Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 17/2021/NĐ-CP chính sách thanh niên xung phong thanh niên tình nguyện

Số hiệu: 17/2021/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chính sách với thanh niên xung phong tại vùng ĐBKK

Ngày 09/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 17/2021/NĐ-CP về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Theo đó, đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng các chính sách sau:

- Trợ cấp 01 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn bằng 01 tháng tiền công hiện hưởng.

Trường hợp không đủ 01 năm được tính như sau:
 
+ Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng: hưởng 1/2 tháng tiền công.

+ Trên 06 tháng: tính 01 tháng tiền công.

- Được miễn gọi nhập ngũ nếu làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên

- Được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương.

- Được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ.

- Được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

- Nếu có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa,... thì được áp dụng chính sách về phát triển KT-XH theo địa bàn nơi định cư.

 Nghị định 17/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 09/3/2021.

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2021/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện theo quy định của Luật Thanh niên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Người tham gia tổ chức thanh niên xung phong; thanh niên tình nguyện.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện.

Điều 3. Nhiệm vụ của thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện

1. Thanh niên xung phong thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Thanh niên.

2. Thanh niên tình nguyện thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Tham gia chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt do cá nhân tự nguyện đăng ký với cơ quan chủ trì thực hiện và có thời hạn từ 24 tháng trở lên (sau đây gọi là thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án);

b) Tham gia hoạt động tình nguyện vì lợi ích của cộng đồng và xã hội do cá nhân tự nguyện đăng ký với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội (sau đây gọi là thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, xã hội).

Điều 4. Nguyên tắc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

1. Bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

2. Chính phủ và chính quyền địa phương tạo điều kiện để thanh niên tham gia tổ chức thanh niên xung phong, hoạt động tình nguyện theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ, chính quyền địa phương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật tôn vinh, biểu dương, ghi nhận hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng thanh niên xung phong có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ; thanh niên tình nguyện có nhiều cống hiến, đóng góp cho hoạt động tình nguyện.

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm trước pháp luật khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm theo quy định tại Nghị định này.

Điều 5. Kinh phí thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

1. Đối với thanh niên xung phong

a) Kinh phí thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành tại Luật Ngân sách nhà nước để thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao;

b) Nhà nước bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết cho tổ chức thanh niên xung phong khi thực hiện nhiệm vụ được Nhà nước giao theo quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

2. Đối với thanh niên tình nguyện

a) Kinh phí thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án do ngân sách nhà nước bảo đảm trong chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành tại Luật Ngân sách nhà nước;

b) Kinh phí thực hiện chính sách đối với thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, xã hội do cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội tự trang trải hoặc huy động từ các nguồn ủng hộ, tài trợ và đóng góp hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Chương II

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG

Điều 6. Chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ

1. Được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Được cấp trang phục thanh niên xung phong tối thiểu mỗi năm 02 bộ, thẻ đội viên thanh niên xung phong.

3. Được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí theo quy định của pháp luật.

4. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Được ưu tiên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định hiện hành.

6. Đội viên thanh niên xung phong có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được tổ chức thanh niên xung phong đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

7. Đội viên thanh niên xung phong đang làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong nếu bị chết thì được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được tổ chức thanh niên xung phong hỗ trợ phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình nếu có yêu cầu của thân nhân.

8. Đội viên thanh niên xung phong có thời gian làm việc đủ 24 tháng trong tổ chức thanh niên xung phong thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương thanh niên xung phong. Trường hợp thời gian tham gia tổ chức thanh niên xung phong ở các đợt khác nhau hoặc gián đoạn thì được cộng dồn.

9. Đội viên thanh niên xung phong có công trạng, thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

10. Đội viên thanh niên xung phong làm nhiệm vụ ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm các chính sách sau:

a) Được hỗ trợ một khoản sinh hoạt phí 06 tháng đầu kể từ khi làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mỗi tháng làm việc được hưởng mức sinh hoạt phí bằng 01 lần mức lương cơ sở theo quy định của pháp luật;

b) Được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điều 7. Chính sách đối với đội viên thanh niên xung phong sau khi hoàn thành nhiệm vụ

1. Được tổ chức thanh niên xung phong cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ.

2. Được ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

3. Trường hợp có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn nơi định cư.

4. Trường hợp thực hiện nhiệm vụ tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm các chính sách sau:

a) Trợ cấp 01 lần theo mức mỗi năm làm việc trong tổ chức thanh niên xung phong tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bằng 01 tháng tiền công hiện hưởng. Trường hợp không đủ 01 năm (12 tháng) nếu thời gian làm việc từ 01 tháng đến đủ 06 tháng thì hưởng 1/2 tháng tiền công, nếu thời gian làm việc trên 06 tháng thì được tính 01 tháng tiền công;

b) Được miễn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự;

c) Được cấp tiền tàu xe đi đường khi trở về địa phương.

Điều 8. Chính sách đối với người làm công tác lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, kỹ thuật trong tổ chức thanh niên xung phong

1. Cán bộ, công chức, viên chức khi được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển làm công tác lãnh đạo, quản lý trong tổ chức thanh niên xung phong được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời được hưởng các chính sách khác như đội viên thanh niên xung phong quy định tại khoản 2, khoản 8, khoản 9 Điều 6khoản 1 Điều 7 Nghị định này. Trường hợp công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật thì được hưởng thêm chế độ, chính sách về sinh hoạt phí và trợ cấp như đội viên thanh niên xung phong quy định tại khoản 10 Điều 6khoản 4 Điều 7 Nghị định này.

