Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Số hiệu: 127/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 127/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2007

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

NGHỊ ĐỊNH :

Chương 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng, công bố tiêu chuẩn; xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 2. Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật bao gồm:

1. Sản phẩm, hàng hoá được sản xuất để sử dụng trong nước; sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu; sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu;

2. Dịch vụ liên quan đến các hoạt động sau: thương mại; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; xây dựng; giáo dục, đào tạo; lao động, dạy nghề; tài chính; ngân hàng; y tế; du lịch; văn hoá, giải trí; thể dục, thể thao; giao thông, vận tải; khoa học, công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; an ninh, an toàn; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thuỷ sản; tài nguyên và môi trường; các dịch vụ khác phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cần được xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

3. Quá trình sản xuất, khai thác, chế biến, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, vận hành, bảo hành, bảo trì, tái chế, tiêu huỷ, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các quá trình khác trong hoạt động kinh tế - xã hội cần được xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;

4. Môi trường đất, nước, không khí; tiếng ồn, độ rung, bức xạ, phóng xạ; chất thải rắn, nước thải, khí thải; phương tiện, công cụ và hoạt động quản lý, bảo vệ và gìn giữ môi trường;

5. Các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội cần được xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 3. Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

1. Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch, rà soát, chuyển đổi, xây dựng, thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

Kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ và các hoạt động khác của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Trường hợp cơ quan nhà nước xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng trong hoạt động của cơ quan thì kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước.

3. Việc dự toán, cấp phát và quyết toán kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể việc quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

5. Kinh phí của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật do các tổ chức, cá nhân đó quyết định trên cơ sở thoả thuận với cơ quan tổ chức việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

1. Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; đầu tư cơ sở vật chất - kỹ thuật, năng lực chuyên môn cho cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho việc đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức, chuyên gia trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

3. Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước, các hội, hiệp hội tham gia xây dựng, phổ biến áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đầu tư phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam; đào tạo kiến thức, kỹ thuật, nghiệp vụ về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

4. Nhà nước khuyến khích mở rộng hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ; tổ chức quốc tế và khu vực; tổ chức, cá nhân nước ngoài về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; ký kết và thực hiện các hiệp định, thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau song phương và đa phương về kết quả đánh giá sự phù hợp giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ; khuyến khích các tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam ký kết thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với tổ chức tương ứng của các nước, vùng lãnh thổ nhằm tạo thuận lợi cho phát triển thương mại giữa Việt Nam với các nước, vùng lãnh thổ.

Chương 2:

XÂY DỰNG, CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN

Điều 5. Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia

1. Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng bao gồm:

a) Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia cho cơ quan, tổ chức, kèm theo dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia đã đ­­ược phê duyệt;

b) Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của cơ quan, tổ chức xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia;

c) Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (bao gồm cả văn bản dự thảo và file điện tử) kèm theo bản thuyết minh; bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; các tài liệu tham khảo khác;

d) Danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân được gửi dự thảo để lấy ý kiến; bản tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý;

đ) Công văn đề nghị thẩm định dự thảo và công bố tiêu chuẩn quốc gia của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

e) Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia của cơ quan thẩm định;

g) Văn bản tiếp thu ý kiến thẩm định, dự thảo tiêu chuẩn quốc gia đã được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định kèm theo bản thuyết minh; các văn bản, tài liệu khác liên quan đến quá trình xử lý ý kiến thẩm định (nếu có).

2. Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trên cơ sở dự thảo tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân đề nghị bao gồm:

a) Đề nghị xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của tổ chức, cá nhân kèm theo dự thảo tiêu chuẩn đề nghị;

b) Các tài liệu quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g khoản 1 Điều này.

3. Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng bao gồm các tài liệu tương ứng quy định tại điểm a, b, c, d, e, g khoản 1 Điều này.

Điều 6. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan, thực hiện việc rà soát các tiêu chuẩn Việt Nam đã được ban hành theo Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá năm 1999 và theo luật, pháp lệnh khác để lập các danh mục sau:

a) Tiêu chuẩn Việt Nam không phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

b) Tiêu chuẩn Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

c) Tiêu chuẩn Việt Nam phải huỷ bỏ.

Việc rà soát và lập các danh mục phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2. Nguyên tắc và thời hạn chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia:

a) Tiêu chuẩn Việt Nam có nội dung phù hợp với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế liên quan theo danh mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia mà không phải sửa đổi, bổ sung nội dung;

Việc chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam thành tiêu chuẩn quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

b) Tiêu chuẩn Việt Nam có nội dung không phù hợp với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế có liên quan theo danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được xem xét để sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

Việc sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại điểm này thành tiêu chuẩn quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

c) Tiêu chuẩn Việt Nam không được áp dụng trong thực tiễn, có nội dung lạc hậu so với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội hoặc có nội dung trái với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế có liên quan theo danh mục quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải được huỷ bỏ.

Việc huỷ bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện việc chuyển đổi, huỷ bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Trình tự, thủ tục chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thành tiêu chuẩn quốc gia:

- Chuyển hoàn toàn nội dung của tiêu chuẩn Việt Nam thành dự thảo tiêu chuẩn quốc gia;

- Chuyển đổi hình thức trình bày theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Công bố tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

b) Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung để chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thành tiêu chuẩn quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

c) Trình tự, thủ tục huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 7. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện việc rà soát tiêu chuẩn ngành được ban hành theo Pháp lệnh Chất lượng hàng hoá năm 1999 và theo luật, pháp lệnh khác để lập các danh mục sau:

a) Tiêu chuẩn ngành không phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi được chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

b) Tiêu chuẩn ngành phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

c) Tiêu chuẩn ngành phải huỷ bỏ.

Việc rà soát và lập các danh mục phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2. Nguyên tắc và thời hạn chuyển đổi tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia:

a) Tiêu chuẩn ngành có nội dung phù hợp với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế có liên quan theo danh mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xem xét để chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

Việc chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

b) Tiêu chuẩn ngành có nội dung không phù hợp với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế liên quan theo danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được xem xét để sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia;

Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn ngành thành tiêu chuẩn quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2010.

c) Tiêu chuẩn ngành không được áp dụng trong thực tiễn, có nội dung lạc hậu so với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trái với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định của pháp luật Việt Nam, cam kết quốc tế có liên quan theo danh mục quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải được huỷ bỏ.

Việc huỷ bỏ các tiêu chuẩn ngành phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện việc chuyển đổi, huỷ bỏ tiêu chuẩn ngành quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Trình tự, thủ tục chuyển đổi tiêu chuẩn ngành quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thành tiêu chuẩn quốc gia:

- Chuyển hoàn toàn nội dung của tiêu chuẩn ngành thành dự thảo tiêu chuẩn quốc gia;

- Chuyển đổi hình thức trình bày theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Công bố tiêu chuẩn quốc gia theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

b) Trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung nội dung để chuyển đổi tiêu chuẩn ngành quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thành tiêu chuẩn quốc gia thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

c) Trình tự, thủ tục huỷ bỏ tiêu chuẩn ngành quy định tại điểm c khoản 2 Điều này thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Chương 3:

XÂY DỰNG, BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 8. Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật

1. Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định như sau:

a) Số hiệu và năm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được phân cách bằng dấu hai chấm và được đặt sau ký hiệu QCVN;

b) Chữ viết tắt tên Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được đặt sau năm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

2. Ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật địa phương được quy định như sau:

a) Số hiệu và năm ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương được phân cách bằng dấu hai chấm và được đặt sau ký hiệu QCĐP;

b) Chữ viết tắt tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương được đặt sau năm ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương và được phân cách bằng dấu gạch chéo.

