Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH Danh mục nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm

Số hiệu: 11/2020/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 12/11/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới

Ngày 12/11/2020, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Kể từ ngày Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH có hiệu lực (từ ngày 01/3/2021), 08 Quyết định, Thông tư khác sẽ hết hiệu lực thi hành, đơn cử như:

- Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ năm 1995 về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Quyết định 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30/7/1996 ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Thông tư 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm….

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 11/2020/TT-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2107 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động;

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Điều 1. Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hằng năm, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, người sử dụng lao động chủ động rà soát, đánh giá Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo phương pháp được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định để đề xuất sửa đổi, bổ sung Danh mục phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ và quản lý trong từng thời kỳ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021.

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các Quyết định, Thông tư sau hết hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

b) Quyết định số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng 7 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

c) Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

d) Quyết định số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

đ) Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

e) Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

g) Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

h) Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

3. Thời gian người lao động làm các nghề, công việc ban hành kèm theo các Quyết định, Thông tư bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều này vẫn được tính là thời gian làm các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho đến ngày Thông tư này có hiệu lực.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty hạng đặc biệt;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, ATLĐ, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

MINISTRY OF LABOUR, WAR INVALIDS AND SOCIAL AFFAIRS
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No.: 11/2020/TT-BLDTBXH

Hanoi, November 12, 2020

 

PROMULGATING LIST OF ARDUOUS, HAZARDOUS AND DANGEROUS OCCUPATIONS AND WORKS, AND EXTREMELY ARDUOUS, HAZARDOUS AND DANGEROUS OCCUPATIONS AND WORKS

Pursuant to the Law on occupational safety and hygiene dated June 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017 defining the Functions, Tasks, Powers and Organizational Structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs;

At the request of Director of the Department of Work Safety;

The Minister of Labour, War Invalids and Social Affairs promulgates a Circular promulgating the list of arduous, hazardous and dangerous occupations and works, and extremely arduous, hazardous and dangerous occupations and works.

The list of arduous, hazardous and dangerous occupations and works, and extremely arduous, hazardous and dangerous occupations and works is enclosed with this Circular.

Article 2. Implementation

Supervisory ministries and employers shall annually review and assess the List of arduous, hazardous and dangerous occupations and works, and extremely arduous, hazardous and dangerous occupations and works, according to the methods announced by the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs, and propose necessary amendments thereof in conformity with social, economic, scientific and technological development, and management policies in each period.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. This Circular comes into force from March 01, 2021.

2. The following Decisions and Circulars will cease to have effect from the effective date of this Circular:

a) Decision No. 1453/LDTBXH-QD dated October 13, 1995 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

b) Decision No. 915/LDTBXH-QD dated July 30, 1996 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

c) Decision No. 1629/LDTBXH-QD dated December 26, 1996 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

d) Decision No. 190/1999/QD-BLDTBXH dated March 03, 1999 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

dd) Decision No. 1580/2000/QD-BLDTBXH dated December 26, 2000 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

e) Decision No. 1152/2003/QD-BLDTBXH dated September 18, 2003 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

g) Circular No. 36/2012/TT-BLDTBXH dated December 28, 2012 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. The period during which an employee has performed the occupation or work on the lists enclosed with the abrogated decisions or circulars in Clause 2 of this Article shall be also considered as the period for performing arduous, hazardous and dangerous occupations or works or extremely arduous, hazardous and dangerous occupations or works by the effective date of this Circular.

4. Difficulties that arise during the implementation of this Circular should be reported to the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs for consideration./.