2. Người được tuyển dụng, hợp đồng để thực hiện các nhiệm vụ quản lý, chuyên môn, kỹ thuật thì hưởng chính sách theo quy định của pháp luật về viên chức, pháp luật về lao động và một số chính sách áp dụng đối với người làm lãnh đạo, quản lý thanh niên xung phong theo thỏa thuận với tổ chức thanh niên xung phong.

3. Người tham gia tổ chức thanh niên xung phong đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định thì được xem xét, đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại chỗ hoặc giới thiệu ứng cử vào các chức danh thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương ở địa phương hoặc cơ quan, đơn vị khác.

Chương III

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Mục 1. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN THAM GIA CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, DỰ ÁN

Điều 9. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện trong quá trình thực hiện chương trình, đề án, dự án

1. Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký hợp đồng lao động; được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

2. Được hưởng các chế độ tiền lương hoặc tiền công, phụ cấp, trợ cấp, công tác phí và chế độ, chính sách khác quy định trong chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Được trang bị phương tiện làm việc và phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết, bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện.

4. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và các kỹ năng cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Được phân công, giao nhiệm vụ phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo và nhu cầu bố trí, sử dụng thanh niên tình nguyện.

6. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

7. Được chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện tạo điều kiện về nơi ở; tham gia các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội tại địa phương.

8. Được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện xem xét, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý phù hợp với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương.

9. Đối với các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thanh niên tình nguyện được cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đánh giá có hiệu quả, tính khả thi cao thì được chính quyền địa phương xem xét, hỗ trợ tổ chức triển khai thực hiện.

10. Thanh niên tình nguyện có hành động dũng cảm bị chết hoặc bị thương thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

11. Thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện bị chết thì được hưởng tiền trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, được chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện hỗ trợ phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu của thân nhân.

Điều 10. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án

1. Được chính quyền địa phương nơi diễn ra hoạt động tình nguyện cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền.

2. Được cấp có thẩm quyền, đơn vị nơi diễn ra hoạt động tình nguyện xem xét, quy hoạch, đào tạo và bố trí sử dụng nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian hoạt động tình nguyện và có nhu cầu tiếp tục ở lại địa phương công tác.

3. Được hỗ trợ một lần bằng một nửa tiền lương hoặc tiền công tháng hiện hưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề gắn với tạo việc làm theo quy định của pháp luật.

5. Thanh niên tình nguyện có nguyện vọng ở lại định cư, lập nghiệp tại các địa phương là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã đặc biệt khó khăn thì được áp dụng các chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội theo địa bàn nơi định cư.

Mục 2. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN, CƠ QUAN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG VÀ XÃ HỘI

Điều 11. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện trong quá trình hoạt động tình nguyện

1. Được cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động tình nguyện.

2. Được trang bị phương tiện làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết bảo đảm an toàn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện.

3. Được tham gia hoạt động đoàn thể; được bồi dưỡng, xét kết nạp vào vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Thanh niên tình nguyện bị chết hoặc bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ tình nguyện thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng thì được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, công nhận là liệt sĩ hoặc quyết định được hưởng chính sách như thương binh theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

5. Thanh niên tình nguyện trong khi đang thực hiện nhiệm vụ bị chết thì được hỗ trợ mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Trường hợp thanh niên tình nguyện không tham gia bảo hiểm xã hội thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị, tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ mai táng và phương tiện đưa về quê quán hoặc gia đình theo yêu cầu của thân nhân.

6. Thanh niên không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc và chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tình nguyện bị tai nạn thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện bảo đảm các chính sách sau đây:

a) Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hỗ trợ tối thiểu một nửa chi phí cứu chữa, phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng bị suy giảm;

b) Trường hợp bị tai nạn dẫn đến suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì ngoài chế độ hỗ trợ được hưởng theo quy định tại điểm a Khoản này còn được hưởng trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 5.000.000 đồng, sau đó cứ suy giảm thêm 01% thì được tăng thêm tối thiểu là 1.000.000 đồng;

c) Trường hợp bị chết do tai nạn lao động thì được trợ cấp một lần với số tiền tối thiểu là 50.000.000 đồng.

7. Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế nhà nước, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế thì thời gian nghỉ làm việc để điều trị vẫn được tính vào thời gian công tác để hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

8. Thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và của Nhân dân mà bị thương cần điều trị theo kết luận của cơ quan y tế, làm gián đoạn quá trình học tập thì được tạo điều kiện để hoàn thành chương trình học tập.

Điều 12. Chính sách đối với thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc hoạt động tình nguyện

1. Được cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện.

2. Được hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tạo việc làm theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và pháp luật về việc làm.

3. Được xem xét, ưu tiên tuyển chọn tham gia các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc nếu tham gia hoạt động tình nguyện từ 03 tháng trở lên. Trường hợp tham gia nhiều hoạt động tình nguyện theo đợt thì được cộng dồn thời gian tham gia hoạt động tình nguyện.

