa phương (vùng, lãnh thổ, ngành…)

Vĩnh viễn

 

17

Hồ sơ xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu của địa phương

Vĩnh viễn

 

18

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các ngành (công nghiệp, thương mại, du lịch, các khu đô thị, vùng nông thôn…) trong huyện

Vĩnh viễn

 

19

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch chi tiết các khu vực xã, thị trấn

Vĩnh viễn

 

20

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quy hoạch của huyện

Vĩnh viễn

 

21

Công văn trao đổi về công tác quy hoạch

10 năm

 

 

3. Kế hoạch

 

 

22

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác kế hoạch

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

23

Tài liệu của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác kế hoạch của huyện

Vĩnh viễn

 

24

Báo cáo công tác kế hoạch của UBND huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

25

Hồ sơ, tài liệu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Vĩnh viễn

 

26

Chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội của huyện

Vĩnh viễn

 

27

Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho huyện

Vĩnh viễn

 

28

Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước hàng năm cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, xã, thị trấn

Vĩnh viễn

 

29

Hồ sơ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn

Vĩnh viễn

 

30

Hồ sơ đánh giá việc thực hiện các đề án, dự án, chương trình, mục tiêu của huyện:

 

 

- Tổng kết

- Sơ kết

Vĩnh viễn

20 năm

 

31

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch

Vĩnh viễn

 

32

Công văn trao đổi về công tác kế hoạch

10 năm

 

 

4. Đầu tư

 

 

33

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực đầu tư

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

34

Tài liệu của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực đầu tư ở địa phương

Vĩnh viễn

 

35

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác đầu tư của huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 


Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

36

Dự toán ngân sách và báo cáo thực hiện kế hoạch đầu tư hàng năm, nhiều năm của huyện

Vĩnh viễn

 

37

Hồ sơ kêu gọi đầu tư và quản lý vốn đầu tư

Vĩnh viễn

 

38

Hồ sơ các dự án, đề án, chương trình mục tiêu của huyện

Vĩnh viễn

 

39

Hồ sơ thực hiện và thẩm định các dự án, đề án, chương trình mục tiêu

Vĩnh viễn

 

40

Hồ sơ Hội nghị công tác đầu tư:

- Tổng kết

- Sơ kết

- Chuyên đề

 

Vĩnh viễn

20 năm

Vĩnh viễn

 

41

Công văn trao đổi về công tác đầu tư

10 năm

 

 

5. Thống kê

 

 

42

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác thống kê, điều tra

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

43

Tài liệu của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác thống kê, điều tra trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

44

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thống kê, điều tra của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

45

Hồ sơ, tài liệu thống kê, điều tra cơ bản trên địa bàn huyện (đời sống dân cư, nơi ăn ở, sinh hoạt, nghề nghiệp, tôn giáo…)

Vĩnh viễn

 

46

Hồ sơ, tài liệu về tổng điều tra dân số và lao động

Vĩnh viễn

 

47

Hồ sơ, tài liệu về điều tra đất đai, nhà ở

Vĩnh viễn

 

48

Hồ sơ, tài liệu về điều tra các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

49

Báo cáo phân tích và dự báo tình hình phát triển kinh tế xã hội hàng năm, nhiều năm của huyện.

Vĩnh viễn

 

50

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thống kê

Vĩnh viễn

 

51

Các loại biểu, báo cáo thống kê định kỳ hàng năm, nhiều năm hoặc đột xuất của UBND huyện

Vĩnh viễn

 

52

Công văn trao đổi về công tác thống kê, điều tra

10 năm

 

 

6. Thi đua, khen thưởng

 

 

53

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác thi đua, khen thưởng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

54

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

 

55

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

56

Quy định, quy chế của Ủy ban nhân dân huyện  về công tác thi đua, khen thưởng

Vĩnh viễn

 

57

Hồ sơ tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do huyện phát động

Vĩnh viễn

 

58

Hồ sơ khen thưởng các danh hiệu đối với tập thể, cá nhân ở cấp khen thưởng Nhà nước và Ủy ban nhân dân huyện:

 

 

- Khen thưởng thành tích trước và trong kháng chiến (Bằng có công với nước, Kỷ niệm chương, Huân, Huy chương kháng chiến…)

Vĩnh viễn

 

- Khen thưởng thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng (khen thường xuyên, khen đột xuất, tặng thưởng Huân, Huy chương Lao động, Cờ thi đua…)

Vĩnh viễn

 

59

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức

Vĩnh viễn

 

60

Các sổ vàng khen thưởng

Vĩnh viễn

 

61

Công văn trao đổi về công tác thi đua, khen thưởng

10 năm

 

 

7. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ

 

 

62

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực văn thư, lưu trữ

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

63

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác văn thư, lưu trữ

Vĩnh viễn

 

64

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác văn thư, lưu trữ của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm

 

65

Báo cáo thống kê tổng hợp của UBND huyện về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ

Vĩnh viễn

 

66

Hồ sơ về công tác kiểm tra, thanh tra công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

67

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ hàng năm của huyện

Vĩnh viễn

 

68

Công văn trao đổi về công tác văn thư, lưu trữ

10 năm

 

 

9. Cải cách hành chính

 

 

69

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác cải cách hành chính

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

70

Tài liệu của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác cải cách hành chính của huyện

Vĩnh viễn

 

71

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác cải cách hành chính của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

72

Đề án cải cách hành chính của huyện

Vĩnh viễn

 

73

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác cải cách hành chính của huyện

Vĩnh viễn

 

74

Công văn trao đổi về công tác cải cách hành chính

10 năm

 

 

II. KINH TẾ

 

 

 

1. Tài chính, ngân sách

 

 

75

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực tài chính, ngân hàng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

76

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính, ngân hàng

Vĩnh viễn

 

77

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tài chính, ngân sách của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

78

Hồ sơ lập dự toán thu chi ngân sách hàng năm của huyện

20 năm

 

79

Hồ sơ giao dự toán thu chi ngân sách hàng năm:

- Thành phố giao cho huyện

- Huyện giao cho các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn.

