Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Số hiệu: 15/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Đinh Văn Thu
Ngày ban hành: 20/12/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 12 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CƯA XẺ, CHẾ BIẾN GỖ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp, đa số các cơ sở chế biến gỗ có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tại một số địa phương, nhất là các địa phương miền núi hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ chưa thực sự phù hợp với nhu cầu thực tế trên từng địa bàn, chưa đáp ứng yêu cầu sắp xếp mạng lưới cơ sở cưa xẻ gỗ chung tại địa phương, nguồn nguyên liệu gỗ cung ứng cho hoạt động này vẫn chưa cụ thể; công tác quản lý hoạt động của ngành chức năng và chính quyền địa phương đối với các cơ sở cưa xẻ gỗ, chế biến hàng mộc dân dụng còn nhiều hạn chế; tình trạng mua bán, chế biến gỗ trái phép vẫn còn xảy ra; một số cá nhân đã lợi dụng việc bãi bỏ giấy phép hành nghề chế biến gỗ và lâm sản để lắp đặt xưởng cưa không đúng theo nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp,…. Mặc dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra nhưng việc ngăn chặn, xử lý vi phạm chưa triệt để. Nguyên nhân chủ yếu là do sự phối hợp giữa các ngành chức năng của các địa phương chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, thậm chí một số nơi còn có sự buông lỏng quản lý, đã tạo kẻ hở cho các cơ sở lợi dụng hoạt động cưa xẻ, mua bán gỗ trái phép.

Để phát triển ổn định ngành chế biến lâm sản, quản lý có hiệu quả đối với hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ, góp phần tích cực ngăn chặn việc phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ gỗ trái phép; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động chế biến lâm sản về các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý lâm sản.

- Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở cưa xẻ, gia công, chế biến gỗ trên địa bàn quản lý để kịp thời chấn chỉnh đảm bảo hoạt động theo đúng quy định hiện hành. Không cấp mới, không gia hạn hoặc đề nghị cấp mới cơ sở cưa xẻ, gia công, chế biến gỗ đặt trong lâm phận các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, đặt trong hoặc gần rừng tự nhiên để tổ chức sắp xếp lại. Tiến tới giảm dần các cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ phù hợp với tình hình và nhu cầu của địa phương.

- Chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ việc chế biến, nhập, xuất gỗ; rà soát và thực hiện truy xuất nguồn gốc gỗ tại các cơ sở chế biến để quản lý nguyên liệu hợp pháp. Chỉ đạo di dời các cơ sở chế biến gỗ nằm trong các khu rừng hoặc gần rừng, các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm trong hoặc gần khu dân cư về các khu công nghiệp hoặc cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung nhằm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo vệ môi trường. Lập phương án bố trí, sắp xếp mạng lưới cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ phù hợp với nhu cầu của từng địa phương gửi Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo hoàn thành trong năm 2019.

- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, hướng dẫn lập hồ sơ môi trường cho các cơ sở có hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ tại địa phương theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở vi phạm pháp luật, thành lập không đúng theo quy định của Nhà nước và không đủ điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm chủ trì tham mưu UBND cấp huyện chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ; kiểm tra giám sát việc nhập, xuất gỗ theo quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng quay vòng hồ sơ để tiêu thụ gỗ trái phép; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, chế biến gỗ theo qui định của pháp luật.

- Có kế hoạch phát triển rừng trồng gỗ lớn; trong đó chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng rừng, trồng cây đa mục đích và cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC),… tạo nguồn nguyên liệu ổn định phục vụ cho công nghiệp chế biến và dân dụng nhằm thay thế dần nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng tự nhiên.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này; tổng hợp, định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện và các tồn tại, vướng mắc về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo xử lý.

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở cưa xẻ, chế biến gỗ để kịp thời ngăn chặn, đình chỉ các cơ sở vi phạm về thủ tục đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động,… theo quy định của pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp vi phạm thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 211 Luật Doanh nghiệp.

4. Các ngành, các cấp cần phối hợp và chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đề ra biện pháp ngăn chặn có hiệu quả các hành vi phá rừng, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn.

5. Các cơ sở cưa xẻ, gia công, chế biến gỗ phải thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo quy định. Cam kết tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động. Không mua bán, gia công, chế biến, tàng trữ gỗ bất hợp pháp.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện và định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT để theo dõi, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- TT TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT,Tài chính, NN&PTNT, TN&MT, LĐ-TB &XH;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chi cục Kiểm lâm;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.
E:\minh tam b\Nam 2018\Chi thi\12 12 ban hanh Chi thi ve tang cuong quan ly hoat dong cua xe, che bien go tren dia ban tinh.doc

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2018 về tăng cường quản lý hoạt động cưa xẻ, chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


347

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144