Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013 của quận Bình Tân

Số hiệu: 01/2013/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Văn Chính
Ngày ban hành: 07/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/CT-UBND

Bình Tân, ngày 07 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; TUYỂN SINH QUÂN SỰ; ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2013

Năm 2012, quận Bình Tân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của Thành phố giao ở 2 cấp về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; về công tác tuyển sinh quân sự và đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra lực lượng dự bị động viên trong tư thế sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số mặt hạn chế trong công tác đăng ký, quản lý thực lực nguồn thanh niên nằm trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị là lực lượng dự bị động viên khi được lệnh gọi điều động huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; xây dựng và huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và phương tiện kỹ thuật; tuyển sinh quân sự năm 2013; thực hiện quyết định của Thành phố về giao chỉ tiêu gọi thanh niên nhập ngũ và chỉ tiêu tuyển dụng ngành Công an.

Căn cứ Chỉ thị số 23/2012/CT-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013; Ủy ban nhân dân quận Bình Tân chỉ thị như sau:

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận Bình Tân:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17; đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; phối hợp Công an quận thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân năm 2013 theo chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân Thành phố giao năm 2013; thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, tổ chức sắp xếp biên chế quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên. Thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên năm 2013; phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên theo quy định của pháp luật; tổ chức hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân thống nhất kế hoạch giao quân bảo đảm hoàn thành thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tập trung huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật năm 2013.

- Căn cứ chỉ tiêu của Bộ Tư lệnh Thành phố giao cho quận năm 2013, tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận giao chỉ tiêu pháp lệnh về công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ đối với phường kể cả chỉ tiêu Đảng viên trẻ nhập ngũ năm 2013.

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể quận, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 10 phường tổ chức thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền trong nhân dân về Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 151/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong việc đăng ký, quản lý nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị để thực hiện tốt công tác động viên Quân đội.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ quận, tham mưu ủy ban nhân dân quận kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận; phân công thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận phụ trách phường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013 đạt chỉ tiêu 100% ở 2 cấp.

- Kết thúc giao quân, tổ chức rút kinh nghiệm ở 2 cấp và tham mưu Ủy ban nhân dân quận mở hội nghị tổng kết. Đề nghị biểu dương khen thưởng những đơn vị, gia đình tiêu biểu và cá nhân có thành tích tốt trong quá trình triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2013.

- Căn cứ kết quả thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh và chỉ tiêu gọi Đảng viên trẻ nhập ngũ năm 2013, để tính điểm bình xét thi đua khen thưởng trong năm của từng đơn vị.

2. Công an quận:

Xây dựng kế hoạch triển khai đến Công an phường, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận, phường quản lý chặt chẽ số công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; quân nhân dự bị theo Hướng dẫn liên ngành 102/HD-LN ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Quân sự - Công an - Giao thông Công chánh Thành phố; chịu trách nhiệm tổ chức xác minh chặt chẽ về chính trị, đạo đức, gia đình và bản thân của những công dân đủ điều kiện nhập ngũ để kết luận chính xác theo Thông tư liên tịch số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 5 năm 2006 của liên Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận có kế hoạch thực hiện tốt công tác bảo vệ an toàn địa điểm tập trung lễ giao nhận quân, Hội trại tòng quân và phối hợp với các ngành liên quan xử lý nghiêm số công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật; phối hợp tuyển chọn công dân trong lực lượng Công an đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng theo quy định. Góp phần hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận:

Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường và các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác động viên quân đội và tuyển sinh quân sự năm 2013.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin quận, Trung tâm Văn hoá - Thể dục Thể thao quận:

Phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự quận thực hiện tốt việc tổ chức trang trí địa điểm Hội trại tòng quân, lễ giao nhận quân long trọng, chu đáo, tiết kiệm, tạo khí thế sôi động của ngày hội thanh niên tòng quân. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, cán bộ, Đảng viên về Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự, đặc biệt quan tâm số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ thông suốt về Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 151/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam.

5. Phòng Y tế quận:

Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận, Bệnh viện Bình Tân, Phòng Nội vụ quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận xây dựng kế hoạch hiệp đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; thành lập Hội đồng, Đoàn khám sức khỏe, tổ kiểm tra sức khỏe công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và số quân nhân dự bị trước khi tập trung huấn luyện; phối hợp Bệnh viện quận tổ chức khám sức khỏe theo Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ngày 17 tháng 10 năm 2011 về hướng dẫn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Thành lập tổ tư vấn, tổ chức xét nghiệm HIV và hêrôin cho 100% số thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (quá trình thực hiện phải tuân thủ theo Luật phòng chống HIV). Riêng việc khám sức khỏe công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an và không tuyển công dân có khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị) theo Thông tư số 167/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

6. Bệnh viện Bình Tân:

- Phối hợp với Phòng Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức khám sức khỏe cho công dân đủ điều kiện, tuyển sinh quân sự và số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện; bảo đảm kết luận chính xác theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP của liên Bộ Y tế - Bộ Quốc phòng ngày 17 tháng 10 năm 2011 về hướng dẫn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và không tuyển công dân có khúc xạ về mắt (cận thị, viễn thị) theo Thông số 167/2010/TT-BQP ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ Quốc phòng về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; phối hợp với Phòng Y tế quận giải thích khi có trường hợp thanh niên và gia đình khiếu nại, thắc mắc về sức khỏe. Thực hiện kiểm tra xét nghiệm HIV và heroin cho 100% số thanh niên trúng tuyển, kịp thời phát hiện những trường hợp nhiễm, loại khỏi danh sách trúng tuyển.