 

Vĩnh viễn

Vĩnh viễn

 

80

Báo cáo thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của huyện

Vĩnh viễn

 

81

Hồ sơ, tài liệu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách của huyện

Vĩnh viễn

 

82

Báo cáo tài chính hàng năm của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn

Vĩnh viễn

 

83

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách:

- Hàng năm

- 6 tháng, quý

- Tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

84

Hồ sơ, tài liệu về việc kiểm tra thực hiện dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách hàng năm

20 năm

 

85

Hồ sơ, tài liệu kiểm tra, kiểm toán của cơ quan kiểm toán Nhà nước theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền tại huyện

20 năm

 

86

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài chính hàng năm do huyện tổ chức

Vĩnh viễn

 

87

Công văn trao đổi về công tác tài chính, ngân sách

10 năm

 

 

2. Vốn, kinh phí

 

 

88

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực vốn, kinh phí

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

89

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về quản lý vốn, kinh phí

Vĩnh viễn

 

90

Chương trình, kế hoạch, báo cáo thực hiện cấp phát vốn đầu tư của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm

 

91

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm của các huyện

Vĩnh viễn

 

92

Hồ sơ, tài liệu về lĩnh vực kêu gọi đầu tư, hợp tác đầu tư và quản lý vốn đầu tư

Vĩnh viễn

 

93

Hồ sơ, tài liệu về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong công tác đầu tư

20 năm

 

94

Hồ sơ về việc giải quyết kinh phí, cấp vốn cho các đơn vị

20 năm

 

95

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác sử dụng kinh phí và vốn hàng năm của huyện

Vĩnh viễn

 

96

Công văn trao đổi về vấn đề vốn, kinh phí

10 năm

 

 

3. Quản lý công sản

 

 

97

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quản lý công sản

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

98

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp việc quản lý công sản trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

99

Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm của huyện

Vĩnh viễn

 

100

Báo cáo tổng hợp tình hình tăng giảm tài sản Nhà nước của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện

20 năm

 

101

Báo cáo về công tác quản lý công sản hàng năm của các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện

20 năm

 

102

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công sản (Khu du lịch, đất đai, trụ sở làm việc…) của huyện

Vĩnh viễn

 

103

Hồ sơ, tài liệu về thay đổi chủ sở hữu tài sản công

Vĩnh viễn

 

104

Hồ sơ, tài liệu tổng kiểm kê tài sản cố định của huyện

20 năm

 

105

Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc, vấn đề liên quan đến quản lý tài sản công

10 năm

 

106

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý công sản

Vĩnh viễn

 

107

Công văn trao đổi về việc quản lý, mua sắm tài sản nhà nước

10 năm

 

 

4. Kiểm toán

 

 

108

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác kiểm toán

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

109

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác kiểm toán

Vĩnh viễn

 

110

Hồ sơ, tài liệu hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về kiểm toán

Vĩnh viễn

 

111

Hồ sơ, tài liệu về tổ chức thực hiện về triển khai chế độ, chính sách kiểm toán tại các địa phương

20 năm

 

112

Báo cáo của các sở, ban, ngành, doanh nghiệp về công tác kiểm toán

Vĩnh viễn

 

113

Hồ sơ kiểm toán:

Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán nội bộ

 

Vĩnh viễn

20 năm

 

114

Công văn trao đổi về công tác kiểm toán

10 năm

 

 

5. Vật giá

 

 

115

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác giá cả

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

116

Văn bản của cơ quan cấp trên, UBND huyện về quản lý giá cả, thị trường và quy định về khung giá trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

117

Báo cáo về tình hình giá cả, thị trường và công tác quản lý chỉ đạo, định hướng điều hành giá cả ở huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

118

Công văn trao đổi về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá cả

10 năm

 

 

6. Thuế

 

 

119

Tài liệu chỉ đạo chung của trung ương về lĩnh vực thuế

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

120

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quy định các mức thuế, phí, lệ phí trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

121

Chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách Nhà nước hàng năm của huyện (chính thức, bổ sung, điều chỉnh)

Vĩnh viễn

 

122

Hồ sơ xây dựng và phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước hàng năm của ngành thuế

Vĩnh viễn

 

123

Báo cáo tổng hợp nguồn thu thuế hàng năm của ngành thuế

Vĩnh viễn

 

124

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thuế của huyện

Vĩnh viễn

 

125

Công văn trao đổi về công tác thu ngân sách

10 năm

 

 

7. Quản lý thị trường

 

 

126

Tài liệu chỉ đạo chung của trung ương về lĩnh vực quản lý thị trường

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

127

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý thị trường trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

128

Kế hoạch, báo cáo tình hình quản lý thị trường của huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 


Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

129

Hồ sơ xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn huyện:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

- Vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

130

Công văn trao đổi về công tác quản lý thị trường

10 năm

 

 

8. Dự trữ quốc gia

 

 

131

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác dự trữ quốc gia

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

132

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp việc thực hiện công tác dự trữ quốc gia trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

133

Kế hoạch, báo cáo về công tác dự trữ hàng năm, nhiều năm của huyện

Vĩnh viễn

 

134

Tài liệu về việc lập quỹ dự trữ theo quy định

Vĩnh viễn

 

135

Hồ sơ thực hiện các nhiệm vụ dự trữ quốc gia

Vĩnh viễn

 

136

Công văn trao đổi về công tác dự trữ quốc gia

10 năm

 

 

9. Tài chính doanh nghiệp

 

 

137

Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan trung ương về hoạt động tài chính doanh nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

138

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác tài chính doanh nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

139

Báo cáo đánh giá tài chính doanh nghiệp hàng năm của huyện

Vĩnh viễn

 

140

Tài liệu về việc sắp xếp, xếp hạng doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn huyện

20 năm

 

141

Tài liệu về việc thành lập, tổ chức lại doanh nghiệp, cấp, đổi giấy phép và sắp xếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

142

Hồ sơ, tài liệu về giải thể, phá sản doanh nghiệp

Vĩnh viễn

 