Điều 13. Chính sách đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội

1. Được huy động, sử dụng tài trợ bằng tiền hoặc bằng sản phẩm, hàng hóa từ các nguồn ủng hộ, tài trợ, đóng góp hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Ủy ban nhân dân các cấp tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức hoạt động tình nguyện; chỉ đạo các ngành có liên quan tại địa phương phối hợp trong công tác tổ chức hoạt động tình nguyện.

3. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội có nhiều thành tích trong hoạt động tình nguyện được xem xét, khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN

Điều 14. Trách nhiệm của người tham gia tổ chức thanh niên xung phong

1. Chấp hành quy định của pháp luật, nội quy, quy định của tổ chức thanh niên xung phong và phong tục, tập quán của địa phương nơi thực hiện nhiệm vụ.

2. Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của tổ chức thanh niên xung phong.

3. Trường hợp tự ý bỏ việc khi chưa đủ thời gian làm việc theo cam kết thì phải bồi thường kinh phí hỗ trợ ban đầu, trang thiết bị và các chi phí khác có liên quan.

Điều 15. Trách nhiệm của thanh niên tình nguyện

1. Thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại chương trình, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng, xã hội có trách nhiệm sau đây:

a) Chấp hành quy định của pháp luật, nội quy, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội và phong tục, tập quán của địa phương nơi thực hiện hoạt động tình nguyện;

b) Thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân có liên quan tại địa phương trong quá trình hoạt động tình nguyện;

c) Thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức nhà nước, tổ chức kinh tế, lực lượng vũ trang tham gia hoạt động tình nguyện phải có đơn đề nghị và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp thuận bằng văn bản;

d) Thanh niên là học sinh, sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện trong thời gian học tập phải có đơn đề nghị và được cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp quản lý trực tiếp chấp thuận bằng văn bản.

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức thanh niên xung phong

1. Tổ chức tuyển chọn đội viên thanh niên xung phong vào làm nhiệm vụ tại đơn vị bảo đảm theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc và bảo đảm chính sách về tiền lương, tiền công, phụ cấp (nếu có), các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về viên chức đối với đội viên thanh niên xung phong và người làm công tác lãnh đạo, quản lý, chuyên môn, kỹ thuật trong tổ chức thanh niên xung phong.

3. Cung cấp trang thiết bị làm việc, trang phục thanh niên xung phong, thẻ đội viên thanh niên xung phong, phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của thanh niên xung phong; bảo đảm an toàn cho thanh niên xung phong tham gia thực hiện nhiệm vụ.

4. Giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc cho thanh niên xung phong trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho thanh niên xung phong theo mẫu quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

5. Tổ chức các hoạt động đoàn thể; bồi dưỡng, xét kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện

1. Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện chương trình, đề án, dự án có trách nhiệm bảo đảm chính sách đối với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định này và các chế độ, chính sách khác trong chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội có trách nhiệm sau đây:

a) Khảo sát, làm việc với Ủy ban nhân dân nơi diễn ra hoạt động tình nguyện để xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện, trong đó nêu rõ mục đích, thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình hoạt động tình nguyện, số lượng, thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

b) Gửi kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện trước khi tổ chức hoạt động tình nguyện đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi diễn ra hoạt động tình nguyện; đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nếu hoạt động tình nguyện diễn ra trên địa bàn hai xã thuộc huyện trở lên; đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nếu hoạt động tình nguyện diễn ra trên địa bàn hai huyện thuộc tỉnh trở lên;

c) Tổ chức tuyển chọn thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện, quản lý thanh niên tình nguyện bảo đảm đúng kế hoạch, an toàn, hiệu quả và phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Xây dựng nội quy, quy định về hoạt động tình nguyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cần thiết cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

đ) Cung cấp trang thiết bị làm việc, phương tiện bảo hộ cá nhân cần thiết phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hoạt động tình nguyện; bảo đảm sức khỏe và an toàn cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

e) Hỗ trợ hoặc trợ cấp đối với các trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 11 Nghị định này;

g) Cung cấp đầy đủ thông tin với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình tổ chức hoạt động tình nguyện khi được yêu cầu;

h) Phối hợp với các tổ chức của thanh niên trên địa bàn tổ chức thực hiện hoạt động tình nguyện và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương về mục đích, quy mô, hình thức tổ chức hoạt động tình nguyện;

i) Cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện đối với thanh niên tình nguyện theo mẫu quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hành vi vi phạm pháp luật xảy ra khi tổ chức các hoạt động tình nguyện.

Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với thanh niên tình nguyện

1. Thông báo việc đồng ý tiếp nhận hoạt động tình nguyện tại địa phương với cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền (về mục tiêu, phạm vi, nội dung, số lượng, thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện); trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do.

2. Tạo điều kiện, bảo đảm an ninh, trật tự để các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động tình nguyện theo đúng kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện.

3. Tạm dừng hoặc chấm dứt các hoạt động tình nguyện vi phạm pháp luật hoặc không đúng với kế hoạch tổ chức hoạt động tình nguyện.

4. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý, giải quyết kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật xảy ra trong hoạt động tình nguyện trên địa bàn.

5. Cấp Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện cho thanh niên tình nguyện tham gia chương trình, đề án, dự án theo thẩm quyền.

Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1. Đối với thanh niên xung phong

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên xung phong trên địa bàn và có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về chính sách đối với thanh niên xung phong.

2. Đối với thanh niên tình nguyện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thanh niên tình nguyện và có trách nhiệm sau đây:

a) Xây dựng kênh thông tin về các hoạt động tình nguyện để thanh niên được tiếp cận và tham gia;

b) Thông báo việc đồng ý tiếp nhận hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xã hội tại địa phương với cơ quan tổ chức hoạt động tình nguyện theo thẩm quyền (về mục tiêu, phạm vi, nội dung, số lượng, thành phần thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện); trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do;

c) Tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tình nguyện trên địa bàn;

d) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền về chính sách đối với thanh niên tình nguyện.

3. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

Điều 20. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Bộ Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức triển khai thực hiện Nghị định này;

b) Thanh tra, kiểm tra và đề nghị xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện;

c) Sơ kết, tổng kết, báo cáo cấp có thẩm quyền việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

a) Tạo điều kiện cho thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện hoạt động trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

b) Lồng ghép cơ chế, chính sách theo chức năng, nhiệm vụ để thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Xây dựng kênh thông tin về các hoạt động tình nguyện của thanh niên để thanh niên được tiếp cận và tham gia;

d) Khen thưởng, biểu dương đối với thanh niên có nhiều thành tích trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện;

đ) Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện lồng ghép trong báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên theo quy định.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định các hình thức biểu dương, khen thưởng đối với thanh niên tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ hoạt động tình nguyện trong các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Điều 21. Đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1. Đối với thanh niên xung phong

a) Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ cho người tham gia tổ chức thanh niên xung phong; chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thanh niên xung phong thực hiện đúng quy định về cấp Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ và tặng Kỷ niệm chương đối với người tham gia tổ chức thanh niên xung phong;

b) Phối hợp với Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách đối với người tham gia tổ chức thanh niên xung phong đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;

c) Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” theo quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thanh niên xung phong có hành động dũng cảm.

2. Đối với thanh niên tình nguyện

a) Tổ chức tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

b) Xây dựng kênh thông tin kết nối các hoạt động tình nguyện của thanh niên trên phạm vi toàn quốc; thực hiện nhiệm vụ điều phối hoạt động tình nguyện của thanh niên;

c) Phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, định hướng, xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho hoạt động tình nguyện của thanh niên;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh và các tổ chức khác của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật về phương thức huy động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong tổ chức của mình;

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quy định mẫu Giấy chứng nhận tham gia hoạt động tình nguyện và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện cấp Giấy chứng nhận cho thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện;

e) Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động tình nguyện; trao tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” theo quy định của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho thanh niên tình nguyện có hành động dũng cảm trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện.

3. Hằng năm hoặc đột xuất báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên kết quả tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Điều 7 Chương I; Điều 16, Điều 17, Điều 18 Chương III tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

Điều 23. Trách nhiệm thi hành

1. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định, nếu có vướng mắc đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, QHĐP (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

No. 17/2021/ND-CP

Hanoi, March 9, 2021

 

DECREE

PRESCRIBING POLICIES APPLIED TO PIONEERING YOUTH AND YOUTH VOLUNTEERS

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Amendments and Supplements to the Law on Government Organization and the Law on Organization of Local Governments dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Youth dated June 16, 2020;

Upon the request of the Minister of Home Affairs;

The Government herein promulgates the Decree on policies applied to pioneering youth and youth volunteers.

Chapter I

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 1. Scope of application

This Decree provides for compensation policies applied to pioneering youth, youth volunteers (hereinafter referred to as policies), and responsibilities of entities towards pioneering youth and youth volunteers as per the Law on Youth.

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to:

1. Members of pioneering youth organizations; youth volunteers.

2. Entities and persons associated with pioneering youth and youth volunteers.

Article 3. Duties of pioneering youth and youth volunteers

1. Pioneering youth shall perform the duties defined in clause 2 of Article 22 in the Law on Youth.

2. Youth volunteers shall perform the following duties:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Participate in volunteering activities for social and community benefits on personal and voluntary registration with entities and units organizing volunteering activities for social and community benefits (hereinafter referred to as youth volunteer(s) for social and community benefits).

Article 4. Principles of implementation of policies applied to pioneering youth and youth volunteers

1. Ensure public access, transparency, timeliness and compliance with laws.

2. The Government and local authorities should provide favorable conditions to encourage young people to participate in pioneering youth organizations and volunteering activities in accordance with laws.

3. The Government, local authorities, Ho Chi Minh Communist Youth Union, and other youth organizations established in accordance with law, should honor, praise, acknowledge or recommend competent authorities to reward pioneering youth for their achievements in performing assigned tasks; youth volunteers having great dedication and contribution to volunteering activities.

4. Entities and persons shall be legally responsible for failing to perform or unduly performing duties specified herein.

Article 5. Funding for implementation of policies applied to pioneering youth and youth volunteers

1. For pioneering youth

a) Funding for implementation of policies applied to pioneering youth and youth volunteers shall be guaranteed according to the current fiscal decentralization of the state budget defined in the Law on State Budget so as to perform the tasks assigned by competent authorities;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. For youth volunteers

a) Funding for implementation of policies applied to youth volunteers participating in programs or projects shall be guaranteed by the state budget provided that these programs or projects are part of those programs or projects approved by competent authorities according to the current fiscal decentralization of the state budget stated in the Law on State Budget;

b) Funding for implementation of policies applied to youth volunteers for community and social benefits shall be provided by entities or units organizing volunteering activities for community and social benefits at their own expense, or by other legal sources of grants, aids and contributions defined in laws.

