Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn tuyển dụng ký kết hợp đồng làm việc đền bù

Số hiệu: 15/2012/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

15 tuổi vẫn được dự tuyển viên chức

Người từ đủ 15 tuổi nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật sẽ được dự tuyển viên chức trong một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao.

Nội dung này được nêu trong Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn việc tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Người trúng tuyển phải có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc trong lĩnh vực, ngành cần tuyển tối thiểu là 12 tháng mới được xét miễn tập sự.

Thông tư này áp dụng từ ngày 15/2/2013, sửa đổi thông tư 130/2005/TT-BNV và thay thế các Thông tư: 10/2004/TT-BNV, 04/2007/TT-BNV, 02/2008/TT-BNV.

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2012/TT-BNV

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định s 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưng đối với viên chức,

Chương 1.

VỀ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Điều 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chứcĐiều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP).

2. Những người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 tui nhưng phi từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.

Điều 2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu ca vị trí dự tuyn, được quan có thm quyền chứng thực. Trường hp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Giy chng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do quan y tế đủ điều kiện được khám sức khe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giy chứng nhận thuộc đi tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được quan, tchức có thm quyền chứng thực.

Điều 3. Thông báo tuyển dụng

1. Thông báo tuyn dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải được đăng tải ít nhất 01 (một) lần trên một trong các phương tiện thông tin đại chúng (báo viết, báo nói, báo hình) nơi đặt trụ sở làm việc chính của cơ quan, đơn vị; đăng trên trang thông tin điện tử của quan, đơn vị có thm quyền tuyn dụng (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của quan, đơn vị có thm quyền tuyn dụng viên chức trong thời hạn nhận hsơ của người đăng ký dự tuyn quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

b) Số lượng viên chức cần tuyn theo từng vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp tương ứng;

c) Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyn, thời hạn và địa đim nộp hồ sơ dự tuyn, số điện thoại liên hệ;

d) Hình thức và nội dung thi tuyn hoặc xét tuyn; thời gian và địa đim thi tuyn hoặc xét tuyển; lệ phí thi tuyn hoặc xét tuyn theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời hạn 15 ngày, ktừ ngày hết thời hạn nhận hsơ của người đăng ký dự tuyn theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, người đứng đầu quan, đơn vị có thm quyền tuyển dụng viên chức quyết định thành lập Hội đồng, tuyn dụng đế thực hiện việc thi tuyển hoặc xét tuyn.

Điều 4. Môn thi và thời gian các môn thi trong kỳ thi tuyển viên chức

1. K thi tuyn viên chức được thực hiện thông qua các môn thi với thời gian cụ th như sau:

a) Thi kiến thức chung: Thi viết, thời gian 120 phút;

b) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 2 phần thi:

- Thi viết, thời gian 180 phút hoặc thi trắc nghiệm, thời gian thi 30 phút;

- Thi thực hành. Thời gian thi thực hành do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định phù hợp với tính chất, đặc điểm của lĩnh vực nghề nghiệp chuyên ngành và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

c) Thi ngoại ngữ: Thi viết, thời gian 60 phút (nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ ngoại ngữ);

d) Thi tin học văn phòng: Thi thực hành trên máy hoặc thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút (nếu tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp yêu cầu trình độ tin học).

2. Trường hợp thi tuyển viên chức vào vị tviệc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin thì thời gian thi ngoại ngữ hoặc công nghệ thông tin do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định bảo đảm phù hợp yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

3. Trường hợp thi tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số thì môn thi ngoại ngữ được thay thế bằng thi tiếng dân tộc thiểu số. Thời gian thi tiếng dân tộc thiểu số do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định bảo đảm phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điều 5. Nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành

Việc quy định nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển.

Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải xây dựng các đề thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điều 6. Quyết định tuyển dụng và nhận việc

1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và thông báo công khai trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (nếu có).

2. Người trúng tuyển vào viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc và nhận nhiệm vụ trong thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

3. Trường hợp người được tuyển dụng bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định tuyển dụng người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó, nếu người đó bảo đảm có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trường hợp tchức thi tuyn viên chức) hoặc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển viên chức).

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức tổ chức trực tiếp phỏng vấn những người này để quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức thi tuyển viên chức) hoặc quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (trong trường hợp tổ chức xét tuyển viên chức).

Điều 7. Điều kiện xét tuyển đặc cách

1. Căn cứ nhu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức được xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP đối với các trường hợp sau:

a) Người có kinh nghiệm công tác theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP hiện đang công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển; có thời gian liên tục từ đủ 36 tháng trở lên thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ có yêu cầu về trình độ, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (không kể thời gian tập sự, thử việc); trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Người tốt nghiệp đi học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; trường hợp sau khi tt nghiệp đã có thời gian công tác thì phải công tác trong ngành hoặc lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp cần tuyển, trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian này;

c) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

2. Việc xác định tốt nghiệp đại học loại giỏi được căn cứ vào xếp loại tại bng tốt nghiệp; trường hợp bng tt nghiệp không xếp loại thì cơ quan, đơn vị có thm quyền tuyển dụng viên chức báo cáo cụ thể kết quả học tập toàn khóa và kết quả bảo vệ tốt nghiệp để cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản trả lời.

Điều 8. Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thm quyền tuyển dụng viên chức thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch xét tuyển đặc cách. Hội đồng kiểm tra, sát hạch có 05 hoặc 07 thành viên, cụ thể như sau:

1. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức:

a) Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

b) Một ủy viên là người phụ trách công tác tổ chức cán bộ của đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Một ủy viên là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu bộ phận hoặc tổ chức có nhu cầu tuyển dụng và phân công, kiểm tra việc thực nhiệm vụ cho người trúng tuyển viên chức;

d) Các ủy viên còn lại là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định.

Thư ký Hội đồng kiểm tra, sát hạch do Chủ tịch Hội đồng chỉ định trong số các ủy viên Hội đồng.

2. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức:

a) Chủ tịch Hội đồng do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định;

b) Một ủy viên là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập;

c) Một ủy viên là người đại diện bộ phận làm công tác tổ chức cán bộ của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức;

d) Các ủy viên còn lại là những người có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng do người đứng đầu quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định.