143

Hồ sơ, tài liệu về việc cổ phần hóa doanh nghiệp

Vĩnh viễn

 

144

Hồ sơ quản lý doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

145

Công văn trao đổi về tài chính doanh nghiệp

10 năm

 

 

10. Hải quan

 

 

146

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác hải quan

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

147

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn, chỉ đạo trực tiếp về công tác hải quan trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

148

Kế hoạch, báo cáo về công tác hải quan của huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

149

Hồ sơ quản lý công tác xuất nhập khẩu hàng hóa, thu lệ phí hải quan và chống buôn lậu qua cửa khẩu

20 năm

 

150

Hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm quy định về hải quan

10 năm

 

151

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác hải quan của huyện

Vĩnh viễn

 

152

Công văn trao đổi, giao dịch về công tác hải quan

10 năm

 

 

11. Ngân hàng

 

 

153

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực ngân hàng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

154

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác ngân hàng

Vĩnh viễn

 

155

Kế hoạch, báo cáo về tình hình hoạt động của các Ngân hàng huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

156

Hồ sơ, tài liệu về những vụ vi phạm xảy ra trong lĩnh vực ngân hàng:

 

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

157

Hồ sơ về công tác thu đổi tiền tệ

Vĩnh viễn

 

158

Tài liệu của UBND huyện về việc kiểm tra quản lý tiền mặt ở các cơ quan và quản lý vàng bạc, đá quý, kim cương…

20 năm

 

160

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác ngân hàng của huyện

Vĩnh viễn

 

161

Công văn trao đổi về công tác ngân hàng

10 năm

 

 

12. Kho bạc

 

 

162

Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực kho bạc

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

163

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác kho bạc ở huyện

Vĩnh viễn

 

164

Kế hoạch, báo cáo tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước huyện

Vĩnh viễn

 

165

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác kho bạc của huyện

Vĩnh viễn

 

166

Công văn trao đổi về lĩnh vực kho bạc

10 năm

 

 

III. NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - NGƯ NGHIỆP - DIÊM NGHIỆP - THỦY SẢN - THỦY LỢI

 

 

 

1. Nông nghiệp

 

 

167

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực nông nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

168

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về nông nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

169

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực nông nghiệp của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

170

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình của huyện về những vấn đề nông nghiệp

Vĩnh viễn

 

171

Bản đồ quy hoạch và thực trạng phát triển các vùng trồng trọt, chăn nuôi, các loại giống cây, giống con và sử dụng các loại cơ giới, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

172

Hồ sơ, tài liệu về công tác thú y (phòng, chữa bệnh, dịch; phòng chống rét cho gia súc, gia cầm…)

20 năm

 

173

Kế hoạch, báo cáo thanh tra về các vấn đề nông nghiệp của huyện

20 năm

 

174

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực nông nghiệp

Vĩnh viễn

 

175

Sổ sách thống kê, theo dõi, số liệu điều tra tổng hợp về tình hình biến động, phát triển các đề trong nông nghiệp của huyện

Vĩnh viễn

 

176

Công văn trao đổi về lĩnh vực nông nghiệp

10 năm

 

 

2. Chính sách phát triển nông thôn

 

 

177

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về chính sách phát triển nông thôn

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

178

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về các chính sách phát triển nông thôn trong huyện

Vĩnh viễn

 

179

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

180

Báo cáo chuyên đề của huyện về việc thực hiện các chính sách phát triển nông thôn

Vĩnh viễn

 

181

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong huyện

Vĩnh viễn

 

182

Hồ sơ giải quyết những vấn đề quan trọng trong thực hiện các chính sách phát triển nông thôn ở huyện

Vĩnh viễn

 

183

Bản đồ quy hoạch và thực trạng về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn tại các địa phương trong huyện

Vĩnh viễn

 

184

Hồ sơ, tài liệu về chương trình nước sạch tại các địa phương trong huyện

Vĩnh viễn

 

185

Hồ sơ, tài liệu về thực hiện giãn dân, di dân đi vùng kinh tế mới

Vĩnh viễn

 

186

Hồ sơ, tài liệu về quản lý công tác định canh, định cư

Vĩnh viễn

 

187

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về chính sách phát triển nông thôn của huyện

Vĩnh viễn

 

188

Sổ sách thống kê, theo dõi, tổng hợp về tình hình thực hiện các chính sách phát triển nông thôn trong huyện

Vĩnh viễn

 

189

Công văn trao đổi về công tác phát triển nông thôn

10 năm

 

 

3. Lâm nghiệp

 

 

190

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực lâm nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

191

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý chỉ đạo trực tiếp về lâm nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

192

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác lâm nghiệp của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

193

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực lâm nghiệp

Vĩnh viễn

 

194

Báo cáo chuyên đề nghiên cứu lĩnh vực lâm nghiệp

Vĩnh viễn

 

195

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển rừng trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

196

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

197

Hồ sơ, tài liệu về cho thuê đất rừng gắn với phát triển kinh tế và phát triển rừng

Vĩnh viễn

 

198

Hồ sơ xử lý những vụ, việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp:

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

199

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

200

Công văn trao đổi về lĩnh vực lâm nghiệp

10 năm

 

 

4. Ngư nghiệp

 

 

201

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực ngư nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

202

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý chỉ đạo trực tiếp về ngư nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

203

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác ngư nghiệp của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

204

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực ngư nghiệp

Vĩnh viễn

 

205

Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp

Vĩnh viễn

 

206

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển ngư nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

207

Hồ sơ, tài liệu về công tác hỗ trợ ngư dân

20 năm

 

208

Danh mục cấm đánh bắt và hồ sơ công tác kiểm ngư

20 năm

 

209

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực ngư nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

210

Công văn trao đổi về lĩnh vực ngư nghiệp

10 năm

 

 

5. Diêm nghiệp

 

 

211

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực diêm nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

212

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý chỉ đạo trực tiếp về diêm nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

213

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về công tác diêm nghiệp của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

214

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về quản lý trong lĩnh vực diêm nghiệp

Vĩnh viễn

 

215

Báo cáo chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp

Vĩnh viễn

 

