Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị định 107/2011/NĐ-CP hướng dẫn điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện

Số hiệu: 107/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 107/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM C KHOẢN 2 ĐIỀU 15 LUẬT CƠ QUAN ĐẠI DIỆN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài số 33/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Nghị định này quy định việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tại Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài khi thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù do cơ quan hữu quan phụ trách hoạt động đó phân bổ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

2. Kinh phí thực hiện hoạt động chuyên môn đặc thù có nội dung quy định tại Điều 2 Nghị định này được bố trí từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan phụ trách hoạt động đó chủ trì thực hiện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam theo nhiệm vụ cụ thể, hoặc theo chương trình, đề án, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Nghị định này không điều chỉnh đối với kinh phí ngân sách nhà nước cấp về Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Trung ương Đảng và kinh phí thực hiện các chương trình, đề án, dự án của cơ quan hữu quan đã được Thủ tướng Chính phủ quy định theo cơ chế riêng.

Điều 2. Nội dung các hoạt động chuyên môn đặc thù

Nội dung các hoạt động chuyên môn đặc thù do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thực hiện bao gồm:

1. Hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm, giao thương, giới thiệu quảng bá hàng hóa, dịch vụ và lao động của Việt Nam, cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

2. Hoạt động thu thập và mua thông tin kinh tế có giá trị; hoạt động thẩm tra, xác minh đối tác kinh tế; các hoạt động vận động đối tác, khách hàng kinh doanh, các chủ đầu tư, tập đoàn xuyên quốc gia, công ty lớn tại các địa bàn, địa phương sở tại nhằm xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động.

3. Hoạt động tổ chức các sự kiện tại nước ngoài có tính chất không thường xuyên được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

4. Các hoạt động chuyên môn đặc thù khác trong từng lĩnh vực công tác của cơ quan hữu quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện.

Điều 3. Lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí

Việc lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí đối với các hoạt động chuyên môn đặc thù thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước và các quy định sau đây:

1. Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách, căn cứ vào mục tiêu, định hướng chiến lược phát triển ngành và hướng dẫn xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, các cơ quan hữu quan xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù cụ thể (trong đó phải chi tiết theo từng nhiệm vụ cụ thể, hoặc đề án, dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung, làm căn cứ xây dựng dự toán kinh phí tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan hữu quan, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí dự toán cho cơ quan hữu quan thực hiện. Dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù được giao và ghi chú nội dung riêng trong tổng dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan hữu quan.

2. Cơ quan hữu quan căn cứ dự toán được bố trí, căn cứ nhiệm vụ cần triển khai các hoạt động chuyên môn đặc thù của ngành ở từng địa bàn, có văn bản thông báo đề nghị Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp bố trí cán bộ biệt phái thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đặc thù. Căn cứ nội dung công việc, căn cứ chế độ, định mức chi tiêu hiện hành, cơ quan hữu quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nội dung và dự toán chi tiết kinh phí thực hiện các hoạt động đặc thù làm căn cứ chuyển kinh phí vào tài khoản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

3. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm bố trí cán bộ phù hợp với tính chất công việc, đảm bảo thực hiện công việc một cách có hiệu quả; tổ chức hạch toán, theo dõi riêng khoản kinh phí do cơ quan hữu quan chuyển để thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù (không hạch toán chung vào nguồn kinh phí hoạt động của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài), đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng khoản kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn đặc thù đúng mục đích, nội dung hoạt động đặc thù được cơ quan hữu quan giao nhiệm vụ. Sau khi thực hiện xong công việc. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập hợp đầy đủ chứng từ chi tiêu gửi về cơ quan hữu quan để quyết toán kinh phí với ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của chứng từ quyết toán.

4. Kinh phí thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù đã được cơ quan hữu quan chuyển vào tài khoản của Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển nguồn sang năm sau để tiếp tục thực hiện theo đúng các nội dung hoạt động đặc thù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Kinh phí thực hiện các hoạt động chuyên môn đặc thù cuối năm còn dư dự toán tại Kho bạc Nhà nước bị hủy theo quy định; trường hợp cần thiết phải chuyển sang năm sau chi tiết theo nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt do Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định. Thủ tục chuyển số dư sang năm sau thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2012.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
---------------

No: 107/2011/ND-CP

Hanoi , November  24,  2011

 

DECREE

STIPULATING IN DETAIL POINT C, CLAUSE 2, ARTICLE 15 OF THE LAW ON OVERSEAS REPRESENTATIVE MISSIONS OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

THE GOVERNMENT

Pursuant to the Law on Organization of Government dated December 25, 2001;

Pursuant to the Law on state budget dated December 16, 2002;