Thư ký Hội đồng kiểm tra, sát hạch do Chủ tịch Hội đồng chỉ định trong số các ủy viên Hội đồng.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển và các yêu cầu mang tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp;

b) Sát hạch thông qua phỏng vấn hoặc thực hành về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển đặc cách. Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch;

c) Hội đồng kiểm tra, sát hạch làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 9. Hồ sơ, thủ tục đối với việc xét tuyển đặc cách

1. Hồ sơ của người được đề nghị xét tuyển đặc cách, bao gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Bn sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

đ) Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển đặc cách về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tchức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức có văn bản đề nghị người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức công nhận kết quả xét tuyển đặc cách. Văn bản đề nghị phải do người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thm quyền tuyển dụng viên chc ký, trong đó nêu rõ vị trí việc làm cần tuyển dụng và kèm theo biên bản họp Hội đồng kiểm tra, sát hạch và hồ sơ của từng trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển đặc cách.

3. Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hoặc Sở Nội vụ các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thẩm định quá trình xét tuyển đặc cách trước khi người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức công nhận kết quả xét tuyển đặc cách.

4. Trong thi hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thm định và phải có văn bản trả lời; nếu quá thời hạn quy định mà chưa có văn bản trả lời thì coi như đồng ý. Trường hợp hồ sơ chưa đủ theo quy định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phải có văn bn đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức bổ sung, hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định.

5. Cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức có trách nhiệm gửi báo cáo Bộ Nội vụ vào 30/6 và 31/12 hàng năm về kết quả xét tuyển đặc cách để theo dõi chung và phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự

1. Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

2. Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

3. Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Chương 2.

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 11. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn

1. Hp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức và theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Đối với các trường hợp đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này, nếu được tuyển dụng vào viên chức thì thực hiện ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời hạn cụ thể để ký hợp đồng xác định thời hạn nhưng không quá 36 tháng.

Điều 12. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyn thành viên chức theo quy định tại Điểm d, Điểm đ Khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức và theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 13. Thay đổi nội dung hợp đồng làm việc

Trong quá trình thực hiện hợp đồng làm việc, nếu có thay đổi nội dung hợp đồng làm việc thì hai bên thỏa thuận các nội dung sửa đổi, bổ sung và được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng làm việc hoặc ký kết hợp đồng làm việc mi.

Điều 14. Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác

1. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.

2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận ca viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

Điều 15. Ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức khi chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới

Khi viên chức chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập mới, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải ký kết hợp đồng làm việc với viên chức và thực hiện chế độ tiền lương phù hợp trên cơ sở căn cứ vào năng lực, trình độ đào tạo, quá trình công tác, diễn biến tiền lương và thời gian đóng bảo hiểm xã hội của viên chức.

Chương 3.

ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO

Điều 16. Đền bù chi phí đào tạo

1. Viên chức được cử đi đào tạo ở trong nước và ngoài nước phải đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

2. Các trường hợp viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo:

a) Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị, có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Viên chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết phải thuyên chuyn công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hp đồng đối với viên chức khi đơn vị buộc phải thu hẹp quy mô, không còn vị trí việc làm hoặc chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 17. Chi phí và cách tính đền bù chi phí đào tạo

1. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp nếu có.

2. Cách tính chi phí đền bù:

a) Đối với trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 100% chi phí đào tạo;

b) Đối với trưng hợp quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, viên chức phải đền bù 50% chi phí của khóa học;

c) Đối vi các trường hp quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 36 Nghị định 29/2012/NĐ-CP, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

Trong đó:

- S là chi phí đền bù;

- F là tổng chi phí của khóa học;

- T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

- T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

Điều 18. Quyết định trả và thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo

1. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình đối với mức đền bù chi phí đào tạo của viên chức theo quy định.

2. Thu hồi tiền đền bù chi phí đào tạo

a) Chậm nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định vviệc đn bù chi phí đào tạo của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo có trách nhiệm nộp trả đầy đủ khoản tiền phải đền bù cho đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Số tiền đền bù chi phí đào tạo của viên chức phải được đơn vị sự nghiệp công lập thu nộp vào tài khoản của đơn vị tại Kho bạc nhà nước và theo i, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.

c) Trường hợp viên chức phải đền bù chi phí đào tạo không thực hiện trách nhiệm đền bù thì cơ quan, đơn vị ban hành quyết định đền bù không giải quyết các chế độ, chính sách và có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2013.

2. Bãi bỏ các văn bản sau:

a) Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

b) Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

c) Thông tư số 02/2008/TT-BNV ngày 03 tháng 3 năm 2008 của Bộ Nội vụ sửa đổi Điểm b Khoản 1 Mục I Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một sđiều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyn dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

d) Quy định về thôi việc, bồi thường chi phí đào tạo đối với viên chức tại Thông tư s130/2005/TT-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng BCĐTW về phòng, chng tham nhũng;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban TW Mặt trận Tquốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ;
- Trang thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, CCVC (10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………….., ngày tháng năm 20 …..

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư s 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Họ và tên: Nam, Nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Dân tộc:

Trình độ và chuyên ngành đào tạo:

Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)

Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức của …………………………………. (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) viên chức ở vị trí việc làm ………………………. (3). Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển viên chức theo thông báo của quý cơ quan, đơn vị.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (4)

3. Giấy chứng nhận sức khoẻ;

4. 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật, kết quả tuyn dụng của tôi hủy bỏ và tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Kính đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên đơn vị sự nghiệp có thông báo tuyn dụng viên chức;

(3) Ghi đúng vị trí việc làm cần tuyển ca đơn vị sự nghiệp tuyển dụng;

(4) Ghi rõ tên của các bản chụp, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển.

Mẫu số 2

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: ……
Đơn vị: ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /HĐLV

……………, ngày ….. tháng ….. năm …..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

- Căn cứ Quyết định s: ….. của …….. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng .................

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Và một bên là Ông/ Bà: ………………………………………………………………….

