Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 01/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 26/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 01/2009/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ NGÂN SÁCH QUẬN BÌNH THẠNH, CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2009

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2009;
Căn cứ Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ 14 - khóa IX;
Căn cứ Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 12 - khóa IX,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2009.

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường thuộc quận căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và nội dung Kế hoạch này để xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm thực hiện Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2009 đạt hiệu quả cao nhất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các đơn vị, phòng, ban và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

KẾ HOẠCH

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUẬN BÌNH THẠNH NĂM 2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

Năm 2009, nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn và thách thức; thành phố nói chung và quận Bình Thạnh nói riêng cần phải tập trung mọi nỗ lực để chủ động ngăn chặn suy giảm kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ổn định kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng và an ninh, trật tự xã hội. Năm 2009, cũng là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của quận Bình Thạnh, là năm quyết định cho việc hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2005 - 2010) và quận thực hiện phát triển đô thị theo định hướng thành một phần trung tâm thành phố và là năm tiếp tục “thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ 14 - khóa IX, Nghị quyết số 16/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận Bình Thạnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân quận về tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2009.

Nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009, Ủy ban nhân dân quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường thuộc quận tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau:

I. TIẾP TỤC DUY TRÌ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP 7% TRỞ LÊN; NÂNG CAO TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ 18% TRỞ LÊN SO VỚI NĂM 2008; CHÚ TRỌNG TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ VÀ HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NỀN KINH TẾ, CÙNG VỚI THÀNH PHỐ THỰC HIỆN TỐT NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN SUY GIẢM KINH TẾ.

1. Tập trung triển khai “Đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận đến năm 2020”. Phát triển kinh tế phải theo quy hoạch và luôn gắn kết và phù hợp với tốc độ đô thị hóa trên địa bàn quận, kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa nhằm phát triển bền vững. Chủ động triển khai chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế.

a) Phòng Kinh tế chủ trì:

- Phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung triển khai “Đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận đến năm 2020”. Tham mưu cho UBND quận kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển các cụm kinh tế, trong đó cần chú ý xác định rõ những định hướng, giải pháp cơ bản và điều kiện để kêu gọi đầu tư phát triển kinh doanh phù hợp với quá trình phát triển đô thị quận năm 2009 và các năm tiếp theo.

- Tập trung các biện pháp, giải pháp chọn và xây dựng 02 tuyến đường trọng điểm để phát triển thành tuyến đường chuyên doanh (tuyến Phan Đăng Lưu - Bạch Đằng và Đinh Tiên Hoàng).

- Xây dựng kế hoạch và công khai thông tin kêu gọi đầu tư phát triển các cụm kinh tế theo Đề án quy hoạch.

b) Phòng Quản lý đô thị chủ trì cùng các đơn vị liên quan:

- Hoàn thiện thủ tục và tiêu chí kêu gọi đầu tư trong quý II để có thể trong quý III/2009 tiến hành kêu gọi đầu tư dự án chỉnh trang xây dựng chợ Bà Chiểu.

- Phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, dự toán thiết kế kỹ thuật xây dựng chợ tạm để di dời các tiểu thương chợ Thanh Đa và xây dựng chợ mới để di dời tiểu thương chợ Văn Thánh.

- Tham mưu cho UBND quận các giải pháp khả thi để triển khai thực hiện dự án Siêu thị Đinh Bộ Lĩnh

c) Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng:

- Tiếp tục đôn đốc các Sở, ngành thành phố tham mưu, đề xuất UBND thành phố kết luận giải quyết khó khăn về áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chợ Văn Thánh; phối hợp với UBND phường 25, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể quận, phường tổ chức vận động di dời các hộ tiểu thương đang kinh doanh để hoàn thành công tác đền bù, di dời và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai thực hiện trong tháng 6/2009.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chính sách, phương án bồi thường, hỗ trợ và tái bố trí để thực hiện dự án Trung tâm thương mại Thanh Đa, Trung tâm chợ Bà Chiểu.

2. Phòng Kinh tế chủ trì cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch mạng lưới chợ có hiệu quả.

a) Tăng cường kiểm tra, đề xuất các giải pháp khả thi nhằm từng bước hạn chế tối đa và đi đến dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm các khu vực chợ tự phát đã giải tỏa.

b) Tham mưu kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Quản lý chợ; duy trì và nâng cao chất lượng mô hình chợ văn minh thương nghiệp theo tiêu chí của Thành phố và Quận. Phối hợp với Liên minh HTX thành phố xây dựng mô hình liên hiệp hợp tác xã quận trên cơ sở hợp nhất các Hợp tác xã TM-DV trên địa bàn quận.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND quận tổ chức thành công mô hình chợ phiên lần 2 trong quý I/2009.

3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả trong quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế.

a) Phòng Kinh tế phối hợp Chi cục Thuế tham mưu cho UBND quận định kỳ 6 tháng/lần tổ chức gặp gỡ đối thoại các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, giới thiệu và kêu gọi đầu tư theo quy hoạch và định hướng phát triển của quận. Tiếp tục có kế hoạch phối hợp tổ chức bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, kiến thức về luật pháp quốc tế và Việt Nam để các doanh nghiệp chủ động hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh tạo thế phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn.

b) Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế và các đơn vị chức năng, các UBND phường có kế hoạch tổ chức, phân công chặt chẽ thực hiện tốt công tác hậu kiểm; thống kê và nắm chắc hộ, tình trạng kinh doanh, tình hình đăng ký, kê khai nộp thuế, chấm dứt tình trạng kinh doanh không đăng ký trên địa bàn quận.

c) Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế tiếp tục theo dõi, đôn đốc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo quy định của thành phố (chú ý tham mưu cho UBND quận có văn bản kiến nghị thành phố sớm có ý kiến chỉ đạo đối với các trường hợp được thành phố gia hạn thời gian di dời, nhưng đến nay đã hết hạn).

d) Văn phòng HĐND và UBND chủ trì phối hợp Phòng Kinh tế thường xuyên theo dõi và hoàn thiện quy trình để phát huy hiệu quả phần mềm cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - cấp mã số thuế; khảo sát và triển khai thực hiện thí điểm đăng ký kinh doanh qua mạng trong quý II/2009.

d) Đội Quản lý thị trường quận, các đơn vị liên quan và các UBND phường thường xuyên kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất kinh doanh các loại hàng gian, hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch; xử lý kiên quyết các trường hợp kinh doanh hóa đơn, trốn thuế và vi phạm pháp luật.

đ) Phòng Tài chính - Kế hoạch, các UBND phường và các Ban Quản lý chợ: Theo dõi chặt chẽ tình hình giá cả thị trường, tăng cường kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

e) Phòng Văn hóa - Thông tin và các UBND phường có kế hoạch kiên quyết kiểm tra chấn chỉnh hoạt động kinh doanh và triển khai thực hiện có hiệu quả quy hoạch ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận.

f) Trạm Thú y, Trung tâm Y tế Dự phòng phối hợp có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra bùng phát dịch cúm gia cầm, gia súc trên địa bàn quận. Thường xuyên rà soát và xử lý kiên quyết khi có hiện tượng phát sinh.

4. Công ty Dịch vụ Công ích hoàn thành đề án chuyển đổi loại hình kinh doanh theo chỉ đạo của thành phố.

II. BẢO ĐẢM CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH TÍCH CỰC, THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ: PHẤN ĐẤU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TĂNG 9% SO DỰ TOÁN PHÁP LỆNH VÀ THU NGÂN SÁCH QUẬN TĂNG 10% SO DỰ TOÁN PHÁP LỆNH. ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI CÁC NGUỒN THU PHỤC VỤ CHO NHIỆM VỤ CHI PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐỘT XUẤT CỦA QUẬN.