Chapter II

POLICIES APPLIED TO PIONEERING YOUTH

Article 6. Policies applied to pioneering youth members on duty

1. They are entitled to all compensation and benefit packages as intended for employees in accordance with laws on labor, employment, social insurance and health insurance.

2. They are provided with at least two sets of a pioneering youth’s uniform each year, and pioneering youth’s membership cards.

3. They have access to advantages in taking training courses to improve their academic qualification, politics, professional and occupational skills; participate in cultural, physical training, sports, entertainment and recreational activities as prescribed by law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. They receive preferential treatment when applying for loans from the Vietnam Bank for Social Policies in accordance with regulations in force.

6. If a pioneering youth member who performs a brave act dies or is injured in a way that falls into one of the cases prescribed by laws on preferential treatment for revolutionary contributors, he/she shall be eligible for his/her inclusion in his/her pioneering youth organization’s application to the competent authority to seek its approval of recognition as a martyr, or its decision to entitle him/her to policies applied to war invalids in accordance with laws on preferential treatment for revolutionary contributors.

7. If a pioneering youth organization's member dies, he/she shall be entitled to a funeral allowance in accordance with laws on social insurance, and shall have access to the pioneering youth organization’s support to be afforded a means of transport to carry his/her dead body to his/her hometown or family at the request of his/her relatives.

8. A pioneering youth member who has worked in a pioneering youth organization for fully 24 months shall be awarded a Pioneering Youth Medal by the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union. If there are different stages or intermissions of participation in a pioneering youth organization, the period of participation may be calculated on an accumulative basis.

9. Pioneering youth members who have merits and achievements in performing their tasks shall be commended and rewarded in accordance with laws on emulation and commendation.

10. Pioneering youth members on assignment in areas facing extremely difficult socio-economic condition as prescribed by law shall be entitled to additional policies as follows:

a) Receive a package of subsistence allowances within the first six months on assignment in these areas. The amount of subsistence allowance per month on assignment shall be one time as much as the base pay rate defined by law;

b) Obtain permission for postponement of military service or exemption from conscription as provided in the Law on Military Service.

Article 7. Policies applied to pioneering youth members off duty

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. They gain advantages in participating in the public staff recruitment process under laws on public officials, civil servants and public employees.

3. If they wish to settle down and make a living in ethnic minority areas, mountainous areas, remote or isolated areas, border areas, islands, or areas facing extremely difficult socio-economic condition, they shall be entitled to the socio-economic development policies of the State applied to the areas where they intend to live.

4. Pioneering youth members on assignment in areas facing extremely difficult socio-economic condition as prescribed by law may be entitled to additional policies as follows:

a) Lump-sum payment of allowance per a year of working in a pioneering youth organization in areas facing extremely difficult socio-economic condition that is calculated as one month’s wage that they are being paid in a given time. If they work for less than 01 year (12 months), i.e. from 01 month to fully 06 months, they shall be paid a half (1/2) of a month’s wage; more than 06 months, they shall be paid a month's wage;

b) Exemption from conscription as provided in the Law on Military Service;

c) Fares granted to help them go back home.

Article 8. Policies applied to pioneering youth holding the leadership, management, professional or technical post in pioneering youth organizations

1. Public personnel designated, appointed or seconded to hold the leadership or management post in a pioneering youth organization shall be entitled to compensation package, allowances and benefits defined in laws on public officials, civil servants and public employees; concurrently, other policies the same as those applied to pioneering youth that are specified in clause 2, 8 and 9 of Article 6 and clause 1 of Article 7 herein. When on duty in areas facing extremely difficult socio-economic condition as prescribed by law, they may be entitled to additional policies pertaining to subsistence allowances and benefits which are the same as those applied to pioneering youth members as specified in clause 10 of Article 6 and clause 4 of Article 7 herein.

2. Persons recruited or contracted to perform the role as manager, professional or technician shall be entitled to the policies specified in laws on public staff, laws on labor and other policies applied to persons holding the post of leader or manager of pioneering youth as agreed upon with pioneering youth organizations.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Chapter III

POLICIES APPLIED TO YOUTH VOLUNTEERS

Section 1. POLICIES APPLIED TO YOUTH VOLUNTEERS PARTICIPATING IN PROGRAMS OR PROJECTS

Article 9. Policies applied to youth volunteers during the period of execution of programs or projects

1. They are entitled to enter into labor contracts with competent authorities; receive all compensation and benefit packages as intended for employees in accordance with laws on labor, employment, social insurance and health insurance.

2. They are entitled to salaries or wages, benefits, allowances, business travel allowances and other compensation packages as defined in the programs or projects that have been approved by competent authorities.

3. They are provided with work-related supplies and personal protective equipment which are essential for their safety and are suited to the requirements of volunteering activities.

4. They are entitled to attend training or mentoring courses aimed at improving knowledge and skills needed during the process of carrying out their assignments.

5. They are assigned work or tasks according to their academic qualification and personnel demands.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. They are entitled to lodge or accommodation support or allowances from local authorities or units hosting volunteering activities; get involved in local political, cultural and social events.

