Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 22/2011/TT-BKHCN quản lý chất lượng dây và cáp cách điện

Số hiệu: 22/2011/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2011/TT-BKHCN

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2011

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP CÁCH ĐIỆN BẰNG POLYVINYL CLORUA CÓ ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 450/750V

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V (sau đây viết tắt là dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC) quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử ban hành kèm theo Thông tư số 21/2009/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC;

b) Tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định thực hiện việc chứng nhận thiết bị điện và điện tử phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan.

2. Thông tư này không áp dụng đối với:

a) Dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC đã lắp sẵn trong thiết bị điện;

b) Dây và cáp cách điện được bọc cách điện bằng vật liệu khác vật liệu PVC.

Chương 2.

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP CÁCH ĐIỆN BỌC NHỰA PVC

Điều 3. Biện pháp quản lý chất lượng

1. Tất cả các loại dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC phải được quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN.

2. Đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC có mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn thuộc dải mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn có điện áp danh định đến và bằng 450/750V nêu tại tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN thì phải thực hiện đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN.

Việc xác định các giá trị danh định đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC quy định tại khoản này để đánh giá sự phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN được thực hiện theo văn bản kỹ thuật về phương pháp xác định các giá trị danh định cho dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

3. Dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC phải thực hiện việc ghi nhãn theo tiêu chuẩn quốc gia tương ứng quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Điều 4. Điều kiện dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC lưu thông trên thị trường

Dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC khi lưu thông trên thị trường phải được ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa; đã được chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy (dấu CR) theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chương 3.

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, CƠ QUAN QUẢN LÝ

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

1. Tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC theo quy định của Thông tư này và quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Thực hiện việc thống kê, báo cáo về số lượng dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC còn tồn theo hướng dẫn của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh. Thời hạn hoàn thành việc thống kê, báo cáo là trước ngày 01 tháng 3 năm 2013.

3. Chịu sự kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý

1. Trách nhiệm của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

a) Tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC theo quy định tại Thông tư này.

b) Ban hành văn bản kỹ thuật về phương pháp xác định các giá trị danh định cho dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V để đánh giá sự phù hợp đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

c) Tổ chức kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. Trách nhiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

a) Tiếp nhận đăng ký và quản lý bản công bố hợp quy đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC của tổ chức, cá nhân sản xuất; tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.

b) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh thống kê, báo cáo về số lượng còn tồn của dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này; thực hiện thống kê, tổng hợp, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 15 tháng 3 năm 2013.

c) Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thực hiện việc xử lý và gửi hồ sơ cho tổ chức đánh giá sự phù hợp được quy định để được hướng dẫn thực hiện đánh giá phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN và gắn dấu hợp quy (CR) đối với dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này còn tồn theo số lượng được thống kê quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

d) Tổ chức, phối hợp tổ chức với cơ quan thanh tra, quản lý thị trường, công an trong việc kiểm tra chất lượng dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này và các quy định hiện hành khác có liên quan.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 02 năm 2012.

Điều 8. Điều khoản chuyển tiếp

1. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013, dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC không được quy định cụ thể tại các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN thì không được sản xuất, nhập khẩu.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, dây và cáp cách điện bọc nhựa PVC có mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn không được nêu cụ thể tại các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN thì không được lưu thông trên thị trường.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo các văn bản mới.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 22/2011/TT-BKHCN

Hanoi, September 22, 2011

 

CIRCULAR

DEFINING THE QUALITY MANAGEMENT FOR WIRE AND CABLE INSULATED WITH POLYVINYL CHLORIDE WITH RATED VOLTAGE UP TO AND EQUAL 450/750V

Pursuant to the Law on Quality of products and goods dated November 21, 2007;

Pursuant to Decree No.28/2008/ND-CP dated March 14, 2008 of the Government regulating functions, duties, powers and organizational structure of Ministry of Science and Technology;

Pursuant to the Decree No.132/2008/ND-CP dated December 31, 2008 of the Government detailing the implementation of some Articles of the Law on Product Quality of products and goods;

Pursuant to Circular No.21/2009/TT-BKHCN dated September 30, 2009 of the Minister of Science and Technology issuing National Technical Regulations QCVN 4:2009/ BKHCN on safety for electronic and electrical equipment;

Minister of Science and Technology regulates the quality management for wire and cable insulated with polyvinyl chloride with rated voltage up to and equal 450/750v as follows:

Chapter 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Scope of governing

This Circular prescribes the quality management for wire and cable insulated with polyvinyl chloride with rated voltage up to and equal 450/750V (hereinafter referred to as PVC insolated wire and cable) specified in national technical regulations QCVN 4:2009/BKHCN on safety for electrical and electronic equipment, issued together with Circular No.21/2009/TT-BKHCN dated September 30, 2009 of the Minister of Science and Technology.

