Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì tiêu chí nông thôn mới đối với xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 75/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Văn Vịnh
Ngày ban hành: 18/07/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Lào Cai, ngày 18 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ VIỆC DUY TRÌ CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI ĐỐI VỚI CÁC XÃ ĐÃ HOÀN THÀNH TỪ NĂM 2016 TRỞ VỀ TRƯỚC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017;

Xét Tờ trình số 05/TTr-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai về việc thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Đoàn giám sát

Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước, như sau:

1. Đối tượng, phạm vi:

1.1. Đối tượng: Xã xây dựng nông thôn mới.

1.2. Phạm vi: Trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

2. Nội dung: Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình, cân đối nguồn lực; đánh giá mức độ hoàn thành và duy trì, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới; hiệu quả kinh tế xã hội của Chương trình.

3. Kế hoạch: Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện trong năm 2017.

4. Thành phần Đoàn giám sát:

4.1. Đồng chí Vũ Xuân Cường - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh - Trưởng đoàn.

4.2. Đồng chí Giàng Mạnh Nhà - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh – Phó Trưởng đoàn.

4.3. Thành viên: Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành viên các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (danh sách cụ thể do Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định).

5. Cơ quan chịu sự giám sát: Ủy ban nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ngành liên quan.

Điều 2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn

Đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Khoản 2, Điều 62 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân

Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn giám sát, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân và các sở, ngành, đơn vị, cá nhân liên quan và các địa phương có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Khóa XV - Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2016 thành lập Đoàn giám sát Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và việc duy trì tiêu chí nông thôn mới đối với xã đã hoàn thành từ năm 2016 trở về trước do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


623
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25