Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH vùng kinh tế đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn

Số hiệu: 19/2021/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Bá Hoan
Ngày ban hành: 15/12/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh sách vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH về Danh mục vùng đặc biệt khó khăn để xác định trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu bình thường.

Theo đó, có 27 tỉnh, thành phố, 01 đơn vị sản xuất và hành chính khác có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP, đơn cử như:

- Tỉnh Bắc Kạn: 20 xã;

- Tỉnh Bình Phước: 04 xã;

- Tỉnh Bình Thuận: 01 xã;

- TP Đà Nẵng: Toàn huyện Hoàng Sa;

- Tỉnh Cao Bằng: 58 xã và 01 thị trấn;

- Tỉnh Đăk Lăk: 14 xã;

- Tỉnh Đăk Nông: 46 xã và 01 thị trấn;

- Tỉnh Gia Lai: 11 xã;

- Đơn vị sản xuất và hành chính khác: Nhà giàn DK1;...

Thời gian người lao động làm việc trước ngày 01/01/2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH có hiệu lực ngày 30/01/2022, được áp dụng từ ngày 01/01/2021.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2021/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ NGHỈ HƯU Ở TUỔI THẤP HƠN TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư Ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao độngĐiều 5 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động.

2. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.

Điều 3. Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2022.

2. Các quy định tại Thông tư này được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Thời gian người lao động làm việc trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 được căn cứ theo nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.

2. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm triển khai thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bá Hoan

PHỤ LỤC

DANH MỤC VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐỂ LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ NGHỈ HƯU Ở TUỔI THẤP HƠN TUỔI NGHỈ HƯU TRONG ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG BÌNH THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương và Xã hội)

I. TỈNH BẮC KẠN

1. Huyện Bạch Thông

Xã Vũ Muộn.

2. Huyện Chợ Đồn

Xã Bằng Phúc.

3. Huyện Na Rì

Các xã: Văn Lang, Đổng Xá, Dương Sơn, Kim Hỷ, Liêm Thủy, Lương Thượng, Văn Vũ, Xuân Dương.

4. Huyện Ngân Sơn

Các xã: Cốc Đán, Thượng Quan.

5. Huyện Pác Nặm

Các xã: An Thắng, Bằng Thành, Bộc Bố, Cổ Linh, Công Bằng, Giáo Hiệu, Nhạn Môn, Xuân La.

II. TỈNH BÌNH PHƯỚC

1. Huyện Bù Đăng

Các xã: Đak Nhau, Đường 10.

2. Huyện Bù Gia Mập

Các xã: Bù Gia Mập, Đak Ơ.

III. TỈNH BÌNH THUẬN

1. Huyện Phú Quý

Đảo Hòn Hải.

IV. TỈNH CAO BẰNG

1. Huyện Bảo Lạc

Các xã: Bảo Toàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đình Phùng, Hồng An, Hồng Trị, Hưng Đạo, Hưng Thịnh, Huy Giáp, Khánh Xuân, Kim Cúc, Phan Thanh, Sơn Lập, Sơn Lộ, Thượng Hà, Xuân Trường.

2. Huyện Bảo Lâm

Thị trấn Pác Miầu.

Các xã: Đức Hạnh, Lý Bôn, Mông Ân, Nam Cao, Nam Quang, Quảng Lâm, Thạch Lâm, Thái Học, Thái Sơn, Vĩnh Phong, Vĩnh Quang, Yên Thổ.

3. Huyện Hạ Lang

Các xã: Cô Ngân, Đức Quang, Kim Loan, Lý Quốc, Minh Long, Thị Hoa, Thống Nhất.

4. Huyện Hà Quảng

Các xã: Cải Viên, Hồng Sỹ, Lũng Nặm, Nội Thôn, Mã Ba, Thượng Thôn, Tổng Cọt.

5. Huyện Nguyên Bình

Các xã: Hưng Đạo, Mai Long.

6. Huyện Quảng Hòa

Các xã: Bế Văn Đàn, Cách Linh, Đại Sơn, Mỹ Hưng.

7. Huyện Trùng Khánh

Các xã: Cao Thăng, Đàm Thủy, Đình Phong, Khâm Thành, Lăng Hiếu, Ngọc Côn, Ngọc Khê, Quang Hán, Phong Nặm, Tri Phương.

IV. THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

1. Huyện Hoàng Sa

Toàn huyện.

V. TỈNH ĐẮK LẮK

1. Huyện Buôn Đôn

Xã Krông Na.

2. Huyện Ea H’Leo

Các xã: Ea Sol, Ea Hiao.

3. Huyện Ea Súp

Các xã: Cư KBang, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Lốp, Ya Tờ Mốt.

4. Huyện Krông Bông

Các xã: Cư Drăm, Cư Pui, Yang Mao.

5. Huyện Krông Năng

Xã Đliê Ya.

6. Huyện Lắk

Xã Krông Nô.

VI. TỈNH ĐẮK NÔNG

1. Huyện Cư Jút

Các xã: Cư Knia, Đắk Drông, Đắk Wil, Ea Pô.

2. Huyện Đắk Glong

Các xã: Đắk Ha, Đắk Plao, Đắk R’Măng, Đắk Som, Quảng Hoà, Quảng Khê, Quảng Sơn.

3. Huyện Đắk Mil

Các xã: Đắk Gằn, Đắk Lao, Đắk N'Drót, Đắk R’La, Đắk Sắk, Long Sơn, Thuận An.

4. Huyện Đắk R’ Lấp

Các xã: Đắk Ru, Đắk Sin, Hưng Bình, Nhân Đạo, Quảng Tín.