3. Chữ viết tắt tên Bộ, cơ quan ngang Bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật quy định tại Điều 27 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật cấp số hiệu quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 9. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại Điều 27 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

3. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang tính liên ngành:

a) Trường hợp cần thiết phải xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang tính liên ngành (sau đây gọi tắt là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên ngành), Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm đề xuất bằng văn bản với Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ liên quan để xem xét, đề xuất xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên ngành và xác định cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện. Trong trường hợp không có sự thống nhất giữa các cơ quan liên quan thì Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định;

c) Việc xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên ngành thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

d) Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên ngành theo các nội dung quy định tại Điều 33 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

đ) Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên ngành ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sau khi nhất trí với ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trường hợp không nhất trí với ý kiến thẩm định, cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

4. Việc xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho đối tượng thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ:

a) Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trên cơ sở đề xuất của cơ quan thuộc Chính phủ;

b) Cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo trình tự, thủ tục quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

c) Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo nội dung quy định tại Điều 33 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Điều 10. Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật

1. Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bao gồm:

a) Quyết định giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cơ quan, tổ chức kèm theo dự án xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được phê duyệt;

b) Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ quan, tổ chức xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

c) Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trình duyệt kèm theo thuyết minh; bản sao tài liệu gốc được sử dụng làm căn cứ để xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các tài liệu tham khảo khác;

d) Danh sách cơ quan được gửi dự thảo để lấy ý kiến; bản tổng hợp và tiếp thu ý kiến góp ý kèm theo văn bản góp ý;

đ) Công văn đề nghị thẩm định của Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc cơ quan thuộc Chính phủ;

e) Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

g) Văn bản tiếp thu ý kiến thẩm định cho dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

h) Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã được hoàn chỉnh sau khi có ý kiến thẩm định kèm theo thuyết minh.

2. Hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương bao gồm:

a) Các tài liệu theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g, h khoản 1 Điều này;

b) Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý chuyên ngành cho ý kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

c) Văn bản đồng ý của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý chuyên ngành đối với dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương;

d) Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương đã được hoàn chỉnh sau khi tiếp thu ý kiến kèm theo thuyết minh.

3. Cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 11. Rà soát, chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức rà soát các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng để lập các danh mục sau:

a) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng không phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

c) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng phải huỷ bỏ.

Việc rà soát và lập các danh mục phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2007.

2. Nguyên tắc và thời hạn chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

a) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng có nội dung phù hợp và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xem xét để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Việc chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

b) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng có nội dung kỹ thuật và nội dung quản lý liên quan đến việc áp dụng bắt buộc tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành không phù hợp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều này được xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

c) Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng có nội dung không phù hợp và không đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải được huỷ bỏ.

Việc huỷ bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện việc chuyển đổi, huỷ bỏ các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Trình tự, thủ tục chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

- Chuyển hoàn toàn nội dung của tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng và nội dung quản lý liên quan đến việc áp dụng bắt buộc tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành thành dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Chuyển đổi hình thức trình bày theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

b) Trình tự, thủ tục xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung để chuyển đổi tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

c) Trình tự, thủ tục huỷ bỏ tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 12. Rà soát, chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức rà soát các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng để lập các danh mục sau:

a) Các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng không phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng phải sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

c) Các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng phải huỷ bỏ.

Việc rà soát và lập các danh mục phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.

2. Nguyên tắc và thời hạn chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

a) Quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng có nội dung phù hợp và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xem xét để chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Việc chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

b) Quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng có nội dung không phù hợp và chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải được xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Việc xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung và chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2009.

c) Quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng có nội dung không phù hợp và không đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo danh mục quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải được huỷ bỏ.

Việc huỷ bỏ các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2008.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện việc chuyển đổi, hủy bỏ các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Trình tự, thủ tục chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

- Chuyển hoàn toàn nội dung của các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng thành dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

- Chuyển đổi hình thức trình bày theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Thẩm định dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

b) Trình tự, thủ tục xem xét, sửa đổi, bổ sung nội dung để chuyển đổi các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và các tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 32 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

c) Trình tự, thủ tục huỷ bỏ các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn và tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng quy định tại điểm c khoản 2 Điều này được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 13. Đăng ký quy chuẩn kỹ thuật

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật thực hiện việc đăng ký quy chuẩn kỹ thuật tại Bộ Khoa học và Công nghệ chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

2. Hồ sơ đăng ký quy chuẩn kỹ thuật bao gồm:

a) Công văn đề nghị kèm theo bản đăng ký quy chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Bản sao quy chuẩn kỹ thuật;

c) Quyết định ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đăng ký quy chuẩn kỹ thuật và định kỳ hàng năm xuất bản danh mục quy chuẩn kỹ thuật.

Chương 4:

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 14. Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy

1. Công bố hợp chuẩn là hoạt động tự nguyện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh khi công bố sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng đăng ký bản công bố hợp chuẩn tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Công bố hợp quy là hoạt động bắt buộc. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải công bố hợp quy theo quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Khi công bố hợp quy, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phải đăng ký bản công bố hợp quy tại sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có trách nhiệm thông báo công khai về các sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương tiếp nhận bản công bố hợp quy trên trang tin điện tử (website) của mình và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Định kỳ hằng quý, các sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương tiếp nhận bản công bố hợp quy lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy và gửi cho các cơ quan sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để tổng hợp, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương có trách nhiệm thông báo công khai về các sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương tiếp nhận bản công bố hợp quy trên trang tin điện tử (website) của mình và trên phương tiện thông tin đại chúng.

Định kỳ hằng quý, các sở chuyên ngành tương ứng tại địa phương tiếp nhận bản công bố hợp quy lập danh sách các tổ chức, cá nhân đã đăng ký công bố hợp quy và gửi cho các cơ quan sau:

a) Cơ quan đầu mối được chỉ định theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định này thuộc các Bộ quản lý chuyên ngành quản lý đối tượng quy chuẩn kỹ thuật địa phương tương ứng.

b) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương và Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 15. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy

1. Dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp cấp cho đối tượng được chứng nhận hợp chuẩn. Hình dạng, kết cấu và cách thể hiện dấu hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm, hàng hoá đ­ược chứng nhận hợp quy hoặc do tổ chức, cá nhân công bố hợp quy gắn cho sản phẩm, hàng hoá được công bố hợp quy sau khi đã đăng ký công bố hợp quy.

Hình dạng, kết cấu và cách thể hiện dấu hợp quy do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sau khi được chứng nhận hợp chuẩn tự thể hiện dấu hợp chuẩn hoặc sau khi được chứng nhận hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hoá, bao gói sản phẩm, hàng hoá, tài liệu về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường đã được chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy.

Điều 16. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp

1. Các tổ chức chứng nhận sự phù hợp gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập hoặc ngoài công lập, hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ;

b) Doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

c) Chi nhánh của các tổ chức chứng nhận sự phù hợp nước ngoài đăng ký hoạt động theo Luật Đầu tư tại Việt Nam.

2. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp thực hiện việc chứng nhận hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy hoặc cả chứng nhận hợp chuẩn và chứng nhận hợp quy.

3. Tổ chức chứng nhận hợp chuẩn được tiến hành hoạt động chứng nhận hợp chuẩn sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Các yêu cầu quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 51 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

b) Đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Tổ chức chứng nhận hợp quy được tiến hành hoạt động chứng nhận hợp quy sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Các yêu cầu quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 51 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

b) Đăng ký hoạt động chứng nhận hợp quy tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

c) Được Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý chuyên ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chỉ định là tổ chức thực hiện chứng nhận hợp quy.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cụ thể về năng lực của tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy; trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy.

6. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy chuẩn kỹ thuật thực hiện các công việc sau:

a) Quy định chi tiết trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy;

b) Tổ chức xem xét, đánh giá, xác nhận năng lực theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ để chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy tương ứng với quy chuẩn kỹ thuật do mình ban hành. Các tổ chức chứng nhận sự phù hợp có chứng chỉ công nhận của tổ chức công nhận quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này hoặc tổ chức công nhận nước ngoài là thành viên của Hiệp hội Công nhận Thái Bình Dương (PAC) và Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF) được ưu tiên xem xét, chỉ định là tổ chức chứng nhận hợp quy.

7. Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo danh sách các tổ chức chứng nhận hợp quy đã được chỉ định trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương hoặc trên mạng internet để các tổ chức, cá nhân biết, lựa chọn, đồng thời thông báo Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp quản lý.

Điều 17. Tổ chức công nhận

1. Tổ chức công nhận là tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, thực hiện việc đánh giá, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định.

2. Tổ chức công nhận phải hoạt động phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia các hiệp định hoặc thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp, phục vụ nhu cầu quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên ngành.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thống nhất quản lý hoạt động của tổ chức công nhận.

Điều 18. Chỉ định tổ chức thực hiện thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định phục vụ mục đích quản lý chuyên ngành

Tùy theo nhu cầu quản lý, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thể tiến hành đánh giá, xác nhận năng lực phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức giám định đủ năng lực theo yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế tương ứng của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá (ISO) và Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC) để chỉ định tổ chức này thực hiện việc thử nghiệm, hiệu chuẩn, giám định phục vụ cho mục đích quản lý chuyên ngành được giao.

Điều 19. Hiệp định, thoả thuận thừa nhận lẫn nhau

1. Việc thừa nhận lẫn nhau các kết quả đánh giá sự phù hợp giữa các nước, vùng lãnh thổ bao gồm: kết quả chứng nhận sự phù hợp; kết quả hiệu chuẩn; kết quả thử nghiệm; kết quả giám định.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan tổ chức thực hiện các hiệp định thừa nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ về kết quả đánh giá sự phù hợp, thực hiện theo pháp luật về ký kết và thực hiện Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp giữa tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam với tổ chức đánh giá sự phù hợp của các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế và khu vực.

Chương 5:

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN VÀ LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật với các nội dung quy định tại Điều 59 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm sau:

a) Hướng dẫn hoạt động xây dựng, thẩm định, công bố, phát hành, phổ biến, áp dụng tiêu chuẩn; quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia;

b) Tham gia vào quá trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì;

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng quy định cụ thể trình tự thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia đối với các đối tượng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng chỉ áp dụng trong nội bộ Bộ Quốc phòng;

d) Hướng dẫn hoạt động xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

đ) Chịu trách nhiệm về nội dung tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do mình chủ trì xây dựng; chịu trách nhiệm về ý kiến thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chủ trì xây dựng; quyết định thời hạn lấy ý kiến đối với các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do mình chủ trì xây dựng trong trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khoẻ, an toàn, môi trường;

e) Hướng dẫn về hoạt động đánh giá sự phù hợp bao gồm chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy, công nhận năng lực của phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định;

g) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật;

h) Bố trí kinh phí để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn cho cơ quan thẩm định tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

2. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

Điều 21. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật với nội dung quy định tại Điều 60 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

2. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chỉ định cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm giúp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong quá trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia và dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

4. Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm về nội dung tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do mình chủ trì xây dựng; quyết định thời hạn lấy ý kiến đối với các dự thảo tiêu chuẩn quốc gia, dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do mình chủ trì xây dựng trong trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khoẻ, an toàn, môi trường.

Điều 22. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương theo quy định tại Điều 61 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thời hạn lấy ý kiến đối với các quy chuẩn kỹ thuật địa phương do mình chủ trì xây dựng trong trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khoẻ, an toàn, môi trường.

3. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan trực tiếp giúp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật tại địa phương.

Điều 23. Phân công trách nhiệm xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

1. Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho các lĩnh vực được Chính phủ phân công, cụ thể như sau:

a) Bộ Y tế:

- Sức khoẻ của cộng đồng; vệ sinh, an toàn thực phẩm, nước uống, nước sinh hoạt, vắc xin và sinh phẩm y tế và điều kiện sản xuất; hoá chất gia dụng, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn;

- Khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, thẩm mỹ, giám định trong lĩnh vực y tế;

- Thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm;

- Trang thiết bị, công trình y tế;

- Dịch vụ trong lĩnh vực y tế.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Sản xuất, chế biến, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển nông sản, lâm sản, muối, giết mổ gia súc, gia cầm;

- Giống cây trồng, giống vật nuôi (trừ thuỷ sản);

- Vật tư nông nghiệp và lâm nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi;

- Bảo vệ thực vật, thú y, kiểm dịch thực vật, động vật;

- Công trình thuỷ lợi, đê điều;

- Dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

c) Bộ Thuỷ sản:

- An toàn, vệ sinh thuỷ sản, thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu, thức ăn nuôi trồng thuỷ sản, thuốc thú y thuỷ sản, hoá chất, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi trồng thuỷ sản, giống thuỷ sản;

- An toàn, vệ sinh trong quá trình sản xuất từ nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo quản, vận chuyển thuỷ sản;

- Dụng cụ đánh bắt thuỷ sản, các thiết bị đòi hỏi yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn trong ngành thuỷ sản;

- Dịch vụ trong lĩnh vực thuỷ sản.

d) Bộ Giao thông vận tải:

- Các loại phương tiện giao thông vận tải; phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công, vận tải chuyên dùng; phương tiện thiết bị thăm dò, khai thác trên biển;

- Các công trình hạ tầng giao thông;

- Lĩnh vực khai thác vận tải;

- Lĩnh vực an toàn giao thông;

- Dịch vụ trong lĩnh vực giao thông, vận tải.

đ) Bộ Xây dựng:

- Công trình xây dựng dân dụng, nhà ở và công sở;

- Vật liệu xây dựng;

- Kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng.

e) Bộ Công nghiệp:

- An toàn kỹ thuật công nghiệp (an toàn các thiết bị chịu áp lực, thiết bị nâng, an toàn đối với thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp); an toàn điện trong quản lý, vận hành trang thiết bị điện; khai thác mỏ và dầu khí (trừ các thiết bị, phương tiện thăm dò, khai thác dầu khí trên biển);

- An toàn hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp và môi trường công nghiệp;

- An toàn trong sản xuất cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng, khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản, hoá chất (bao gồm cả hoá dược);

- An toàn công nghiệp tiêu dùng;

- An toàn công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;

- Dịch vụ trong lĩnh vực công nghiệp.

g) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- An toàn lao động;

- Phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động;

- Yêu cầu về an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Bộ luật Lao động;

- Yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động đối với đồ dùng, thiết bị kỹ thuật trong các cơ sở dạy nghề;

- An toàn đối với các công trình vui chơi công cộng;

- Dịch vụ trong lĩnh vực lao động, thương binh, xã hội.

h) Bộ Bưu chính, Viễn thông:

- Mạng lưới, công trình, sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, điện tử và công nghệ thông tin;

- Tần số vô tuyến điện và thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện;

- Dịch vụ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông.

i) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Chất lượng môi trường xung quanh; quan trắc môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường; đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường; kiểm soát ô nhiễm; quản lý chất thải và quản lý môi trường;

- Khảo sát, điều tra, đánh giá, kiểm kê tài nguyên, khoáng sản, đánh giá chất lượng, trữ lượng tài nguyên khoáng sản;

- Đo đạc bản đồ;

- Khí tượng thuỷ văn;

- Dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

k) Bộ Thương mại:

- Dịch vụ liên quan đến hoạt động thương mại;

- Thương mại điện tử.

l) Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Đồ dùng dạy học, thiết bị kỹ thuật dùng trong trường học;

- Dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

m) Bộ Tài chính:

- Dịch vụ tài chính (bảo hiểm, kiểm toán, thuế, hải quan...);