Sinh ngày …….. tháng …….. năm …….. tại …………………………………………..

Trình độ đào tạo: …………………………………………………………………………

Chuyên ngành đào tạo: ………………………………………………………………….

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………

Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng ………………………………………………

Địa chỉ thường trú tại: …………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………………

Cấp ngày ….. tháng ….. năm ….. tại ……………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng

- Thời hạn của Hợp đồng từ ngày …….. tháng …….. năm ……… đến ngày ......... tháng ……….. năm ………………

- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày ….. tháng ……… năm ……. đến ngày …….. tháng ….. năm ……………………

- Địa điểm làm việc (2):..............................................................................................

- Chức danh chuyên môn: .........................................................................................

- Chức vụ (nếu có): ....................................................................................................

- Nhiệm vụ (3) ............................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (4): .............................................................................................

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (5): …………………………………………………………

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): …………………, Bậc: …………

Hệ số lương …………………………………………………………………………………

- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): ………………………………………………………………

được trả …………………….. lần vào các ngày ………………………….. hàng tháng.

- Thời gian xét nâng bậc lương: ………………………………………………………

- Khoản trả ngoài lương …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Sngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Chế độ bảo hiểm (7): ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các phúc lợi: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8): ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (9) ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

2. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ………. tháng …….. năm …………..

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại …………… ngày ………. tháng ……… năm ………..

Ngưi được tuyển dng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng du)
Ghi rõ họ và tên

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

3. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả công việc tương ứng.

4. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

5. Ghi phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

6. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm ...

7. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

8. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

9. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.

Mẫu số 3

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(dành cho đối tượng dưới 18 tuổi)

(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: ……
Đơn vị: ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /HĐLV

……….., ngày ….. tháng ….. năm ………..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(dành cho đổi tượng
dưới
18 tui)

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Căn cứ Quyết định số: …….. của ……. về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng ……

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1). …………………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………………………………

Và mt bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………………

Sinh ngày …….. tháng …… năm …………. ti ………………………………………

Trình đ đào to: …………………………………………………………………………

Chuyên ngành đào to: …………………………………………………………………

Năm tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………

Đa chỉ thường trú ti: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Schứng minh thư nhân dân ……………………………………………………………

Cấp ngày ……. tháng …….. năm …….. tại ……………………………………………

Và người đại diện là (2) Ông/ Bà: ………………………………………………………

Sinh ngày …….. tháng …… năm …………. ti ………………………………………

Đa chỉ thường trú ti: ……………………………………………………………………

Schứng minh thư nhân dân ……………………………………………………………

Cấp ngày ……. tháng …….. năm …….. tại ……………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Thi hạn và nhiệm vụ hợp đng

- Thời hạn của Hợp đồng từ ngày ......... tháng …….. năm …….. đến ngày ……… tháng ….. năm …………….

- Thời gian thực hiện chế độ tập sự (nếu có) từ ngày …….. tháng ………. năm ………. đến ngày........ tháng …………. năm ………….

- Địa điểm làm việc (3): …………………………………………………………………

- Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………….

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………….

- Nhiệm vụ (4) ………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (5): ………………………………………………………………….

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (6): …………………………………………………………

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ……………………………………

Bậc: …………………….. Hệ số lương .....................................................................

- Phụ cấp (nếu có) gồm (7): ………………………………………………………………

được trả …………… lần vào các ngày ………………………… hàng tháng.

- Thời gian xét nâng bậc lương: …………………………………………………………

- Khoản trả ngoài lương. ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gm: ……………………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Chế độ bảo hiểm (8): ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các phúc lợi: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (9): ………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (10) ……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.

2. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ……… tháng ……… năm ………….

- Những vấn đề về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại …………………….. ngày ……….. tháng ……… năm …………….

Người đại diện theo pháp luật của người được tuyển dụng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên

Người được tuyển dng
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng du)
Ghi rõ họ và tên

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(Dành cho đối tượng dưới 18 tuổi)

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi rõ tên người đại điện theo pháp luật của người được tuyển dụng.

3. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tnh hoặc Trung ương.

4. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả công việc tương ứng.

5. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

6. Ghi phương tiện đi làm việc: do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

7. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm...

8. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

9. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.

10. Những thỏa thuận khác thường là nhng thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điều kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không ti với quy định của pháp luật.

Mẫu số 4

MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

(ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ)

Bộ, ngành, địa phương: ……
Đơn vị: ………………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /HĐLV

……….., ngày ….. tháng ….. năm ………..

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phvề tuyển dụng, sử dụng và quản viên chức;

Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: …………………………………………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đại diện cho đơn vị (1) ……………………………………………………………………

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………….

Và một bên là Ông/ Bà: ………………………………………………………………….

Sinh ngày ……… tháng ….. năm ….. tại ………………………………………………

Chức vụ, chức danh: ………………………………………………………………………

Địa chthường trú tại: ………………………………………………………………………

...................................................................................................................................

Số chứng minh thư nhân dân ……………………………………………………………

Cấp ngày ……. tháng ….. năm ….. tại …………………………………………………

Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Nhiệm vụ hp đồng

- Địa điểm làm việc (2): …………………………………………………………………

- Chức danh chuyên môn: ……………………………………………………………….

- Chức vụ (nếu có): ……………………………………………………………………….

- Nhiệm vụ (3) ………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................

Điều 2. Chế độ làm việc

- Thời giờ làm việc (4): ……………………………………………………………………

- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của viên chức

1. Quyền:

- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.

- Phương tiện đi lại làm việc (5): …………………………………………………………

- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ……………………………………

Bậc: …………….. Hệ số lương ……………………………………………………………

- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): ………………………………………………………………

được trả ………….. lần vào các ngày ……………………… hàng tháng.

- Thời gian xét nâng bậc lương: …………………………………………………………

- Khoản trả ngoài lương …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: ……………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Chế độ bảo hiểm (7): ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các phúc lợi: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8):..................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Những thỏa thuận khác (9) ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.

- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.

- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

1. Quyền:

- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức.

- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đnhững điều đã cam kết trong Hp đồng làm việc.

- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.

Điều 5. Điều khoản thi hành

- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày ….. tháng ….. năm ………………………

- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.

- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đng làm việc này.

Hợp đồng này làm tại ……………… ngày ….. tháng ….. năm …………….

Viên chức
(Ký tên)
Gh
i
rõ họ và tên

Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng du)
Ghi rõ họ và tên

HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.

2. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc tỉnh hoặc Trung ương.

3. Ghi cụ thể nhiệm vụ phi đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng và bản mô tả ng việc tương ứng.

4. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành chính.

5. Ghi phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.

6. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm niên, trách nhiệm ...

7. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.

8. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyn lợi nào đã nêu trong mục này.

9. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của ngành, lĩnh vực và điền kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với quy định của pháp luật.

THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness  
---------------

No. 15/2012/TT-BNV

Hanoi, December 25, 2012

 

CIRCULAR

ON GUIDELINES FOR RECRUITMENT, LABOR CONTRACTS AND REIMBURSEMENT OF TRAINING EXPENSES APPLIED TO PUBLIC EMPLOYEES

Pursuant to the Law on public employees dated November 15, 2010;

Pursuant to the Government's Decree No. 29/2012/ND-CP dated April 12, 2012 on recruitment, employment and management of public employees;

Pursuant to the Government's Decree No. 61/2012/ND-CP dated August 10, 2012 defining the functions, tasks, entitlements and organizational structure of the Ministry of Home Affairs;

The Minister of Home Affairs promulgates a Circular on guidelines for recruitment, labor contracts and reimbursement of training expenses applied to public employees,

Chapter 1.

RECRUITMENT OF PUBLIC EMPLOYEES

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Conditions for registration for public employee recruitment prescribed in Article 22 of the Law on public employees and Article 4 of Decree No. 29/2012/ND-CP dated April 12, 2012 of the Government on recruitment, employment and management of public employees (hereinafter referred to as Decree No. 29/2012/ND-CP).

2. Regarding recruitment in a public service provider in terms of culture, arts, physical training or sports, an applicant whose age is from 15 years of age to under 18 years of age is accepted provided that his/her legal representative gives a written consent.

Article 2. Application for registration for public employee recruitment

Each application for registration for public employee recruitment includes:

1. An application form for registration of public employee recruitment using the form No. 1 issued herewith;

2. A resume certified by a competent authority remaining valid for 6 months or longer from the date of submission;

3. Copies of degrees, certificate and study outcome as request of the vacancy certified by a competent authority. The degrees issued by foreign training institutions must be translated into Vietnamese by a notary;

4. A valid certificate of health issued by a qualified health facility prescribed in Circular No. 13/2007/TT-BYT dated November 21, 2007 of the Ministry of Health on guidelines for check-ups;

5. A document certifying the employee in priority in public employee recruitment (if any) by a competent authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Each notification of recruitment of an agency or organization competent to recruit public employees (hereinafter referred to as recruitment agency) must be posted at least 1 time by any of means of mass media (printed, audio and video news) where its head office is located; be posted on the website of the competent agency of organization (if any) and be posted publicly at the head office of the competent agency or organization by the deadline for application submission prescribed in Clause 2 of Article 15 of Decree No. 29/2012/ND-CP.

2. Contents of notification of recruitment include:

a) Standards and conditions for recruitment registration;

b) Number of vacancies and corresponding positions;

c) Contents of the application, deadline and place of submission, contact phone number;

d) Forms, contents, time, place and fees for examination and selection as prescribed.

3. Within 15 days, from the deadline for application submission prescribed in Clause 2 Article 15 of Decree No. 29/2012/ND-CP, the head of the recruitment agency shall decide establishing a recruitment council to carry out the examination or selection.

Article 4. Exam subjects and duration of exam subjects in the examination of public employee recruitment

1. The public employee recruitment shall be carried out with the exam subjects and duration as follows:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Professional knowledge and skill exam, including 2 part as follows:

- Written exam in 180 minutes or multiple-choice exam in 30 minutes;

- Practice exam. The time of practice shall be decided by the head of the recruitment agency according to the nature and characteristics of the professional field and requirements of the vacancy;

c) Foreign language exam: Written exam in 60 minutes (if required);

d) Office informatics exam: Practice exam on computer or multiple-choice exam in 30 minutes (if required).

2. If the vacancy requires professional knowledge in foreign language or information technology, the duration of the exam shall be decided by the head of the recruitment agency according to the requirements of the vacancy.

3. If the vacancy requires use of an ethnic minority's language, the subject of foreign language shall be replaced with the subject of ethnic minority's language. The duration of the ethnic minority's language shall be decided by the head of the recruitment agency according to the characteristics of the career field and requirements of the vacancy.

Article 5. Contents of professional exam

The contents of professional exam in the examination of public employee recruitment shall be prescribed according to the requirements pertaining to standard professional positions corresponding to the vacancy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 6. Recruitment decision

1. Within 15 days, from the date on which the recruitment decision is approved, the head of the recruitment agency must send the recruitment decision to the successful candidate by post at his/her registered address and post it publicly on the website of the recruitment agency (if any).

2. The successful candidate of the public employee recruitment must come to the recruitment agency to conclude the labor contract and receive his/her job before the deadline prescribed in Clause 1 Article 19 of Decree No. 29/2012/ND-CP.

3. If the recruitment decision of the successful candidate is cancelled, the head of the recruitment agency shall decide to recruit the candidate ranked after the rejected candidate provided that such persons meets all requirements prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 10 of Decree No. 29/2012/ND-CP (for examination) or prescribed in Clause 1 and Clause 2 Article 13 of Decree No. 29/2012/ND-CP (for selection).

If there are at least 2 candidates both ranked after the rejected candidate, the head of the recruitment agency shall organize a direct interview for them to decide the successful candidate as prescribed in Clause 3 Article 10 of Decree No. 29/2012/ND-CP (for examination) or prescribed in Clause 3 Article 11 of Decree No. 29/2012/ND-CP (for selection).