8. They are entitled to secure nomination supported by party committees, local authorities or units hosting volunteering activities as candidates for sources of personnel holding the post of leader or manager according to the personnel succession planning for titles of leader or manager at localities.

9. If their socio-economic development programs or projects are judged by Party committees, local authorities or units hosting volunteering activities to be highly effective or feasible, they may seek the decision to grant support for execution thereof from local authorities.

10. If a youth volunteer who performs a brave act dies or is injured in a way that falls into one of the cases prescribed by laws on preferential treatment for revolutionary contributors, he/she shall be eligible for his/her inclusion in the proposal submitted by the commune People's Committee hosting volunteering activities to the competent authority for recognition as a martyr, or its decision to entitle him/her to policies applied to war invalids in accordance with laws on preferential treatment for revolutionary contributors.

11. If the youth participating in volunteering activities die, they shall be entitled to funeral allowances prescribed in laws on social insurance, and shall be given support from local authorities hosting volunteering activities to be afforded a means of transport to carry their dead bodies or remains to their hometown or family at the request of their relatives.

Article 10. Policies applied to youth volunteers after completion of programs or projects

1. They are entitled to obtain the Certificate of participation in volunteering activities conferred by local authorities hosting volunteering activities if such conferral falls within their remit.

2. If a youth volunteer giving at least a good performance during the volunteering period wishes to continue to work for a competent authority or unit hosting volunteering activities, that authority or unit may put him/her on the shortlist, include him/her in the personnel succession planning, train and recruit him/her.

3. They are entitled to a lump-sum payment of support which is a half of their salary or wage in the given month after fulfilling their assignments.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. If any youth volunteer wishes to settle down and make a living in ethnic minority areas, mountainous areas, remote or isolated areas, border areas, islands, or areas facing extremely difficult socio-economic condition, they shall be entitled to the socio-economic development policies of the State applied to the areas where they intend to live.

Section 2. POLICIES APPLIED TO YOUTH VOLUNTEERS AND ENTITIES ORGANIZING VOLUNTEERING ACTIVITIES FOR COMMUNITY AND SOCIAL BENEFITS

Article 11. Policies applied to youth volunteers on duty

1. They have access to training or mentoring courses on volunteering knowledge, skills and qualification provided by entities and units organizing volunteering activities.

2. They are provided with work-related supplies and personal protective equipment which are essential for their safety and conform to requirements of volunteering activities.

3. They are entitled to get involved in activities of mass organizations; have access to fostering programs and secure nomination for admission to Ho Chi Minh Communist Youth Union, and to Communist Party of Vietnam, in accordance with the provisions of the Charter of Ho Chi Minh Communist Youth Union and the Charter of the Communist Party of Vietnam.

4. If a youth volunteer dies or is injured while on duty in a way that falls into one of the cases prescribed by laws on preferential treatment for revolutionary contributors, he/she shall be eligible for his/her inclusion in the proposal submitted by the commune People's Committee hosting volunteering activities to the competent authority for recognition as a martyr, or its decision to entitle him/her to policies applied to war invalids in accordance with laws on preferential treatment for revolutionary contributors.

5. If any youth volunteer dies at work, he/she may be entitled to a funeral allowance in accordance with laws on social insurance. If he/she has not held a social insurance policy, the entity or unit organizing volunteering activities shall afford him/her funeral allowances and a means of transport to carry his/her dead body to his/her hometown or family at the request of his/her relatives.

6. If a youth volunteer that is not required to participate in the compulsory social insurance or health insurance scheme, and has not participated in the voluntary social insurance or health insurance scheme, is involved in an accident at work, the entity or unit organizing volunteering activities shall grant him/her the following policies:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) If he/she is incapacitated at the rate of 31% or more due to such accident, on top of the allowance stated in point a of this clause above, he/she may be entitled to a minimum allowance of VND 5,000,000 paid on a lump-sum basis, which is then increased by VND 1,000,000 per 01% added to the aforesaid capacitation rate;

c) If he/she dies due to an accident at work, he/she may be entitled to a minimum allowance of VND 50,000,000 paid on a lump-sum basis.

7. If a youth volunteer who is a public official or staff member, employee working for a state agency, institution or economic organization, or an armed force, gets injured to the extent of needing the medical care according to a health authority's conclusion when performing a brave act to rescue humans or public property, his/her medical leave shall be included in the on-duty period, based on which the State allowance policies are granted to him/her.

8. If a youth volunteer who is a student gets injured on duty to the extent of needing the medical care according to a health authority's conclusion, thereby interrupting his/her study, when performing a brave act to rescue humans or public property, necessary support may be given to encourage him/her to complete his/her study.

Article 12. Policies applied to youth volunteers off duty

1. They are awarded the Certificate of participation in volunteering activities.

2. They are entitled to support policies for occupational training associated with employment creation as per laws on vocational education and employment.

3. They are considered to be eligible for advantages in applying for participation in socio-economic development and national defence programs or projects with regard to those youth volunteers who have participated in volunteering activities for at least 03 months. If there are intervals of participation in volunteering activities, the period of participation in volunteering activities may be calculated on an accumulative basis.

Article 13. Policies applied to entities or units organizing volunteering activities for community and social benefits

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. All-level People’s Committees shall provide them with facilitation or advantages and protection against issues related to public security and order while they are organizing volunteering activities; shall instruct local authorities involved to cooperate in organizing volunteering activities.