- Lĩnh vực dự trữ quốc gia.

n) Bộ Văn hoá - Thông tin:

- Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá: bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; thăm dò, khai quật khảo cổ; quản lý và bảo vệ di sản văn hoá dưới nước; đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia;

- Xuất bản phẩm và sản phẩm báo chí;

- Vật liệu cho các loại sản phẩm điện ảnh;

- Mỹ thuật, nhiếp ảnh, quảng cáo, in ấn;

- Dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá, thông tin, giải trí.

o) Bộ Nội vụ:

Văn thư, lưu trữ.

p) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

- In, đúc, bảo quản, vận chuyển tiền, phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu huỷ tiền;

- Dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng.

q) Ủy ban Thể dục Thể thao:

- Công trình thể thao;

- Trang thiết bị luyện tập, thi đấu;

- Dịch vụ trong lĩnh vực thể dục thể thao.

r) Bộ Quốc phòng:

- Phương tiện, trang thiết bị quân sự, vũ khí đạn dược, sản phẩm phục vụ quốc phòng, công trình quốc phòng không thuộc đối tượng bí mật quốc gia;

- An toàn, an ninh trong lĩnh vực quân sự quốc phòng.

s) Bộ Công an:

- Phòng cháy, chữa cháy, trang thiết bị kỹ thuật, vũ khí, khí tài, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại sản phẩm khác sử dụng cho lực lượng Công an nhân dân không thuộc đối tượng bí mật quốc gia;

- Dịch vụ trong lĩnh vực an ninh.

t) Bộ Khoa học và Công nghệ:

- An toàn bức xạ, hạt nhân, nguồn phóng xạ;

- Đo lường, kiểm tra, thử nghiệm, công nhận, chứng nhận;

- Sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình và các đối tượng khác (trừ sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s khoản 1 Điều này);

- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý của các cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Trong trường hợp có sự chồng chéo, trùng lặp về lĩnh vực được phân công xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ quy định tại khoản 1 Điều này hoặc xuất hiện các lĩnh vực mới, các trường hợp ngoại lệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh về công bố tiêu chuẩn áp dụng

1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo về tiêu chuẩn áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường của mình.

2. Việc thông báo tiêu chuẩn áp dụng được thực hiện thông qua hình thức ghi số hiệu tiêu chuẩn được áp dụng hoặc các đặc tính cơ bản trên nhãn hoặc bao gói sản phẩm, hàng hoá, hoặc trong các tài liệu giao dịch, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, quá trình, môi trường và các hình thức thích hợp khác.

Điều 25. Thanh tra trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

1. Thanh tra chuyên ngành của các Bộ, ngành thực hiện chức năng thanh tra trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật theo phạm vi, lĩnh vực được phân công quản lý quy định tại Điều 23 Nghị định này.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 87/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra khoa học và công nghệ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công.

Chương 6:

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

2. Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành tự nguyện áp dụng ban hành trước thời điểm có hiệu lực của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa được chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia được tiếp tục sử dụng đến thời hạn chuyển đổi quy định tại khoản 2 Điều 6, khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

3. Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng ban hành trước thời điểm có hiệu lực của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật chưa được chuyển đổi thành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được giữ nguyên hiệu lực đến thời hạn có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng được chuyển đổi theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này.

4. Tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn ngành và quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm, quy chuẩn, tài liệu kỹ thuật bắt buộc áp dụng ban hành trước thời điểm có hiệu lực của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong các dự án phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt trước ngày Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực vẫn tiếp tục còn hiệu lực cho các dự án đó nếu các quy định của các văn bản này không ảnh hưởng đến chất lượng của dự án.

Điều 27. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ tr­ưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN,

Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KG (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG


Nguyễn Tấn Dũng

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No.: 127/2007/ND-CP

Hanoi, August 01, 2007 

 

DECREE

DETAILING THE IMPLEMENTATION OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE LAW ON STANDARDS AND TECHNICAL REGULATIONS

THE GOVERMENT

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on Standards and Technical Regulations dated June 29, 2006;

At the proposal of the Minister of Science and Technology,

DECREES:

Chapter 1:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of governing

This Decree details the implementation of some Articles of the Law on Standards and Technical Regulations for Construction, publication of standards; building, issue of technical regulations; and assessment of compliance with standards and technical regulations standards and responsibilities of agencies, organizations and individuals operating in the field of standards and technical regulations.

Article 2. Subjects to activities in the field of standards and Subjects to activities in the field of technical regulations

Subjects to activities in the field of standards and subjects to activities in the field of technical regulations include:

1. Products and goods produced for domestic use; exported products, goods; imported products and goods;

2. Services related to the following activities: trade; post and telecommunications; information technology; construction; education; training; labor, vocational training; finance, banking; healthcare; tourism; culture, recreation; fitness, sports; traffic, transport; science, technology; standardization, metrology, quality; security and safety, agriculture and rural development; fishery; natural resources and environment; other services incurred in the process of economic - social development should be developed and applied standards, technical regulations;

3. The process of manufacture, mining, processing, storage, transportation, use, operation, warranty, maintenance, recycling and disposal, quality management of products, commodities and other processes in economic - social activity should be developed and applied standards, technical regulations;

4. Environment of soil, water, air; noise, vibration, radiation, radioactive; solid waste, wastewater, waste gas; means, tools and management activities, environmental protection and preservation;

5. Other subjects in economic - social activity should be developed and applied standards, technical regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Funds for development of national standards, technical regulations include: funds for making the planning, plan, review, conversion, construction, and evaluation of national standards and technical regulations.

Funds for development of national standards, technical regulations shall be allocated in estimates of annual state budget for activities of science and technology and other activities of the ministries, ministerial-level agencies, and Governmental agencies and People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government.

2. Where the state agencies build basic standards to apply in the operation of the agencies, then funds shall be allocated in estimates of annual state budget.

3. The estimation, allocation, and settlement of funds for development of standards, technical regulations prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article shall comply with the provisions of the State Budget Law.

4. Ministry of Finance shall preside over and coordinate with the Ministry of Science and Technology to specify the management and use of funds for development of standards, technical regulations prescribed in Clause 1 and Clause 2 of this Article.

5. Funds of the organizations and individuals supporting for the development of national standards, technical regulations shall be decided by organizations or individuals on the basis of agreements with agencies organizing the development of national standards, technical regulations.

Article 4. State policy on development of activities in the field of standards and technical regulations

1. The State focuses on investment in the construction and development of the system of national standards, national technical regulations; investment in material facilities - technique and professional capacity for the agency taking responsibility for evaluation national standards and technical regulations.

2. The State encourages and creates conditions for the training of human resources, training and improving their technical level, professional skill for the team of civil servants, public employees, experts in the field of standards and technical regulations arts.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. The State encourages the expansion of cooperation with other countries, territories; international organizations and region; foreign organizations, individuals on standards and technical regulations; sign and implement the agreements, bilateral and multilateral mutual recognition agreements of the results of conformity assessment between Vietnam and other countries and territories; encourages the organizations assessing the conformity of Vietnam to sign mutual recognition agreement of the results of conformity assessment with the respective organizations of the countries and territories to facilitate the development of trade between Vietnam and other countries and territories.

Chapter 2:

DEVELOPMENT, PUBLICATION OF STANDARDS

Article 5. Dossier of draft of national standards

1. Dossier of draft of national standards developed by ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies includes:

a) A Decision on assigning tasks to develop draft of national standards to agencies and organizations together with project to develop national standards approved;

b) A Report on the process of developing draft of national standards of agencies and organizations developing draft of national standards;

c) A Draft of national standards (including the written draft and electronic files) together with the explanation; a copy of the original document used as a basis for developing draft of the national standards; the other documents of reference;

d) A List of agencies, organizations, and individuals sent a draft for opinions; written synthesis and comments absorbing together with the written comments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) A Report on results of evaluation of draft of national standards of evaluation agency;

g) A document absorbing evaluation opinions, the draft of national standards that has been finalized on the basis of absorbing evaluation opinions together with the written explanation; other documents, dossiers related to the process of handling evaluation comments (if any).