5. Huyện Đắk Song

Thị trấn Đức An.

Các xã: Đắk Hòa, Đắk Môl, Đắk N' Drung, Nâm N’Jang, Nam Bình, Thuận Hà, Thuận Hạnh.

6. Huyện Krông Nô

Các xã: Buôn Choah, Đắk Drô, Đắk Nang, Đắk Sôr, Đức Xuyên, Nâm N’Đir, Nâm Nung, Nam Xuân, Quảng Phú, Tân Thành.

7. Huyện Tuy Đức

Các xã: Đắk Buk So, Đắk Ngo, Quảng Tâm, Quảng Tân, Quảng Trực, Đắk R’Tih.

VII. TỈNH ĐIÊN BIÊN

1. Huyện Điện Biên

Các xã: Hẹ Muông, Mường Lói, Mường Nhà, Na Tông, Na Ư, Núa Ngam, Pa Thơm, Phu Luông.

2. Huyện Điện Biên Đông

Thị trấn: Điện Biên Đông.

Các xã: Chiềng Sơ, Háng Lìa, Keo Lôm, Luân Giói, Mưo72ng Luân, Na Son, Nong U, Phì Nhừ, Phi2nh Giàng, Pú Hồng, Pú Nhi, Tìa Dinh, Xa Dung.

3. Huyện Mường Chà

Các xã: Hừa Ngài, Huổi Mí, Ma Thì Hồ, Nậm Nèn, Pa Ham.

4. Huyện Mường Nhé

Các xã: Chung Chải, Huổi Lếch, Leng Su Sìn, Mường Nhé, Mường Toong, Nậm Kè, Nậm Vì, Pá Mì, Quảng Lâm, Sen Thượng, Sín Thầu.

5. Huyện Nậm Pồ

Các xã: Chà Cang, Chà Nưa, Chà Tở, Nà Bủng, Na Cô Sa, Nà Hỳ, Nà Khoa, Nậm Chua, Nậm Khăn, Nậm Nhừ, Nậm Tin, Pa Tần, Phìn Hồ, Si Pa Phìn, Vàng Đán.

6. Huyện Tủa Chùa

Thị trấn Tủa Chùa.

Các xã: Huổi Só, Lao Xả Phình, Mường Báng, Mường Đun, Sín Chải, Sính Phình, Tả Phìn, Tả Sìn Thàng, Trung Thu, Tủa Thàng, Xá Nhè.

7. Huyện Tuần Giáo

Các xã: Mường Khong, Nà Sáy, Phình Sáng, Pú Xi, Rạng Đông, Ta Ma, Tênh Phông.

VIII. TỈNH GIA LAI

1. Huyện Chư Prông

Các xã: Ia Mơr, Ia Púch.

2. Huyện Đức Cơ

Các xã: Ia Dom, Ia Pnôn, Ia Nan.

3. Huyện Ia Grai

Các xã: Ia Chía, Ia O.

4. Huyện K Bang

Các xã: Đăk Rong, Kon Pne.

5. Huyện Kông Chro

Các xã: Đăk Kơ Ning, Sơ Ró.

XI. TỈNH HÀ GIANG

1. Huyện Đồng Văn

Thị trấn Phố Bảng; Thị trấn Đồng Văn.

Các xã: Hố Quáng Phìn, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lũng Táo, Lũng Thầu, Má Lé, Phố Cáo, Phố Là, Sà Phìn, Sảng Tủng, Sính Lúng, Sủng Là, Sủng Trái, Tả Lủng, Tả Phìn, Thài Phìn Tủng, Vần Chải.

2. Huyện Hoàng Su Phì

Thị trấn Vinh Quang.

Các xã: Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Phùng, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Nậm Tỵ, Nàng Đôn, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Choóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Thông Nguyên, Tụ Nhân, Túng Sán.

3. Huyện Mèo Vạc

Thị trấn Mèo Vạc.

Các xã: Cán Chu Phìn, Giàng Chu Phìn, Khâu Vai, Lũng Chinh, Lũng Pù, Nậm Ban, Niêm Sơn, Niêm Tòng, Pả Vi, Pải Lủng, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Sủng Trà, Tả Lủng, Tát Ngà, Thượng Phùng, Xín Cái.

4. Huyện Quản Bạ

Thị trấn Tam Sơn.

Các xã: Cán Tỷ, Cao Mã Pờ, Đông Hà, Lùng Tám, Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Quyết Tiến, Tả Ván, Thái An, Thanh Vân, Tùng Vài, Bát Đại Sơn.

5. Huyện Vị Xuyên

Các xã: Lao Chải, Minh Tân, Thanh Đức, Thanh Thủy, Xín Chải.

6. Huyện Xín Mần

Thị trấn Cốc Pài.

Các xã: Bản Díu, Bản Ngò, Chế Là, Chí Cà, Cốc Rế, Khuôn Lùng, Nà Chì, Nấm Dẩn, Nàn Ma, Nàn Xỉn, Pà Vầy Sủ, Quảng Nguyên, Tả Nhìu, Thèn Phàng, Thu Tà, Trung Thịnh, Xín Mần.

7. Huyện Yên Minh

Thị trấn Yên Minh.

Các xã: Bạch Đích, Đông Minh, Du Già, Du Tiến, Đường Thượng, Hữu Vinh, Lao Và Chải, Lũng Hồ, Mâu Duệ, Mậu Long, Na Khê, Ngam La, Ngọc Long, Phú Lũng, Sủng Thài, Sủng Tráng, Thắng Mố.

X. THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

1. Huyện Bạch Long Vỹ

Toàn huyện.

XI. TỈNH KHÁNH HÒA

1. Huyện Trường Sa

Toàn huyện.

XII. TỈNH KIÊN GIANG

1. Huyện Phú Quốc

Xã Thổ Châu.

XIII. TỈNH KON TUM

1. Huyện Đắk Glei

Các xã: Đắk Plô, Đắk Man, Đắk Nhoong, Đắk Pék, Đắk Choong, Xốp, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Long, Đắk Kroong, Đắk Môn.

2. Huyện Đắk Hà

Các xã: Đăk Long, Đắk Pxi.

3. Huyện Đắk Tô

Các xã: Đắk Rơ Nga, Văn Lem.

4. Huyện Ia H’Drai

Các xã: Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi.

5. Huyện Kon Plông

Thị trấn Măng Đen.

Các xã: Hiếu, Đắk Nên, Đắk Ring, Đắk Tăng, Măng Bút, Măng Cành, Ngọc Tem, Pờ Ê.

6. Huyện Kon Rẫy

Các xã: Đắk Kôi, Đắk Pne, Đắk Tơ Lung.

7. Huyện Ngọc Hồi

Các xã: Đắk Ang, Đắk Dục, Đắk Kan, Đắk Nông, Đắk Xú, Pờ Y, Sa Loong.

8. Huyện Sa Thầy

Các xã: Hơ Moong, Mô Rai, Rơ Kơi, Sa Sơn, Ya Ly, Ya Tăng, Ya Xiêr.

9. Huyện Tu Mơ Rông

Các xã: Đắk Sao, Đắk Hà, Đắk Na, Đắk Rơ Ông, Đắk Tờ Kan, Măng Ri, Ngọk Lây, Ngọk Yêu, Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Văn Xuôi.

XIV. TỈNH LAI CHÂU

1. Huyện Mường Tè

Thị trấn Mường Tè.

Các xã: Bum Nưa, Bum Tở, Ka Lăng, Kan Hồ, Mù Cả, Mường Tè, Nậm Khao, Pa Ủ, Pa Vệ Sử, Tá Bạ, Tà Tổng, Thu Lũm, Vàng San.

2. Huyện Nậm Nhùn

Thị trấn Nậm Nhùn.

Các xã: Hua Bum, Lê Lợi, Mương Mô, Nậm Ban, Nậm Chà, Nậm Hàng, Nậm Manh, Nậm Pì, Pú Đao, Trung Chải.

3. Huyện Phong Thổ

Các xã: Bản Lang, Dào San, Hoang Thèn, Huổi Luông, Lả Nhì Thàng, Ma Ly Pho, Mồ Sì San, Mù Sang, Nậm Xe, Pa Vây Sử, Sì Lở Lầu, Sin Suối Hồ, Tông Qua Lìn, Vàng Ma Chải.

4. Huyện Sìn Hồ

Thị trấn Sìn Hồ.

Các xã: Căn Co, Chăn Nưa, Hồng Thu, Làng Mô, Lùng Thàng, Ma Quai, Nậm Cha, Nậm Cuổi, Nậm Hăn, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Noong Hẻo, Pa Khóa, Pa Tần, Phăng Sô Lin, Phìn Hồ, Pu Sam Cáp, Sà Dề Phìn, Tả Ngảo, Tả Phìn, Tủa Sín Chải.

5. Huyện Tam Đường

Các xã: Bản Giang, Hồ Thầu, Khun Há, Nùng Nàng, Tả Lèng.

6. Huyện Tân Uyên

Các xã: Hố Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ, Tà Mít.

7. Huyện Than Uyên

Các xã: Khoen On, Pha Mu, Tà Gia.

XV. TỈNH LÂM ĐỒNG

1. Huyện Cát Tiên

Các xã: Đồng Nai Thượng, Phước Cát 2, Tiên Hoàng.

2. Huyện Đạ Tẻh

Các xã: An Nhơn, Đạ Lây, Hương Lâm, Mỹ Đức, Quảng Trị, Quốc Oai.

3. Huyện Đam Rông

Các xã: Đạ K’Nàng, Đạ Long, Đạ Rsal, Đạ Tông, Đạ M’Rông, Liêng S'Rônh, Phi Liêng, Rô Men.

4. Huyện Đức Trọng

Các xã: Đà Loan, Đa Quyn, Ninh Loan, Tà Hine, Tà Năng.

5. Huyện Lạc Dương

Các xã: Đạ Chais, Đạ Nhim, Đưng K’Nớ.

XVI. TỈNH LẠNG SƠN

1. Huyện Cao Lộc

Các xã: Cao Lâu, Công Sơn, Mẫu Sơn, Thanh Lòa, Xuất Lễ.

2. Huyện Đình Lập

Các xã: Bắc Xa.

3. Huyện Lộc Bình

Các xã: Mẫu Sơn, Tam Gia, Tĩnh Bắc.

4. Huyện Tràng Định

Các xã: Đào Viên, Đoàn Kết, Khánh Long, Tân Minh, Vĩnh Tiến.

XVII. TỈNH LÀO CAI

1. Huyện Bắc Hà

Các xã: Bản Cái, Bản Liền, Bản Phố, Cốc Ly, Hoàng Thu Phố, Lùng Cải, Lùng Phình, Nậm Đét, Nậm Khánh, Nậm Lúc, Nậm Mòn, Tả Củ Tỷ, Tả Van Chư, Thải Giàng Phố.

2. Huyện Bảo Yên

Xã Tân Tiến.