Article 7. Exceptional selection for recruitment

1. Based on the work need, the head of each recruitment agency may make exceptional recruitment selection not according to the procedures for public employee recruitment specified in Articles 15, 16 and 17 of Decree No. 29/2012/ND-CP for any of the following candidates:

a) The person who has working experience prescribed in Point a Clause 1 Article 14 of Decree No. 29/2012/ND-CP for and concurrently works in the professional sector or field corresponding to the vacancy; has a continuous period of 36 months or longer over which he/she performs works or tasks requiring qualifications, ability, professional skills and knowledge that match with the vacancy (excluding his/her period of probation); has not be disciplined or liable to criminal prosecution and is considered to fulfill his/her assignments; and satisfies the requirements of the vacancy immediately.

b) The person who holds a Bachelor’s degree with distinction or a master or doctoral degree prescribed in Point b Clause 1 Article 14 of Decree No. 29/2012/ND-CP in a training discipline relevant to the vacancy; or works in the sector or field corresponding to the vacancy if he/she has working experience after graduation, has not be disciplined or liable to criminal prosecution and is considered to fulfill his/her assignments;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Bachelor’s degree with distinction shall be determined according to the rank mentioned in the degree; if the degree has no rank, the recruitment agency shall send a report on the study outcome of the entire course and the results of graduation thesis of the candidate to the public service provider for consideration. Within 15 working days, from the date on which the report is received, the public service provider shall send reply.

Article 8. Council of exceptional recruitment selection 

The head of the recruitment agency shall establish a council of exceptional recruitment selection (hereinafter referred to as the council). The council shall include 5 or 7 members, in particular:

1. If the public service provider has competence to recruit public employees:

a) A council president being the head or deputy head of the public service providers;

b) A member being the person in charge of personnel of the public service provider;

c) A member being the head or the deputy head of the department or division in which the vacancy need to be filled

d) The rest of members being person having professional knowledge and skills related to the vacancy decided by the head of the public service provider.

A council secretary appointed by the council president from the council members.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) A council president appointed by the head of the recruitment agency;

b) A member being the head or deputy head of the public service provider;

c) A member being the representative of the personnel department of the recruitment agency;

d) The rest of members being person having professional knowledge and skills related to the vacancy decided by the head of the recruitment agency.

A council secretary appointed by the council president from the council members.

3. Tasks and entitlement of the council:

a) Inspect requirements and qualifications of candidates according to the standard professional positions corresponding to the vacancies and specific requirements required by the public service provider;

b) Organize examinations in the form of interview or practice relating to general knowledge, education, and professional ability of candidates eligible for exceptional recruitment selection. The form and contents of the examinations shall be decided by the council according to the requirements of the vacancies, reported to the head of the recruitment agency for consideration before the examination organization;

c) The council shall work on the principle of collectives, majority votes and self-dissolution upon the task fulfillment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. An application for exceptional recruitment selection includes:

a) An application form for registration of public employee recruitment using the form No. 1 issued herewith;

b) A resume certified by a competent authority remaining valid for 6 months from the date of submission;

c) Copies of degrees, certificate and study outcome as request of the vacancy certified by a competent authority. The degrees issued by foreign training institutions must be translated into Vietnamese by a notary;

d) A valid certificate of health issued by a qualified health facility prescribed in Circular No. 13/2007/TT-BYT dated November 21, 2007 of the Ministry of Health on guidelines for check-ups;

dd) A self-evaluation of the candidate recommended for exceptional recruitment selection in terms of political credentials, ethics, education and professional ability, working experience and commendation (if any); a recommendation issued by the head of the agency, organization or unit where he/she works regarding the case prescribed in Point a Clause 1 Article 14 of Decree No. 29/2012/ND-CP.

2. The head of the recruitment agency shall request the head of an authority competent to manage public employees in writing to accept the exceptional recruitment selection. The written request must bear the signature of the head or the deputy head of the recruited, which clarifies the vacancy and a meeting minutes of the council and qualified applications.

3. Department (Board) of personnel affiliated to Ministries, ministerial-level agencies, Governmental agencies or Services of Home affairs of central-affiliated cities and provinces (hereinafter referred to as provinces) must assess the exceptional recruitment selection before the head of the authority competent to manage public employees accept the exceptional recruitment selection.

4. Within 20 working days, from the date on which the request is received, the head of the authority competent to manage public employees shall direct the assessment organization and send reply; if there is no reply after the prescribed deadline, it is deemed consent. If the application is not adequate, within 5 working days, from the date on which the request is received, the head of the authority competent to manage public employees shall request the recruitment agency to complete the application as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 10. Probation exemption

1. Each successful candidate meeting all following requirements shall be exempt from probation:

a) He/she has working experience in the field related to the vacancy and has paid compulsory social insurance for 12 months or longer;

b) During the period prescribed in Point a Clause 1 of this Article, he/she has performed tasks in conformity with the vacancy's requirements.

2. Any successful candidate having paid compulsory social insurance but not meeting all requirements prescribed in Clause 1 of this Article must participate in a probationary period.

3. The working experience’s period over which the compulsory social insurance is paid by the successful candidate who has performed tasks in conformity with the vacancy's requirements (if any) shall be included in the period for which the salary increment shall be considered in the next appointment and salary review corresponding to professional titles.

Chapter 2.

LABOR CONTRACTS

Article 11. Definite-term labor contracts

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Regarding cases of registration of public employee recruitment prescribed in Clause 2 Article 1 of this Circular, if they are recruited as public employees, a definite-term labor contract shall be concluded using the form No. 3 issued herewith.

3. According to the work need, the vacancy and the professional title need to be filled, the head of the public service provider shall decide the specific deadline for conclusion of definite-term labor contract provided that it does not exceed 36 months.

Article 12. Indefinite-term labor contracts

Upon the termination of a definite-term labor contract concluded between the head of the public service provider and a public employee and a work transfer from a civil servant’s position to a public employee’s position prescribed in Points d and dd Clause 1 Article 58 of the Law on public employees, a indefinite-term labor contract shall be required and used the form No. 4 issued herewith.

Article 13. Change of labor contracts’ contents

During the execution of labor contract, if there is any change to the contents of the labor contract, two parties may agree the modified contents and conclude an appendix of the contract or a new labor contract.