1. Chi cục Thuế quận và các UBND phường:

a) Phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu năm 2009 theo chỉ tiêu được giao (tăng 9% so với dự toán pháp lệnh); tập trung quản lý thu có hiệu quả đối với khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; tăng cường công tác ủy nhiệm thu cho các UBND phường để nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn thu. Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường triển khai việc thu đúng, thu đủ các khoản thu liên quan đến lĩnh vực nhà, đất.

- Tập trung thực hiện hoàn thành 90% trở lên đối với chỉ tiêu thu thuế môn bài trong quý I/2009 nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách quận đáp ứng nhu cầu chi cho các hoạt động trong quý I/2009, nhất là chi các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán 2009 và chi tăng lương mới.

b) Triển khai tổ chức nhiệm vụ thu ngân sách theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra trước, trong và sau đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp mới thành lập, kiểm tra trước và sau hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các vi phạm, thu hồi các khoản chiếm dụng tiền hoàn thuế; kiên quyết chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn lậu thuế, nợ đọng thuế nhằm tăng thu ngân sách.

c) Hướng dẫn kịp thời các luật thuế và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện luật thuế, nhất là các quy định, lộ trình cắt giảm thuế quan theo các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

d) Tham mưu cho UBND quận có kế hoạch tập huấn, phổ biến và hướng dẫn các đối tượng chịu thuế thu nhập thực hiện việc kê khai, đăng ký mã số thuế nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn quận.

đ) Chủ động đề xuất các biện pháp cải cách hành chính cơ quan thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hộ, quản lý thuế; đảm bảo đúng thời gian cấp mã số thuế theo quy trình phần mềm liên thông cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - cấp mã số thuế. Thực hiện công khai đầy đủ các thủ tục kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế tạo sân chơi bình đẳng trong các doanh nghiệp.

e) Trong quý I/2009 rà soát, xác định và phân loại nợ thuế để có kế hoạch cụ thể đôn đốc thu nộp nợ thuế vào ngân sách kịp thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước. Hàng quý có báo cáo cụ thể tình hình nợ đọng, xử lý nợ đọng, thông qua Hội đồng tư vấn thuế quận và các phường để đề xuất biện pháp, giải pháp xử lý có hiệu quả.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì:

a) Thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2009 theo đúng quy định; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo nguồn thực hiện phục vụ cải cách tiền lương và chính sách bảo đảm xã hội, bảo đảm chi lương và trợ cấp đầy đủ ngay từ tháng 1 năm 2009.

b) Tham mưu cho UBND quận điều hành ngân sách đúng chính sách, chế độ và cân đối ngân sách; phối hợp với Chi cục Thuế tham mưu biện pháp cụ thể phấn đấu tăng thu ngân sách quận tối thiểu 10% so với dự toán thành phố giao. Bảo đảm chi ngân sách theo dự toán; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên 10% của dự toán chi năm 2009; hạn chế việc bổ sung dự toán đối với các khoản chi ngoài khoán nhưng có tính chất thường xuyên hàng năm, chỉ bổ sung kinh phí cho các hoạt động phát sinh năm 2009 theo quy định của thành phố và các công tác đột xuất, cấp bách của quận.

c) Thực hiện giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho 12 phòng, ban thuộc UBND quận theo định mức. Tiếp tục thực hiện giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong 3 năm (2007 - 2009) và dự toán chi ngân sách năm 2009 cho các đơn vị sự nghiệp có thu.

d) Tham mưu UBND quận xây dựng kế hoạch bán đấu giá nhằm tăng nguồn vốn đầu tư năm 2009; tạo nguồn vốn, thu hút vốn đầu tư chỉnh trang đô thị thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trong quận theo nghị quyết Đảng bộ và Hội đồng nhân dân đã thông qua.

- Đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Định giá, bán đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước tránh lãng phí và tăng nguồn thu cho ngân sách quận; đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng Định giá trong tố tụng hình sự phục vụ kịp thời công tác xử lý của cơ quan có thẩm quyền tố tụng.

đ) Nâng cao chất lượng và thời gian thẩm định đầu tư, đảm bảo đúng quy trình để tham gia tốt công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

e) Củng cố và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện công khai tài chính các đơn vị, các phường, các cơ quan đoàn thể có sử dụng vốn ngân sách; nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công; đảm bảo việc mua sắm tài sản trang thiết bị thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn quy định.

- Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát; triển khai đồng bộ thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình “Chống lãng phí và thực hành tiết kiệm” năm 2009 ở tất cả các phòng, ban, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể và các UBND phường.

f) Rà soát việc thực hiện các khoản thu phí, lệ phí theo quy định. Tham mưu UBND quận kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh các khoản thu phí, lệ phí không còn phù hợp.

III. TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG:

1. Phòng Quản lý đô thị chủ trì:

a) Hoàn chỉnh đồ án quy định lộ giới hẻm, trình UBND quận phê duyệt và triển khai công bố công khai theo quy định.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành việc lập quy hoạch ngành (kinh tế, văn hóa thông tin - thể dục thể thao, y tế) trên địa bàn quận nhằm đảm bảo thống nhất các chỉ tiêu chung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trước khi báo cáo UBND quận xem xét trình các Sở, ngành chức năng thẩm định.

c) Thực hiện việc công bố công khai đồ án quy hoạch chung sau khi được UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

- Hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 và tham mưu UBND quận phê duyệt để triển khai thực hiện trong năm 2009.

- Hoàn chỉnh quy chế, quy trình thẩm định thiết kế quy hoạch 1/500.

Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, tham mưu cho UBND quận các dự án, các khu vực quy hoạch kêu gọi đầu tư, tiêu chí, chỉ tiêu đầu tư và thành lập Tổ thông tin dự án để cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh việc đầu tư trên địa bàn theo nguyên tắc thực hiện “một cửa” trong kêu gọi và thực hiện các thủ tục đầu tư.

d) Phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nhà ở giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020, trong đó cần xác định tổng số m2 sàn xây dựng cần phát triển, các vấn đề liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, hướng đến mục tiêu đảm bảo nhu cầu về nhà ở cho nhân dân quận Bình Thạnh và tạo bộ mặt đô thị đẹp, hài hòa và phù hợp với quy hoạch.

- Có biện pháp để tập trung triển khai thực hiện kế hoạch chỉnh trang nhà ở ven kênh, rạch và các chung cư cũ, có nguy cơ sập đổ cao. Hoàn thành phê duyệt thủ tục kêu gọi đầu tư dự án lô 4 - 6 phường 27.

đ) Tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ đầu tư xây dựng của các dự án thuộc mọi nguồn vốn trên địa bàn quận nhằm phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản, kịp thời chấn chỉnh để hạn chế tình trạng thất thoát, lãng phí.

- Phối hợp với Thanh tra Xây dựng quận có kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn quận.

- Phối hợp Phòng Tài nguyên - Môi trường đề xuất cơ quan có thẩm quyền thu hồi các dự án giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất chậm triển khai thực hiện theo quy định. Thường xuyên hướng dẫn các Ủy ban nhân dân phường trong công tác quản lý dự án, quản lý xây dựng trên địa bàn phường.

e) Hoàn thành Quy chế quản lý, theo dõi cơ sở hạ tầng, kỹ thuật trên địa bàn quận theo phân cấp.

g) Thực hiện có hiệu quả phần mềm cấp phép xây dựng, cấp số nhà; tập trung công tác giải quyết hồ sơ cấp phép xây dựng đúng theo quy hoạch đã được duyệt, đồng thời đảm bảo thời gian cấp phép đúng hạn đạt từ 90% trở lên.