 

 

MINISTER
Dao Ngoc Dung

 

LIST

OF ARDUOUS, HAZARDOUS AND DANGEROUS OCCUPATIONS AND WORKS, AND EXTREMELY ARDUOUS, HAZARDOUS AND DANGEROUS OCCUPATIONS AND WORKS
 (Enclosed with the Circular No. 11/2020/TT-BLDTBXH dated November 12, 2020 of the Minister of Labor, War Invalids and Social Affairs)

I. MINING

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Occupation or work

Working conditions

Class-VI working conditions

1

Drilling rock with a hand-held machine hammer in the pit

Working in a confined space lacking light and oxygen; arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and tremor in excess of permissible limits

2

Pit mining

Working in confined space lacking oxygen; manual and extremely arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and CO2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drying, grinding, mixing and packaging explosives

Hazardous and dangerous work; working in frequent contact with high temperature, noise, dust and toxic chemicals (TNT, Cl2, Licacmon...).

4

Operator of loader or excavator with bucket capacity of at least 8m3

Arduous work; static working posture; working under impact of dust, noise and tremor in excess of permissible limits.

5

Mine rescue team member

Extremely dangerous occupation

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in confined and wet space lacking oxygen; manual and extremely arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and CO2

7

Operating hydrometallurgy and pyrometallurgy equipment (copper, zinc, tin, titanium, chrome, wolfram, etc.).

Working under impact of high temperature, dust, arsenic, noxious gases and chemicals.

Class-V working conditions

1

Drilling to extract rocks by hand-held machine hammer

Working on rocky mountain sides; arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and violent tremor

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working outdoor; dangerous work; working in frequent contact with noise and dust in excess of permissible limits

3

Electrical and mechanical repairer in the pit

Working in confined space; dangerous work; static working posture; working under impact of noise and coal dust

4

Operating pneumatic fan, electrical, diesel fuel, and battery charging stations in the pit

Working in confined space lacking oxygen; dangerous work; working under impact of dust, noise and heat.

5

Iron worker or drainage worker in the pit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Driver or driver’s assistant of coal-carrying train

Dangerous works; working under impact of noise, tremor and dust.

7

Transporting coal in the pit.

Manual, arduous and dangerous work; working under impact of noise, dust and heat.

8

Gas measurement, wind speed measurement, air-gate watch, land survey and quality control in the pit

Arduous and dangerous work; static working posture; working under impact of noise, heat and dust.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 Directly providing technical guidance in the pit.

Solving multiple complex works; working at a heat, dust and dangerous workplace.

10

Keeper of blast warehouse in a pit

Hazardous and dangerous work; working under impact of noise, heat and dust

11

Sampling and performing chemical analysis of coal.

Working in frequent contact with heat, dust, CO and other toxic chemicals.

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual and arduous work; working under impact of heat, dust and noise.

13

Operating super and church drilling machines at opencast mines

Arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and violent tremor.

14

Opencast blasting

Arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and NO2.

15

Manual quarrying

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16

Driver, driver’s assistant and escort of vehicles used for transporting explosives.

Arduous and dangerous work; working under impact of noise, tremor and dust.

17

Seafarer, technician, oiler of ships carrying explosives

Arduous and dangerous work; working under impact of wave, noise and tremor.

18

Maintaining, loading and unloading explosives

Manual, arduous and dangerous work; working under impact of dust and noxious gases

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Explosive testing

Working outdoor; dangerous work; working under impact of noise, dust and NO2.

20

Blasting for extracting kaolin

Working outdoor; arduous and dangerous work; working under impact of noise and soil and rock dust with high content of SiO2

21

Forging machine hammer of at least 1 ton.

Working under impact of high temperature, tremor and noise in excess of permissible limits

22

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Solving multiple complex works; working in confined space lacking oxygen; working under impact of dust, noise and CO2

23

Extracting non-ferrous metal ores by opencast or semi-opencast mining.

Manual work; working in a hot space lacking oxygen and in frequent contact with toxic dust.

24

Operating equipment for dressing of non-ferrous metal ores by flotation, gravity concentration, magnetic separation (separating, leaching, etc.)

Working under impact of noise, dust, toxic chemicals, arsenic, metal oxides, etc.