Article 14. Termination of labor contract upon the public employee’s movement to other agencies or units

1. When a public employee moves to another agency or unit, his/her labor contract concluded with the current public service provider must be terminated.

2. The termination of the labor contract must be expressed in written document certified by the public employee and the head of the public service provider or an authority competent to conclude labor contract. The written termination of labor contract shall be made in 2 copies; each party shall hold one copy.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

When a public employee moves to another public service provider, the head of the public service provider or the recruitment agency must conclude a new labor contract with the public employee and provide salary regime appropriate to his/her ability, education, working experience, salary progress and the period over which the social insurance has been paid.

Chapter 3.

TRAINING COST REIMBURSEMENT

Article 16. Reimbursement of training expenses

1. Each public employee sent to training in Vietnam and abroad must reimburse training expenses as prescribed in Clause 4 Article 36 of Decree No. 29/2012/ND-CP.

2. Each public employee shall be exempt from reimbursing training expenses in the following cases:

a) The public employee fails to complete his/her training course due to sickness certified by a competent health facility;

b) The public employee who has not worked for a given period as committed must follow an order to move to another position with the consent of the competent authority;

c) The public service provider unilaterally terminates the labor contract concluded with the employee in case the provider is forced to contracts its size, but the position or shuts downs according to a decision of a competent authority.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. The reimbursed expenses shall include tuition fees and other expenses serving the training course, excluding salary and other allowances (if any).

2. Determination of reimbursed expenses:

a) Regarding the case prescribed in Point a Clause 4 Article 36 of Decree No. 29/2012/ND-CP, the public employee must reimburse 100% of training expenses;

b) Regarding the case prescribed in Point b Clause 4 Article 36 of Decree No. 29/2012/ND-CP, the public employee must reimburse 50% of training expenses;

c) Regarding the cases prescribed in Point c Clause 4 Article 36 of Decree No. 29/2012/ND-CP, reimbursed training expenses equals:

S = (F / T1) x (T1 - T2)

Where:

- S is reimbursed training expenses;

- F is total expenses of the training course;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- T2 is the number of months over which the employee has been performed the compulsory work after training.

Article 18. Decisions on payment and recovery of reimbursed training expenses

1. The head of each public service provider shall decide and take responsibility for the decision on the levels of reimbursed training expenses incurred by public employees as prescribed.

2. Recovery of reimbursed training expenses

a) Within 30 days, from the date on which the decision on reimbursement of training expenses issued by the head of the public service provider is received, the public employee must pay the full reimbursement to the public service provider.

b) The reimbursement amount shall be transferred to the account of the public service provider at a State Treasury for monitoring and use in accordance with regulations of law.

c) If the public employee fails to pay the reimbursement, the public service provider shall not provide other benefits for him/her and may take legal proceedings as prescribed.

Chapter 4.

IMPLEMENTATION

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force from February 15, 2013.

2. The following documents shall be annulled:

a) Circular No. 10/2004/TT-BNV dated February 19, 2004 of the Ministry of Home Affairs on guidelines for implementation of Decree No. 116/2003/ND-CP dated October 10, 2003 of the Government on recruitment, employment and management of civil servants in public service providers of the State;

b) Circular No. 04/2007/TT-BNV dated June 21, 2007 of the Ministry of Home Affairs on guidelines for implementation of Decree No. 116/2003/ND-CP dated October 10, 2003 of the Government and Decree No. 121/2006/ND-CP dated October 23, 2006 of the Government on amendments to Decree No. 116/2003/ND-CP dated October 10, 2003 of the Government on recruitment, employment and management of civil servants in public service providers of the State;

c) Circular No. 02/2008/TT-BNV dated March 3, 2008 of the Ministry of Home Affairs on amendments to Point b Clause 1 Section I of Circular No. 04/2007/TT-BNV dated June 21, 2007 of the Ministry of Home Affairs on guidelines for implementation of Decree No. 116/2003/ND-CP dated October 10, 2003 of the Government and Decree No. 121/2006/ND-CP dated October 23, 2006 of the Government on amendments to Decree No. 116/2003/ND-CP dated October 10, 2003 of the Government on recruitment, employment and management of civil servants in public service providers of the State.

d) Regulations on work ceasing and reimbursement of training expenses applied to public employees in Circular No. 130/2005/TT-BNV dated December 7, 2005 of the Ministry of Home Affairs on guidelines for Decree No. 54/2005/ND-CP on work ceasing and reimbursement of training expenses applied to civil servants.

Article 20. Implementation 

Ministers, Heads of ministerial-level agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces and relevant agencies, organizations, and individuals shall implement this Circular./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Tran Anh Tuan

 

Form No. 1

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

 [Location]....., [date].................

REGISTRATION OF PUBLIC EMPLOYEE RECRUITMENT

 (Issued together with Circular No. 15/2012/TT-BNV dated December 25, 2012 of the Ministry of Home Affairs)

Full name:                                                                      Female, male:

Date of birth:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Permanent residence:

Address:

Phone number:

Race:

Education and training major:

Entity in priority (if any): (1)

After considering requirements for registration of public employee recruitment of………………...... (2), I consider myself qualified to enter for the examination (or selection) of public employee at the vacancy for................ (3). Thus, I hereby apply for registration of public employee recruitment upon your notification.

If I am admitted to the public service I will comply with regulations of the State and the recruitment agency.

I hereby enclose an application with this form, including:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Copies of degrees, certificates and learning outcome, including: ……………(4)

3. A health certificate;

4. 2 envelopes (bearing address), 2 photos of 4 x 6.

I hereby commit that the above information is accurate. If there is any inaccurate information, my recruitment results shall be cancelled and I will take legal responsibility./.

 

 

Applicant
(Signature and full name)

Notes:

 (1) Entity in priority;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 (3) The name of the vacancy;

 (4) The names of copies certified by competent authorities, enclosed with the application form.

 

Form No. 2

TEMPLATE OF DEFINITE-TERM LABOR CONTRACT

 (Issued together with Circular No. 15/2012/TT-BNV dated December 25, 2012 of the Ministry of Home Affairs)

Ministry, agency, local government:…………
Unit:……………..
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No:      /HDLV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

DEFINITE-TERM LABOR CONTRACT

- Pursuant to the Government's Decree No. 29/2012/ND-CP dated April 12, 2012 on recruitment, employment and management of civil servants;

- Pursuant to Decision No. .....of ........on approval for the recruitment results……………….