3. Huyện Bát Xát

Các xã: A Lù, A Mú Sung, Bản Xèo, Dền Sáng, Dền Thàng, Mường Hum, Nậm Chạc, Nậm Pung, Pa Cheo, Phìn Ngan, Sàng Ma Sáo, Tòng Sành, Trung Lèng Hồ, Y Tý.

4. Huyện Mường Khương

Các xã: Bản Lầu, Bản Sen, Cao Sơn, Dìn Chin, La Pan Tẩn, Lùng Khấu Nhin, Lùng Vai, Nậm Chảy, Nấm Lư, Pha Long, Tả Gia Khâu, Tả Ngài Chồ, Tả Thàng, Thanh Bình, Tung Chung Phố.

5. Thị xã SaPa

Các xã: Bản Hồ, Hoàng Liên, Liên Minh, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phin, Tả Van.

6. Huyện Si Ma Cai

Thị trấn Si Ma Cai.

Các xã: Bản Mế, Cán Cấu, Lùng Thẩn, Nàn Sán, Nàn Sín, Quan Hồ Thẩn, Sán Chải, Sín Chéng, Thào Chư Phìn.

7. Huyện Văn Bàn

Các xã: Nậm Xây, Nậm Xé.

XVIII. TỈNH NGHỆ AN

1. Huyện Kỳ Sơn

Các xã: Bắc Lý, Bảo Nam, Bảo Thắng, Chiêu Lưu, Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Lập, Keng Đu, Mường Ải, Mường Lống, Mường Típ, Mỹ Lý, Na Loi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Na Ngoi, Phà Đánh, Tà Cạ, Tây Sơn.

2. Huyện Quế Phong

Các xã: Căm Muộn, Châu Thôn, Đồng Văn, Hạnh Dịch, Nậm Giải, Nậm Nhoóng, Quang Phong, Thông Thụ, Tiền Phong, Tri Lễ.

3. Huyện Tương Dương

Các xã: Hữu Khuông, Mai Sơn, Nga My, Nhôn Mai, Tam Hợp, Tam Quang, Xiêng My.

XIX. TỈNH QUẢNG BÌNH

1. Huyện Bố trạch

Xã Thượng Trạch.

2. Huyện Lệ Thủy

Làng Ho - Vít Thù Lù (thuộc xã Kim Thủy)

3. Huyện Minh Hóa

Các xã: Dân Hóa, Hoá Phúc, Hóa Sơn, Thượng Hóa, Trọng Hóa.

4. Huyện Quảng Ninh

Xã Trường Sơn.

5. Huyện Tuyên Hóa

Xã Lâm Hóa.

XX. TỈNH QUẢNG NAM

1. Huyện Bắc Trà My

Các xã: Trà Bui, Trà Giác, Trà Giáp, Trà Ka.

2. Huyện Nam Giang

Các xã: Chà Vàl, Chơ Chun, Đắc Pre, Đắc Pring, Đắc Tôi, La Dêê, La êê, Zuôich, Tà Pơơ.

3. Huyện Nam Trà My

Các xã: Trà Cang, Trà Don, Trà Dơn, Trà Leng, Trà Linh, Trà Mai, Trà Nam, Trà Tập, Trà Vân, Trà Vinh.

4. Huyện Phước Sơn

Các xã: Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Kim, Phước Lộc, Phước Mỹ, Phước Năng, Phước Thành.

5. Huyện Tây Giang

Các xã: A Nông, A Tiêng, A Xan, Bha Lêê, Ch'ơm, Ga Ri, Lăng, Tr’Hy

XXI. TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Huyện Lý Sơn

Toàn huyện.

XXII. TỈNH QUẢNG NINH

1. Huyện Bình Liêu

Các xã: Đồng Văn, Hoành Mô.

2. Huyện Cô Tô

Thị trấn Cô Tô.

Các xã: Đông Tiến, Thanh Lân.

3. Huyện Hải Hà

Các xã: Quảng Đức, Quảng Sơn.

4. Trạm đèn đảo Thanh Niên (Hòn Sói đen)

XXIII. TỈNH QUẢNG TRỊ

1. Huyện Đa Krông

Các xã: A Ngo, A Vao, Ba Nang, Tà Long.

2. Huyện Hướng Hóa

Các xã: A Dơi, Lìa, Ba Tầng, Húc, Hướng Lập, Hướng Linh, Hướng Lộc, Hướng Phùng, Hướng Sơn, Hướng Việt, Thanh, Thuận, Xy.

3. Huyện Đảo Cồn Cỏ

XXIV. TỈNH SƠN LA

1. Huyện Bắc Yên

Các xã: Chim Vàn, Chiềng Sại, Hang Chú, Háng Đồng, Hồng Ngài, Hua Nhàn, Làng Chếu, Mường Khoa, Pắc Ngà, Phiêng Côn, Song Pe, Tạ Khoa, Tà Xùa, Xím Vàng.

2. Huyện Mường La

Các xã: Chiềng Ân, Chiềng Công, Chiềng Lao, Chiềng Muôn, Hua Trai, Nậm Giôn, Ngọc Chiến.

3. Huyện Phù Yên

Các xã: Kim Bon, Sập Xa, Suối Bau, Suối Tọ.

4. Huyện Quỳnh Nhai

Các xã: Cà Nàng, Chiềng Khay, Nặm Ét.

5. Huyện Sông Mã

Các xã: Bó Sinh, Chiềng En, Chiềng Phung, Đứa Mòn, Mường Cai, Mưo72ng Sai, Pú Pẩu.

6. Huyện Sốp Cộp

Các xã: Dồm Cang, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Và, Nậm Lạnh, Púng Bánh, Sam Kha.