25

Operating ancillary equipment in hydrometallurgy and pyrometallurgy (copper, zinc, tin, titanium, chrome, wolfram, etc.).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

26

Supervising safety in the pit; operating and repairing equipment in the pit; operating and assisting operator of electric and battery-powered locomotives in the pit; operating, repairing and charging batteries in the pit; performing acceptance testing of products in the pit; warehouse keeper in the pit; protecting warehouses in the pit; cleaning, dredging pit sediments; transporting materials in the pit; watching signals in the pit; service staff in the pit; installing and repairing communication systems in the pit; operating network station in the pit; guarding wind gate in the pit; measuring gas and wind speed in the pit.

Working in confined space; dangerous work; static working posture; working under impact of noise, coal dust and CO2

27

Electrolysis workers (caring, moving anodes and cathodes, sediments, etc.), producing copper ingots

Working under impact of high temperature, dust, noxious gases; facing high risks of acid burns

28

Processing electrolytic sediments, obtaining precious metal in production of non-ferrous metals

Working in frequent contact with high temperature, arsenic, noxious gases and metal oxides, etc.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Repairing non-ferrous metal melting and smelting furnaces

Working in frequent contact with high temperature, arsenic, noxious gases and metal oxides, etc.

30

Keeping industrial hygiene in production of non-ferrous metals

Manual work; working in frequent contact with heat, toxic dusts, noxious gases and other solvents

31

Workers in charge of mixing and pouring concrete inside the pits.

Working in confined space lacking oxygen; static working posture; working under impact of noise, heat and dust.

32

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Frequently working in the pit, in confined and dangerous space lacking oxygen; static working posture; working under impact of noise, heat and dust.

33

Driving graders and bulldozers of a capacity of at least 180 CV

Static working posture; working under impact of dust, noise and tremor.

34

Operating shell and tube heat exchangers in silicon pretreatment, alkali tanks, silicon treatment for alumina plants

Working under impact of high temperature, alkali vapor and radioactive substances, and noise in excess of permissible limits

35

Operating shell and tube heat exchangers in separation areas; vapor separation at alumina plants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

36

Operating the hydrate filtration and alumina melting chamber

Arduous and hazardous work; working under impact of heat radiation, CO, noise and tremor in excess of permissible limits

37

Operating coal gasification furnace

Working under impact of heat, noise, tremor, dust with high content of H2; CO; CO2

Class-IV working conditions

1

Operating iron-ore dressing slurry pump in the pit

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

Operating rotary shifters in iron ore dressing.

Working on the shifter, under impact of noise

3

Operating coarse crusher in iron ore dressing.

Working in deep pit, muddy and confined space lacking light, and under impact of noise.

4

Operating conveyor belt in dressing of underground iron ore mine

Arduous work with noise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating vibrating shifter in iron ore dressing.

Working under impact of noise and vibration

6

Operating ball mill crusher in ore dressing.

Muddy and wet working conditions; working under impact of noise

7

Operating medium-size crusher in ore dressing.

Working in frequent contact with noise Working on the floor, constantly moving

8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working in confined and wet space with noise

9

Electrical and mechanical repairing at opencast mines

Static working posture; working under impact of noise, lubricants and dust

10

Operating dewatering pump under the pit

Working under impact of noise, vibration and heat

11

Manually washing and screening, manually extracting coal at opencast mines

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12

Operating conveyor belt, crusher, coal/rock sieve; operating coal chutes. 

Arduous work; working under impact of noise, tremor and dust in excess of permissible limits.

13

Guarding, delivering, warehouse keeper/ assistant at explosives manufacturing facility

Working at dangerous and poorly ventilated space, and under impact of toxic gases and dust

14

Testing on explosives

Working in frequent contact with chemicals and toxic dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Driving explosives lifting machine

Working under impact of toxic chemicals and dust

16

Electrical and mechanical repairing of explosives manufacturing equipment

Static working posture; working under impact of petro, oil, toxic dust and chemicals

17

Industrial cleaning of explosives manufacturing facility

Manual and arduous work; working under impact of toxic dust and chemicals

18

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in frequent contact with chemicals and toxic dust

19

Driving graders and bulldozers of a capacity of less than 180 CV

Working under impact of heat, noise, dust and vibration

20

Operating loader or excavator with bucket capacity of less than 4 m3.

