Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 110/1999/TTLT-BTC-BTCCP Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Nơi ban hành: Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ, Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Quang Trung, Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ-BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/1999/TTLT-BTC-BTCCP

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1999

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

CỦA BỘ TÀI CHÍNH VÀ BAN TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ SỐ 110 /1999/TTLT-BTC-BTCCP NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN VIỆC BÀN GIAO NHIỆM VỤ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC VÀ BIÊN CHẾ CỦA CỤC QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP SANG SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Thực hiện Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ về tổ chức lại Tổng cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ, cán bộ và biên chế của các Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp sang Sở Tài chính - Vật giá thuộc Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân tỉnh) như sau:

1. Từ ngày 01/10/1999, Sở Tài chính - Vật giá thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp trên địa bàn và quản lý vốn và tài sản thuộc sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp do địa phương thành lập và góp vốn theo qui định tại Nghị định số 84/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 109/1999/TT-BTC ngày 11/9/1999 của Bộ Tài chính.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá nhận bàn giao. Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp thực hiện việc chuyển giao.

Nội dung chuyển giao gồm:

- Toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá.

- Danh sách công chức, viên chức của Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

- Tài sản mà Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp đang quản lý và sử dụng (theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính).

3. Việc bàn giao công chức, viên chức thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

- Chuyển giao nguyên hiện trạng cho Sở Tài chính - Vật giá toàn bộ công chức, viên chức của Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp có mặt đến ngày 28/8/1999.

- Đối với những viên chức thuộc diện hợp đồng lao động, nếu đã hết thời hạn hợp đồng thì Cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng trước khi bàn giao; nếu còn thời hạn thì Sở Tài chính - Vật giá tiếp nhận và giải quyết khi hết hạn hợp đồng.

- Biên chế và kinh phí của Sở Tài chính - Vật giá được tăng tương ứng với số công chức, viên chức nhận từ Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp kể từ ngày 01/10/1999.

- Căn cứ vào đề xuất của Bộ Tài chính, UBND tỉnh xem xét, bổ nhiệm Cục trưởng hoặc Phó cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá kiêm Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp.

Các cán bộ lãnh đạo Cục còn lại, tùy theo tình hình cụ thể xem xét bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo của Sở Tài chính - Vật giá hoặc các cơ quan tài chính khác trên địa bàn. Trường hợp không bố trí được thì chuyển sang làm nhiệm vụ chuyên viên.

- Việc bàn giao không được làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài chính và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

- Việc bàn giao phải lập thành biên bản. Biên bản bàn giao do Cục trưởng Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá ký. Biên bản bàn giao gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Tài chính để báo cáo.

4. Tạm thời bảo lưu phụ cấp chức vụ đối với công chức lãnh đạo của Cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp do sắp xếp lại tổ chức thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ thấp hơn phụ cấp chức vụ cũ.

Việc tinh giảm biên chế và thay đổi phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức sau khi bàn giao sẽ thực hiện theo qui định chung của Chính phủ về tinh giảm biên chế và chính sách giảm biên chế trong các cơ quan nhà nước để thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa VIII.

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bàn giao theo quy định tại Thông tư này.

Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng - Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ về việc bàn giao trước ngày 30/10/1999.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, đề nghị các cơ quan có liên quan phản ảnh, về Bộ Tài chính và Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ để nghiên cứu, giải quyết.

Đỗ Quang Trung

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư liên tịch 110/1999/TTLT-BTC-BTCCP ngày 11/09/1999 hướng dẫn bàn giao nhiệm vụ, công chức viên chức và biên chế của Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp sang Sở Tài chính - Vật giá tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Tài chính - Ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.526

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149