216

Bản đồ quy hoạch và bản đồ thực trạng phát triển diêm nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

217

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất diêm nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

218

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực diêm nghiệp trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

219

Công văn trao đổi về lĩnh vực diêm nghiệp

10 năm

 

 

6. Thủy sản

 

 

220

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác thủy sản

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

221

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy sản trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

222

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động về lĩnh vực thủy sản của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

223

Hồ sơ giải quyết những vấn đề về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn huyện:

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

224

Hồ sơ chỉ đạo điểm xây dựng các mô hình nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản… trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

225

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng đề án quy hoạch và phát triển ngành thủy sản trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

226

Hồ sơ, tài liệu quản lý việc sử dụng đất để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

227

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác nuôi trồng, chế biến, khai thác thủy sản của huyện

Vĩnh viễn

 

228

Sổ sách theo dõi, tổng hợp số liệu về ngành thủy sản qua các năm

Vĩnh viễn

 

229

Công văn trao đổi về lĩnh vực thủy sản

10 năm

 

 

7. Thủy lợi

 

 

230

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác thủy lợi

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

231

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề thủy lợi trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

232

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác thủy lợi của huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

233

Hồ sơ chỉ đạo điểm, điển hình về những vấn đề thủy lợi trong huyện

Vĩnh viễn

 

234

Báo cáo chuyên đề của huyện về các vấn đề về công tác thủy lợi

Vĩnh viễn

 

235

Tài liệu, bản đồ quy hoạch, thực trạng hệ thống đê điều, thủy lợi

Vĩnh viễn

 

236

Hồ sơ xây dựng, tu bổ các công trình thủy lợi do huyện  quản lý

Bảo quản theo tuổi thọ công trình

 

237

Hồ sơ, tài liệu về công tác phòng chống bão lụt trên địa bàn huyện:

 

 

 

- Điển hình

- Không điển hình

Vĩnh viễn

20 năm

 

238

Hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý và bảo vệ hệ thống đê điều trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

239

Hồ sơ về các vụ vi phạm việc bảo vệ đê điều trên địa bàn huyện:

 

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

240

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác thủy lợi do huyện tổ chức

Vĩnh viễn

 

241

Sổ sách thống kê, theo dõi số liệu điều tra về các vấn đề thủy lợi

Vĩnh viễn

 

242

Công văn trao đổi về công tác thủy lợi của huyện

10 năm

 

 

IV. CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

 

 

 

1. Công nghiệp

 

 

243

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực công nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

244

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghiệp

Vĩnh viễn

 

245

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về phát triển công nghiệp của huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

246

Tài liệu về các chủ trương, biện pháp thực hiện công nghiệp hóa trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

247

Hồ sơ quản lý việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển công nghiệp, xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

248

Hồ sơ về các khu công nghiệp, dự án thành lập, đầu tư các khu công nghiệp

Vĩnh viễn

 

249

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực công nghiệp của huyện

Vĩnh viễn

 

250

Công văn trao đổi về lĩnh vực công nghiệp

10 năm

 

 

2. Tiểu - thủ công nghiệp

 

 

251

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực tiểu - thủ công nghiệp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

252

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng và phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện (tổng thể, chi tiết)

Vĩnh viễn

 

253

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình sản xuất thủ công nghiệp của huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

254

Hồ sơ, tài liệu về tiếp nhận, chuyển giao công nghệ cho sản xuất thủ công nghiệp

20 năm

 

255

Hồ sơ chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình làng nghề sản xuất, HTX sản xuất thủ công nghiệp

Vĩnh viễn

 

256

Hồ sơ, tài liệu về các thương hiệu sản phẩm hàng hóa của các HTX, các làng nghề tại huyện: chế biến nông, lâm, thủy sản; khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến lương thực thực phẩm; gia công cơ khí, hàng mộc dân dụng…

Vĩnh viễn

 

257

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tiểu - thủ công nghiệp của huyện

Vĩnh viễn

 

258

Công văn trao đổi về lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp

10 năm

 

 

3. Điện

 

 

259

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực điện lực

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

260

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác điện lực

Vĩnh viễn

 

261

Kế hoạch, báo cáo về lĩnh vực điện lực của huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

262

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới điện trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

263

Văn bản chỉ đạo, báo cáo về công tác quản lý chất lượng điện và giá điện trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

264

Hồ sơ xây dựng các công trình điện do cấp huyện đầu tư

Tồn tại theo tuổi thọ công trình

 

265

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác điện lực của huyện

Vĩnh viễn

 

266

Công văn trao đổi về vấn đề điện

10 năm

 

 

V. GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

267

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực giao thông vận tải

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

268

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về lĩnh vực giao thông vận tải

Vĩnh viễn

 

269

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác giao thông vận tải của huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

270

Hồ sơ về quy hoạch và phát triển mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn huyện (đường giao thông liên xã, liên xóm…)

Vĩnh viễn

 

271

Hồ sơ, tài liệu quy định về an toàn lộ giới

Vĩnh viễn

 

272

Hồ sơ, tài liệu về xây dựng các tuyến đường giao thông do huyện quản lý

Vĩnh viễn

 

273

Tài liệu về công tác quản lý giao thông đường bộ, đường thủy trên địa bàn huyện

20 năm

 

274

Tài liệu về công tác quản lý giao thông đô thị

20 năm

 

275

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giao thông của huyện

Vĩnh viễn

 

276

Công văn trao đổi về công tác giao thông vận tải

10 năm

 

 

VI. XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 

 

 

1. Quản lý xây dựng cơ bản

 

 

277

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quản lý xây dựng cơ bản

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

278

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý xây dựng cơ bản

Vĩnh viễn

 

279

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng cơ bản của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

280

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch xây dựng trên địa bàn (tổng thể, chi tiết)

Vĩnh viễn

 

281

Hồ sơ thanh tra, kiểm tra công tác xây dựng cơ bản của UBND huyện ở các xã, thị trấn

20 năm

 