Article 2. Subjects of application

1. This Circular applies to the following subjects:

a) Organizations and individuals producing, importing and trading wire and cable insulated with PVC;

b) The conformity assessment organizations designated to perform certification of electrical and electronic equipment appropriate to national technical regulations QCVN 4:2009 / BKHCN;

c) The agencies of state management on quality of concerned products, goods.

2. This Circular does not apply to:

a) Wire and cables insulated with PVC which were built-in in electrical equipment;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chapter 2.

QUALITY MANAGEMENT FOR WIRE AND CABLE INSULATED WITH PVC

Article 3. Quality management measures

1. All types of wire and cable insulated with PVC must be managed on quality in accordance with provisions of the national technical regulations QCVN 4:2009/BKHCN.

2. For wire and cable insulated with polyvinyl chloride with nominal cross-section of the conductor of nominal cross-section band of the conductor with rated voltage up to and equal 450/750V specified in respective national technical regulations in national technical regulations QCVN 4:2009/BKHCN, they must be performed the conformity assessment according to national technical regulations QCVN 4:2009 / BKHCN.
The determination of the nominal value for wire and cable insulated with PVC defined in this Clause to assess the conformity according to national technical regulations QCVN 4:2009/BKHCN shall comply with technical documents on the method of determining the nominal values ​​for wire and cable insulated with polyvinyl chloride with rated voltage up to or equal 450/750V issued by the Directorate for Standards, Metrology and Quality.

3. Wire and cable insulated with polyvinyl chloride must be labeled according to respective national standards stipulated in the national technical regulations QCVN 4:2009/BKHCN and provisions of law on goods labels prior to the circulation in the market.

Article 4. Conditions for wire and cable insulated with PVC to be circulated on the market

When wire and cable insulated with PVC are circulated on the market, they must be labeled according to the provisions of the legislation on goods labeling; must be certified regulations conformity, affixed mark of regulations conformity (CR) under the provisions of law on technical standards and regulations and legislation on the quality of products and goods.

Chapter 3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 5. Responsibilities of organizations and individuals

1. To comply with regulations on quality management for wire and cable insulated with PVC in accordance with the provisions of this Circular and other relevant laws.

2. To perform statistics and reports on the remaining number of wire and cable insulated with PVC under the guidance of the Branches for Standards, Metrology and Quality of provinces, cities where the organizations or individuals make business registration. The time limit for completion of the statistics, reports is before March 01, 2013.

3. To be subject to examination, inspection on quality of products and goods as prescribed by law.

Article 6. The responsibilities of management agencies

1. Responsibilities of the Directorate for Standards, Metrology and Quality

a) To conduct public information, dissemination, and professional guidance of management of quality for wire and cable insulated with PVC as prescribed in this Circular.

b) To issue technical documents on the method of determining the nominal value for wire and cable insulated with polyvinyl chloride with the rated voltage of up to and equal 450/750V to assess the suitability of the wire and cable insulated with PVC prescribed in Clause 2, Article 3 of this Circular.

c) To examine, inspect and handle violations of the law for wire and cable insulated with PVC as prescribed in this Circular and other concerned existing regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) To receive registration and manage the statement of regulations conformity for wire and cable insulated with PVC of producing organizations and individuals; receive registration documents for examining quality of wire and cable insulated with PVC of importing organizations and individuals.

b) To guide the trading and importing, producing organizations and individuals to make statistics and reports on the remaining number of wire and cable insulated with PVC prescribed in Clause 2, Article 3 of this Circular; to make statistics, synthesize and report to the Department of Science and Technology and Directorate for Standards, Metrology and Quality before March 15, 2013.

c) To guide the importing, producing organizations and individuals to process and send dossiers to the conformity assessment organization stipulated to be guided the assessment of conformity with national technical regulations QCVN 4:2009/BKHCN and affixed mark of regulations conformity (CR) for the remaining wire and cable insulated with PVC provided for in Clause 2, Article 3 of this Circular according to statistical quantity specified in Clause 2, Article 5 of this Circular.

d) To organize, co-organize with the inspectorate, market management, public security forces in the inspection of the quality of wire and cable insulated with PVC in the areas as prescribed in this Circular and other concerned current regulations.

Chapter 4.

ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION

Article 7. Effect

This Circular takes effect from February 01, 2012.

Article 8. Transitional provisions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4:2009/BKHCN shall not be produced, imported.

2. From January 01, 2014, wire and cable insulated with PVC with nominal cross-section of the conductor which are not specified in the respective national standards in national technical regulations QCVN 4:2009/BKHCN shall not be circulated on the market.

Article 9. Organization of implementation

1. Directorate for Standards, Metrology and Quality is responsible for guiding, implementing this Circular.

2. Where the legal documents, national technical regulations cited in this Circular are amended, supplemented, or replaced, it shall be complied with the new documents.

3. During the implementation, if any problems arise, agencies, organizations, and individuals should promptly reflect to the Ministry of Science and Technology for consideration and settlement.

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No. 22/2011/TT-BKHCN of September 22, 2011, defining the quality management for wire and cable insulated with polyvinyl chloride with rated voltage up to and equal 450/750V

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.492

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!