Working under impact of heat, noise, dust and vibration

21

Operating stone crushing and screening machine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

22

Driving coal/stone-carrying vehicle in a mining area

Arduous and dangerous work; working under impact of noise, tremor and dust in excess of permissible limits.

23

Making paper tubes for explosive packaging

Working under impact of heat and toxic chemicals during the shift

24

Manually extracting kaolin at opencast mines

Working outdoor; manual and arduous work; working under impact of hot, cold, wind at deep pit, and stone dust with high content of SiO2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manually processing kaolin

Working outdoor; arduous, manual and monotonous work; working under impact of soil and rock dust with high content of SiO2

26

Operating grue portique/gantry crane, coal loading/unloading machines at coal washing and screening plant.

Working at height and under impact of sunlight, heat and dust; stressful work.

27

Operating dump car at coal washing and screening plant

Working outdoor and under impact of sunlight, heat and coal dust in excess of permissible limits.

28

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; static working posture; working in frequent contact with lubricants, coal dust, high temperature, tremor and noise in excess of permissible limits

29

Charging grease and pumping oil for pillow blocks of equipment at coal washing and screening plant

Arduous work; working in contact with lubricants, heat, noise, tremor and coal dust in excess of permissible limits

30

Putting vehicle lifts and stoppers at coal washing and screening plant

Arduous and dangerous work; working under impact of heat, noise, tremor and coal dust in excess of permissible limits.

31

Manually moving coal and impurities on trains, barges, conveyor belts and at coal washing and screening plant

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

32

Picking up coal and impurities on conveyor belts at coal washing and screening plant.

Monotonous work; working under impact of heat, noise, tremor and coal dust in excess of permissible limits.

33

Unloading coal (taking coal, pouring coal, opening coal chutes, etc.) at coal washing and screening plant

Working under impact of heat, noise, tremor and coal dust in excess of permissible limits; work with dangerous factors

34

Hooking (hooking cables and chains) at coal washing and screening plant

Arduous and monotonous work; working outdoor and under impact of environmental factors (hot, cold, wind, etc.), and coal dust in excess of permissible limits.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Repairing and maintaining coal mining equipment (drills, excavators, graders, bulldozers, etc.)

Arduous work; static working posture; working in contact with dust and lubricants

36

Directly providing production guidance in opencast coal mining and at coal washing and screening plant (foreman, vice foreman, team leader)

Working under impact of heat, noise, and tremor and coal dust in excess of permissible limits.

37

Operating coal washing and screening equipment by adopting flotation or magnetic separation at coal washing and screening plant

Working in frequent contact with noise, dust and chemical hazards.

38

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual work; working under impact of noise, lubricants and industrial waste.

39

Protecting resources and boundaries of coal mines.

Working outdoor; constantly moving; dangerous work.

40

Workers in charge of charging batteries and repairing mining lamps; repairing and distributing batteries and mining lamps.

Manual work; working in frequent contact with lead and acids.

41

Workers in charge of repairing coal loading/unloading machines in coal washing and screening plant

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

42

Keeping industrial explosive warehouses.

Working outside the pit; arduous and dangerous work; working in contact with toxic chemicals.

43

 Directly providing production guidance in opencast bauxite mining and bauxite ore dressing (foreman, vice foreman, team leader)

Working under impact of heat, noise, tremor and dust in excess of permissible limits.

44

Operating conveyor belts carrying bauxite ores in alumina production.

Arduous work; working under impact of noise, tremor and dust in excess of permissible limits; working in confined space

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating sludge pumping system in bauxite ore dressing

Arduous work; muddy and wet workplace; working under impact of noise and tremor. Working in direct contact with acids, alkali, soda, etc.

46

 Directly providing production guidance in coal gasification and alumina production plants (foreman, vice foreman, team leader)

Working under impact of alkali vapor, noise, tremor and dust in excess of permissible limits

47

Operating the centralized control system for alumina production plant and its plants

Stressful work; working under impact of noise and tremor.

