Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 766/KH-UBND-NC năm 2015 thực hiện Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam do tỉnh Nghệ An

Số hiệu: 766/KH-UBND-NC Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Xuân Đại
Ngày ban hành: 01/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/KH-UBND-NC

Nghệ An, ngày 01 tháng 12 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2015/NĐ-CP NGÀY 03/9/2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ vQuản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới bin nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2015). UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt triển khai Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ đến tn cán bộ và nhân dân nhm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các cấp, các ngành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tng lớp nhân dân trong xây dựng, quản lý bảo vệ vững chc chủ quyn an ninh biên giới quốc gia; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển; góp phn phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cquốc phòng, an ninh khu vực biên giới bin của tỉnh.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi, đầy đủ, kịp thời bng nhiều hình thức. Xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thcủa các cp, các ngành, địa phương và đy mạnh công tác phi hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả gia các S, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng có liên quan và các địa phương trong thực hiện nhiệm vquản lý, bảo vệ chủ quyn, quyn chủ quyn Quc gia biên giới bin.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức Hội nghị cấp tỉnh để quán triệt các nội dung ca Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các huyện, thành ph, thị xã trong toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, căn cứ vào nội dung của Nghị định, các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành ph, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thvà triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đến tận cơ sở.

2. Chỉ đạo đẩy mạnh làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động bằng các hình thức nhm nâng cao nhận thức, ý thức cho các tng lớp nhân dân trong toàn tỉnh vNghị định s71/2015/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản hướng dn thi hành Nghị định này và kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định của Chính ph.

3. Gắn việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ với các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Nghệ An vcác chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cQuốc phòng - An ninh, xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội...tạo sự đồng bộ hỗ trợ và thúc đy lẫn nhau.

4. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP , kịp thời phát hiện, chấn chnh, tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trên cơ sở đó đnghị với Chính phủ những chủ trương, giải pháp đảm bảo thực hiện có hiệu quả Nghị định s71/2015/NĐ-CP của Chính phtrên địa bàn.

5. Định kỳ làm tốt công tác thông tin báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ vUBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo, sơ, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng và nhân rộng mô hình tiên tiến làm hạt nhân trong phong trào. Làm tt công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị, địa phương triển khai kịp thời, có hiệu quả và phê bình các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kém hiệu quả, thiếu trách nhiệm.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị cấp tỉnh về quán triệt Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho cán bộ lãnh đạo các S, ban, ngành và các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tnh, thời gian hoàn thành dự kiến cuối tháng 12/2015.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức khảo sát, xác định phạm vi khu vực biên giới biển, các loại biển báo, vùng cấm, vùng hạn chế hoạt động theo quy định tại Nghị định s71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ.

- Tiến hành rà soát, tng hợp số lượng, chất lượng, vị trí cắm các loại biển báo, trình UBND tnh phê duyệt (khi có Thông tư của Bộ Quc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định).

- Chủ trì, phối hợp với Công an tnh nghiên cứu bổ sung vào quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng với Công an (theo Nghị định số 06/2007/NĐ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phù về công tác phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và BCông an trong chỉ đạo, hướng dẫn Bộ đội Biên phòng và lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới) để quản lý địa bàn, đối tượng, xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm quy định vQuản lý hoạt đng của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển.

- Liên hệ với Phòng Pháp chế, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng và Sở Tư pháp cử cán bộ trực tiếp quán triệt Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ cho chủ trì các S, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố, thị xã trong toàn tnh tại Hội nghị cp tỉnh.

- Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tnh Nghệ An.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hp với các s, ban, ngành, đoàn thể có liên quan tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới cơ quan, tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh đặc biệt là địa phương ven biển và các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong khu vực biên giới biển. Rà soát các văn bản quy phạm có liên quan để bsung, sửa đi hoặc thay thế cho phù hợp với Nghị định s71/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Công an tỉnh

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng các kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các vi phạm pháp luật xy ra trong khu vực biên giới biển.

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển, nhất là quản lý nhân hộ khẩu, xuất nhập cảnh...; kiểm soát chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện ra vào khu vực biên giới bin.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị biên giới biển thực hiện có hiệu quả quy hoạch thế trận Quân sự trong khu vực phòng th. Tham mưu UBND tỉnh chđạo thực hiện có hiệu quả Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vng mạnh gn với đẩy mạnh thực hin Nghị định s71/2015/NĐ-CP góp phn quản lý, bảo vệ vng chc ch quyn lãnh th, an ninh biên giới quc gia.