- Hoàn thành thủ tục sang thuê cho các trường hợp thuê nhà của Nhà nước theo quy định.

2. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì:

a) Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả quỹ đất công trong giai đoạn 2006 - 2010 để tạo quỹ nhà ở xã hội; có biện pháp khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở trên địa bàn quận.

b) Tập trung củng cố nhân sự bộ máy nhằm thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở theo Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận đúng hạn, không còn hồ sơ trễ hạn.

- Hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước đủ điều kiện bán theo quy định của Nghị định 61/CP.

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị và các Ủy ban nhân dân phường tiếp tục kiểm tra, rà soát các dự án đã có quyết định thu hồi đất nhưng hiện nay các chủ đầu tư không tiến hành đầu tư để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thu hồi và giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định.

c) Tổ chức thực hiện có hiệu quả phần mềm thông tin địa lý (GIS) trong lĩnh vực nhà đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - quyền sử dụng đất ở. Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND quận thực hiện khảo sát, mở rộng phần mềm liên thông thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố với Chi cục Thuế quận trong quý II/2009.

d) Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình bảo vệ môi trường (giai đoạn 2006 - 2010) năm 2009. Thường xuyên tổ chức thanh, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về lĩnh vực môi trường; tăng cường công tác quản lý rác dân lập.

đ) Tổng hợp số liệu thống kê diện tích đất đai; xây dựng kế hoạch tổng kiểm kê đất đai năm 2010; triển khai thực hiện đề án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thanh tra Xây dựng quận và các Ủy ban nhân dân phường tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất công, sông rạch và vi phạm các quy định trong công tác quản lý dự án đầu tư, chất lượng công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường đô thị và lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh.

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

a) Hoàn thành các thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với những trường hợp nhà công sản chưa có quyết định xác lập và chưa thực hiện quản lý.

b) Hoàn thành các thủ tục xử lý đối với những trường hợp nhà đất thực hiện theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước” trên địa bàn quận.

IV. TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ SỚM BÀN GIAO MẶT BẰNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, NHẤT LÀ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM:

1. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình chủ trì:

a) Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn quận, thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, xác định nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết của từng dự án để triển khai lập thủ tục đầu tư và khởi công xây dựng theo đúng tiến độ.

b) Tiếp tục củng cố tổ chức và tăng cường nhân sự có năng lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý dự án, đẩy nhanh tiến độ, tăng cường vai trò giám sát đầu tư, giám sát tư vấn, giám sát thi công, thực hiện tiết kiệm có hiệu quả trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo chất lượng công trình và tiến độ thi công.

c) Theo dõi đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ thi công và hoàn thành dự án thoát nước 125 Đinh Tiên Hoàng vào cuối quý II/2009; hoàn thành lập, điều chỉnh tổng dự toán - thiết kế kỹ thuật; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và các thủ tục đầu tư, đấu thầu theo quy định để có thể triển khai khởi công dự án thoát nước Phan Văn Hân vào quý IV/2009.

d) Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công: dự án Trường Tiểu học Cửu Long (trong tháng 2/2009), Trường Tiểu học Bình Lợi Trung, Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (trong quý II/2009); Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh (trong quý III/2009); dự án Trường THCS Bình Lợi Trung, Trường THPT Bình Lợi Trung (quý IV/2009)

đ) Hoàn thành các thủ tục đầu tư thiết kế kỹ thuật để khởi công xây dựng mới trụ sở UBND: phường 1, phường 25 (quý I/2009); phường 3 (quý II/2009); hoàn thành dự án trụ sở UBND phường 2, 22 (quý IV/2009). Tiếp tục triển khai lập thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán các dự án trụ sở UBND phường còn lại.

- Khởi công xây dựng Trạm Y tế phường 2, 21 đạt chuẩn.

- Triển khai xây dựng khu nhà làm việc 2 và kho lưu trữ của UBND quận.

e) Phối hợp với các phòng, ban chức năng và các UBND phường đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thành thiết kế dự toán kỹ thuật đối với các dự án trong danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009, triển khai khởi công thực hiện dự án ngay trong quý I/2009 các dự án đã hoàn chỉnh thủ tục; phấn đấu khởi công đạt từ 80% trở lên đối với các công trình, dự án khởi công mới theo danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì:

a) Phối hợp với Ban Quản lý dự án, Phòng Quản lý đô thị bổ sung hoàn chỉnh quy chế, quy trình thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn quận.

b) Tăng cường công tác quản lý đấu thầu, giám định đầu tư, công khai dự án; kịp thời phát hiện các sai sót trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện tiết kiệm, chống thất thoát, hạn chế tối đa tình trạng đầu tư kém hiệu quả.

c) Xây dựng danh mục công trình xây dựng cơ bản năm 2010 trên nguyên tắc tập trung thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện chương trình chống ngập, chỉnh trang đô thị và các quy hoạch trường, lớp, trụ sở UBND phường... chỉ đưa vào kế hoạch các công trình đã đủ thủ tục và có điều kiện khả thi thực hiện.

3. Các UBND phường có kế hoạch, biện pháp tập trung vận động, huy động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp sửa chữa mở rộng các hẻm theo đồ án quy định lộ giới hẻm đã được duyệt.

4. Công ty Dịch vụ Công ích: chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, hoàn thiện phương án thực hiện dự án chung cư cho người có thu nhập thấp tại phường 13.

5. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng:

a) Tiếp tục tập trung củng cố tổ chức và bổ sung nhân sự có năng lực để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch đối với các dự án đã được duyệt phương án đền bù, giải tỏa do quận làm chủ đầu tư (tập trung thực hiện đối với các dự án đã được ghi trong Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ quận lần thứ 14 và Nghị quyết kỳ họp lần thứ 12 HĐND quận khóa IX) và các dự án trọng điểm của thành phố (dự án Trường Cán bộ thành phố, dự án cầu Thủ Thiêm, dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, dự án tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên (phường 19, 22), dự án khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa) và các dự án nâng cấp đô thị để bàn giao cho chủ đầu tư.

b) Tiếp tục tham mưu cho UBND quận tập trung giải quyết dứt điểm việc bố trí tái định cư cho các hộ tạm cư theo Chỉ thị số 32/2006/CT-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về tái định cư cho các hộ đang tạm cư trong thời gian dài trên địa bàn thành phố (khu tạm cư Bạch Đàn P.27, khu tạm cư Cù Lao Chà P.17 và các hộ tạm cư tại các dự án của Công ty TNXP).

c) Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện chương trình nhà tái định cư theo lộ trình từ nay đến năm 2010, tạo điều kiện cho người dân ở những khu vực giải tỏa có chỗ ở ổn định trước khi thực hiện công tác giải tỏa.

d) Hoàn thành quy chế hoạt động và quy chế phối hợp trong hiệp thương, vận động thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và triển khai ứng dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong lĩnh vực lập, thẩm định và phê duyệt phương án tổng thể và phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

đ) Tiếp tục chủ động phối hợp với các Sở, ngành thành phố tham mưu hoàn thiện các quy định về phương pháp định giá, xây dựng giá đất để phục vụ đền bù, giải phóng mặt bằng phù hợp với điều kiện thực tế của quận và thành phố.

e) Tham mưu UBND quận giải quyết kịp thời việc đóng góp của các chủ đầu tư vào Quỹ 156 của thành phố.