7. Huyện Thuận Châu

Các xã: Co Mạ, Co Tòng, Long Hẹ, Mường Bám, Pá Lông.

XXV. TỈNH THANH HÓA

1. Huyện Mường Lát

Các xã: Mường Chanh, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý.

XXVI. TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

1. Huyện A Lưới

Thị trấn A Lưới.

Các xã: A Ngo, A Roàng, Đông Sơn, Hồng Bắc, Hồng Kim, Hồng Thái, Hồng Thượng, Hồng Thủy, Hồng Vân, Hương Phong, Lâm Đớt, Quảng Nhâm, Phú Vinh, Sơn Thủy, Trung Sơn.

XXVII. TỈNH YÊN BÁI

1. Huyện Mù Cang Chải

Thị trấn Mù Cang Chải.

Các xã: Cao Phạ, Chế Cu Nha, Chế Tạo, DẾ Xu Phình, Hồ Bốn, Khao Mang, Kim Nọi, La Pán Tẩn, Lao Chải, Mồ Dề, Nậm Có, Nậm Khắt, Púng Luông.

2. Huyện Trạm Tấu

Thị trẤn Trạm Tấu.

Các xã: Bản Công, Bản Mù, Hát Lừu, Làng Nhì, Pá Hu, Pá Lau, Phình Hồ, Tà Si Láng, Trạm Tấu, Túc Đán, Xà Hồ.

XXVIII. CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT VÀ HÀNH CHÍNH KHÁC

1. Nhà giàn DK1

MINISTRY OF LABOR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 19/2021/TT-BLDTBXH

Hanoi, December 15, 2021

 

CIRCULAR

PROMULGATING LIST OF EXTREMELY DISADVANTAGED AREAS AS BASIS FOR DETERMINATION OF ELIGIBILITY FOR RETIREMENT BEFORE NORMAL RETIREMENT AGE UNDER NORMAL WORKING CONDITIONS

Pursuant to the Labor Code dated November 20, 2019;

Pursuant to the Government’s Decree No. 135/2020/ND-CP dated November 18, 2020 on retirement age;

Pursuant to the Government's Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs;

At the request of the Director General of the Department of Social Insurance;

The Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs hereby promulgates a List of extremely disadvantaged areas as basis for determination of eligibility for retirement before normal retirement age under normal working conditions.

Article 1. Scope

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 2. Regulated entities

1. Employees and employers specified in clauses 1, 2 and 3 Article 2 of the Labor Code.

2. Authorities, organizations and individuals related to social insurance.

Article 3. List of extremely disadvantaged areas as basis for determination of eligibility for retirement before normal retirement age under normal working conditions

Promulgated together with this Circular is the List of extremely disadvantaged areas as basis for determination of eligibility for retirement before normal retirement age under normal working conditions.

Article 4. Effect

1. This Circular comes into force from January 30, 2022.

2. The regulations set out in this Circular are applied from January 01, 2021.

The seniority before January 01, 2021 as basis for determination of eligibility for retirement before normal retirement age only includes the time the employee works in an area with a region-based allowance coefficient of 0,7 or above.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. People’s Committees of provinces and central-affiliated cities shall direct Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs and relevant authorities to inspect and expedite the implementation of this Circular.

2. The Vietnam Social Security shall implement this Circular.

3. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs for consideration and resolution./.

 

 

PP. THE MINISTER
THE DEPUTY MINISTER
Nguyen Ba Hoan

 

APPENDIX

LIST OF EXTREMELY DISADVANTAGED AREAS AS BASIS FOR DETERMINATION OF ELIGIBILITY FOR RETIREMENT BEFORE NORMAL RETIREMENT AGE UNDER NORMAL WORKING CONDITIONS
(Enclosed with the Circular No. 19/2021/TT-BLDTBXH dated December 15, 2021 of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Bach Thong district

Vu Muon commune.

2. Cho Don district

Bang Phuc commune.

3. Na Ri district

Communes: Van Lang, Dong Xa, Duong Son, Kim Hy, Liem Thuy, Luong Thuong, Van Vu, Xuan Duong.

4. Ngan Son district

Communes: Coc Dan, Thuong Quan.

5. Pac Nam district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.II. BINH PHUOC PROVINCE

1. Bu Dang district

Communes: Dak Nhau, Duong 10.

2. Bu Gia Map district

Communes: Bu Gia Map, Dak O.

III. BINH THUAN PROVINCE

1. Phu Quy district

Hon Hai island.

IV. CAO BANG PROVINCE

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Bao Toan, Co Ba, Coc Pang, Dinh Phung, Hong An, Hong Tri, Hung Dao, Hung Thinh, Huy Giap, Khanh Xuan, Kim Cuc, Phan Thanh, Son Lap, Son Lo, Thuong Ha, Xuan Truong.

2. Bao Lam district

Pac Miau commune-level town.

Communes: Duc Hanh, Ly Bon, Mong An, Nam Cao, Nam Quang, Quang Lam, Thach Lam, Thai Hoc, Thai Son, Vinh Phong, Vinh Quang, Yen Tho.

3. Ha Lang district

Communes: Co Ngan, Duc Quang, Kim Loan, Ly Quoc, Minh Long, Thi Hoa, Thong Nhat.

4. Ha Quang district

Communes: Cai Vien, Hong Sy, Lung Nam, Noi Thon, Ma Ba, Thuong Thon, Tong Cot.

5. Nguyen Binh district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.6. Quang Hoa district

Communes: Be Van Dan, Cach Linh, Dai Son, My Hung.