5. Sở Ngoại vụ

- Chủ trì, phi hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị biên giới biển tổ chức triển khai thực hiện các Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến biên giới quốc gia trên biển.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh và các ngành, địa phương liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, công tác đàm phán giải quyết những vấn đề liên quan đến khu vực biên giới bin; hướng dn nghiệp vụ cho các đơn vị, địa phương vcông tác đối ngoại và các vấn đề liên quan đến xây dựng, quản lý bảo vệ khu vực biên giới biển.

6. Sở Kế hoch và Đầu tư

Chủ trì, phi hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện biên giới biển nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở khu vực biên giới biển; xây dựng cơ chế chính sách về đầu tư, tạo điều kiện phát trin kinh tế, xã hội gắn với Quốc phòng - An ninh ở khu vực biên giới biển.

7. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương hàng năm, tham mưu cho UBND tỉnh b trí kinh phí thực hiện Nghị định s71/2015/NĐ-CP của Chính phủ lng ghép trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ quc phòng, an ninh hàng năm cho các địa phương, đơn vị.

8. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị biên giới bin xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại, mua bán, trao đi hàng hóa của nhân dân khu vực biên giới bin.

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các lực lượng chức năng, chính quyn địa phương tăng cường công tác chng buôn lậu, gian lận thương mại trong khu vực biên giới bin.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, lực lượng chức năng trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát hoạt động nghề cá trên biển, đảm bảo quyền lợi cho ngư dân hoạt động khai thác hải sản trên bin; chđạo lực lượng thuộc quyn phi hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và UBND các huyện, thị biên giới bin trong quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị biên giới biển xây dựng các văn bản, tài liệu, tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyn, quyền chủ quyền quốc gia trên biển.

10. Sở Giao thông vận ti

- Chủ trì, phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị biên giới bin hướng dn, kim tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, an toàn hàng hải gn với bảo vệ ch quyn, quyn chủ quyn, quc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

- Phối hợp với Bộ đội Biên phòng tnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức diễn tập công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, diễn tập về an ninh hàng hải trong vùng nước cảng bin và trên vùng bin của tỉnh.

11. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các S, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các địa phương tchức tuyên truyn rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hướng dẫn cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan có trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thông cơ sở mở các chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh nm và thực hiện tt Nghị định của Chính phủ.

12. Các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ đội Biên phòng và chính quyn địa phương các huyện biên giới bin thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới biển.

- Đầu tư phát triển cơ shạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội góp phn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển.

13. UBND các huyện, thị biên gii biển

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, UBND các xã, phường biên giới bin phối hợp với các đồn Biên phòng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, doanh nghiệp, nhất là nhân dân trong khu vực biên giới biển góp phần nâng cao ý thức về xây dựng, qun lý, bảo vệ biên giới quốc gia, thc hiện nghiêm các nội dung của Nghị định. Trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương tham mưu cho UBND tnh có nhng chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ góp phần xây dựng, quản lý bảo vệ vững chc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia, giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn biên giới biển của tỉnh.

- Các huyện biên giới biển có các xã được công nhận là xã biên giới biển ban hành theo Nghị định này, xây dựng kế hoạch tổ chức chuyển giao, tiếp nhận các xã biên giới bin đúng quy định; hướng dn, chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu đxuất triển khai các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế và các chế độ, chính sách, an sinh xã hội .. đi với cư dân khu vực biên giới biển.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã biên giới bin xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đng thời gửi Kế hoạch của đơn vị, địa phương vUBND tỉnh (Qua Bộ Chỉ huy Bộ đi Biên phòng tỉnh) trước ngày 10/01/2016.

2. Giao Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ (cơ quan thường trực của UBND tỉnh vcông tác biên giới, lãnh th quc gia) thường xuyên theo dõi, hướng dn, kim tra, đôn đc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (Qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đ theo dõi, tng hợp báo cáo Trung ương, Tnh ủy, UBND tỉnh theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao (b/cáo);
- BTL Bộ đội Biên phòng (b/cáo);
- BTL Quân khu 4 (b/cáo);
- TT Tnh ủy, HĐND tnh (b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh liên quan;
- UBND các huyện, thành, thị biên giới biển;
- CV; Nội chính;
- Lưu
: VT UBND tnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Đại

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 766/KH-UBND-NC năm 2015 thực hiện Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam do tỉnh Nghệ An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.359

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253