Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 691/HD-TLĐ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 691/HD-TLĐ Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Hoàng Ngọc Thanh
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 691/HD-TLĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW (KHOÁ X) VỀ “TIẾP TỤC XÂY DỰNG GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC”

Thực hiện chương trình công tác năm 2012 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20- NQ/TW (khoá X) và Chương trình hành động số 399/Ctr-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tổ chức sơ kết với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

- Đánh giá đúng thực trạng tình hình và những kết quả đạt được, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, yếu kém, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng thời đề xuất những kiến nghị, những chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết.

- Thông qua việc sơ kết Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn góp phần bổ sung lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

- Công tác sơ kết được tiến hành từ công đoàn cơ sở, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm và đúng tiến độ. Tránh qua loa, hình thức.

II. NỘI DUNG

Tổ chức sơ kết tập trung vào những nội dung chính sau:

1. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 của các cấp uỷ Đảng, chính quyền (Ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động, Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 20, tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết…); vai trò tham mưu của tổ chức Công đoàn.

2. Kết quả thực hiện Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X):

2.1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghề nghiệp cho CNVCLĐ:

- Chú trọng tổng kết nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật cho CNLĐ;

- Việc nâng cao đời sống tinh thần của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất: Kết quả xây dựng các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở…;

- Tổng kết, đánh giá, đưa ra những hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ có hiệu quả tại cơ sở, nhất là hình thức tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng trong hệ thống công đoàn.

2.2. Công đoàn với việc tham gia giải quyết có hiệu quả những bức xúc của công nhân :

- Công đoàn tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực thi các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động như Luật Lao động, Luật Công đoàn sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách, pháp luật về bảo hộ lao động, chính sách đối với lao động nữ, chính sách đào tạo đào tạo lại tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân; chính sách khuyến khích công nhân tự học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ; chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với công nhân có sáng kiến, có tay nghề cao, công nhân là người dân tộc ít người; thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, ký TƯLĐTT ( Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động).

- Công đoàn tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của CNLĐ hiện nay: Nhà ở, BHYT, BHXH, nhà trẻ, tham gia giải quyết việc làm, tiền lương, tiền công và quan hệ lao động… Cần cụ thể hóa thành số liệu cho mỗi nội dung thực hiện.

- Công tác tổ chức đối thoại giữa người lao động - công đoàn - người sử dụng lao động...

2.3. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:

- Nâng cao chất lượng công tác quản lý đoàn viên công đoàn và phát triển đoàn viên mới.

- Xây dựng CĐCS vững mạnh, đổi mới công tác xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ CĐCS; đào tạo, đào tạo lại…

- Công tác phát triển Đảng trong CNLĐ.

2.4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua hành động cách mạng trong đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ.

2.5. Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và hoạt động công đoàn.

Lưu ý, việc tổ chức sơ kết cần cụ thể hóa số liệu 6 nhóm chỉ tiêu đã đề ra trong Chương trình hành động

2.6. Đánh giá, nhận xét chung về kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20 – NQ/TW và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết. Chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nhất là việc giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách như Nghị quyết chỉ ra; phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan. Từ đó, đề xuất, kiến nghị những giải pháp, biện pháp khắc phục những vấn đề tồn tại, khuyết điểm, xác định những nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thời gian tới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

- Xây dựng kế hoạch sơ kết;

- Tổ chức khảo sát tại một số tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (tháng 6/2012);

- Hoàn thành báo cáo khảo sát và báo cáo kết quả 5 năm triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết (tháng 11/2012).

2. LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: Tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, ngành mình để tiến hành sơ kết và phối hợp cùng Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn thực hiện các phần việc theo yêu cầu và nhiệm vụ phân công. Thời gian hoàn thành báo cáo sơ kết (kèm phụ lục số liệu) gửi Tổng Liên đoàn trước ngày 1/9/2012.

 

 

Nơi nhận:
- Các LĐLĐ tỉnh, Tp;
- Các CĐ ngành TW;
- CĐ Tcty trực thuộc TLĐ;
- TT ĐCT (b/c);
- Ban Dân vận (b/c);
- VPTW (b/c);
- Lưu: VT, TG.

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Thanh

 

BẢNG PHỤ LỤC SỐ LIỆU 5 NĂM

(Kèm theo kế hoạch số…… ngày …. tháng …. năm 2012)

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:

Hình thức

Số cơ sở triển khai

Số lớp/buổi

Số CNVCLĐ học tập/nghe/xem

Tỉ lệ

(%)

Hoạt động tuyên truyền

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Hoạt động văn hóa cơ sở

 

 

 

 

- Xây dựng các thiết chế văn hóa

(Nhà văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa…)

Số lượng

 

 

 

 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở

Nội dung hoạt động

Số lần

Số CNLĐ tham gia

Tỉ lệ

 

 

 

 

2. Tổ chức các phong trào thi đua:

Nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Số liệu các chỉ tiêu

Chỉ tiêu 1:

Đào tạo CM, NN

(lượt CNVCLĐ)

TNLĐ

Bệnh nghề

BHXH

(CNVCLĐ)

CTHĐ

Đạt được

CTHĐ

Đạt được

Đạt được

CTHĐ

Đạt được

CTHĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 2:

Hội nghị CBCC

ĐH CNVC

Hội nghị Người lao động

CTHĐ

Đạt được

CTHĐ

Đạt được

CTHĐ

Đạt được

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 3:

Số ĐVCĐ kết nạp

CĐCS mới thành lập

Tỷ lệ CNVCLĐ trong DN gia nhập CĐ

CTHĐ

Số lượng

CTHĐ

Số lượng

CTHĐ

Số lượng

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 4:

Tỷ lệ CĐCS DN ký TƯLĐTT

Tỷ lệ CBCĐ được đào tạo

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

 

 

 

 

Chỉ tiêu 5:

CĐCS ở các CQHC, ĐVSN thuộc KV NN đạt vững mạnh

CĐCS khu vực NNN đạt vững mạnh

CĐCS đạt tiêu chuẩn vững mạnh

Số lượng

Tỉ lệ

Số lượng

Tỉ lệ

 

 

 

 

 

 

Chỉ tiêu 6:

Số lượng CN ưu tú được giới thiệu kết nạp Đảng

Số CN được kết nạp

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 691/HD-TLĐ sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.621
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215