282

Hồ sơ xây dựng các công trình do Ủy ban nhân dân huyện đầu tư:

 

 

- Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt, công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

Vĩnh viễn

 

- Các công trình khác

Theo tuổi thọ công trình

 

283

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý xây dựng cơ bản

Vĩnh viễn

 

284

Công văn trao đổi về công tác quản lý xây dựng cơ bản

10 năm

 

 

2. Quản lý đô thị

 

 

285

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quản lý đô thị

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

286

Tài liệu của Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo về công tác quản lý đô thị (giao thông công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, môi trường, điện chiếu sáng đô thị, nước sạch…)

Vĩnh viễn

 

287

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý đô thị của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

288

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển đô thị

Vĩnh viễn

 

289

Hồ sơ dự án đầu tư, xây dựng đô thị

Vĩnh viễn

 

290

Tài liệu về quản lý chiếu sáng đô thị

20 năm

 

291

Tài liệu của Ủy ban nhân dân huyện về quản lý môi trường đô thị

20 năm

 

292

Hồ sơ về các chương trình, dự án trong lĩnh vực cấp, thoát nước đô thị

Vĩnh viễn

 

293

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý đô thị

Vĩnh viễn

 

294

Công văn trao đổi về công tác quản lý đô thị

10 năm

 

 

3. Quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở

 

 

295

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

296

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở

Vĩnh viễn

 

297

Báo cáo về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất ở của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng

Vĩnh viễn

20 năm

 

298

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển nhà ở trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

299

Hồ sơ, tài liệu quy định về chỉ giới xây dựng nhà

Vĩnh viễn

 

300

Hồ sơ, tài liệu về chuyển quyền sử dụng nhà, đất ở

Vĩnh viễn

 

301

Hồ sơ, tài liệu quy định về bồi thường nhà ở, đất ở

Vĩnh viễn

 

302

Hồ sơ về giải quyết khiếu kiện, tranh chấp nhà ở trên địa bàn huyện

20 năm

 

303

Hồ sơ thanh tra về vấn đề nhà ở trên địa bàn huyện

20 năm

 

304

Hồ sơ, tài liệu về việc cho sử dụng nhà, điều chỉnh nhà làm việc của các cơ quan hành chính, sự nghiệp

20 năm

 

305

Tài liệu về việc thực hiện chính sách nhà ở

Vĩnh viễn

 

306

Tài liệu về việc sửa chữa nhà, danh mục các công trình sửa chữa nhà hàng năm

20 năm

 

307

Quy định, hướng dẫn của UBND huyện về việc tổ chức, cá nhân thuê nhà của Nhà nước cho người nước ngoài thuê nhà

Vĩnh viễn

 

308

Hồ sơ về việc điều tra, kiểm tra về nhà cửa của các xã, thị trấn

Vĩnh viễn

 

309

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng nhà ở, đất ở

Vĩnh viễn

 

310

Công văn trao đổi về công tác quản lý và sử dụng nhà, đất

10 năm

 

 

VII. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - DU LỊCH

 

 

 

1. Thương mại - Dịch vụ

 

 

311

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực thương mại, dịch vụ

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

312

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về hoạt động thương mại, dịch vụ

Vĩnh viễn

 

313

Tài liệu về quy chế, quy định về quản lý lĩnh vực thương mại, dịch vụ của huyện

Vĩnh viễn

 

314

Báo cáo về hoạt động thương mại, dịch vụ của huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 


Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

315

Hồ sơ về quy hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện (tổ chức mạng lưới kinh doanh, Hợp tác xã mua bán, chợ nông thôn, các cơ sở du lịch …)

Vĩnh viễn

 

316

Báo cáo về công tác giám định chất lượng hàng hóa lưu thông trên địa bàn huyện

20 năm

 

317

Hồ sơ tổ chức, quản lý các hội chợ, triển lãm thương mại của huyện

Vĩnh viễn

 

318

Hồ sơ, tài liệu về quản lý các lò mổ gia súc

20 năm

 

319

Hồ sơ quản lý các doanh nghiệp kinh doanh các loại dịch vụ

Vĩnh viễn

 

320

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về thương mại, dịch vụ

Vĩnh viễn

 

321

Công văn trao đổi về thương mại, dịch vụ

10 năm

 

 

2. Xuất, nhập khẩu

 

 

322

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực xuất nhập khẩu

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

323

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác xuất, nhập khẩu của huyện

Vĩnh viễn

 

324

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình xuất nhập khẩu của huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

325

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về xuất, nhập khẩu của huyện

Vĩnh viễn

 

326

Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu của huyện

Vĩnh viễn

 

327

Công văn trao đổi về công tác xuất, nhập khẩu của huyện

10 năm

 

 

4. Du lịch

 

 

328

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực du lịch

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

329

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác du lịch

Vĩnh viễn

 

330

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác du lịch của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

331

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành du lịch của huyện

Vĩnh viễn

 

332

Hồ sơ về tình hình kiểm tra, thanh tra công tác du lịch trong phạm vi huyện

20 năm

 

333

Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành du lịch huyện

Vĩnh viễn

 

334

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác du lịch của huyện 

Vĩnh viễn

 

335

Công văn trao đổi về công tác du lịch

10 năm

 

 

VIII. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

 

336

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực giáo dục

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

337

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác giáo dục

Vĩnh viễn

 

338

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác giáo dục của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

339

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành giáo dục của huyện

Vĩnh viễn

 

340

Hồ sơ về tình hình kiểm tra, thanh tra công tác giáo dục trong phạm vi huyện

20 năm

 

341

Hồ sơ về các dự án đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước cho ngành giáo dục huyện

Vĩnh viễn

 

342

Hồ sơ đề nghị khen thưởng và công nhận các danh hiệu đối với giáo viên và học sinh thuộc tỉnh quản lý

Vĩnh viễn

 

343

Các số liệu điều tra cơ bản về ngành giáo dục của huyện

Vĩnh viễn

 

344

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác giáo dục của huyện

Vĩnh viễn

 

345

Công văn trao đổi về công tác giáo dục

10 năm

 