48

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Constantly moving; working in confined space and under impact of noise, dust and tremor in excess of permissible limits

49

Operating equipment in red mud accumulation and washing area

Working under impact of heat, height, high temperature, alkali vapor and radioactive substances, and noise in excess of permissible limits

50

Operating equipment in hydrate crystallization area

Working under impact of high temperature, alkali vapor and radioactive substances, and noise in excess of permissible limits

51

Operating bauxite ore crusher

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

52

Operating lime unloading, milk and slaking machine in alumina plant

Arduous work; working in confined space and under impact of noise, tremor and dust in excess of permissible limits, and in frequent contact with lime milk

53

Operating lifting equipment in alumina plant

Arduous and hazardous work; working under impact of noise and trust in excess of permissible limits

54

Repairing electrical equipment, C&I engineering in the ore dressing and alumina production line

Static working posture; working under impact of noise, tremor and dust; working at height

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Repairing and maintaining electromechanic equipment, mechanical equipment, motor equipment used in bauxite mining and dressing, and alumina production.

Arduous work; static working posture; working in contact with heat, dust and noise in excess of permissible limits, and lubricants

56

Operating the conveyor belt supplying coal to coal gasification plant

Working underground and under impact of heat, noise, tremor and coal dust in excess of permissible limits; work with dangerous factors

57

Operating soda/acid dilution and condensation equipment in solution calibration

Working under impact of high temperature, alkali vapor and radioactive substances, and noise in excess of permissible limits

58

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working outdoor and under impact of alkali vapor and red mud

59

Operating hydrate and alumina product packaging system

Arduous and hazardous work; working under impact of noise and trust in excess of permissible limits

60

Operating heavy-duty fans in coal gasification

Working under impact of heat, noise, tremor, dust, H2; CO; CO2 with high content

61

Environmental monitoring at alumina plant

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

62

Doing industrial cleaning job at alumina plant

Arduous work; muddy and wet workplace; working under impact of noise, tremor and dust in excess of permissible limits

63

Healthcare in pits

Working in confined space lacking oxygen; dangerous work; working under impact of dust, noise and heat.

64

Operating washing and screening equipment; peat rotary drum drying system.

Working in frequent contact with heat, dust, CO and other toxic chemicals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

No.

Occupation or work

Working conditions

Class-VI working conditions

1

Working on the top of the coke oven

Working on the top of the oven with very high temperature; arduous and dangerous work

Class-V working conditions

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working at height under the impact of very high temperature, CO2, CO and dust; dangerous work

2

Hot repair of coke ovens

Manual, arduous and dangerous work; working under impact of very high temperature and in direct contact with CO and dust

3

Monitoring coke oven temperature

Working near the coke oven; very hot; dangerous; working under impact of CO and dust

4

Driving coke pushing and quenching cars

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Driving coal loading cars on the coke oven top

Working on the top of the coke oven with very high temperature; dangerous work; under impact of CO2 and CO, and dust with very high content.

6

Ferrous metallurgy

Arduous work; working under impact of very high temperature, noise, CO, CO2 and dust with very high content

7

Steel ingot casting

Dangerous work with high risk of fire and burn injuries; working under impact of heat, noise, CO and CO2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Wall working, building steel furnaces

Arduous work; working in confined space and under impact of dust, noise and tremor

9

Producing electric arcs;

Working in frequent contact with heat, noise, dust with high content and toxic chemicals, CO, CO2, Brai in excess of permissible limits

10

Hot rolling of steel

Arduous work; working under impact of high-level heat, dust and noise

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of very high temperature, dust, noise, CO and CO2

12

Aluminum casting, hot rolling of aluminum

Arduous work; working under impact of heat and noise in excess of permissible limits

13

Arc welding in holds of ships and barges

Working in confined, wet and dirty space lacking oxygen; static working posture; working under impact of CO, CO2, MnO2 and noise

14

Welding in steam boiler trucks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Removing rust in holds of ships and barges

Working in confined, wet and dirty space lacking light and oxygen; static working posture; working under impact of high-content dust and violent tremor

16

Sandblasting for removing rust from ship hulls

Arduous work; working outdoor and under impact of noise, tremor and dust of very high content.