3. Entities or units organizing volunteering activities for community and social benefits with great achievements in volunteering activities shall be nominated for awards in accordance with laws on emulation, commendation and rewarding.

Chapter IV

RESPONSIBILITIES OF ENTITIES AND PERSONS FOR IMPLEMENTATION OF POLICIES APPLIED TO PIONEERING YOUTH AND YOUTH VOLUNTEERS

Article 14. Responsibilities of members of pioneering youth organizations

1. Comply with the regulatory provisions of laws, internal rules and regulations of each pioneering youth organization, and customs and practices of localities where they are on assignment.

2. Perform the tasks assigned by each pioneering youth organization.

3. In case of leaving work without permission before the end of the agreed term of work, they must pay compensations pertaining to initial allowances, benefits, costs of equipment and other associated expenses.

Article 15. Responsibilities of youth volunteers

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Youth volunteers for community and social benefits shall assume the following responsibilities:

a) Comply with the regulatory provisions of laws, internal rules and regulations of agencies, organizations or units organizing volunteering activities for community and social benefits, and customs and practices of the localities where volunteering activities take place;

b) Perform tasks as assigned by agencies, organizations or units organizing volunteering activities for community and social benefits; cooperate well with relevant local organizations and individuals in the process of performing volunteering activities;

c) In order to be eligible to participate in volunteering activities, the youth who are cadres, civil servants, public employees or workers in state agencies, units, organizations, economic organizations, or armed forces, must submit written applications and obtain written consent to such participation from their employers;

d) In order to be eligible to participate in volunteering activities during academic years, the youth who are students shall submit written applications and obtain written consent to such participation from their immediately supervisory educational institutions or vocational schools.

Article 16. Responsibilities of pioneering youth organizations

1. Undertake the recruitment of pioneering youth members to work at their workplace in accordance with the regulatory provisions of laws.

2. Enter into labor contracts, employment contracts with pioneering youth members and persons holding the post of leader, manager, professional or technician, and ensure that their salary, wage and allowance (if any) policies, social insurance, health insurance, unemployment insurance benefits are assured under according to the regulatory provisions of labor law and law on public employees.

3. Provide working equipment, pioneering youth uniforms, membership cards and personal protective equipment necessary that are essential and conform to workplace requirements of pioneering youth; ensure safety for pioneering youth at work.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. Organize activities of mass organizations; fostering programs and nomination for admission to Ho Chi Minh Communist Youth Union, and to Communist Party of Vietnam, in accordance with the provisions of the Charter of Ho Chi Minh Communist Youth Union and the Charter of the Communist Party of Vietnam.

Article 17. Responsibilities of entities and units organizing volunteering activities

1. Agencies and units in charge of implementing programs or projects shall be responsible for ensuring grant of policies to the youth participating in voluntary activities as specified in Article 9 and Article 10 of this Decree, and other compensation and benefit policies specified in programs or projects approved by competent authorities.

2. Entities and units organizing volunteering activities for community and social benefits shall assume the following responsibilities:

a) Conduct surveys and work with the People's Committee of the place where volunteering activities take place to develop plans to organize volunteering activities, clearly stating purposes, time, location, content and schedule of volunteering activities; the number and categories of the youth participating in volunteering activities;

b) Send the plan to organize volunteering activities in advance to the People's Committee of the commune where these volunteering activities take place; to the district-level People's Committee if these volunteering activities take place in two or more communes of that district; to the People's Committee of the province if these volunteering activities take place in two or more districts of that province;

c) Organize the recruitment of the youth participating in volunteering activities, manage youth volunteers to ensure conformity to plans, safety, efficiency and conformance to the socio-economic development missions of localities;

d) Formulate rules and regulations on volunteering activities, and provide training courses on necessary knowledge and skills for the youth participating in volunteering activities;

dd) Provide work-related supplies and personal protective equipment which are essential and conform to requirements of volunteering activities; ensure that the youth participating in volunteering activities are entitled to occupational safety and health protection at work;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.g) Provide required information to local authorities and related agencies and organizations in the course of organizing volunteer activities upon request;

h) Cooperate with local youth organizations to organize volunteering activities, and publish information about purposes, scale and form of volunteering activities via mass media.

i) Award certificates of participation in volunteering activities to youth volunteers by using the certificate form prescribed by the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union.

3. Heads of agencies, organizations or units organizing volunteering activities shall bear personal legal responsibilities for any offence that arises in the process of organizing volunteering activities.

Article 18. Responsibilities of commune-level and district-level People’s Committees towards youth volunteers

1. Notify the approval for volunteering activities to locally take place to agencies, organizations or units organizing volunteer activities according to their competence (in terms of objectives, scope, content of volunteering activities; the number and categories of the youth participating in these volunteering activities). In case of disapproval, the reasons for such disapproval must be clearly stated.

2. Provide facilitation or advantages in organizing volunteering activities; ensure that public security and order condition is maintained in order to help entities and persons organize and carry out volunteering activities in accordance with plans to organize volunteering activities.

3. Temporarily suspend or terminate volunteering activities in breach of laws or not conforming to the plan to organize volunteering activities.