6. Ban Quản lý khu dân cư Bình Hòa: tập trung tham mưu, đề xuất cho UBND quận chỉ đạo kết thúc công tác đền bù các dự án đã có quy hoạch và quyết định giao đất để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện trong năm 2009. Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn quận trình hoàn chỉnh pháp lý bồi hoàn giải tỏa, dự án đầu tư, trình ghi vốn và triển khai công tác hiệp thương bồi thường, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án đường nối đường trục (Nguyễn Xí nối dài).

7. Thanh tra quận chủ trì phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy trình, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc quản lý tài chính các dự án do quận làm chủ đầu tư để phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, chống lãng phí nhằm nâng cao hiệu quả công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và quản lý dự án.

V. HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU AN SINH XÃ HỘI, BẢO ĐẢM ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, GIẢM THIỂU KHÓ KHĂN DO SUY GIẢM KINH TẾ; ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA CÁC LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO, Y TẾ, VĂN HÓA, THỂ THAO:

1. Phòng Giáo dục và đào tạo chủ trì:

a) Thực hiện Chương trình hành động “Về chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” và chủ đề năm học 2008 - 2009 “Năm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính” và triển khai xây dựng phong trào “Trường học thân thiện - học sinh học tích cực”.

- Chỉ đạo từng cơ sở giáo dục có giải pháp cụ thể kết hợp dạy chữ, dạy nghề, dạy làm người phù hợp với từng cấp học.

b) Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy ở các ngành học, bậc học, nâng cao chất lượng đồng đều giữa các trường khu vực trung tâm quận và các phường 5, 11, 12, 13, 21, 22, 24 và 28; đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh; triển khai thực hiện tốt việc thay sách giáo khoa mới; đầu tư trang thiết bị đạt chuẩn đáp ứng yêu cầu phục vụ nâng cao chất lượng dạy và học. Đảm bảo chỉ tiêu huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp; tỷ lệ học sinh vào lớp 1 đạt 100%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 các hệ và trên 95% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 các hệ. Duy trì kết quả xóa mù chữ, phổ cập tiểu học, nâng tỷ lệ phổ cập giáo dục trung học cơ sở và bậc trung học.

- Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng Hội khỏe Phù Đổng.

c) Hướng dẫn các Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động ngày càng có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các loại hình trường, lớp, cơ sở giáo dục ngoài công lập.

2. Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND quận có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo, sắp xếp cán bộ quản lý ngành và các trường từ mầm non, tiểu học và trung học cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Dự án xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng trường, lớp theo Quy hoạch mạng lưới trường, lớp đến 2010 và định hướng đến 2020 đã được UBND quận phê duyệt.

4. Phòng Y tế chủ trì:

a) Tham mưu cho UBND quận kế hoạch quản lý nhà nước trên lĩnh vực y tế; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kế hoạch kiểm tra các cơ sở y tế, y dược tư nhân. Tăng cường kiểm tra nước thải và rác thải y tế.

b) Phối hợp Phòng Quản lý đô thị, Bệnh viện quận, Trung tâm Y tế Dự phòng hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch cơ sở vật chất ngành y tế trên địa bàn quận trình UBND quận trong tháng 6/2009 và thông qua UBND quận đồ án chi tiết trong quý III/2009.

c) Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm Xã hội quận và các ban, ngành, đoàn thể liên quan nâng tỷ lệ học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện trên 75%.

d) Tham mưu cho UBND quận kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu dân số, kế hoạch hóa gia đình; mục tiêu giảm sinh đạt 11,09% (mức giảm 0,094%), giảm tỷ lệ sinh con thứ ba xuống còn 2,01% (mức giảm là 0,15%). Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi: dưới 6,5% và 95% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng đủ 7 loại.

đ) Tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở đủ điều kiện.

5. Trung tâm Y tế Dự phòng chủ trì:

a) Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, y tế cộng đồng; tham mưu UBND quận có kế hoạch bổ sung bác sỹ cho 6 phường còn thiếu để đảm bảo 100% các trạm y tế phường có bác sĩ.

b) Kế hoạch khống chế, kéo giảm dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng trên địa bàn quận, giảm số ca mắc bệnh tử vong do các dịch bệnh nguy hiểm. Tham mưu cho UBND quận chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả; tích cực chủ động phối hợp với các ngành liên quan duy trì và bổ sung kế hoạch khẩn cấp và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả dịch cúm gia cầm, không để lây sang người. Tăng cường công tác dập dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các loại dịch khác; nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh.

c) Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm; chủ động phối hợp Phòng Y tế kiểm tra, thanh tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn quận.

6. Bệnh viện quận: tiếp tục nâng cao năng lực khám chữa bệnh của Bệnh viện quận và các Trạm Y tế phường. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo hiểm y tế, diện chính sách có công. Triển khai và quản lý tốt công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế. Tiếp tục đầu tư trang thiết bị, bổ sung nhân sự cho các khoa, phòng chuyên môn để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh dịch vụ tư vấn, khám bệnh tại nhà.

7. Phòng Văn hóa Thông tin chủ trì:

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND quận kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn.

b) Tăng cường kiểm tra tình trạng quảng cáo rao vặt trái phép làm ảnh hưởng đến mỹ quan đường phố; hướng dẫn các phường thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo sai quy định.

c) Kiện toàn nhân sự Đoàn Kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội quận; tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, phối hợp với Công an quận và phường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm để xử lý nghiêm các cơ sở biến tướng, dễ phát sinh tệ nạn xã hội.

d) Tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa. Tổ chức hội thảo, tọa đàm nhằm hướng dẫn Ban Chỉ đạo các phường, Ban vận động các khu phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn xây dựng phường văn hóa, khu phố văn hóa, gia đình văn hóa. Tập trung xây dựng môi trường xã hội, văn hóa lành mạnh nhằm đảm bảo cho việc triển khai thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổ chức kiểm tra định kỳ nhằm tránh phô trương, hình thức; kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Năm 2009 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”.

đ) Phối hợp các đơn vị liên quan có kế hoạch trùng tu các di tích lịch sử và quan tâm công tác bảo vệ , sưu tập để các di tích ngày càng phong phú đa dạng; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố sửa chữa di tích nhà của cố học giả Vương Hồng Sển.

e) Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới - việc tang - lễ hội; nâng cao ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường - trật tự văn minh đường phố. Xây dựng nhiều chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phong phú mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân trên địa bàn quận.

f) Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông lồng ghép xây dựng gia đình theo tiêu chí: gia đình ít con (từ 1 - 2 con) ấm no - bình đẳng - tiến bộ - hạnh phúc - nuôi dạy con tốt và các nội dung chiến lược gia đình Việt Nam từ 2005 - 2010.

g) Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Văn hóa và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh đề án chi tiết quy hoạch cơ sở vật chất ngành văn hóa thông tin - thể dục thể thao.

h) Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền của Cổng thông tin điện tử quận (Website), Bản tin Gia Định và Bản tin của các UBND phường, thể hiện đầy đủ các nội dung về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của Quận ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ quận và các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời ghi nhận, phản hồi thông tin về những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

8. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì:

a) Tham mưu cho UBND quận thường xuyên chăm lo tốt các diện chính sách và dân nghèo trên địa bàn quận, đảm bảo cấp phát đầy đủ các chế độ lương và trợ cấp đến các đối tượng theo quy định.

b) Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, thực hiện tốt các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em. Phối hợp với các UBND phường thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định số 03/2004/QĐ-DSGĐTE ngày 01 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em về việc ban hành hướng dẫn tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Thực hiện tốt việc chuyển đổi thẻ khám bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi sang diện thẻ bảo hiểm y tế.

