Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Circular No.14/2011/TT-BCT of March 30, 2011, on amendment and supplement of regulation on management of safety technique for machines, equipment and hazardous chemicals with specific safety requirements for specialized industries issued together with Decision No.136/2004/QD-BCN on November 19, 2004 the Minister of Industry

Số hiệu: 14/2011/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hồ Thị Kim Thoa
Ngày ban hành: 30/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI QUY CHẾ QUẢN LÝ KỸ THUẬT AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC MÁY, THIẾT BỊ, HOÁ CHẤT ĐỘC HẠI CÓ YÊU CẦU AN TOÀN ĐẶC THÙ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 136/2004/QĐ-BCN NGÀY 19 THÁNG 11 NĂM 2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công Thương;
Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Danh mục các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp và Quy chế quản lý kỹ thuật an toàn đối với các máy, thiết bị, hoá chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp (sau đây gọi tắt là Quy chế kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN

1. Bãi bỏ các quy định tại Chương II từ Điều 3 đến Điều 7.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

Điều 19. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương về công tác kiểm định trên địa bàn tỉnh vào ngày 30 tháng 5 và ngày 30 tháng 11 hàng năm”.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 21 như sau:

“9. Lập báo cáo thống kê tình hình kiểm định trong năm và kế hoạch kiểm định năm tiếp theo gửi về Sở Công Thương vào ngày 30 tháng 11 hàng năm”.

4. Bãi bỏ dòng “Số đăng ký” trong mẫu Giấy chứng nhận Kiểm định kỹ thuật an toàn tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

5. Bãi bỏ Phụ lục số 1, 2, 3, 5, 7 ban hành kèm theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN ngày 19 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng  5 năm 2011.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Lưu: VT, PC, ATMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

MINISTRY OF
INDUSTRY & TRADE
--------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence-Freedom-Happiness
----------------

No.: 14/2011/TT-BCT

Hanoi, March 30, 2011

 

CIRCULAR

ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF REGULATION ON MANAGEMENT OF SAFETY TECHNIQUE FOR MACHINES, EQUIPMENT AND HAZARDOUS CHEMICALS WITH SPECIFIC SAFETY REQUIREMENTS FOR SPECIALIZED INDUSTRIES ISSUED TOGETHER WITH DECISION NO.136/2004/QD-BCN ON NOVEMBER 19, 2004 THE MINISTER OF INDUSTRY

Pursuant to Decree No.189/2007/ND-CP of December 27, 2007 of the Government regulating functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Industry and Trade;

Pursuant to Resolution No.59/NQ-CP of December 17, 2010 by the Government on the simplification of administrative procedures within the scope of functions of the Ministry of Industry and Trade;

Ministry of Industry and Trade amends and supplements some Articles of the Regulation on management of safety technique for machines, equipment and hazardous chemicals with specific safety requirements for specialized industries, issued together with Decision No.136/2004/QD-BCN dated November 19, 2004 of the Minister of Industry issuing the List of machines, equipment and hazardous chemicals with specific safety requirements for specialized industries and Regulation on management of safety technique for machines, equipment and hazardous chemicals with specific safety requirements for specialized industries (hereinafter referred to as the Regulation attached to Decision No.136/2004/QD-BCN) as follows:

Article 1. To amend and supplement some Articles of the Regulation attached together with Decision No.136/2004/QD-BCN

1. To annul the provisions of Chapter II from Article 3 to Article 7.

2. To amend and supplement Article 19 as follows:

"Article 19. Departments of Industry and Trade shall guide and supervise the implementation of this Regulation for the units in the provinces and synthesize to report to the Ministry of Industry and Trade on the appraisal in the provinces on May 30 and on November 30 every year. "
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Circular No.14/2011/TT-BCT of March 30, 2011, on amendment and supplement of regulation on management of safety technique for machines, equipment and hazardous chemicals with specific safety requirements for specialized industries issued together with Decision No.136/2004/QD-BCN on November 19, 2004 the Minister of Industry

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.876

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.122.117