4. Report to and recommend competent authorities to promptly handle and sanction violations against law that may arise from volunteering activities within local areas under their authority.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 19. Responsibilities of provincial People’s Committees

1. For pioneering youth

Provincial People’s Committees shall carry out state management of pioneering youth within their local areas and assume the following responsibilities:

a) Organize the implementation of policies towards pioneering youth according to the regulatory provisions of law and in conformity with the local socio-economic development conditions;

b) Provide instructions about, monitor, expedite, examine, inspect and handle complaints or denunciations, under their jurisdiction, relating to implementation of policies applied to pioneering youth.

2. For youth volunteers

Provincial People’s Committees shall carry out state management of youth volunteers and assume the following responsibilities:

a) Create communication channels of volunteering activities accessible to and signed up for by the youth.

b) Notify the approval for volunteering activities for community and social benefits to locally take place to entities organizing volunteer activities according to their competence (in terms of objectives, scope, content of volunteering activities; categories of the youth participating in these volunteering activities). In case of disapproval, the reasons for such disapproval must be clearly stated;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.b) Provide instructions about, monitor, expedite, examine, inspect and handle complaints or denunciations, under their jurisdiction, relating to implementation of policies applied to youth volunteers.

3. Complete annual review reports on results of implementation of policies applied to pioneering youth and youth volunteers that are integrated into the regulatory report on state management of the youth in accordance with regulations.

Article 20. Responsibilities of Ministries, Ministry-level agencies and Governmental bodies

1. Ministry of Home Affairs

a) Take charge of and cooperate with relevant ministries and agencies and the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union in organizing the implementation of this Decree;

b) Inspect, examine and propose sanctions against violations arising from implementation of policies applied to pioneering youth and youth volunteers;

c) Preliminarily and finally review implementation of policies applied to pioneering youth and youth volunteers, and report on such implementation to competent authorities.

2. Ministries, Ministry-level bodies and Governmental agencies

a) Provide facilitation for pioneering youth and youth volunteers who work in the sectors under their management;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.c) Create communication channels of volunteering activities of the youth that are accessible to and signed up for by the youth;

d) Commend and reward the youth with great achievements in the process of participating in volunteer activities;

dd) Complete annual review reports on results of implementation of policies applied to pioneering youth and youth volunteers that are integrated into the regulatory report on state management of the youth in accordance with regulations.

3. The Ministry of Education and Training and the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall set forth regulations pertaining to forms of commendation and rewarding of the youth who have actively participated in and successfully complete volunteering activities at educational institutions and vocational schools.

Article 21. Requests submitted to the Central Committee of Ho Chi Minh Communist Youth Union

1. For pioneering youth

a) Regulate the form of Certificate of fulfillment of duties to be conferred upon members of pioneering youth organizations; direct and instruct the Ho Chi Minh Communist Youth Union of the provinces and centrally-run cities and youth volunteer organizations to strictly comply with regulations on granting Certificates of fulfillment of duties and awarding Medals to members of pioneering youth organizations;

b) Cooperate with the Ministry of Home Affairs and relevant ministries and central authorities in inspecting and examining the implementation of policies by members of pioneering youth organizations to ensure compliance with the regulatory provisions of laws;

c) Commend and honor organizations and individuals with great achievements in the course of performing assigned tasks; award the "Brave Youth" Badge according to the regulations of the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union to pioneering youth who perform brave acts.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.a) Persuade and encourage the youth to participate in volunteering activities; raise awareness and promote the roles and responsibilities of the youth participating in volunteering activities;

b) Create communication channels connecting volunteering activities nationwide; perform the function of coordinating volunteering activities of the youth;

c) Cooperate with relevant ministries and central authorities on directing, orienting and developing facilitation mechanisms and policies for volunteering activities of the youth.

d) Provide the provincial Ho Chi Minh Communist Youth Union and other youth organizations established in accordance with law with directions and instructions relating to methods of mobilizing the youth in volunteering activities organized within their host entities;

dd) Take charge of and cooperate with relevant agencies and units in deciding the form of Certificate of participation in volunteering activities, and guiding agencies, organizations and units organizing volunteering activities in granting Certificates to the youth participating in volunteering activities;

e) Commend and honor organizations and individuals with great achievements in the course of performing volunteering activities; award the "Brave Youth" Badge according to the regulations of the Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union to youth volunteers who perform brave acts when participating in volunteering activities.

3. Submit annual review reports on results of implementation of policies applied to pioneering youth and youth volunteers to state youth authorities according to assigned functions and tasks.

Chapter V

IMPLEMENTATION PROVISIONS

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. This Decree is entering into force as from the signature date.

2. Article 7 of Chapter I; Article 16, Article 17, Article 18 of Chapter III in the Government's Decree No. 12/2011/ND-CP dated January 30, 2011 on organization and policies of pioneering youth shall be expired from the effective date of this Decree.

Article 23. Implementation responsibilities

1. Ministers, Heads of Ministry-level agencies, Heads of Governmental bodies, Presidents of People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities, entities and persons involved shall be responsible for enforcing this Decree.

2. In the course of implementation of this Decree, if there is any issue that arises, Ministries, central authorities and People’s Committees of provinces and centrally-run cities are requested to report on this issue to the Ministry of Home Affairs for its integration into a report submitted to the Government to seek decisions./.

 

 

PP. GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 17/2021/NĐ-CP ngày 09/03/2021 quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


21.759

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!