We are, Mr./Mrs.: .......................................................

Position:……………………………..

On behalf of (1)...................................... (hereinafter referred to as the Employer)

Address:.....................................

Phone number:……………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Date of birth……………………………Place of birth………………………….

Education: ………………………………

Training major: ………………………………

Year of graduation:…………………………

Occupation before the recruitment …………………….

Permanent residence:.....................................

……………………………………………………………………………………………….

ID card number …………………………………

Date of birth……………………………Place of birth………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 1. Term and duties of labor contract

- The contract’s term is from …………………………… to ………………………….

- Probationary period (if any) is from ................................. to .........................................

- Place of work (2): ................................................

- Professional title: ……………………………………………….

- Position (if any): ………………………………….

- Duties (3) ………………………………

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Hours of work (4): ………………………………

- Working equipment: …………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Article 3. Rights and obligations of the Employee

1. Rights:

- Exercise the rights prescribed in Articles 11, 12, 13, 14 and 15 of the Law on public employees.

- Vehicle serving the work (5): ................................................

- Appointed position (code): …………………., Grade: ……………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Allowance (if any) including (6): ................................................

that is paid ………………………….times every ……………………..of the month.

- Period over which the salary upgrade:………………………

- Payment other than salary…………………………..

………………………………………………………………………………………………

- Protective clothes (if any): …………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Number of days of paid annual leave (public holidays, private affair)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………………………………………………………………………………………

- Insurance benefit (7): ................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Welfare: ………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Bonuses, salary increments, examination for promotion in professional title, professional training courses, perform tasks in terms of cooperation in science and technology with domestic and overseas units as prescribed (8) .........................

………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-  Severance benefits and pay, and compensation as prescribed in law on public employees.

- Request, complain, change or terminate the labor contract as prescribed.

- Other agreements (9) ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

2. Obligations: ………………………………

- Fulfill all duties committed in the Contract.

- Comply with internal regulations and disciplines of the Employer and regulations in Articles 16, 17, 18 and 19 of the Law on public employees.

- Comply with disciplinary actions and make compensation as prescribed.

- Carry out assignments given by a competent person as request.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Rights:

- Assign tasks and inspect the fulfillment of tasks by the Employee.

- Terminate the Contract and take disciplinary actions against the Employee as prescribed in law on public employees.

2. Obligations:

- Ensure the position and commitments in the Contract.

- Pay benefits sufficiently and promptly as committed in the Contract.

Article 5. Implementation

- This Contract comes into force from ……………………………

- Any issue related to rights, obligations and responsibilities of two parties not mentioned in the Contract shall comply with law on public employees.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Contract takes effect from ………………………….

 

Employee
(Signature)
Full name

Employer
(Signature and seal)
Full name

 

INSTRUCTION FOR COMPLETING THE TEMPLATE OF DEFINITE-TERM LABOR CONTRACT

1. Specific name of the Employer.

2. Specific number of house, street, ward (village, commune), district (suburban district, district-level town), province, provincial-affiliated city or central-affiliated city.

3. Specific duties in charge at the request of the vacancy and the equivalent job description.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Transportation vehicle provided by the Employer or self-managed by the Employee.

6. Specific rate (%) of allowances (if any): region, slippage in prices, harmfulness, attraction, seniority, responsibility, etc.

7. Specific benefits in terms of social insurance, health insurance and other allowances received by the Employee.

8. Clarify the particular benefits received by the Employee mentioned in this Section.

9. Other agreements including agreements related to the nature and characteristics of the field or sector and particular conditions of the Employer in conformity with regulations of law.

 

Form No. 3

TEMPLATE OF DEFINITE-TERM LABOR CONTRACT
(for under-18 employees)

 (Issued together with Circular No. 15/2012/TT-BNV dated December 25, 2012 of the Ministry of Home Affairs)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No:   /HDLV

 [Location].....,[date].................

 

DEFINITE-TERM LABOR CONTRACT
(for under-18 employees)

- Pursuant to the Government's Decree No. 29/2012/ND-CP dated April 12, 2012 on recruitment, employment and management of civil servants;

- Pursuant to Decision No. .....of ........on approval for the recruitment results……………

We are, Mr./Mrs.: .......................................................

Position:……………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Address:.....................................

Phone number:……………………………

And Mr./Mrs.: .......................................................

Date of birth……………………………Place of birth………………………….

Education: ………………………………

Training major: ………………………………

Year of graduation:…………………………

Permanent residence:.....................................

………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Date of birth……………………………Place of birth………………………….

And representative is (2) Mr./Mrs.: .......................................................

Date of birth……………………………Place of birth………………………….

Permanent residence:.....................................

ID card number …………………………………

Date of birth……………………………Place of birth………………………….

Hereby conclude a labor contract and commit to the following provisions:

Article 1. Term and duties of labor contract

- The contract’s term is from …………………………… to ………………………….

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Place of work (3): ................................................

- Position title: ……………………………………………….

- Position (if any): ………………………………….

- Duties (4) ………………………………

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Article 2. Working regime

- Hours of work (5): ………………………………

- Working equipment: …………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………………………………………………………………………………………

Article 3. Rights and obligations of the Employee

1. Rights:

- Exercise the rights prescribed in Articles 11, 12, 13, 14 and 15 of the Law on public employees.

- Vehicle serving the work (6): ................................................

- Appointed professional title (code): ………………….

Grade:…………………………….. Salary coefficient …………………………..

- Allowances (if any) including (7): ................................................

that is paid ………………………….times every ……………………..of the month.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Payment other than salary………………………….. ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

- Protective clothes (if any): …………………………

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

- Number of days of paid annual leave (public holidays, private affair)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Insurance benefit (8): ................................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………………………………………………………………………………………

- Welfare: ………………….

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Bonuses, salary increments, examination for promotion in professional title, professional training courses, perform tasks in terms of cooperation in science and technology with domestic and overseas units as prescribed (9) .........................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

-  Severance benefits and pay, and compensation as prescribed in law on public employees.

