Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2013/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông) tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 05/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Công Thủy
Ngày ban hành: 30/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 05/2013/QĐ-UBND

Phú Thọ, ngày 30 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH TRẠM BƠM TIÊU ĐOAN HẠ (HUYỆN THANH THỦY) VÀ TRẠM BƠM TIÊU DẬU DƯƠNG (HUYỆN TAM NÔNG)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 126/2007/NQ-HĐND ngày 12/12/2007 của HĐND tỉnh về Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 439/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 779-TB/TU ngày 25/4/2013 của Tỉnh ủy về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về việc cho phép điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 81/HĐND-KTNS ngày 03/5/2013 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 58/TTr-SNN ngày 09/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông) trong Quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2015 và định hướng đến năm 2020 như sau:

- Trạm bơm tiêu Đoan Hạ: Được xây dựng mới tại xã Đoan Hạ để tiêu cho lưu vực khoảng 9.162ha (Gồm tiêu cho các xã: Hoàng Xá, Đồng Luận, Đoan Hạ, Sơn Thủy, Bảo Yên, Trung Thịnh, thị trấn Thanh Thủy); lưu lượng thiết kế cho trạm bơm là (20 - 35)m3/s; hướng tiêu từ trong đồng trực tiếp ra sông Đà.

- Trạm bơm tiêu Dậu Dương: Được xây dựng mới tại xã Dậu Dương để tiêu cho lưu vực khoảng 7.162ha (Gồm tiêu cho các xã: Cổ Tiết, Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu, Thượng Nông, Dậu Dương, Đào Xá và thị trấn Hưng Hóa); lưu lượng thiết kế cho trạm bơm là (15 - 30)m3/s; hướng tiêu từ trong đồng trực tiếp ra sông Thao.

(Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh: Số 439/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008; số 3516/QĐ-UBND ngày 23/10/2009).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ Quyết định thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các bô: NN&PTNT, Tư pháp;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh;
- Website Chính phủ;
- TT Công báo - Tin học;
- PCVPTH;
- Lưu: VT, NCTH. (KT5-90b)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2013/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh phương án quy hoạch trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện Thanh Thủy) và trạm bơm tiêu Dậu Dương (huyện Tam Nông) tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.734
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122