 

IX. VĂN HÓA - THÔNG TIN - THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

 

1. Văn hóa

 

 

346

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác văn hóa

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

347

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác văn hóa trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

348

Chương trình, kế hoạch và báo cáo về các hoạt động văn hóa của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

349

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và phát triển mạng lưới các nhà văn hóa trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

350

Hồ sơ giải quyết những vụ việc trong hoạt động của ngành văn hóa trên địa bàn huyện:

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

351

Tập báo cáo chuyên đề về các hoạt động văn hóa

Vĩnh viễn

 

352

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hóa trên địa bàn huyện

20 năm

 

353

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác văn hóa của huyện

Vĩnh viễn

 

354

Công văn trao đổi về lĩnh vực văn hóa

10 năm

 

 

2. Phát thanh

 

 

355

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực phát thanh

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

356

Tập văn bản của cơ quan trung ương, của huyện quản lý chỉ đạo trực tiếp về công tác phát thanh

Vĩnh viễn

 

357

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết về công tác phát thanh của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

358

Hồ sơ giải quyết những vấn đề vi phạm trong lĩnh vực phát thanh:

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

359

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác phát thanh của huyện

Vĩnh viễn

 

360

Công văn trao đổi về lĩnh vực phát thanh

10 năm

 

 

3. Bưu chính viễn thông

 

 

361

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực bưu chính viễn thông

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

362

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về công tác bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

363

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về tình hình phát triển hệ thống bưu điện, truyền thanh trên địa bàn huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

364

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bưu chính viễn thông của huyện

Vĩnh viễn

 

365

Công văn trao đổi về công tác bưu chính viễn thông

10 năm

 

 

4. Thể thao

 

 

366

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực thể dục, thể thao

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

367

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

368

Chương trình, kế hoạch và báo cáo các hoạt động thể dục thể thao của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

369

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác thể dục, thể thao của huyện

Vĩnh viễn

 

370

Công văn trao đổi về lĩnh vực thể dục, thể thao

10 năm

 

 

X. Y TẾ - XÃ HỘI

 

 

 

1. Y tế

 

 

371

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực y tế

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

372

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các hoạt động y tế trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

373

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết hoạt động y tế của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

374

Chương trình, đề án quy hoạch xây dựng và phát triển ngành y tế trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

375

Các báo cáo chuyên đề về y tế trên địa bàn (công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền giáo dục y tế cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình …)

Vĩnh viễn

 

376

Tập báo cáo về tình hình hoạt động của Bệnh viện huyện

Vĩnh viễn

 

377

Hồ sơ về các chương trình, dự án của ngành y tế huyện (chăm sóc sức khỏe ban đầu cho phụ nữ và trẻ em, y tế nông thôn …)

20 năm

 

378

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác y tế của huyện

Vĩnh viễn

 

379

Công văn trao đổi về lĩnh vực y tế

10 năm

 

 

2. Lao động - Thương binh - Xã hội

 

 

380

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác lao động, thương binh, xã hội

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

381

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

382

Chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết công tác lao động, thương binh và xã hội của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

383

Các báo cáo chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

384

Tài liệu, bản đồ về công tác quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện 

Vĩnh viễn

 

385

Hồ sơ, tài liệu về hoạt động của các Quỹ do UBND huyện quản lý (Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo …)

Vĩnh viễn

 

386

Báo cáo hoạt động của các Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm do UBND huyện quản lý

Vĩnh viễn

 

387

Số liệu thống kê, điều tra cơ bản của ngành lao động, thương binh và xã hội huyện

Vĩnh viễn

 

388

Hồ sơ về các chương trình, dự án của ngành lao động, thương binh và xã hội huyện

20 năm

 

389

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác lao động, thương binh và xã hội của huyện

Vĩnh viễn

 

390

Công văn trao đổi về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

10 năm

 

 

3. Bảo hiểm xã hội

 

 

391

Văn bản chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác bảo hiểm

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

392

Văn bản của huyện về việc thực hiện chế độ bảo hiểm trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

393

Báo cáo tổng kết công tác bảo hiểm của huyện:

 

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

394

Hồ sơ, tài liệu về việc chỉ đạo, quản lý các loại hình bảo hiểm trên địa bàn huyện (y tế, xã hội, nhân thọ, học sinh …)

20 năm

 

395

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác bảo hiểm của huyện 

Vĩnh viễn

 

396

Công văn trao đổi về công tác bảo hiểm xã hội

10 năm

 

 

4. Dân số - gia đình và trẻ em

 

 

397

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác dân số, gia đình và trẻ em

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

398

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về công tác dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

399

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tổng kết công tác về dân số, gia đình và trẻ em của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

400

Các báo cáo chuyên đề về công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh (phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tàn tật ….) trên địa bàn huyện.

Vĩnh viễn

 

401

Hồ sơ về các chương trình, dự án về các lĩnh vực dân số, gia đình và trẻ em trên địa bàn huyện. (mỗi dự án lập một hồ sơ)

20 năm

 

402

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân số, gia đình và trẻ em của huyện

Vĩnh viễn

 

403

Công văn trao đổi về công tác dân số, gia đình và trẻ em

10 năm

 

 

XI. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

 

 

1. Khoa học, công nghệ

 

 

404

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực khoa học, công nghệ.