2. Dossier of draft of national standards developed by the Ministry of Science and Technology on the basis of a draft of standards requested by organizations and individuals includes:

a) A written request for developing national standards of organizations and individuals together with the draft of standards requested;

b) The documents specified at the Points a, b, c, d, e, g, Clause 1 of this Article.

3. Dossier of draft of national standards developed by the Ministry of Science and Technology includes the respective documentation prescribed in the Points a, b, c, d, e, g, Clause 1 of this Article.

Article 6. Review and conversion of standards of Vietnam into national standards

1. Ministry of Science and Technology shall preside over and coordinate with the ministries, ministerial-level agencies, concerned Governmental agencies to review the standards of Vietnam that have been issued under the 1999 Ordinance on Goods Quality and under the laws and other ordinances to establish the following lists:

a) Vietnam standards not required to be amended, supplemented its contents when converted into national standards;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Vietnam Standards required to be canceled.

The review and preparation of the lists must be completed before December 31, 2007.

2. Principles and time limit for conversion of standards of Vietnam into national standards:

a) Vietnam standards with contents consistent with the advance of science and technology, conditions and demand for economic - social development, national technical regulations, the provisions of the law of Vietnam, concerned international commitment according to lists specified in point a clause 1 of this Article are converted into national standards that are not required to be amended or supplemented its standards;

The conversion of Vietnam standards into national standards must be completed before December 31, 2008.

b) Vietnam standards with contents not consistent with the advance of science and technology, conditions and demand for economic - social development, national technical regulations, the provisions of the law of Vietnam, concerned international commitment according to lists specified in point b clause 1 of this Article are considered to be amended, supplemented its contents and converted into national standards;

The amendment, supplement of contents and conversion of the Vietnam standards specified in this point into the national standards must be completed before December 31, 2010.

c) Vietnam standards that are not applied in practice, with contents which are backward compared to the advance of science and technology, conditions and demand for economic - social development, or which are contrary to the national technical regulations, regulations of the law of Vietnam, relevant international commitments according to the list specified in point c Clause 1 of this Article must be cancelled.

The cancellation of Vietnam standards must be completed before June 30, 2008.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The order and procedures for converting Vietnam standards specified in point a clause 2 of this Article into national standards:

- Conversion of the whole contents of the standards of Vietnam into the draft of national standards;

- Transformation of the presentation form under the guidance of the Ministry of Science and Technology;

- Evaluation of draft of national standards as prescribed at Point d, Clause 1, Article 17 of the Law on Standards and Technical Regulations;

- Publication of the national standards as prescribed in point đ Clause 1, Article 17 of the Law on Standards and Technical Regulations.

b) The order and procedures for amendment and supplementation of contents to convert the Vietnam standards specified in point b clause 2 of this Article into national standards comply with the provisions of Clause 1 of Article 17 of the Law on Standards and Technical Regulations;

c) The order and procedures for canceling Vietnam standards stipulated in Point c, Clause 2 of this Article shall comply with the provisions of Clause 3 of Article 19 of the Law on Standards and Technical Regulations.

Article 7. Review, conversion of the branches’ standards into national standards

1. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies will preside over and coordinate with the Ministry of Science and Technology to carry out the review of branches’ standards promulgated under the 1999 Ordinance on Quality of Goods and the laws and other ordinances to establish the following lists:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Branches’ standards required to be amended, supplemented its contents when converted into national standards;

c) Branches’ standards required to be canceled.

The review and preparation of the lists must be completed before December 31, 2007.

2. Principles and time limit for conversion of branches’ standards into national standards:

a) Branches’ standards with contents consistent with the advance of science and technology, conditions and demand for economic - social development, national technical regulations, the provisions of the law of Vietnam, concerned international commitment according to lists specified in point a clause 1 of this Article are considered to be converted into national standards;

The conversion of branches’ standards into national standards must be completed before December 31, 2008.

b) Branches’ standards with contents not consistent with the advance of science and technology, conditions and demand for economic - social development, national technical regulations, the provisions of the law of Vietnam, concerned international commitment according to lists specified in point b clause 1 of this Article are considered to be amended, supplemented and converted into national standards;

The review, amendment, supplement of contents and conversion of the branches’ standards into the national standards must be completed before December 31, 2010.

c) Branches’ standards that are not applied in practice, with contents which are backward compared to the advance of science and technology, conditions and demand for economic - social development, or which are contrary to the national technical regulations, regulations of the law of Vietnam, relevant international commitments according to the list specified in point c Clause 1 of this Article must be cancelled.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Ministry of Science and Technology shall preside over and coordinate with the ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies to organize the implementation of the conversion, cancellation of branches’ standards prescribed at the Points a, b, c Clause 2 of this Article by the following order, procedures:

a) The order and procedures for converting branches’ standards specified in point a clause 2 of this Article into national standards:

- Conversion of the whole contents of the branches’ standards into the draft of national standards;

- Transformation of the presentation form under the guidance of the Ministry of Science and Technology;

- Evaluation of draft of national standards as prescribed at Point d, Clause 1, Article 17 of the Law on Standards and Technical Regulations;

- Publication of the national standards as prescribed in point đ Clause 1, Article 17 of the Law on Standards and Technical Regulations.

b) The order and procedures for amendment and supplementation of contents to convert the branches’ standards specified in point b clause 2 of this Article into national standards comply with the provisions of Clause 1 of Article 17 of the Law on Standards and Technical Regulations;

c) The order and procedures for canceling the branches’ standards stipulated in Point c, Clause 2 of this Article shall comply with the provisions of Clause 3 of Article 19 of the Law on Standards and Technical Regulations.

Chapter 3:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 8. Number sign of technical regulations

1. Number sign of national technical regulations are specified as follows:

a) Number sign and year of issue of national technical regulations are separated by a colon and are placed after QCVN;

b) The abbreviated name of ministries, ministerial-level agencies promulgating the national technical regulations is placed after year of issue of national technical regulations and is separated by a slash.

2. Symbol of local technical regulation is defined as follows:

a) Number sign and year of issue of local technical regulations are separated by a colon and are placed after QCDP;

b) The abbreviated name of province and city directly under the Central Government promulgating the local technical regulations is placed after year of issue of national technical regulations and is separated by a slash.

3. The abbreviated names of ministries, ministerial-level agencies, provinces, and cities directly under the Central Government promulgating the local technical regulations re complied with the guidance of the Ministry of Science and Technology.

4. The agency issuing technical regulations prescribed in Article 27 of the Law on Standards and Technical Regulations shall grant number sign of technical regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministers, heads of ministerial-level agencies organize to develop and promulgate national technical standards as prescribed in Article 27 of the Law on Standards and Technical Regulations.

2. Minister of Science and Technology organizes the evaluation of draft of national technical regulations.

3. Responsibility for developing, evaluating and promulgating national technical regulations with nature of interdisciplinary:

a) When necessary to develop national technical regulations with the nature of interdisciplinary (hereinafter referred to as the national technical regulations of interdisciplinary), the ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies are responsible for proposing in writing to the Ministry of Science and Technology;

b) Ministry of Science and Technology is responsible for presiding over, coordinating with the concerned ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies to review and propose the development of national technical regulations of interdisciplinary, and identify the presiding agency for the implementation. In case there is no consistency between the relevant agencies, the Ministry of Science and Technology is responsible for reporting to the Prime Minister for consideration and decision;

c) The development of draft of national technical regulations of interdisciplinary complies with provisions in Clause 1 of Article 32 of the Law on Standards and Technical Regulations;

d) The Minister of Science and Technology organizes the evaluation of draft of national technical regulations of interdisciplinary according to the contents specified in Article 33 of the Law on Standards and Technical Regulations;

đ) The ministries, ministerial-level agencies that are assigned to develop draft of technical regulations of interdisciplinary promulgate national technical regulations after agreeing with the evaluation opinions of the Ministry of Science and Technology. In case of disagreement with the evaluation opinions, the agency promulgating the national technical standards reports to the Prime Minister for consideration and decision.