c) Phối hợp với các đơn vị liên quan, các UBND phường triển khai thực hiện đề án “giảm hộ nghèo - tăng hộ khá” giai đoạn 2009 - 2015. Vận động Quỹ xóa đói giảm nghèo: 700 triệu đồng; tập trung hỗ trợ đưa 8 hộ (phường 11, 21) không còn thu nhập bình quân dưới 6 triệu đồng/người/năm. Thực hiện nâng chuẩn 4.034 hộ có mức thu nhập trên 8 triệu, đến cuối năm 2009 hoàn thành cơ bản mục tiêu không còn hộ nghèo có mức thu nhập bình quân dưới 8 triệu đồng/người/năm (0,78%), 1.100 hộ có thu nhập trên 10 triệu đồng/người/năm và 800 hộ có mức thu nhập bình quân trên 12 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục triển khai các dự án cho vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiệu quả của các dự án. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội quận hỗ trợ vốn cho hộ cận chuẩn nghèo, chống tái nghèo, giải quyết việc làm, nâng thu nhập và ổn định đời sống...

d) Phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra các Ủy ban nhân dân phường về quản lý sử dụng Quỹ xóa đói giảm nghèo, đôn đốc việc thu hồi vốn và nợ quá hạn.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, chống tái nghiện.

e) Phối hợp Phòng Nội vụ, các UBND phường bổ sung kiện toàn nhân sự tổ cán sự xã hội các phường; thực hiện tốt quy chế hoạt động của tổ. Hướng dẫn, tập huấn kiến thức, kỹ năng phối hợp bộ phận liên tịch theo Nghị quyết liên tịch số 01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN ngày 28 tháng 8 năm 2008 - Bộ LĐTBXH - Bộ Công an - Bộ VHTTDL - UBTWMTTQVN; tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng phường không còn tệ nạn ma túy, mại dâm.

f) Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận tham mưu cho UBND quận tiếp tục xét duyệt các đối tượng hưởng chính sách theo Quyết định số 290 của Chính phủ.

g) Chủ trì phối hợp với các phường thực hiện tốt việc tuyên truyền và giải quyết hồ sơ để các hộ dân bị thu hồi đất được hưởng các chế độ hỗ trợ dạy nghề và giải quyết việc làm của Quỹ 156.

9. Trung tâm Thể dục thể thao:

a) Đẩy mạnh phong trào tham gia tập luyện thể thao thường xuyên trong nhân dân. Tham mưu cho UBND quận tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp quận và cấp phường trong năm 2009 và tuyển chọn lực lượng vận động viên tham gia thi đấu Đại hội Thể dục thể thao cấp Thành phố đạt kết quả tốt.

b) Tiếp tục đào tạo lực lượng vận động viên thể dục thể thao và nâng cao các môn thể thao thành tích cao. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng hoàn chỉnh quy hoạch cơ sở vật chất ngành Thể dục thể thao. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Ban Giám hiệu các trường nâng cao chất lượng Hội khỏe Phù Đổng, giáo dục thể chất cho học sinh trong nhà trường.

c) Phối hợp với Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công giám sát chất lượng xây dựng hồ bơi Đại Đồng và hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I/2009. Nâng cấp nhà thi đấu nhằm đảm bảo cho công tác huấn luyện và phục vụ Inđôgame.

10. Trung tâm Văn hóa thực hiện:

a) Phối hợp với Phòng VHTT và các UBND phường đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, cổ động chính trị, đảm bảo nâng cao nhận thức nhân dân vào các dịp lễ, Tết; thường xuyên kiểm tra và bổ sung nội dung các hộp đèn cổ động chính trị.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan khu vực lăng Lê Văn Duyệt. Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đôn đốc tiến độ và thực hiện dự án trùng tu, nâng cấp lăng Lê Văn Duyệt phục vụ việc chiêm bái, tham quan của nhân dân.

b) Kế hoạch phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng. Tiếp tục tổ chức và phát triển các sân chơi văn hóa phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho nhân dân tại địa bàn dân cư (nhất là đối tượng thanh thiếu niên).

11. Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên: phối hợp với Quận đoàn và các phòng, ban chức năng xây dựng các giải pháp giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên; mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ vui chơi, giải trí, rèn luyện thể chất cho thiếu niên và nhi đồng; có kế hoạch bồi dưỡng năng khiếu cho thế hệ trẻ.

12. Trung tâm Dạy nghề:

a) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ quận; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên theo chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực dạy nghề.

b) Nghiên cứu đề xuất UBND quận có phương án sử dụng, kêu gọi đầu tư dự án bãi tập lái xe tại phường 13 (cũ). Chuẩn bị tốt các điều kiện xây dựng đề án thành lập trường trung cấp nghề.

c) Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội mở các lớp học nghề cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên lang thang cơ nhỡ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

VI. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2009 “NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ”

1. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm kết hợp tăng cường kiểm tra xử phạt tạo sự chuyển biến, nâng cao ý thức tự giác tham gia của nhân dân về 3 nội dung trọng tâm: chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chấp hành pháp luật về giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ môi trường; ý thức giao tiếp - ứng xử văn minh ở nơi công cộng.

2. Tập trung quản lý việc thu gom rác dân lập, sắp xếp tổ chức để nâng cao năng lực và hiệu quả của lực lượng thu gom rác dân lập, công lập. Ngăn chặn triệt để tình trạng đổ rác thải sinh hoạt ra đường phố, xuống kênh, rạch. Yêu cầu các hộ mặt tiền cam kết không xả rác, đổ nước thải và giao rác sinh hoạt gia đình đúng giờ thu gom. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn văn hóa ứng xử cho toàn thể cán bộ, công chức quận, phường, trong đó tập trung vào lực lượng cán bộ, công chức thường xuyên tiếp công dân, lực lượng Thanh tra Xây dựng; mở rộng các lớp tập huấn bồi dưỡng văn hóa ứng xử trong nhân dân. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức trực tiếp giao tiếp với công dân được tập huấn về giao tiếp - ứng xử văn minh ở nơi công cộng.

VII. BẢO ĐẢM ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ, GIỮ VỮNG QUỐC PHÒNG AN NINH - TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

1. Công an quận:

a) Phối hợp các phòng, ban chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh thực hiện chương trình 3 giảm, phấn đấu kéo giảm 10% trở lên số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2008, kiên quyết xóa các tụ điểm ma túy, mại dâm mới phát sinh; thực hiện bắt buộc cai nghiện, giáo dục tập trung dài hạn đối với các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm; phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống các loại tệ nạn xã hội ở ngay từ địa bàn tổ dân phố, khu phố; tiếp tục tập trung có biện pháp chuyển hóa các khu vực, địa bàn trọng điểm, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

b) Triển khai và đưa vào hoạt động có hiệu quả của Tổ Bảo vệ dân phố của khu phố và Ban Bảo vệ dân phố của phường theo Quyết định số 81/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Lực lượng Bảo vệ dân phố tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ban Chỉ huy Quân sự quận chủ trì có kế hoạch phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự 2 cấp (quận và phường); xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo chất lượng. Duy trì 100% cán bộ Ban Chỉ huy và thống kê Ban Chỉ huy Quân sự phường là Đảng viên. Bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở địa phương. Phối hợp với Công an quận tham mưu cho Quận ủy - UBND quận tổ chức triển khai thực hành diễn tập PT-09 đạt kết quả cao.