7. Trung Khanh district

Communes: Cao Thang, Dam Thuy, Dinh Phong, Kham Thanh, Lang Hieu, Ngoc Con, Ngoc Khe, Quang Han, Phong Nam, Tri Phuong

IV. DANANG CITY

1. Hoang Sa district

Entire district.

V. DAK LAK PROVINCE

1. Buon Don district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Ea H’Leo district

Communes: Ea Sol, Ea Hiao.

3. Ea Sup district

Communes: Cu KBang, Ea Bung, Ea Le, Ea Rok, Ia Lop, Ya To Mot.

4. Krong Bong district

Communes: Cu Dram, Cu Pui, Yang Mao.

5. Krong Nang district

Dlie Ya commune.

6. Lak district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.VI. DAK NONG PROVINCE

1. Cu Jut district

Communes: Cu Knia, Dak Drong, Dak Wil, Ea Po.

2. Dak Glong district

Communes: Dak Ha, Dak Plao, Dak R'Mang, Dak Som, Quang Hoa, Quang Khe, Quang Son.

3. Dak Mil district

Communes: Dak Gan, Dak Lao, Dak N'Drot, Dak R'La, Dak Sak, Long Son, Thuan An.

4. Dak R’ Lap district

Communes: Dak Ru, Dak Sin, Hung Binh, Nhan Dao, Quang Tin.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Duc An commune-level town.

Communes: Dak Hoa, Dak Mol, Dak N' Drung, Nam N'Jang, Nam Binh, Thuan Ha, Thuan Hanh.

6. Krong No district

Communes: Buon Choah, Dak Dro, Dak Nang, Dak Sor, Duc Xuyen, Nam N'Dir, Nam Nung, Nam Xuan, Quang Phu, Tan Thanh.

7. Tuy Duc district

Communes: Dak Buk So, Dak Ngo, Quang Tam, Quang Tan, Quang Truc, Dak R'Tih.

VII. DIEN BIEN PROVINCE

1. Dien Bien district

Communes: He Muong, Muong Loi, Muong Nha, Na Tong, Na U, Nua Ngam, Pa Thom, Phu Luong.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Dien Bien Dong commune-level town.

Communes: Chieng So, Hang Lia, Keo Lom, Luan Gioi, Muong Luan, Na Son, Nong U, Phi Nhu, Phinh Giang, Pu Hong, Pu Nhi, Tia Dinh, Xa Dung.

3. Muong Cha district

Communes: Hua He, Huoi Mi, Ma Thi Ho, Nam Nen, Pa Ham.

4. Muong Nhe district

Communes: Chung Chai, Huoi Lech, Leng Su Sin, Muong Nhe, Muong Toong, Nam Ke, Nam Vi, Pa Mi, Quang Lam, Sen Thuong, Sin Thau.

5. Nam Po district

Communes: Cha Cang, Cha Nua, Cha To, Na Bung, Na Co Sa, Na Hy, Na Khoa, Nam Chua, Nam Khan, Nam Nhu, Nam Tin, Pa Tan, Phin Ho, Si Pa Phin, Vang Dan.

6. Tua Chua district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Huoi So, Lao Xa Phinh, Muong Bang, Muong Dun, Sin Chai, Sinh Phinh, Ta Phin, Ta Sin Thang, Trung Thu, Tua Thang, Xa Nhe.

7. Tuan Giao district

Communes: Muong Khong, Na Say, Phinh Sang, Pu Xi, Rang Dong, Ta Ma, Tenh Phong.

VIII. GIA LAI PROVINCE

1. Chu Prong district

Communes: Ia Mor, Ia Puch.

2. Duc Co district

Communes: Ia Dom, Ia Pnon, Ia Nan.

3. Ia Grai district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. K Bang district

Communes: Dak Rong, Kon Pne.

5. Kong Chro district

Communes: Dak Ko Ning, So Ro.

XI. HA GIANG PROVINCE

1. Dong Van district

Pho Bang commune-level town; Dong Van commune-level town

Communes: Ho Quang Phin, Lung Cu, Lung Phin, Lung Tao, Lung Thau, Ma Le, Pho Cao, Pho La, Sa Phin, Sang Tung, Sinh Lung, Sung La, Sung Trai, Ta Lung, Ta Phin, Thai Phin Tung, Van Chai.

2. Hoang Su Phi district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Ban Luoc, Ban May, Ban Nhung, Ban Phung, Chien Pho, Dan Van, Ho Thau, Nam Dich, Nam Khoa, Nam Son, Nam Ty, Nang Don, Ngam Dang Vai, Po Lo, Po Ly Ngai, San Xa Ho, Ta Su Choong, Tan Tien, Thang Tin, Then Chu Phin, Thong Nguyen, Tu Nhan, Tung San.

3. Meo Vac district

Meo Vac commune-level town.

Communes: Can Chu Phin, Giang Chu Phin, Khau Vai, Lung Chinh, Lung Pu, Nam Ban, Niem Son, Niem Tong, Pa Vi, Pai Lung, Son Vi, Sung Mang, Sung Tra, Ta Lung, Tat Nga, Thuong Phung, Xin Cai.

4. Quan Ba district

Tam Son commune-level town.

Communes: Can Ty, Cao Ma Po, Dong Ha, Lung Tam, Nghia Thuan, Quan Ba, Quyet Tien, Ta Van, Thai An, Thanh Van, Tung Vai, Bat Dai Son.

5. Vi Xuyen district

Communes: Lao Chai, Minh Tan, Thanh Duc, Thanh Thuy, Xin Chai.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Coc Pai commune-level town.