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

405

Tài liệu của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực khoa học, công nghệ

Vĩnh viễn

 

406

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về các hoạt động khoa học, công nghệ của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

407

Hồ sơ hội nghị khoa học do UBND huyện tổ chức hoặc được cơ quan cấp trên giao cho huyện tổ chức

Vĩnh viễn

 

408

Hồ sơ về việc chỉ đạo, hướng dẫn ứng dụng các quy trình công nghệ mới vào hoạt động sản xuất

Vĩnh viễn

 

409

Hồ sơ về việc xây dựng, chỉ đạo điểm các mô hình trình diễn giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ

Vĩnh viễn

 

410

Hồ sơ các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học do huyện thực hiện:

 

 

- Đề tài cấp Nhà nước

- Đề tài cấp ngành

- Đề tài cấp cơ sở

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

411

Hồ sơ về các sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ của các tập thể, cá nhân trong huyện

Vĩnh viễn

 

412

Hồ sơ Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ của huyện

Vĩnh viễn

 

413

Công văn trao đổi về lĩnh vực khoa học, công nghệ

10 năm

 

 

2. Công nghệ thông tin

 

 

414

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về lĩnh vực công nghệ thông tin

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

415

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn trực tiếp về lĩnh vực công nghệ thông tin

Vĩnh viễn

 

416

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác công nghệ thông tin của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

417

Chương trình, Báo cáo hàng năm về việc thực hiện chương trình công nghệ thông tin của UBND huyện

Vĩnh viễn

 

 

418

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về công tác công nghệ thông tin của huyện

Vĩnh viễn

 

419

Công văn trao đổi về lĩnh vực công nghệ thông tin

5 năm

 

 

3. Tài nguyên - Môi trường

 

 

420

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

421

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo trực tiếp về hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường

Vĩnh viễn

 

422

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên, môi trường của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

423

Hồ sơ, tài liệu về tài nguyên, khoáng sản của huyện

Vĩnh viễn

 

424

Hồ sơ, tài liệu về quản lý khai thác tài nguyên

Vĩnh viễn

 

425

Hồ sơ, tài liệu về phòng chống thảm họa

Vĩnh viễn

 

426

Hồ sơ về các chương trình, dự án về quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

427

Hồ sơ tổ chức thực hiện quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

428

Hồ sơ xử lý các vụ việc ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện:

- Nghiêm trọng

- Các vụ khác

 

Vĩnh viễn

20 năm

 

429

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tài nguyên, môi trường của huyện

Vĩnh viễn

 

430

Sổ đăng ký cấp giấy phép khai thác tài nguyên

Vĩnh viễn

 

431

Công văn trao đổi về công tác môi trường

10 năm

 

 

4. Đất

 

 

432

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan cấp trên về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

433

Văn bản của cơ quan trung ương, của huyện hướng dẫn trực tiếp về công tác quản lý, sử dụng ruộng đất trên địa bàn huyện 

Vĩnh viễn

 

434

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác quản lý, sử dụng ruộng, đất của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

435

Hồ sơ, tài liệu về đo đạc lập bản đồ ruộng đất

Vĩnh viễn

 

436

Hồ sơ, tài liệu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Vĩnh viễn

 

437

Hồ sơ, tài liệu về cho thuê, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn cho các tổ chức và cá nhân

Vĩnh viễn

 

438

Tài liệu về thống kê, kiểm kê đất đai

Vĩnh viễn

 

439

Hồ sơ giải quyết những vấn đề về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện:

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

440

Hồ sơ thanh tra về vấn đề đất đai trên địa bàn huyện

20 năm

 

441

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác đất đai trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

442

Công văn trao đổi về lĩnh vực quản lý đất đai

10 năm

 

 

5. Tài nguyên nước

 

 

443

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về quản lý, sử dụng tài nguyên nước

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

445

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện hướng dẫn trực tiếp về khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Vĩnh viễn

 

446

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

447

Báo cáo về quản lý, khai thác tài nguyên nước hàng năm của các xã, thị trấn

20 năm

 

448

Hồ sơ xử lý những vụ vi phạm về quản lý, sử dụng tài nguyên nước:

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

449

Hồ sơ Hội nghị chuyên đề về lĩnh vực quản lý tài nguyên nước

Vĩnh viễn

 

450

Công văn trao đổi về vấn đề nước

10 năm

 

 

6. Khí tượng thủy văn

 

 

451

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác khí tượng thủy văn

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

452

Tập văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện quản lý, chỉ đạo trực tiếp về các vấn đề khí tượng thủy văn trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

453

Báo cáo công tác khí tượng thủy văn trên địa bàn huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 


Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

 

XII. QUỐC PHÒNG - AN NINH - TRẬT TỰ VÀ AN TOÀN XÃ HỘI

 

 

 

1. Quân sự, quốc phòng

 

 

454

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác quân sự, quốc phòng

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

455

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác quân sự, quốc phòng

Vĩnh viễn

 

456

Kế hoạch, báo cáo về công tác xây dựng và củng cố quốc phòng của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

457

Hồ sơ về tuyển quân hàng năm

Vĩnh viễn

 

458

Kế hoạch, báo cáo của Ban chỉ huy quân sự huyện  và các Ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn về công tác quân sự hàng năm (tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, phòng thủ và phối hợp tác chiến, bảo vệ chính quyền, chống bạo loạn, xây dựng lực lượng, dân quân tự vệ …)

Vĩnh viễn

 

459

Báo cáo của Ban chỉ huy quân sự huyện về công tác quân sự, quốc phòng

Vĩnh viễn

 

460

Hồ sơ về việc thực hiện các chế độ đối với quân nhân và chính sách hậu phương, quân đội

Vĩnh viễn

 

461

Hồ sơ về việc triển khai ngày hội quốc phòng toàn dân hàng năm

20 năm

 

462

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác quân sự, quốc phòng

Vĩnh viễn

 

463

Công văn trao đổi về công tác quân sự, quốc phòng

10 năm

 

 

2. An ninh trật tự

 

 

464

Tài liệu chỉ đạo chung của cơ quan trung ương về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

465

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo, trực tiếp về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

466

Kế hoạch, báo cáo về công tác an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

467

Hồ sơ, tài liệu về an ninh quốc gia trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

468

Tập báo cáo kết quả các đợt công tác, chiến dịch ra quân của Công an huyện

20 năm

 

469

Hồ sơ, tài liệu về các hoạt động giữ gìn an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ (phòng chống các loại tội phạm; bảo vệ bí mật nhà nước; bảo vệ các đoàn khách quan trọng …) trên địa bàn huyện

20 năm

 

470

Hồ sơ về việc quản lý vận chuyển, sử dụng vũ khí, chất nổ, chất dễ cháy, chất độc, chất phóng xạ; quản lý các nghề kinh doanh đặc biệt trên địa bàn huyện