3. Thanh Tra quận, Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì phối hợp với các phòng, ban chức năng (Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế, Quản lý đô thị, Thanh tra Xây dựng, Văn hóa Thông tin - Thể thao, Tư pháp, Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng…): tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo kết hợp chặt chẽ với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân cũng như tính kỷ luật trong chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức. Bộ phận tiếp dân, Thanh tra quận tham mưu cho UBND quận chỉ đạo xử lý dứt điểm có hiệu quả không để tồn đọng các vụ việc khiếu nại, tố cáo quá thời hiệu theo luật định; kịp thời giải quyết và hạn chế không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người; thực hiện tốt chế độ tiếp dân định kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

4. Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với các đơn vị, phòng, ban chức năng và các UBND phường có kế hoạch thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế… tham mưu cho UBND quận hủy bỏ hoặc chỉnh sửa, bổ sung những văn bản không còn phù hợp. Có kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các văn bản, nghị định… đến cán bộ, công chức và công dân. Triển khai tập huấn công tác soạn thảo văn bản; Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Trợ cấp thất nghiệp, Luật Thanh niên, Luật Cư trú, Pháp lệnh Dân chủ cơ sở...

5. Công tác trật tự an toàn giao thông:

a) Phòng Quản lý đô thị chủ trì phối hợp Công an quận và Thanh tra Xây dựng quận, các cơ quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể vận động cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, học sinh - sinh viên và hộ gia đình chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong trật tự an toàn giao thông.

b) Công an quận chủ trì phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Thanh tra Xây dựng quận và các UBND phường tăng cường quản lý giao thông trên địa bàn nhất là đối với các tuyến đường trọng điểm; kiên quyết xử lý các trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường; giảm tối đa tai nạn giao thông và số người chết do tai nạn giao thông. Phối hợp với các lực lượng chức năng ngăn chặn kịp thời và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn quận.

VIII. TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ BỘ MÁY NHÀ NƯỚC; THỰC HIỆN KIÊN QUYẾT VÀ ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, CHỐNG QUAN LIÊU, LÃNG PHÍ

1. Phòng Nội vụ chủ trì:

a) Tiếp tục tham muu cho UBND quận thực hiện sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ; triển khai thực hiện có kết quả cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ từ quận đến phường. Chủ động tham mưu triển khai tổ chức bộ máy khi có chỉ đạo thực hiện mô hình “chính quyền đô thị”.

- Thường xuyên rà soát sửa đổi bổ sung lại các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và lề lối làm việc của các phòng, ban và các đơn vị thuộc quận trình UBND quận.

b) Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, các phòng, ban, đơn vị thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Chương trình cải cách hành chính và chống quan liêu (giai đoạn 2007 - 2010); tập trung việc cải cách thủ tục hành chính, chức trách công vụ, đặc biệt chú ý việc cải cách chế độ phối hợp, liên thông giữa các phòng, ban, đơn vị, và giữa quận với các UBND phường.

c) Phấn đấu 80% các lĩnh vực có liên quan đến việc giải quyết hồ sơ của công dân được xây dựng quy trình giải quyết cụ thể. Các đơn vị, phòng, ban và các UBND phường định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện rà soát quy trình, thủ tục hành chính có liên quan đến tổ chức và công dân, kết quả cập nhật và công khai quy trình thủ tục trên Cổng thông tin điện tử quận về UBND quận (thông qua Phòng Nội vụ để tổng hợp); Phòng Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND quận vào ngày 20 của tháng cuối quý.

d) Phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy chuẩn bị nhân sự tham mưu cho Quận ủy, UBND quận phục vụ công tác bố trí, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ theo quy định. Thực hiện xét nâng lương năm 2009 cho công chức đúng quy định.

e) Tham mưu cho UBND quận tăng cường thực hiện thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, tiêu cực, tham nhũng trong thi hành công vụ. Thực hiện tốt việc công khai khoán biên chế, khoán kinh phí theo quy chế dân chủ trong cơ quan.

- Tham mưu UBND quận có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức.

f) Hướng dẫn các UBND phường đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Dân chủ cơ sở.

2. Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì:

a) Phối hợp các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phần mềm công nghệ thông tin; đảm bảo hệ thống mạng hoạt động thông suốt và tăng cường thực hiện công tác bảo mật công nghệ thông tin.

- Khảo sát, hoàn thành thực hiện nối mạng phần mềm công nghệ thông tin và quy trình ISO liên thông với 15 UBND phường còn lại trong quý III/2009; thực hiện khảo sát, mở rộng phần mềm liên thông thực hiện nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân khi được cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố với Chi cục Thuế quận trong quý II/2009.

b) Chủ trì phối hợp với các phòng, ban có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm thông tin địa lý GIS; Cổng thông tin điện tử quận. Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ đối với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 đảm bảo hệ thống phát huy hiệu quả trong quá trình vận hành, nâng cao chất lượng các “sản phẩm” hành chính.

c) Tham mưu cho UBND quận chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm Quy chế hội họp và thông tin báo cáo; đảm bảo chất lượng và thời gian các văn bản báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của UBND quận. Giảm hội họp, dành thời gian đi cơ sở, kiểm tra nắm tình hình thực hiện của các đơn vị, phòng, ban và UBND các phường, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của cơ sở, tạo điều kiện cho cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh và kiểm điểm phê bình các phòng, ban, đơn vị và UBND phường thực hiện chậm trễ và không đảm bảo chất lượng đối với các ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND quận.

d) Tham mưu UBND quận ban hành quy chế làm việc của UBND quận, quy chế biên tập tin trên Cổng thông tin điện tử, quy chế quản lý và sử dụng hộp thư điện tử, quy chế quản trị mạng công nghệ thông tin trong quý I/2009.

3. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; các Chủ tịch UBND phường: tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị (trong đó cần lưu ý vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, các bộ phận, cá nhân trực tiếp tiếp xúc và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân; lĩnh vực đất đai, tài chính…) theo Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng (giai đoạn 2006 - 2010) được ban hành theo Quyết định số 272/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2007 của UBND quận. Định kỳ 6 tháng và cả năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận (thông qua Thanh tra quận để tổng hợp báo cáo trình UBND quận).

4. Thanh tra quận chủ trì:

a) Tham mưu UBND quận tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng của UBND quận.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng quận tập trung chỉ đạo và xử lý kiên quyết, dứt điểm đối với các vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện. Đồng thời tiếp tục tăng cường thanh tra 4 lĩnh vực trọng tâm: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu, chi ngân sách và quản lý tài sản công, gắn với việc thanh tra thực thi chức trách công vụ đối với một số lĩnh vực mà dư luận và nhân dân quan tâm.

IX. CÔNG TÁC TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ:

Phòng Thống kê, các đơn vị liên quan và các UBND phường tham mưu cho UBND quận và Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở quận hoàn thành thắng lợi công tác chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2009 trên địa bàn quận theo kế hoạch.

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban nhân dân quận theo lĩnh vực và thẩm quyền được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và giám sát tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các phòng, ban, đơn vị và các UBND phường nhằm triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất.

2. Các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này. Ủy ban nhân dân các phường, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị công bố công khai kế hoạch chương trình công tác của đơn vị để nhân dân biết, tham gia ý kiến và giám sát thực hiện; đồng thời gửi chương trình triển khai thực hiện của đơn vị về UBND quận (thông qua Văn phòng HĐND và UBND) chậm nhất là ngày 05 tháng 02 năm 2009.

3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận giúp Chủ tịch UBND quận kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện chung trong toàn quận và báo cáo kịp thời tiến độ thực hiện cho Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND và UBND quận.

4. Ủy ban nhân dân quận căn cứ vào tình hình thực tế sẽ tổ chức các buổi làm việc chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

5. Trong quý 1/2009 Phòng Nội vụ, Thường trực Hội đồng Thi đua và Khen thưởng quận có hướng dẫn cụ thể thang điểm thi đua năm 2009 cho phù hợp với những nhiệm vụ trọng tâm của quận, 6 tháng và cuối năm tổ chức chấm điểm đánh giá thi đua làm cơ sở đánh giá cán bộ, công chức và khen thưởng cuối năm./.


CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NĂM 2009
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh)

Căn cứ Chương trình làm việc số 33-CTr/QU ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Quận ủy về các chuyên đề công tác trọng tâm năm 2009

Căn cứ Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Ủy ban nhân dân về ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009.

Ủy ban nhân dân quận xây dựng Chương trình làm việc năm 2009, như sau:

Số TT

Nội dung

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

Hình thức văn bản

Thời gian thực hiện

I

I. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế; tạo chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả công việc và hướng dẫn phát triển bền vững của nền kinh tế:

1

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển các cụm kinh tế trên địa bàn quận

Phòng Kinh tế

 

Kế hoạch

Tháng 4

1

Tổ chức chợ phiên năm 2009

Phòng Kinh tế

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Quý I

3

Hoàn thiện thủ tục và tiêu chí kêu gọi đầu tư để tiến hành kêu gọi đầu tư dự án chỉnh trang xây dựng chợ Bà Chiểu

Phòng QLĐT

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Quý II

4

Báo cáo tiến độ bồi thường, di dời tiểu thương chợ Văn Thánh

Ban BTGPMB

Phòng Kinh tế, P. QLĐT, Ban QLDA

Báo cáo

Tháng 5

5

Kế hoạch công khai thông tin kêu gọi đầu tư các cụm kinh tế, thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận

Phòng QLĐT

Phòng Kinh tế và các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 4

6

Báo cáo tiến độ thực hiện đề án chuyển đổi xe 3 - 4 bánh và sơ kết hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội về công tác giải ngân, phát vay các dự án Quốc gia giải quyết việc làm

Phòng QLĐT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 3

7

Báo cáo kết quả thành lập Liên hiệp Hợp tác xã quận trên cơ sở hợp nhất các Hợp tác xã TM-DV trên địa bàn quận trong quý III/2009

Phòng Kinh tế

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Quý III

8

Tổ chức gặp gỡ đối thoại các doanh nghiệp

Chi cục Thuế

Phòng Kinh tế

Hội nghị

2 lần/năm (tháng 6 và tháng 11)

II

Bảo đảm cân đối thu – chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

9

Kế hoạch kiểm tra tài chính các quỹ vận động trong dân

Phòng TCKH

Thanh tra quận

Kế hoạch

Tháng 4

10

Duyệt nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của các đơn vị cơ sở, các UBND phường

Phòng TCKH

 

Quyết định

Tháng 1

11

Kế hoạch bán đấu giá nhằm tăng nguồn vốn đầu tư năm 2009

Phòng TCKH

Phòng TNMT, Phòng QLĐT

Kế hoạch

Tháng 3

12

Dự toán bổ sung dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2009

Phòng TCKH

Phòng QLĐT và BQLDA

Dự toán

Tháng 5

13

Dự toán thu, chi ngân sách năm 2010 và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010

Phòng TCKH

Phòng QLĐT và BQLDA

Dự toán

Tháng 10

III. Huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân, giảm thiểu khó khăn do suy giảm kinh tế; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao

14

Hội nghị tổng kết công tác xóa đói giảm nghèo và việc làm năm 2008; triển khai kế hoạch thực hiện năm 2009

Phòng LĐTBXH

Các đơn vị liên quan

Báo cáo, kế hoạch

Tháng 1

15

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong quý I/2009

Phòng VHTT

 

Kế hoạch

Tháng 1

16

Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cấp quận và phường năm 2008

Trung tâm TDTT

 

Kế hoạch

Tháng 1

17

Hội nghị tổng kết “Năm 2008 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” và triển khai kế hoạch năm 2009

Phòng VHTT

Phòng TN-MT, Phòng QLĐT

Báo cáo, kế hoạch

Tháng 1

18

Kỷ niệm 54 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2009)

Phòng Y tế

Trung tâm Y tế DP và BV quận

Kế hoạch

Tháng 2

19

Kế hoạch và biện pháp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và xây dựng KPVH – Tổ DPVH năm 2009

Phòng VHTT

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 4

20

Hội nghị tổng kết công tác “XDĐSVH” năm 2008 và triển khai Kế hoạch xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng đạt chuẩn các loại hình văn hóa năm 2009

Phòng VHTT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo, kế hoạch

Tháng 4

21

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm lễ 30/4, 1/5

Phòng VHTT

TT văn hóa

Kế hoạch

Tháng 4

22

Kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè năm 2009

Phòng LĐTBXH

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 4

23

Báo cáo tiến độ và giải pháp thực hiện chương trình “Giảm hộ nghèo, tăng hộ khá” theo Nghị quyết năm 2009 của BCH Đảng bộ quận

Phòng LĐTBXH

 

Báo cáo

Tháng 5

24

Sơ kết Đợt thi đua chào mừng 34 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2009) và “Năm 2009- Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”

Phòng VHTT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 5

25

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 – 2009 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2009 – 2010

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

Báo cáo

Tháng 6

26

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7

Phòng LĐTBXH

 

Kế hoạch

Tháng 6

27

Đề án Quy hoạch chi tiết cơ sở vật chất ngành văn hóa thông tin, thể dục thể thao và nhiệm vụ quy hoạch cơ sở vật chất chuyên ngành y tế

Phòng VHTT

Trung tâm VH, TDTT, Bệnh viện Quận, TT. YTDP

Đề án

Tháng 5

28

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 64 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9

Phòng VHTT

 

Kế hoạch

Tháng 8

29

Báo cáo tiến độ thực hiện tiến độ thực hiện Chương trình xóa đói giảm nghèo năm 2009

Phòng LĐTBXH

 

Báo cáo

Tháng 10

30

Đề án quy hoạch chi tiết cơ sở vật chất ngành y tế

Phòng Y tế

 

Đề án

Quý III

31

Báo cáo kết quả thực hiện “Năm 2009 – Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị”

Phòng VHTT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 11

IV. Tăng cường công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng

32

Phê duyệt và triển khai công bố công khai đồ án quy định lộ giới hẻm

Phòng QLĐT

Các UBND phường

Quyết định

Tháng 3

33

Phê duyệt và triển khai Danh mục ĐTXDCB năm 2009

Phòng TCKH

Phòng QLĐT và BQLDA

Quyết định

Tháng 2

34

Kế hoạch khởi công xây dựng một số công trình trọng điểm trong Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ quận năm 2009

Ban QLDA

Phòng TCKH, Phòng QLĐT, Ban BTGPMB, các UBND phường

Kế hoạch

Tháng 3

35

Báo cáo tiến độ và giải pháp thực hiện công tác BTGPMB các dự án trọng điểm.

Ban BTGPMB

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 3

36

Báo cáo tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận QSHNỞ - QSDĐỞ theo Quyết định số 54/2007/QĐ-UBND của UBND thành phố và công tác cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp được giải quyết bán nhà theo Nghị định số 61/CP.

Phòng TNMT

Phòng QLĐT, Cty DVCI

Báo cáo

Tháng 5

37

Thành lập Tổ thông tin dự án để cung cấp thông tin và hỗ trợ nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án đầu tư trên địa bàn.

Phòng QLĐT

Phòng Nội vụ, các đơn vị liên quan

Quyết định

Tháng 4

38

Báo cáo tiến độ và các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản theo Nghị quyết của Quận ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận năm 2009

Ban QLDA

Phòng QLĐT, Ban BTGPMB, P. QLĐT

Báo cáo

Tháng 5

39

Báo cáo tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 trên địa bàn quận.