- Riêng việc khám sức khỏe phục vụ cho công tác tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân thực hiện theo các quy định của Bộ Công an.

7. Phòng Tư pháp quận:

Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận, Công an quận rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực quốc phòng, đề xuất Ủy ban nhân dân quận chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc hoặc kiến nghị cấp trên giải quyết nếu không thuộc thẩm quyền, hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển công dân vào phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và công tác động viên quân đội đúng pháp luật.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận:

Phối hợp với các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Trung học nghề, Trung học phổ thông trên địa bàn quận cung cấp danh sách nam học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25) về Ban Chỉ huy Quân sự quận đúng thời gian qui định theo Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2011 của liên Bộ Quốc phòng – Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ; tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ đối tượng học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm phục vụ công tác xét duyệt, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an và phối hợp thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2013.

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận:

Phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân 10 phường căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành, phối hợp chặt chẽ cùng các ngành liên quan giải quyết tốt các chế độ đối với thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, quân nhân tại ngũ và lực lượng dự bị động viên; giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo việc làm đối với quân nhân xuất ngũ, kịp thời tháo gỡ khó khăn của gia đình có con em chuẩn bị nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ để quân nhân an tâm thực hiệm nhiệm vụ.

10. Quận đoàn:

Phối hợp với phường tuyển chọn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ bồi dưỡng kết nạp đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp đảng tạo nguồn đảng viên trẻ nhập ngũ; cùng với Ban Chỉ huy Quân sự quận và ban, ngành, đoàn thể tổ chức hội trại tòng quân đúng theo hướng dẫn của thành phố (Công văn số 840/PCT-TN ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Phòng Chính trị/Bộ Tư lệnh Thành phố về việc triển khai hướng dẫn thống nhất tổ chức hội trại “tòng quân” trong toàn lực lượng vũ trang thành phố để tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho những đảng viên, đoàn viên trước khi lên đường nhập ngũ).

11. Hội Cựu chiến binh quận:

Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, giáo dục truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thanh niên, phối hợp với các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận, phường động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

12. Thành viên Hội đồng nghĩa vụ Quân sự quận:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận (cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận), Công an quận, lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Đồng thời phối hợp với Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 10 phường tổ chức tuyên truyền vận động các đối tượng thực hiện nghiêm chỉnh Luật Nghĩa vụ quân sự, Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên và các chính sách hậu phương quân đội để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.

13. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 10 phường:

- Tổ chức xét duyệt chặt chẽ, công bằng, đúng luật định và quản lý tốt nguồn công dân sẵn sàng gọi nhập ngũ; trên cơ sở chỉ tiêu pháp lệnh được quận giao, dự kiến tỉ lệ phát lệnh dự phòng cấp mình và giao chỉ tiêu cho các khu phố quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2013.

- Phối hợp Ban ngành, đoàn thể phường tập trung làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là công dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức chu đáo việc “công khai bình nghị”, thực hiện tốt kế hoạch bình cử, công khai tại địa phương và tổ chức sơ tuyển sức khỏe số thanh niên đủ kiều kiện gọi nhập ngũ; làm cơ sở cho việc phát lệnh gọi nhập ngũ chính xác, công bằng. Tổ chức chỉ đạo các ngành thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường thực hiện tốt hội trại “tòng quân”.

- Phân công cụ thể từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường kết hợp cùng ban, ngành, đoàn thể chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị, nguồn công dân đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu về kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, tập trung huấn luyện và tuyển quân năm 2013.

- Trên cơ sở nguồn công dân trong độ tuổi được quản lý, Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo tuyên truyền vận động và tạo điều kiện tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân theo chỉ tiêu của ủy ban nhân dân Thành phố giao năm 2013.

- Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm ngay sau giao quân, đánh giá nguyên nhân mặt mạnh - yếu và tổng kết khen thưởng, biểu dương những gương điển hình tiêu biểu nhằm động viên tinh thần thi đua trong nhân dân về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận đề xuất xử lý đối với những trường hợp cố tình trốn tránh thi hành nghĩa vụ quân sự (nếu có).

- Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể phường thực hiện tốt việc xác định nguồn đảng viên trẻ nhập ngũ (lưu ý về sức khỏe), bồi dưỡng và tổ chức kết nạp đảng viên mới theo quy định, đảm bảo năm 2013 mỗi phường đạt ít nhất 02 đảng viên có thời gian kết nạp từ 6 tháng trở lên. Phấn đấu giao quân có tỷ lệ thanh niên có trình độ học vấn tốt nghiệp Trung học phổ thông từ 40% trở lên, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học từ 15% trở lên.

Ủy ban nhân dân quận đề nghị thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận (cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận), Công an quận, lãnh đạo các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2013/CT-UBND về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; tuyển sinh quân sự; đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2013 của quận Bình Tân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.196