Communes: Ban Diu, Ban Ngo, Che La, Chi Ca, Coc Re, Khuon Lung, Na Chi, Nam Dan, Nan Ma, Nan Xin, Pa Vay Su, Quang Nguyen, Ta Nhiu, Then Phang, Thu Ta, Trung Thinh, Xin Man.

7. Yen Minh district

Yen Minh commune-level town.

Communes: Bach Dich, Dong Minh, Du Gia, Du Tien, Duong Thuong, Huu Vinh, Lao Va Chai, Lung Ho, Mau Due, Mau Long, Na Khe, Ngam La, Ngoc Long, Phu Lung, Sung Thai, Sung Trang, Thang Mo.

X. HAI PHONG CITY

1. Bach Long Vy district

Entire district.

XI. KHANH HOA PROVINCE

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Entire district.

XII. KIEN GIANG PROVINCE

1. Phu Quoc district

Tho Chau commune.

XIII. KON TUM PROVINCE

1. Dak Glei district

Communes: Dak Plo, Dak Man, Dak Nhoong, Dak Pek, Dak Choong, Xop, Muong Hoong, Ngoc Linh, Dak Long, Dak Kroong, Dak Mon.

2. Dak Ha district

Communes: Dak Long, Dak Pxi.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Dak Ro Nga, Van Lem.

4. Ia H’Drai district

Communes: Ia Dom, Ia Dal, Ia Toi.

5. Kon Plong district

Mang Den commune-level town.

Communes: Hieu, Dak Nen, Dak Ring, Dak Tang, Mang But, Mang Canh, Ngoc Tem, Po E.

6. Kon Ray district

Communes: Dak Koi, Dak Pne, Dak To Lung.

7. Ngoc Hoi district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.8. Sa Thay district

Communes: Ho Moong, Mo Rai, Ro Koi, Sa Son, Ya Ly, Ya Tang, Ya Xier.

9. Tu Mo Rong district

Communes: Dak Sao, Dak Ha, Dak Na, Dak Ro Ong, Dak To Kan, Mang Ri, Ngok Lay, Ngok Yeu, Te Xang, Tu Mo Rong, Van Xuoi.

XIV. LAI CHAU PROVINCE

1. Muong Te district

Muong Te commune-level town.

Communes: Bum Nua, Bum To, Ka Lang, Kan Ho, Mu Ca, Muong Te, Nam Khao, Pa U, Pa Ve Su, Ta Ba, Ta Tong, Thu Lum, Vang San.

2. Nam Nhun district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Hua Bum, Le Loi, Muong Mo, Nam Ban, Nam Cha, Nam Hang, Nam Manh, Nam Pi, Pu Dao, Trung Chai.

3. Phong Tho district

Communes: Ban Lang, Dao San, Hoang Then, Huoi Luong, La Nhi Thang, Ma Ly Pho, Mo Si San, Mu Sang, Nam Xe, Pa Vai Su, Si Lo Lau, Sin Suoi Ho, Tong Qua Lin, Vang Ma Chai.

4. Sin Ho district

Sin Ho commune-level town.

Communes: Can Co, Chan Nua, Hong Thu, Lang Mo, Lung Thang, Ma Quai, Nam Cha, Nam Cuoi, Nam Han, Nam Ma, Nam Tam, Noong Heo, Pa Lock, Pa Tan, Phang So Lin, Phin Ho, Pu Sam Cap, Sa De Phin, Ta Ngao, Ta Phin, Tua Sin Chai.

5. Tam Duong district

Communes: Ban Giang, Ho Thau, Khun Ha, Nung Nang, Ta Leng.

6. Tan Uyen district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Than Uyen district

Communes: Khoen On, Pha Mu, Ta Gia.

XV. LAM DONG PROVINCE

1. Cat Tien district

Communes: Dong Nai Thuong, Phuoc Cat 2, Tien Hoang.

2. Da Teh district

Communes: An Nhon, Da Lay, Huong Lam, My Duc, Quang Tri, Quoc Oai.

3. Dam Rong district

Communes: Da K'Nang, Da Long, Da Rsal, Da Tong, Da M'Rong, Lieng S'Ronh, Phi Lieng, Ro Men.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Da Loan, Da Quyn, Ninh Loan, Ta Hine, Ta Nang.

5. Lac Duong district

Communes: Da Chais, Da Nhim, Dung K'No.

XVI. LANG SON PROVINCE

1. Cao Loc district

Communes: Cao Lau, Cong Son, Mau Son, Thanh Loa, Xuat Le.

2. Dinh Lap district

Bac Xa commune.

3. Loc Binh district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.4. Trang Dinh district

Communes: Dao Vien, Doan Ket, Khanh Long, Tan Minh, Vinh Tien.

XVII. LAO CAI PROVINCE

1. Bac Ha district

Communes: Ban Cai, Ban Lien, Ban Pho, Coc Ly, Hoang Thu Pho, Lung Cai, Lung Phinh, Nam Det, Nam Khanh, Nam Lui, Nam Mon, Ta Cu Ty, Ta Van Chu, Thai Giang Pho.

2. Bao Yen district

Tan Tien commune.

3. Bat Xat district

Communes: A Lu, A Mu Sung, Ban Xeo, Den Sang, Den Thang, Muong Hum, Nam Chac, Nam Pung, Pa Cheo, Phin Ngan, Sang Ma Sao, Tong Sanh, Trung Leng Ho, Y Ty.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Ban Lau, Ban Sen, Cao Son, Din Chin, La Pan Tan, Lung Khau Nhin, Lung Vai, Nam Chay, Nam Lu, Pha Long, Ta Gia Khau, Ta Ngai Cho, Ta Thang, Thanh Binh, Tung Chung Pho.

