Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 192/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phan Đình Phùng
Ngày ban hành: 21/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 192/KH-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BƠI AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG ĐUỐI NƯỚC TRẺ EM ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 4285/QĐ-BVHTTDL, ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2016 - 2020 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân tnh Phú Yên ban hành Kế hoạch trin khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các s, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội về quản lý tổ chức các hoạt động bơi, phong trào tập luyện bơi và phòng, chống đuối nước trẻ em.

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước trẻ em cho các cơ quan, tổ chức, gia đình, người dân và bản thân trem thông qua các hoạt động truyền thông, giáo dục... Từng bước hạn chế tình trạng trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em, đem lại hạnh phúc và sự phát triển bền vững cho gia đình và xã hội.

- Tạo thuận lợi về cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chc dạy bơi và các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các địa phương, cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình, điều kiện, chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch phòng, chng tai nạn đuối nước trẻ em; tăng cường các giải pháp phòng, tránh để loại bỏ các nguy cơ gây tai nạn đuối nước ở trẻ em.

II. CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2020

1. 100% huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn đuối nước tại địa phương một cách hiệu quả, từng bước giảm thiu các trường hợp tai nạn đui nước.

2. Tăng slượng hồ bơi, điều kiện tổ chức dạy bơi; quy hoạch điểm hồ bơi theo cụm trường học, cụm dân cư phù hợp.

3. Đảm bảo 100% các cơ sthể thao tổ chức hoạt động bơi có huấn luyện viên, hướng dẫn viên bơi, nhân viên cứu hộ và đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn theo quy định của pháp luật.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chng đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng và xã hội

- Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, knăng phòng, chống đuối nước trẻ em cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh.

- Tổ chức tuyên truyền vphòng, chống đuối nước trẻ em; vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát con, em mình phòng, chng tai nạn đuối nước, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè, mùa mưa bão và các đợt thiên tai.

2. Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dn viên về phòng, chống đuối nước trẻ em

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của các s, ban, ngành, đoàn thliên quan về kthuật bơi an toàn, phương pháp sơ cứu, cp cứu và các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, phòng, chống đuối nước trẻ em.

3. Triển khai các hoạt động phòng, chng đuối nước trẻ em

- Triển khai kế hoạch thí điểm phổ cập bơi cho trẻ em; xây dựng và nhân rộng mô hình trẻ em toàn xã, phường, thị trấn biết bơi.

- Tổ chức các giải bơi, thi tuyên truyền viên, tìm hiểu về nhng kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, nhm khuyến khích, động viên cho phong trào tập luyện bơi trong nhà trường.

4. Kiện toàn và phát triển mạng lưới dịch vụ đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường nước

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố dành quỹ đất và ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư xây dựng bbơi tại các khu vực gần trường học, khu vực đông dân cư đặc biệt quan tâm đến các huyện chưa có bể bơi hoặc bbơi chưa đạt chun.

- Thống kê, đánh giá các thiết chế bơi, các cơ sdạy bơi, bể bơi, hồ bơi các điểm vui chơi, giải trí dưới nước; việc thực hiện các quy định vệ sinh, an toàn tại các điểm dạy và học bơi.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng bể bơi, hồ bơi tại các xã, phường, thị trn, trường học đtạo điu kiện cho trẻ em, học sinh được học bơi và tập luyện bơi.

- Tăng cường kiểm tra công tác tổ chức dịch vụ bơi và đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia bơi.

IV. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách Nhà nước hàng năm ca các s, ban, ngành, địa phương theo phân cp ngân sách Nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước và nguồn hp pháp khác.

2. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các s, ban, ngành, địa phương chủ động lập dự toán chi hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch xây dựng các điểm du lịch đảm bảo an toàn về phòng tránh đui nước trong đó có trẻ em như xây dựng nội quy, quy định, cắm biển báo nơi nguy hiểm, btrí đội ngũ cứu hộ...; tăng cường quản lý các hồ bơi kinh doanh đảm bảo các điu kiện an toàn.

- Vận dụng các nguồn kinh phí khác nhau đầu tư xây dựng hồ bơi trung tâm; vận động, khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng h bơi; trin khai sâu rộng phong trào dạy bơi cho trẻ em đến các địa phương.

- Chủ trì, phi hợp triển khai tập hun, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên bơi lội, đội cứu hộ cho các điểm hbơi, du lịch sông nước, bãi biển...

- Chịu trách nhiệm theo dõi việc thực hiện đối với các sở, ban, ngành các đơn vị liên quan, các huyện, thị xã, thành ph và tng hợp báo cáo kết quả cho y ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tổ chức đánh giá thực trạng trẻ em tử vong do đuối nước và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em trong phạm vi toàn tỉnh.