4. The development, evaluation, and promulgation of national technical regulations for the objects under the responsibility of the management of Governmental agencies:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Governmental agencies organize to develop draft of national technical regulations in accordance with the order and procedures prescribed in Clause 1 of Article 32 of the Law on Standards and Technical Regulations;

c) Ministry of Science and Technology organizes the evaluation of draft of national technical regulations according to the contents prescribed in Article 33 of the Law on Standards and Technical Regulations and promulgates national technical regulations.

Article 10. Dossier of draft of technical regulations

1. Dossier of draft of national technical regulations includes:

a) A Decision on assigning tasks to develop draft of national technical regulations to agencies and organizations together with project to develop national technical regulations approved;

b) A Report on the process of developing draft of national technical regulations of agencies and organizations developing draft of national technical regulations;

c) A Draft of national technical regulations submitted for approval together with the explanation; a copy of the original document used as a basis for developing draft of the national technical regulations; the other documents of reference;

d) A List of agencies sent a draft for opinions; written synthesis and comments absorbing together with the written comments;

đ) A written request for evaluation of ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

g) A document absorbing evaluation opinions for the draft of national technical regulations

h) A draft of national technical regulations has been finalized after having evaluation opinions together with the written explanation;

2. Dossier of draft of local technical regulations includes:

a) The documents prescribed at Points a, b, c, d, e, g, h, Clause 1 of this Article;

b) The Official Dispatch of People's Committee of province and city directly under the Central Government proposing the ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies of professional management for giving comments on the draft of local technical regulations;

c) Written consent of the ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies of professional management for draft of local technical regulations;

d) A draft of local technical regulations that has been finalized after receiving comments, together with explanation.

3. The agency issuing technical regulations is responsible for establishing and managing dossier of draft of technical regulations.

Article 11. Review and conversion of Vietnam standards, branches’ standards forced the application into national technical regulations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Vietnam standards, branches’ standards forced the application not required to be amended, supplemented its contents when converted into national technical regulations;

b) Vietnam standards, branches’ standards forced the application required to be amended, supplemented its contents when converted into national technical regulations;

c) Vietnam standards, branches’ standards forced the application required to be canceled.

The review and preparation of the lists must be completed before December 31, 2007.

2. Principles and time limit for conversion of Vietnam standards, branches’ standards forced the application into national technical regulations:

a) Vietnam standards, branches’ standards forced the application with appropriate contents and meeting the requirements of State management of ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies under the list specified in point a clause 1 of this Article shall be considered for conversion into national technical regulations;

The conversion of Vietnam standards, branches’ standards forced the application must be completed before December 31, 2008.

b) Vietnam standards, branches’ standards forced the application with contents of technique and management related to the forced application of Vietnam standards, branches’ standards not consistent or not meeting the requirements of State management of ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies under the list specified in point b clause 1 of this Article shall be considered for amendment, supplementation of its contents and to be converted into national technical regulations;

The review, amendment, supplement of contents and conversion of Vietnam standards, branches’ standards forced the application into national technical regulations must be completed before December 31, 2009.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The cancellation of Vietnam standards, branches’ standards forced the application must be completed before September 30, 2008.

3. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies implement the conversion, cancellation of Vietnam standards, branches’ standards forced the application as prescribed at the Points a, b, c, Clause 2 of this Article into national technical regulations by the following order, procedures:

a) The order and procedures for converting Vietnam standards, branches’ standards forced the application as prescribed in point a clause 2 of this Article into national technical regulations:

- Conversion of the whole contents of Vietnam standards, branches’ standards forced the application and contents of management related to the forced application of Vietnam standards, branches’ standards into the draft of national technical regulations;

- Transformation of the presentation form under the guidance of the Ministry of Science and Technology;

- Evaluation of draft of national technical regulations as prescribed at Point d, Clause 1, Article 32 of the Law on Standards and Technical Regulations;

- Promulgation of the national technical regulations as prescribed in point đ Clause 1, Article 32 of the Law on Standards and Technical Regulations.

b) The order and procedures for review, amendment and supplementation of contents to convert Vietnam standards, branches’ standards forced the application specified in point b clause 2 of this Article into national technical regulations comply with the provisions of Clause 1 of Article 32 of the Law on Standards and Technical Regulations;

c) The order and procedures for canceling Vietnam standards, branches’ standards forced the application stipulated in Point c, Clause 2 of this Article shall comply with the provisions of Clause 3 of Article 35 of the Law on Standards and Technical Regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies shall review the technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application to establish the following lists:

a) Technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application not required to be amended, supplemented its contents when converted into national technical regulations;

b) Technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application required to be amended, supplemented its contents when converted into national technical regulations;

c) Technical regulations, procedures, rules, regulations, and technical documents forced the application required to be canceled.

The review and preparation of the lists must be completed before June 30, 2008.

2. Principles and time limit for conversion of technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application into national technical regulations:

a) Technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application with appropriate contents and meeting the requirements of State management of ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies under the list specified in point a clause 1 of this Article shall be considered for conversion into national technical regulations;

The conversion of technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application into national technical regulations must be completed before December 31, 2008.

b) Technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application with contents not consistent or not meeting the requirements of State management of ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies under the list specified in point b clause 1 of this Article shall be considered for amendment, supplementation of its contents upon being converted into national technical regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application with contents not consistent or not meeting the requirements of State management of ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies under the list specified in point c clause 1 of this Article must be cancelled.

The cancellation of technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application must be completed before September 30, 2008.

3. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies implement the conversion, cancellation of technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the application as prescribed at the Points a, b, c, Clause 2 of this Article into national technical regulations by the following order, procedures:

a) The order and procedures for converting technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the applications as prescribed in point a clause 2 of this Article into national technical regulations:

- Conversion of the whole contents of technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the applications into the draft of national technical regulations;

- Transformation of the presentation form under the guidance of the Ministry of Science and Technology;

- Evaluation of draft of national technical regulations as prescribed at Point d, Clause 1, Article 32 of the Law on Standards and Technical Regulations;

- Promulgation of the national technical regulations as prescribed in point đ Clause 1, Article 32 of the Law on Standards and Technical Regulations.

b) The order and procedures for review, amendment and supplementation of contents to convert technical regulations, procedures, rules, regulations and technical documents forced the applications specified in point b clause 2 of this Article into national technical regulations comply with the provisions of Clause 1 of Article 32 of the Law on Standards and Technical Regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 13. Registration for technical regulations

1. Ministries, ministerial-level agencies, People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government promulgating technical regulations implement the registration of technical regulations at the Ministry of Science and Technology no later than 15 days from the date of promulgating technical regulations.

2. Registration dossier for technical regulations includes:

a) A written request enclosed with a written registration for technical regulations under the guidance of the Ministry of Science and Technology;

b) Copy of technical regulations;

c) Decision on issuing technical regulations.

3. Ministry of Science and Technology receives registration dossier for technical regulations and publishes annually list of technical regulations.

Chapter 4:

VALUATION OF CONFORMITY WITH STANDARDS AND TECHNICAL REGULATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The publication of conformity with standards is a voluntary activity. Organizations and individuals producing, trading as publicizing products, goods, services, processes and environment in accordance with respective standards register the written publication of conformity with standards at the Branches of Standards, Metrology and Quality of Department of Science and Technology of provinces, cities under central authority where the organizations and individuals register their production and business.