5. Sapa district-level town

Communes: Ban Ho, Hoang Lien, Lien Minh, Ngu Chi Son, Ta Phin, Ta Van.

6. Si Ma Cai district

Si Ma Cai commune-level town.

Communes: Ban Me, Can Cau, Lung Than, Nan San, Nan Sin, Quan Ho Than, San Chai, Sin Cheng, Thao Chu Phin.

7. Van Ban district

Communes: Nam Xay, Nam Xe.

XVIII. NGHE AN PROVINCE

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Bac Ly, Bao Nam, Bao Thang, Chieu Luu, Dooc May, Huoi Tu, Huu Kiem, Huu Lap, Keng Du, Muong Ai, Muong Long, Muong Tip, My Ly, Na Loi, Nậm Càn, Nậm Cắn, Na Ngoi, Pha Danh, Ta Ca, Tay Son.

2. Que Phong district

Communes: Cam Muon, Chau Thon, Dong Van, Hanh Dich, Nam Giai, Nam Nhoong, Quang Phong, Thong Thu, Tien Phong, Tri Le.

3. Tuong Duong district

Communes: Huu Khuong, Mai Son, Nga My, Nhon Mai, Tam Hop, Tam Quang, Xieng My.

XIX. QUANG BINH PROVINCE

1. Bo Trach district

Thuong Trach commune.

2. Le Thuy district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Minh Hoa district

Communes: Dan Hoa, Hoa Phuc, Hoa Son, Thuong Hoa, Trong Hoa.

4. Quang Ninh district

Truong Son commune.

5. Tuyen Hoa district

Lam Hoa commune.

XX. QUANG NAM PROVINCE

1. Bac Tra My district

Communes: Tra Bui, Tra Giac, Tra Giap, Tra Ka.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Communes: Cha Val, Cho Chun, Dac Pre, Dac Pring, Dac Toi, La Dee, La ee, Zuoich, Ta Poo.

3. Nam Tra My district

Communes: Tra Cang, Tra Don, Tra Don, Tra Leng, Tra Linh, Tra Mai, Tra Nam, Tra Tap, Tra Van, Tra Vinh.

4. Phuoc Son district

Communes: Phuoc Chanh, Phuoc Cong, Phuoc Duc, Phuoc Kim, Phuoc Loc, Phuoc My, Phuoc Nang, Phuoc Thanh.

5. Tay Giang district

Communes: A Nong, A Tieng, A Xan, Bha Lee, Ch'om, Ga Ri, Lang, Tr'Hy

XXI. QUANG NGAI PROVINCE

1. Ly Son district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.XXII. QUANG NINH PROVINCE

1. Binh Lieu district

Communes: Dong Van, Hoanh Mo.

2. Co To district

Co To commune-level town.

Communes: Dong Tien, Thanh Lan.

3. Hai Ha district

Communes: Quang Duc, Quang Son.

4. Thanh Nien Island Light Station (Hon Soi Den)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.XXIII. QUANG TRI PROVINCE

1. Da Krong district

Communes: A Ngo, A Vao, Ba Nang, Ta Long.

2. Huong Hoa district

Communes: A Doi, Lia, Ba Tang, Huc, Huong Lap, Huong Linh, Huong Loc, Huong Phung, Huong Son, Huong Viet, Thanh, Thuan, Xy.

3. Con Co island district

 

XXIV. SON LA PROVINCE

1. Bac Yen district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.2. Muong La district

Communes: Chieng An, Chieng Cong, Chieng Lao, Chieng Muon, Hua Trai, Nam Gion, Ngoc Chien.

3. Phu Yen district

Communes: Kim Bon, Sap Xa, Suoi Bau, Suoi To.

4. Quynh Nhai district

Communes: Ca Nang, Chieng Khay, Nam Et.

5. Song Ma district

Communes: Bo Sinh, Chieng En, Chieng Phung, Dua Mon, Muong Cai, Muong Sai, Pu Pau.

6. Sop Cop district

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.7. Thuan Chau district

Communes: Co Ma, Co Tong, Long He, Muong Bam, Pa Long.

XXV. THANH HOA PROVINCE

1. Muong Lat district

Communes: Muong Chanh, Nhi Son, Pu Nhi, Quang Chieu, Tam Chung, Trung Ly.

XXVI. THUA THIEN HUE PROVINCE

1. A Luoi district

A Luoi commune-level town.

Communes: A Ngo, A Roang, Dong Son, Hong Bac, Hong Kim, Hong Thai, Hong Thuong, Hong Thuy, Hong Van, Huong Phong, Lam Dot, Quang Nham, Phu Vinh, Son Thuy, Trung Son.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. Mu Cang Chai district

Mu Cang Chai commune-level town.

Communes: Cao Pha, Che Cu Nha, Che Tao, De Xu Phinh, Ho Bon, Khao Mang, Kim Noi, La Pan Tan, Lao Chai, Mo De, Nam Co, Nam Khat, Pung Luong.

2. Tram Tau district

Tram Tau commune-level town.

Communes: Ban Cong, Ban Mu, Hat Luu, Lang Nhi, Pa Hu, Pa Lau, Phinh Ho, Ta Si Lang, Tram Tau, Tuc Dan, Xa Ho.

XXVIII. OTHER PRODUCTION UNITS AND ADMINISTRATIVE DIVISIONS

1. DK1 Rig

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 19/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 về Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


20.584

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.14
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!