- Phi hợp với các địa phương, s, ban, ngành, các cơ quan đoàn thể chính trị, xã hội trong nước và ngoài nước có liên quan trin khai các hoạt động dạy bơi cho trẻ em tại cộng đng (trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt); vận động các nguồn kinh phí tặng áo phao hoặc cặp phao cho học sinh các vùng đi học phải qua đò, qua sông.

3. S Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh btrí kinh phí đơn vị thực hiện theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước.

4. SThông tin và Truyền thông

Chtrì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, vận động xã hội nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng vphòng, chống đuối nước trẻ em cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đng và xã hội.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng, chống đui nước trẻ em cho học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh học sinh.

- Tổ chức các giải bơi, thi tuyên truyền viên, tìm hiểu về những kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho học sinh, nhằm khuyến khích, động viên cho phong trào tập luyện bơi trong nhà trường.

- Chỉ đạo các trường học đưa nội dung tuyên truyền giáo dục kiến thức về phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em vào trường học với các hình thức: Lồng ghép trong các buổi dạy môn thể dục, chương trình sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Đoàn, Đội, sinh hoạt hè...; hướng dẫn các trường học ký cam kết thực hiện Trường học an toàn cho trẻ em.

6. Sở Y tế

- Chđạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện: Cấp cứu, điều trị đui nước cho trẻ em.

- Chđạo Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe tổ chức tuyên truyền, giáo dục trong cộng đng, tập hun nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ y tế vế phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

7. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

- Tăng cường các hoạt động truyền thông tuyên truyền về phòng, chống đuối nước trẻ em nhm nâng cao nhận thức của người dân và cộng đng; thường xuyên truyền tải những thông điệp cảnh báo các địa đim, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chng đui nước trẻ em như knăng bơi lội, k năng phòng ngừa, kỹ năng ứng cứu khi xảy ra đui nước...

- Chú trọng việc giới thiệu và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào phòng, chống tai nạn đui nước tại các trường học, cơ quan đơn vị, địa phương.

8. Tỉnh đoàn

- Tăng cường chỉ đạo các cấp Đoàn trong tỉnh phi hợp với các địa phương, các sở, ban, ngành tổ chức chính trị xã hội liên quan tuyên truyền về phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên các kênh thông tin của Đoàn, các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội và các buổi tập huấn.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động dạy bơi gắn với mô hình giáo dục knăng cho trẻ em như Học kỳ quân đội, Trại hè...

- Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt bổ ích, thiết thực góp phần quản lý, giáo dục trẻ em nht là trong dịp hè; phát huy vai trò của lực lượng thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện trong việc thường xuyên nhắc nhtrẻ em không vui chơi ở những nơi nguy hiểm, không tự ý đi tắm ao, h, sông, suối.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch bơi an toàn, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác tuyên truyn, giáo dục vphòng, chống tai nạn đui nước cho trẻ em trên các địa bàn với nhiều hình thức phù hợp.

- Vận dụng các nguồn kinh phí từ ngân sách, huy động đầu tư từ các cá nhân, tchức xã hội xây dựng hồ bơi tại các trung tâm TDTT, các cụm dân cư hoặc địa điểm liên trường học phục vụ tchức dạy bơi cho trẻ em.

- Chđạo các Ban qun lý hồ, đập vận hành hồ, đập đảm bảo an toàn đúng quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động h, đập mà nht là khi xả lũ đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng người dân vùng hạ du.

- Tiến hành việc rà soát các điểm hố sâu, ao, hồ, sông, suối... thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để lắp đặt các rào chắn, biển cảnh báo giúp người dân và trẻ em biết phòng, tránh.

- Hàng năm chỉ đạo, triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em; tuyên truyền, vận động các gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, đặc biệt là thời gian nghỉ hè và mùa mưa bão.

Yêu cầu Th trưng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cchức năng, nhiệm vụ trin khai và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đnghị lãnh đạo các cơ quan liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua cơ quan thường trực Chương trình (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ VHTTDL (báo cáo);
- TT T
nh ủy; TT HĐND tnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Ban VH-XH HĐND t
nh;
- Các Sở: VHTTDL, LĐTB&XH, Tài ch
ính, TTTT; GDĐT; Y tế;
- T
nh đoàn;
- Ch
ánh, các PVP UBND tnh;
- Báo Phú Yên, Đài PTTH t
nh;
- UBND các huyện, TX
, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Đình Phùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 192/KH-UBND ngày 21/10/2019 về triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em đến năm 2020 do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.322

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.149