17

Removing burrs by compressed air

Arduous work; working under continuous impact of dust, noise and tremor in excess of permissible limits.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Smelting lead alloys, tin for casting axle box brass, and railway locomotive parts

Arduous work; working under impact of thermal radiation and lead vapor in excess of permissible limits

19

Corrosion-resistant coating in holds of ships and barges

Working in confined space lacking light and oxygen; static working posture; working under impact of CO2, toluene and other chemicals contained in paint

20

Burning grinding stones

Manual and arduous work; working under impact of heat, CO, CO2

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of high temperature, dust, noise and CO

22

Smelting lead alloys, tin for casting railroad car parts.

Arduous work; working under impact of thermal radiation and lead vapor in excess of permissible limits

23

Smelting and casting aluminum and copper for rolling electrical wire

Arduous work; static working posture; working under impact of heat and toxic gases or vapors

24

Smelting antimony by reverberatory furnace

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Smelting or refining tin containing arsenic by reverberatory furnace

Working in frequent contact with high temperature, As, CO, SiO2, Sb.

26

Removing arsenic and sulfur from tin and antimony ores

Working in frequent contact with high temperature, As, CO, SiO2, lead and Sb.

27

Lead ore refining

Working under impact of high temperature, and in contact with As, CO, SiO2, lead and Sb.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Flotation of non-ferrous metal ores, hydrometallurgy (separating, leaching, etc.)

Working in frequent contact with toxic chemicals, including H2SO4, CuSO4, ZnSO4, Clo and Sb.

29

Smelting and refining ZnO into powder by reverberatory furnace or rotary furnace

Working in frequent contact with high temperature, Pb, CO and ZnO.

30

Operating and repairing non-ferrous metal dust collectors in ZnO electrostatic precipitator.

Working in frequent contact with high temperature and lead vapor

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous and dangerous work; working under impact of heat and toxic gases or vapors

32

Continuous burning and casting of steel billets or slabs

Arduous work; working under impact of heat, noise and dust

33

Opencast mining of non-ferrous metal and chromium ores

Manual and extremely arduous work; static working posture; lacking oxygen; working in frequent contact with toxic dust

34

Operating non-ferrous metal grinder and mixer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35

Gravity concentration of non-ferrous metal and chromium ores

Manual work; working under impact of arsenic and metal oxides

36

Operating bridge cranes in non-ferrous metal and ore dressing and refining plants

Working under impact of high temperature, dust, toxic gases and vapors.

37

Packaging and handling ores and non-ferrous metal products

Manual and extremely arduous work; muddy workplace; working under impact of toxic substances

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual processing of non-ferrous metal ores

Manual and arduous work; working in frequent contact with toxic substances such as arsenic, lead, etc.

39

Working on cast iron/steel foundry floors

Arduous and dangerous work; working under impact of high temperature and dust

40

Working in front of cast iron, steel or coke furnaces

Arduous and extremely dangerous work; working under impact of heat, dust and toxic gases and vapors

41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working under impact of high temperature, toxic gases and vapors, and dust in excess of permissible limits.

42

Distilling coke oil and products obtained from coking process

Working in frequent contact with heat and chemicals posing risks of occupational skin diseases.