- Request, complain, change or terminate the labor contract as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

……………………………………………………………………………………………….

2. Obligations:

- Fulfill all duties committed in the Contract.

- Comply with internal regulations and disciplines of the Employer and regulations in Articles 16, 17, 18 and 19 of the Law on public employees.

- Comply with disciplinary actions and make compensation as prescribed.

- Carry out assignments given by a competent person as request.

Article 4. Rights and obligations of the head of the Employer

1. Rights:

- Assign tasks and inspect the fulfillment of tasks by the Employee.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Obligations:

- Ensure the position and commitments in the Contract.

- Pay benefits sufficiently and promptly as committed in the Contract.

Article 5. Implementation

- This Contract comes into force from ……………………………

- Any issue related to rights, obligations and responsibilities of two parties not mentioned in the Contract shall comply with law on public employees.

- This Contract shall be made in 3 copies having same value, two copies shall be held by the Employer and one copy shall be held by the Employee. If the two parties sign a contractual appendix, such appendix shall have the same legal value as of contractual terms.

The Contract takes effect from ………………………….

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Employee
(Signature)
Full name

Employer
(Signature and seal)
Full name

 

INSTRUCTIONS FOR COMPLETING TEMPLATE OF DEFINITE-TERM LABOR CONTRACT
(for under-18 employees)

1. Specific name of the Employer.

2. Specific name of the legal representative of the Employee.

3. Specific number of house, street, ward (village, commune), district (suburban district, district-level town), province, provincial-affiliated city or central-affiliated city

4. Specific duties in charge at the request of the vacancy and the equivalent job description.

5. Specific hours of work, hours of week, or standard office hours.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Specific rate (%) of allowances (if any): region, slippage in prices, harmfulness, attraction, seniority, responsibility, etc.

8. Specific benefits in terms of social insurance, health insurance and other allowances received by the Employee.

9. Clarify the particular benefits received by the Employee mentioned in this Section.

10. Other agreements including agreements related to the nature and characteristics of the field or sector and particular conditions of the Employer in conformity with regulations of law.

 

Form No. 4

TEMPLATE OF INDEFINITE-TERM LABOR CONTRACT

 (Issued together with Circular No. 15/2012/TT-BNV dated December 25, 2012 of the Ministry of Home Affairs)

Ministry, agency, local government:…………
Unit:……………..
-------

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No:  /HDLV

 [Location].....,[date].................

 

INDEFINITE-TERM LABOR CONTRACT

- Pursuant to the Government's Decree No. 29/2012/ND-CP dated April 12, 2012 on recruitment, employment and management of civil servants;

We are, Mr./Mrs.: .......................................................

Position:……………………………..

On behalf of (1)......................................

Address:.....................................

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

And Mr./Mrs.: .......................................................

Date of birth……………………………Place of birth………………………….

Position:……………………………..

Permanent residence:.....................................

...................................................................................................................................

ID card number …………………………………

Date of birth……………………………Place of birth………………………….

Hereby conclude a labor contract and commit to the following provisions:

Article 1. Duties of labor contract

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Position title: ……………………………………………….

- Position (if any): ………………………………….

- Duties (3) ………………………………

...................................................................................................................................

Article 2. Working regime

- Hours of work (4): ………………………………

- Working equipment: …………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Rights:

- Exercise the rights prescribed in Articles 11, 12, 13, 14 and 15 of the Law on public employees.

- Vehicle serving the work (5): ................................................

- Appointed professional title (code): ………………….

Grade:…………………………….. Salary coefficient …………………………..

- Allowances (if any) including (6): ................................................

that is paid ………………………….times every ……………………..of the month.

- Period over which the salary upgrade:………………………

- Payment other than salary…………………………..

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Protective clothes (if any): …………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Number of days of paid annual leave (public holidays, private affair)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Insurance benefit (7): ................................................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

- Bonuses, salary increments, examination for promotion in professional title, professional training courses, perform tasks in terms of cooperation in science and technology with domestic and overseas units as prescribed (8) .........................

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

-  Severance benefits and pay, and compensation as prescribed in law on public employees.

- Request, complain, change or terminate the labor contract as prescribed.

- Other agreements (9) ………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Fulfill all duties committed in the Contract.

- Comply with internal regulations and disciplines of the Employer and regulations in Articles 16, 17, 18 and 19 of the Law on public employees.

- Comply with disciplinary actions and make compensation as prescribed.

- Carry out assignments given by a competent person as request.

Article 4. Rights and obligations of the head of the Employer

1. Rights:

- Assign tasks and inspect the fulfillment of tasks by the Employee.

- Terminate the Contract and take disciplinary actions against the Employee as prescribed in law on public employees.

2. Obligations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Pay benefits sufficiently and promptly as committed in the Contract.

Article 5. Implementation

- This Contract comes into force from ……………………………

- Any issue related to rights, obligations and responsibilities of two parties not mentioned in the Contract shall comply with law on public employees.

- This Contract shall be made in 3 copies having same value, two copies shall be held by the Employer and one copy shall be held by the Employee. If the two parties sign a contractual appendix, such appendix shall have the same legal value as of contractual terms.

The Contract takes effect from ………………………….

 

Employee
(Signature)
Full name

Employer
(Signature and seal)
Full name

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

INSTRUCTION FOR COMPLETING TEMPLATE OF INDEFINITE-TERM LABOR CONTRACT

1. Specific name of the Employer.

2. Specific number of house, street, ward (village, commune), district (suburban district, district-level town), province, provincial-affiliated city or central-affiliated city

3. Specific duties in charge at the request of the vacancy and the equivalent job description.

4. Specific hours of work, hours of week, or standard office hours.

5. Transportation vehicle provided by the Employer or self-managed by the Employee.

6. Specific rate (%) of allowances (if any): region, slippage in prices, harmfulness, attraction, seniority, responsibility, etc.

7. Specific benefits in terms of social insurance, health insurance and other allowances received by the Employee.

8. Clarify the particular benefits received by the Employee mentioned in this Section.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


528.045

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!