2. The publication of conformity with regulations is a compulsory activity. Organizations and individuals producing and trading must publicize conformity with regulations in accordance with the provisions in the respective technical regulations. Upon the publication of conformity with regulations, organizations and individuals producing and trading must register the written publication of conformity with regulations at the corresponding specialized Department in the locality where the organizations and individuals register their production and business.

 3. Ministries, ministerial-level agencies promulgating national technical regulations shall publicly announce on the corresponding specialized Departments in the localities where receiving the written publication of conformity with regulations on their websites (website) and on the mass media.

Quarterly, the corresponding specialized Departments in the localities where receiving the written publication of conformity with regulations make a list of organizations and individuals registered the publication of conformity with regulations and send to the following agencies:

a) Ministries, ministerial-level agencies promulgating the national technical regulations;

b) Departments of Science and Technology of provinces and cities under central authority where organizations and individuals register their production and business for synthesis, report to the Ministry of Science and Technology.

4. People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government issuing the local technical regulations shall publicly announce on the corresponding specialized Departments in the localities where receiving the written publications of conformity with regulations on their websites (website) and on the mass media.

Quarterly, the corresponding specialized Departments in the localities where receiving the written publications of conformity with regulations make a list of organizations and individuals registered the publication of conformity with regulations and send to the following agencies:

a) Contact point agencies appointed under the provisions of Clause 2 of Article 21 of this Decree of the Ministries of specialized management managing the corresponding objects of local technical regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 15. Marks of conformity with standards, conformity with regulations

1. Marks of conformity with standards shall be issued by the conformity certification organizations for the objects certified conformity with standards. The shape, structure, and performances of marks of conformity with standards shall be provided for under the guidance of the Ministry of Science and Technology by the conformity certification organizations.

2. Marks of conformity with regulations issued by regulations conformity certification organizations for products and goods certified conformity with regulations or mounted by organizations and individuals publicizing conformity with regulations for the products, the goods to be publicized conformity with regulations after registered the publication of conformity with regulations.

The shape, structure and performances of marks of conformity with regulations shall be provided for by the Ministry of Science and Technology.

3. Organizations and individuals producing, trading after being certified the standards conformity shall self- express marks of conformity with standards or after being certified the regulations conformity shall self- express marks of conformity with regulations on products, goods, packaging of products, goods, materials of products, goods, services, processes and environment that have been certified the standards conformity or regulations conformity.

Article 16. Organizations certifying conformity

1. The organizations certifying conformity include:

a) The non-public or public service units of science and technology operating service of science - technology to be established and registered for their operations under the Law on Science and Technology;

b) The enterprises established and registered for their operations under the Enterprises Law;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The organizations certifying conformity conduct certification of conformity with standards or certification of conformity with regulations or both certification of conformity with standards and regulations.

3. The organizations certifying conformity with standards are conducted the certification activities of conformity with standards after fully meeting the following conditions:

a) The requirements specified in clauses 1 and 2 of Article 51 of the Law on Standards and Technical Regulations;

b) Registration for certification of conformity with standards at the Ministry of Science and Technology.

4. The organizations certifying conformity with regulations are carried out the certification activities of conformity with regulations after fully meeting the following conditions:

a) The requirements specified in clauses 1 and 2 of Article 51 of the Law on Standards and Technical Regulations;

b) Registration of the certification activities of conformity with regulations at the ministries, ministerial-level agencies, People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government issuing technical regulations;

c) Being prescribed by the ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies of professional management, the People's Committees of provinces and cities under central authority in clause 3 of Article 47 of the Law on Standards and Technical Regulations to appoint as the organizations implementing the regulations conformity certification.

5. Ministry of Science and Technology guides specifically on the capacity of the organizations of the standards conformity certification, regulations conformity certification; the order and procedures for registering the certification of standard conformity, certification of regulations conformity.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Detailing the order and procedures to assign the regulations conformity certification organizations;

b) Organizing the review, evaluation and certification of capacity in accordance with provisions of the Ministry of Science and Technology to appoint the corresponding regulations conformity certification organizations with technical regulations issued by them. The conformity certification organizations having the certificates of accreditation of the accreditation organizations prescribed in Clause 1 of Article 17 of this Decree or foreign accreditation bodies as members of the Pacific Association of Accreditation (PAC) and International Accreditation Forum (IAF) are given priority for consideration, appointment as regulations conformity certification organizations.

7. Ministries, ministerial-level agencies, People's Committees of provinces and cities under central authority announce the list of the regulations conformity certification organizations that have been assigned on the mass media at central and local levels or on internet network for the organizations and individuals to know, select, and notify the Ministry of Science and Technology for coordination of management.

Article 17. Accreditation organizations

1. Accreditation organizations are the organizations meeting the conditions specified in Article 54 of the Law on Standards and Technical Regulations to implement the evaluation and recognition of the capacity of testing laboratories, calibration laboratories, conformity certification organizations, and appraisal organizations.

2. Accreditation organizations must operate in accordance with regional and international requirements of integration in the area of ​​conformity assessment, creating conditions for Vietnam to join the agreement or agreements of mutual recognition on conformity evaluation results, for the need of state management in the specialized areas.

3. Ministry of Science and Technology is responsible for unified management of the operation of accreditation organizations.

Article 18. Appointment of the organizations to implement testing, calibration and appraisal for purposes of specialized management

Depending on demand of management, ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies may conduct assessment and certification of capabilities of laboratories, calibration laboratories, appraisal organizations qualified under the basic requirements of the corresponding national standards, international standards of International Organizations for Standardization (ISO) and International Electricity Committee (IEC) to assign these organizations to conduct the testing, calibration and appraisal for specialized management purposes assigned.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The mutual recognition of results of conformity assessment between the countries and territories includes the results of conformity certification; calibration results; testing results; appraisal results.

2. Ministry of Science and Technology shall preside over and coordinate with the concerned ministries, ministerial-level agencies to organize the implementation of mutual recognition agreements between Vietnam and other countries and territories on the results of conformity assessment, to follow the law on signing and implementing international agreements which the socialist Republic of Vietnam is a member.

3. Ministry of Science and Technology coordinates with the Ministry of Foreign Affairs to guide the signing and implementation of agreements on mutual recognition of results of conformity assessment between organizations assessing the conformity of Vietnam with organizations assessing the conformity of countries, territories, international and regional organizations.

Chapter 5:

RESPONSIBILITIES OF AGENCIES, ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS OPERATING IN THE FIELD OF STANDARDS AND TECHNICAL REGULATIONS

Article 20. Responsibilities of the Ministry of Science and Technology

1. Ministry of Science and Technology taking responsibility before the Government to perform the task of unified State management on operations in the field of standards and technical regulations with the contents specified in Article 59 of the Law on Standards and Technical Regulations have the following responsibilities:

a) To guide the development, evaluation, publication, issuance, dissemination and application of standards; stipulate the organization and operation of the Technical Board of national standards;

b) To participate in the process of drafting national standards, national technical regulations presided over by ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) To guide the development, evaluation, and issuance of technical regulations;

đ) To be responsible for the contents of national standards, national technical regulations presided over to develop by them; to be responsible for evaluation opinions of drafts of national standards, national technical regulations presided over to develop by the Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies; to decide the time limit for absorbing comments on the drafts of national standards, national technical regulations presided over to develop by them in case of emergency related to health, safety and environment;

e) To guide on the operation of conformity assessment including certification of standards conformity, regulations conformity, publication of standards conformity, regulations conformity, recognition of the capacity of testing laboratories, calibration laboratories, organizations certifying the conformity, appraisal organizations;

g) To organize the propagation and dissemination of the activities in the field of standards and technical regulations;

h) To allocate funds to improve technical material facilities and enhance capacity of expertise for the organizations evaluating national standards and national technical regulations.

2. Directorate for Standards, Metrology and Quality under the Ministry of Science and Technology is the agency to assist the Minister of Science and Technology to carry out State management of activities in the field of standards and technical regulations.