20 năm

 

471

Tài liệu về việc quản lý các đoàn khách nước ngoài, người nước ngoài cư trú, tạm trú, đi lại trên địa bàn huyện

20 năm

 

472

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của huyện về bảo vệ bí mật nhà nước

Vĩnh viễn

 

473

Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của huyện về công tác phòng cháy, chữa cháy

Vĩnh viễn

 

474

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên ngành về công tác an ninh, trật tự

Vĩnh viễn

 

475

Danh mục bí mật nhà nước của huyện

Vĩnh viễn

 

476

Công văn trao đổi về công tác an ninh, trật tự

10 năm

 

 

XIII. DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

 

 

 

1. Dân tộc

 

 

477

Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan trung ương về công tác dân tộc

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

478

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác dân tộc

Vĩnh viễn

 

479

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác dân tộc của huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 


Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

480

Hồ sơ các chương trình, dự án của tỉnh đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và vùng có khó khăn đặc biệt

Vĩnh viễn

 

481

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vấn đề về dân tộc trên địa bàn huyện:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

- Vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

482

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác dân tộc do UBND huyện tổ chức

Vĩnh viễn

 

483

Công văn trao đổi về vấn đề dân tộc

10 năm

 

 

2. Tôn giáo

 

 

484

Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan trung ương về công tác tôn giáo

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

485

Tài liệu của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tôn giáo

Vĩnh viễn

 

486

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác tôn giáo của huyện:

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

 


Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

487

Hồ sơ, tài liệu giải quyết các vụ việc về tôn giáo trên địa bàn huyện:

 

 

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

Vĩnh viễn

20 năm

 

488

Báo cáo hàng năm và đột xuất của các giáo hội về tình hình hoạt động tôn giáo

Vĩnh viễn

 

489

Hồ sơ về việc lập hội, trường, lớp của tôn giáo

Vĩnh viễn

 

490

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tôn giáo do UBND huyện tổ chức

Vĩnh viễn

 

491

Công văn trao đổi về vấn đề tôn giáo

10 năm

 

 

XIV. THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

 

 

1. Tư pháp

 

 

492

Tài liệu chỉ đạo chung của các cơ quan trung ương về công tác tư pháp

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

493

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về công tác tư pháp

Vĩnh viễn

 

494

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác tư pháp của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

495

Chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản pháp luật hàng năm và dài hạn của UBND huyện

Vĩnh viễn

 

496

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện

Vĩnh viễn

 

497

Hồ sơ, tài liệu về công tác cải cách tư pháp, hỗ trợ tư pháp và thi hành án dân sự ở huyện

Vĩnh viễn

 

498

Hồ sơ góp ý về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan gửi đến xin ý kiến

20 năm

 

499

Hồ sơ, tài liệu về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện

Vĩnh viễn

 

500

Báo cáo của huyện thực hiện thi hành pháp luật trong các lĩnh vực hoạt động trên địa bàn huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

Vĩnh viễn

20 năm

 

501

Hồ sơ xử lý các vụ vi phạm pháp luật và xử phạt hành chính:

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

 


Vĩnh viễn

20 năm

 

502

Tài liệu theo dõi về hoạt động công chứng

20 năm

 

503

Báo cáo về việc thực hiện công tác hòa giải

20 năm

 

504

Hồ sơ quản lý công tác tư pháp, hộ tịch (việc kết hôn có yếu tố nước ngoài; xin nuôi con nuôi hoặc nhận đỡ đầu giữa công dân Việt Nam với nhau và giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài; xin nhập, xin thôi quốc tịch Việt Nam.)

Vĩnh viễn

 

505

Hồ sơ quản lý việc thay đổi, cải chính, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu

Vĩnh viễn

 

506

Hồ sơ theo dõi hoạt động của đoàn luật sư, hội luật gia

20 năm

 

507

Hồ sơ, tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản QPPL và các đề xuất xử lý

20 năm

 

508

Hồ sơ rà soát văn bản quy phạm pháp luật

20 năm

 

509

Hồ sơ Hội nghị tổng kết và Hội nghị chuyên đề về công tác tư pháp do UBND huyện tổ chức

Vĩnh viễn

 

510

Công văn trao đổi về công tác tư pháp

10 năm

 

 

2. Tòa án

 

 

511

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác năm của Tòa án nhân dân huyện

Vĩnh viễn

 

512

Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về các vụ việc điển hình

Vĩnh viễn

 

513

Hồ sơ về việc kiểm tra các bản án đã có hiệu lực

Vĩnh viễn

 

514

Công văn trao đổi về công tác tòa án

10 năm

 

 

3. Kiểm sát

 

 

515

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác năm của Viện Kiểm sát nhân dân huyện

Vĩnh viễn

 

516

Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về các vụ việc điển hình

Vĩnh viễn

 

517

Công văn trao đổi về công tác kiểm sát

10 năm

 

 

4. Thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

 

 

518

Tài liệu chỉ đạo, hướng dẫn chung của cơ quan trung ương về công tác thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

Lưu tại đơn vị chức năng đến khi hết hiệu lực

Hồ sơ nguyên tắc

519

Văn bản của cơ quan cấp trên, của huyện chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp về hoạt động thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân

Vĩnh viễn

 

520

Chương trình, kế hoạch, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp dân của huyện:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

- 9 tháng, 6 tháng, quý

- Tháng

Vĩnh viễn

20 năm

5 năm

 

521

Hồ sơ thanh tra các vụ việc:

- Nghiêm trọng

- Các vụ việc khác

 

Vĩnh viễn

20 năm

 

522

Hồ sơ về công tác phòng chống tham nhũng

20 năm

 

523

Hồ sơ các đợt thanh tra điểm của huyện thực hiện ở các xã, thị trấn và các đơn vị trực thuộc

20 năm

 

524

Hồ sơ, tài liệu giải quyết, trả lời các vụ khiếu nại cụ thể

10 năm

 

525

Báo cáo tổng hợp về công tác giải quyết, khiếu nại, tố cáo và tiếp dân hàng năm