Pursuant to regulations at point c, clause 2, Article 15 of the Law on overseas representative missions of the Socialist Republic of Vietnam No. 33/2009/QH12 passed by the twelfth National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 5th session on June 18, 2009;

Considering the proposal of the Minister of Finance

DECREE:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Decree stipulates the cost estimate, allocation, management, use and final settlement of funds at overseas representative missions of the Socialist Republic of Vietnam when implementing the particular professional activities allocated by the concerned agencies in charge of these activities as prescribed at point c, Clause 2 Article 15 of the Law on overseas representative missions of the Socialist Republic of Vietnam

2. The funds for implementation of particular professional activities with content specified in Article 2 of this Decree are allocated from the state budget to the agencies in charge of these activities to assume the prime responsibility for implementation outside the territory of Vietnam according to specific tasks, or programs, schemes and projects approved by the competent authority.

3. This Decree does not adjust for funds of the state budget allocated for the Ministry of Defense, Ministry of Public Security, Office of the Party Central Committee and funds for the implementation of programs, schemes and projects of the concerned agencies that the Governmental Prime Minister has regulated by separate mechanisms.

Article 2. Content of particular professional activities

The content of particular professional activities carried out by the Vietnamese representative agencies in foreign countries including:

1. Activities of organizing fairs, exhibitions, trade, introducing and promoting Vietnamese goods, services, labor and investment opportunities in Vietnam.

2. Activities of collecting and purchasing valuable economic information: activities of assessment and verification of economic partner; the activities of mobilizating partners, business customers, investors, transnational corporations, big companies in the areas and localities to promote trade, investment, tourism, technical science, expansion of labor export market.

3. Activities of organization of occasional events in foreign countries are decided by the Prime Minister.

4. Other particular professional activities in each area of work of the concerned agencies are approved by the levels of competent authority for the content and fund of implementation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The estimate, allocation and settlement of funds for particular professional activities are carried out as prescribed by the Law on State Budget and documents guiding the Law on State Budget and the following regulations:

1. Annually, at the time of making budget estimate, based on the objectives, strategic direction for branch development and guidance to set up plans and estimate cost of budget of the Ministry of Finance, the concerned agencies make plans for implementing specific particular professional activities (in which detailing for each specific task, or schemes or projects) submit to the competent authorities for approval of content as a basis for estimating general funds into the annual budget estimate of the concerned agencies and sent to the Ministry of Finance for summing up to present to the competent authority for approval and allocation of cost estimate for the concerned agencies to execute them. The cost estimate for implementation of particular professional are assigned and noted the specific contents in the general estimate of annual budget of the concerned agencies

2. The concerned agencies basing on the allocated estimate, basing on duties that need to be deployed for particular professional activities of the branches in each locality will send out written notice to require the Vietnamese representative agencies in foreign countries to cooperate and allocate seconded officials to carry out particular professional task. Based on the content of work, regime, norms of current expenditure, the concerned agencies will present to the competent authority for approval of content and detailed estimate of the funds for implementing particular activities as a basis for transferring funds to the account of the Vietnamese representative agencies in foreign countries.

3. The Vietnamese representative agencies in foreign countries are responsible for allocating officials consistent with the characteristic of work, ensuring work is done effectively; organize accounting and separately monitor funds transferred by the concerned agencies to carry out particular professional activities (not accounted in the operational funding resource of the Vietnamese representative agencies in foreign countries) at the same time having responsibilities to manage and use the funds for serving the particular professional activities in conformity with the right purpose and content of the particular activities assigned by the concerned agencies. After finishing work, the Vietnamese representative agencies in foreign countries will assemble all spending documents and send to the concerned agencies for settlement of funds with the state budget as prescribed by the law. The Vietnamese representative agencies in foreign countries must take responsibilities for the legality of the settling documents.

4. The funds for implementation of particular professional activity which the concerned agencies have been transferred to the account of the Vietnamese representative offices in foreign countries unused up by the end of the year shall transferred to the following year to keep on implementing in accordance with the content of particular activities approved by the competent authority. The funds for carrying out of particular professional activity which estimated at the State Treasure are residual by the end of the year shall be cancelled as prescribed; in necessary case to be transferred to the following year for detail of tasks approved by the competent authority will be considered and decided by the Minister of Ministry of Finance. The procedures for transferring balance to the subsequent year will be complied with current regulations.

Article 4. Effect

This Decree will take effect since January 10, 2012

Article 5. Responsibility for execution

The Ministers, Heads of ministerial agencies, Heads of agencies directly under the Government are liable to execute this Decree.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Nguyen Tan Dung

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 107/2011/NĐ-CP ngày 24/11/2011 hướng dẫn điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.045

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.223.106
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!