Article 21. Responsibilities of ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies

1. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies within their tasks, power conduct State management of activities in the field of standards and technical regulations with the contents specified in Article 60 of the Law on Standards and Technical Regulations.

2. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of governmental agencies appoint the contact point agency being responsible for assisting the ministries, ministerial-level agencies, governmental agencies in State management of activities in the field of standards and technical regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies are responsible for the contents of national standards, national technical regulations presided over to develop by them; to decide the time limit for absorbing comments on the drafts of national standards, national technical regulations presided over to develop by them in case of emergency related to health, safety and environment.

Article 22. Responsibilities of People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government

1. People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government within their scope of tasks and power, conduct State management of activities in the field of standards and technical regulations with the contents specified in Article 61 of the Law on Standards and Technical Regulations.

2. People's Committees of provinces and cities directly under the Central Government decide the time limit for absorbing comments on the local technical regulations presided over to develop by them in case of emergency related to health, safety and environment.

3. Departments of Science and Technology shall preside over and coordinate with other concerned departments and agencies, branches to assist People's Committees of provinces and centrally-run cities in performing the State management on activities in the field of standards and technical regulations in the localities.

Branches for Standards, Metrology and Quality under the Departments of Science and Technology are the agencies to directly assist the Departments of Science and Technology to carry out State management of activities in the field of standards and technical regulations in the localities.

Article 23. Assignment of responsibility of development, promulgation of national technical regulations

1. Ministries, ministerial-level agencies implement the development and promulgation of national technical regulations for the fields assigned by the Government, as follows:

a) Ministry of Health:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Medical examination and treatment, care, nursing, rehabilitation, aesthetics, appraisal in the health sector;

- Drugs, drug raw materials, cosmetics;

- Equipment, health works;

- Services in the health sector.

b) Ministry of Agriculture and Rural Development:

- Production, processing, harvesting, storage, transportation of agricultural products, forest products, salt, slaughtering of livestock and poultry;

- Plant varieties and animal breeds (except fisheries);

- Supplies of agriculture and forestry, fertilizers, animal feed;

- Plant protection, veterinary medicine, quarantine for plants, animals;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Services in the field of agriculture and rural development.

c) Ministry of Fisheries:

- Safety and hygiene of fisheries, exported aquatic products, aquaculture feed, aquaculture veterinary medicine, chemicals and medical biological products used in aquaculture, aquatic species;

- Safety and hygiene in the production process from farming, mining, processing, storage and transportation of aquatic products;

- Fishing tools, devices required stringent requirements for safety in the fisheries sector;

- Services in the fisheries sector.

d) Ministry of Transport:

- Means of transportation; means, cargo handling equipment, construction, specialized transport; means of probes, and exploitation on sea;

- The transport infrastructure works;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The sector of traffic safety;

- Services in the field of transport.

đ) Ministry of Construction:

- Civil construction works, housing and offices;

- Construction Materials;

- Architecture and planning for urban construction, rural construction planning;

- Urban technical infrastructure;

- Services in the construction sector.

e) Ministry of Industry:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Chemical safety, industrial explosives and industrial environments;

- Safety in mechanic production, metallurgy, electricity, energy, exploration of oil and gas, materials, chemicals (including pharmaceutical chemistry);

- Safety of consumption industry;

- Safety of food industry and other processing industries;

- Services in the industrial sector.

g) Ministry of Labor - Invalids and Social Affairs:

- Occupational safety;

- Personal protection equipment for employees;

- Requirements for occupational safety of machinery, equipment and materials with strict requirements on safety, occupational health under the provisions of the Labor Code;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Safety for the public recreation works;

- Services in the field of labor, war invalids, and social affairs.

h) Ministry of Post and Telecommunications:

- Network, works, products, services of post and telecommunications, electronics and information technology;

- Radio frequencies and transmitters, transceivers of radio frequency;

- Services in the field of post and telecommunications.

i) Ministry of Natural Resources and Environment:

- Quality of surrounding environment; environmental observation, assessment of the environmental status; strategic environmental assessment; environmental impact assessment; control of pollution; and waste management and environmental management;

- Survey, investigation, assessment and inventory of resources, minerals, quality assessment, reserves of mineral resources;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Meteorology and Hydrology;

- Services in the field of natural resources and environment.

k) Ministry of Trade:

- Services related to commercial activities;

- E-Commerce.

l) Ministry of Education and Training:

- Teaching aids, technical equipment used in schools;

- Services in the field of education and training.

m) Ministry of Finance:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- The sector of the national reserve.

n) Ministry of Culture - Information:

- Protect and promote the cultural heritage value: preserve, renovate, restore historical - cultural relics and famous landscape; explore and excavate archaeology; manage and protect underwater cultural heritage; register relics, antiques and national treasures;

- Publications and press products;

- Materials for types of movies;

- Fine arts, photography, advertising, and printing;

- Services in the fields of culture, information, and entertainment.

o) Ministry of Home Affairs:

Documents and archives

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Printing, minting, preservation, and transfer of money, release, withdrawal, replacement and destruction of money;

- Services in the banking sector.

q) Fitness and Sport Committee:

- Sports works;

- Equipment for training and competition;

- Services in the field of fitness, sport.

r) Ministry of Defense:

- Vehicles, military equipment, weapons and ammunition, products for defense, defense projects not subject to state secrets;

- Safety and security in the field of military, defense.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fire prevention and fighting, technical equipment, weapons, ammunition and explosives, support tools and other products used for the people's public security force not subject to state secrets;

- Services in the security sector.

t) Ministry of Science and Technology:

- Radiation safety, nuclear, radioactive sources;

- Measurement, examination, testing, accreditation, and certification;

- Products, goods, services, processes and other objects (except for products, goods, services, processes specified in points a, b, c, d, đ, e, g, h , i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, Clause 1 of this Article);

- To promulgate national technical regulations for objects of management sector of the governmental agencies.

2. Where there is overlap, duplication of assigned areas for development, promulgation of national technical standards between the ministries, ministerial-level agencies defined in Clause 1 of this Article or the appearance of new areas, the exception, Ministry of Science and Technology General synthesizes, reports to the Prime Minister for consideration and decision.

Article 24. Responsibilities of organizations and individuals producing and trading on the publication of applicable standards

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The notification of applicable standards is done through form of recording number sign of applied standards or basic properties on the labels or packaging of products, goods, or in the transaction documents, introduction of the products, services, processes, environment, and other appropriate forms.

Article 25. Inspection in the field of standards and technical regulations

1. Specialized inspectors of the ministries and branches conduct inspection function in the field of technical regulations within the scope and sector assigned to manage provided for in Article 23 of this Decree.

2. Ministry of Science and Technology performs the function of specialized inspection in the field of standards and technical regulations as stipulated in Decree No.87/2006/ND-CP dated August 28, 2006 by the Government on organization and operation of inspectorate of science and technology within the scope of duties and powers assigned.

Chapter 6:

IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 26. Effect

1. This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. The previous regulations contrary to this Decree are hereby annulled.

2. Vietnam standards, branches’ standards for voluntary application issued before the effective date of the Law on Standards and Technical Regulations that have not been converted into national standards may continue to use until the the conversion time limit specified in Clause 2, Article 6, clause 2 of Article 7 of this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Vietnam standards, branches’ standards and technical regulations, procedures, rules, regulations, technical documents forced the application issued before the effective time of the Law on Standards and Technical Regulations used in the social-economic development projects approved before the effective date of the Law on Standards and Technical Regulations may continue in effect for the projects if the provisions of these documents do not affect the quality of the projects.

Article 27. Responsibility for implementation

1. Minister of Science and Technology is responsible for guiding the implementation of this Decree.

2. The Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of Governmental agencies, Presidents of People’s Committees of provinces and cities directly under the Central Government shall implement this Decree./.

 

 

FOR THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER

 
 
 

Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 Hướng dẫn Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


93.645

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!