Phòng QLĐT

 

Báo cáo

Quý III

40

Kế hoạch thực hiện đề án bảo vệ môi trường (giai đoạn 2006 – 2010) năm 2009

Phòng TNMT

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 3

41

Báo cáo tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009

Ban QLDA

Phòng QLĐT, Ban BTGPMB, P. QLĐT

Báo cáo

Tháng 10

42

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

Phòng TNMT

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 7

V. Bảo đảm ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh – trật tự an toàn xã hội

43

Hội nghị tổng kết phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2008

Công an quận

 

Báo cáo

Tháng 2

44

Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm nhằm thực hiện chỉ tiêu kéo giảm 10% trở lên số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2008

Công an quận

Phòng LĐTBXH và các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 3

45

Báo cáo công tác thực hiện tiếp nhận quản lý người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng

Phòng LĐTBXH

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 4

46

Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2009 và kế hoạch diễn tập PT’09

Ban Chỉ huy Quân sự quận

Công an quận, các UBND phường

Kế hoạch

Tháng 8

47

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 04 ngày 12/7/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo lập lại trật tự kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về giao thông trên địa bàn quận

Phòng QLĐT

Công an quận

Báo cáo

Tháng 10

48

Giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2009

BCHQS quận

Các đơn vị liên quan, các UBND phường

 

Tháng 9

49

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 21/8/2007 của BTV Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy chấn chỉnh, nâng cao chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và khiếu kiện đông người.

Văn phòng HĐND và UBND

Thanh tra quận, các UBND phường

Báo cáo

Tháng 10

VI. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy nhà nước; thực hiện kiên quyết và đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, chống quan liêu, lãng phí

50

Hoàn thành công tác đánh giá cán bộ, công chức năm 2008

Phòng Nội vụ

Các đơn vị liên quan

 

Tháng 1

51

Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 lần 1 năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 2

52

Tiếp đoàn đánh giá Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quacert vào đánh giá công nhận các lĩnh vực áp dụng quy trình hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 3

53

Kế hoạch tổ chức liên thông đại trà công tác cấp giấy phép xây dựng và cấp số nhà với 15 phường còn lại và dự thảo kế hoạch liên thông cấp giấy chứng nhận QSHNƠ – QSDĐƠ

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Quý II

54

Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 lần 2 năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 9

55

Báo cáo kết quả thực hiện củng cố tổ chức bộ máy và nhân sự các phòng, ban trực thuộc UBND quận để đảm bảo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

Phòng Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 10

56

Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng CNTT và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 trong cải cách hành chính năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 11

57

Kế hoạch đánh giá cán bộ, công chức năm 2009

Phòng Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 12

58

Hoàn chỉnh các Quy chế làm việc của UBND quận, 12 phòng chuyên môn, các quy chế, quy trình liên thông trong tác nghiệp và giải quyết hồ sơ hành chính cho cá nhân và tổ chức

Phòng Nội vụ

Văn phòng HĐND-UBND

Quyết định kèm theo quy chế, quy trình

Tháng 3

VII. Công tác chỉ đạo điều hành chung:

59

Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận thông qua danh sách khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2008 và thang điểm thi đua năm 2009

Phòng Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 1

60

Hội nghị triển khai Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và hướng dẫn thang điểm thi đua năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Phòng TCKH, Phòng Nội vụ

Kế hoạch

Tháng 1

61

Hội nghị tổng kết hoạt động Tổ dân phố - Mặt trận năm 2008

Văn phòng HĐND và UBND

Phòng VHTT, Phòng Nội vụ

Báo cáo

Tháng 1

62

Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch chăm lo Tết Kỷ Sửu 2009; thăm, tặng quà và chúc tết các đơn vị, các gia đình chính sách, dân nghèo.

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 1

63

Họp mặt kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Hội nghị

Tháng 2

64

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2008 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Phòng Nội vụ, Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 2

65

Thông qua các báo cáo, kế hoạch phục vụ Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ quận

Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Báo cáo

Tháng 3

66

Đề án không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận và phường

Phòng Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Đề án

Tháng 2

67

Họp thành viên UBND quận và làm việc định kỳ với Ban Thường trực UBMTTQ quận về việc thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I và một số công tác trọng tâm quý II/2009

Phòng TCKH

Văn phòng HĐND và UBND

Báo cáo

Tháng 4

68

Họp định kỳ với Đảng ủy khối cơ quan UBND quận theo quy chế

Văn phòng HĐND và UBND

 

Báo cáo

Tháng 3

69

Hội nghị Cán bộ, công chức khối cơ quan UBND quận năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND 

BCH Công đoàn khối

Báo cáo và kế hoạch

Tháng 3

70

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của các UBND phường

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan, các phường

Kế hoạch

Tháng 3

71

Báo cáo, kế hoạch phục vụ Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX

Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Báo cáo, kế hoạch 

Tháng 5

72

Hội nghị tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009

Phòng Thống kê

Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND

Báo cáo

Tháng 5

73

Họp thành viên UBND quận và làm việc định kỳ với Thường trực UBMTTQ quận về việc thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009

Phòng TCKH

Văn phòng HĐND và UBND

Báo cáo, kế hoạch

Tháng 6

74

Họp định kỳ với Đảng ủy khối cơ quan UBND quận theo quy chế

Văn phòng HĐND và UBND

 

Báo cáo

Tháng 6

75

Thông qua các báo cáo, kế hoạch phục vụ Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ quận

Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Báo cáo, kế hoạch

Tháng 9

76

Họp thành viên UBND quận và làm việc định kỳ với Thường trực UBMTTQ quận về việc thông qua báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2008 và chương trình trọng tâm quý IV/2009

Phòng TCKH

Văn phòng HĐND và UBND

Báo cáo

Tháng 9

77

Họp định kỳ với Đảng ủy khối cơ quan UBND quận theo quy chế

Văn phòng HĐND và UBND

 

Báo cáo

Tháng 9

80

Họp thành viên UBND quận và làm việc định kỳ với Thường trực UBMTTQ quận về việc thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010; dự toán thu, chi ngân sách và danh mục ĐTXDCB năm 2010

Phòng TCKH

Văn phòng HĐND và UBND

Báo cáo

Tháng 11

81

Lịch dự kiến tổ chức các Hội nghị tổng kết năm 2009

Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Lịch

Tháng 9

82

Thông qua các báo cáo, kế hoạch phục vụ Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX

Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND

Các đơn vị liên quan

Báo cáo, kế hoạch

Tháng 11

83

Kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán năm 2010

Phòng LĐTBXH

Phòng TCKH, Văn phòng HĐND và UBND

Kế hoạch

Tháng 12

84

Kế hoạch chấm điểm thi đua năm 2010

Phòng Nội vụ

Các đơn vị liên quan

Kế hoạch

Tháng 11

85

Họp định kỳ với Đảng ủy khối cơ quan UBND quận theo quy chế

Văn phòng HĐND và UBND

 

Báo cáo

Tháng 12

Trên cơ sở Chương trình làm việc của UBND quận về các chuyên đề công tác năm 2009, các đơn vị, phòng, ban chức năng nghiêm túc chuẩn bị xây dựng kế hoạch, báo cáo đảm bảo chất lượng, thời gian quy định (nêu rõ tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất biện pháp, phương hướng thực hiện …); gửi kế hoạch, báo cáo về cho Văn phòng HĐND và UBND quận (Bộ phận tổng hợp) trước thời gian dự kiến ít nhất 7 ngày để chuyển đến đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND quận, các đ/c Ủy viên UBND quận nghiên cứu góp ý trước khi thông qua chính thức.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành tùy theo yêu cầu thực tế có thể bổ sung điều chỉnh thêm các nội dung và thời gian cho phù hợp.

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2009 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.709
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49