43

Treating blast-furnace slag

Arduous and dangerous work; working under impact of heat and dust in excess of permissible limits

44

Operating and repairing cast iron melting furnaces

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45

Drying moulds

Extremely arduous work; working under impact of high temperature, toxic gases and vapors

Class-IV working conditions

1

Driving charging cranes in steelmaking

Working at height and under impact of heat, noise, dust mixture, manganese dust and CO

2

Grinding, sieving and mixing wall materials for steel furnace

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Building table moulds for casting steel

Working under impact of heat, noise and very high-content dust; manual and arduous work

4

Driving steel roll forming machine

Working in frequent contact with heat, noise, CO and CO2

5

Operating ore crushing and screening machine

Arduous work; working under impact of loud noise and MnO2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Driving cranes in steel roll forming chamber

Working under impact of heat, noise and tremor

7

Driving cranes in processing of materials used in ferrous metallurgy

Working in frequent contact with dust, tremor and loud noise

8

Degating when pouring molten steel into molds

Working in confined space and under impact of heat, dust and loud noise

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Very dusty and hot workplace; working under the impact of noise, CO and CO2

10

Technological testing of rolled steel

Working in frequent contact with noise, heat, CO and CO2

11

Classifying steel scraps used as charge materials in steelmaking

Working in confined and dirty space, and under impact of noise and very high-content dust

12

Operating electrical systems of furnaces for steelmaking and ferrous metallurgy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Drying steel pouring ladles

Manual and arduous work; working under impact of heat, noise, CO and CO2

14

Operating coke oven gas blowers

Working in frequent contact with heat, dust, CO and loud noise

15

Feeding coking coal to conveyor belt

Arduous work; working under impact of noise and high-content  dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating coking coal conveyor belt of coke oven

Constantly moving; working in frequent contact with noise and high-content dust

17

Operating coking coal crushers and mixers

Manual and arduous work; working under impact of noise and high-content  dust

18

Operating coke conveyor belt

Working in frequent contact with high temperature, dust, CO and CO2

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of very high temperature, thermal radiation, CO, CO2, SO2 and loud noise

20

Arc welding in long barrels

Arduous work; working under impact of CO2, Mn, welding gases and arc flash

21

Welding ship hulls

Working outdoor; static working posture; working under impact of CO2, welding gases and arc flash

22

Manual welding for railroad car wheel rims

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23

Manually removing rust from boilers, locomotives and railroad cars

Static working posture; working under impact of high-content dust and noise in excess of permissible limits.

24

Removing rust from ships

Working outdoor; static working posture; working under impact of loud noise and dust in excess of permissible limits.

25

Removing rust by hand-held machine

Working under impact of loud noise, tremor and high-content dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Fitting train wheel tires

Working with magnetic fields; arduous and hazardous work; under impact of noise

27

Painting ship hulls

Working outdoor; static working posture; working under impact of toxic substances included in paint and toluene

28

Painting railroad cars

Working in frequent contact with toxic substances

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of heat, thermal radiation, CO2, and loud noise

30

Cold repair of locomotives and railroad cars

Arduous work; static working posture; working in contact with, loud noise, dust and lubricants

31

Galvanizing 

Working under impact of toxic gases such as HCl, NH3, NH4OH, NH4Cl, ZnO and lead

32

Examining and repairing railroad cars

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33

Lathing railroad car wheel rims

Arduous work; static working posture; working under impact of loud noise

34

Manufacturing and assembling mechanical grates

Manual and arduous work; working under impact of thermal radiation, and loud noise.

35

Hot piercing and forging

Arduous work; working under impact of thermal radiation, and loud noise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Forging machine hammers of 350 kg or more

Arduous work; working under heat and loud noise

37

Repairing river-going ship engines (in docks)

Arduous work; hot and wet workplace; working in frequent contact with lubricants

38

Operating electrical system of corundum furnace in production of grinding wheels

Working under heat, dust and noise

39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous and hazardous work; working under impact of loud noise, and dust in excess of permissible limits.

40

Mixing materials for pressing grinding wheels and shims

Arduous work; working under impact of loud noise and dust in excess of permissible limits

41

Lathing grinding wheels

Arduous work; static working posture; working under impact of loud noise and high-content dust

42

Washing and drying grinding grains

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43

Separating iron, sieving and classifying grinding wheels

Working in frequent contact with loud noise and dust in excess of permissible limits

44

Breaking up blocks of corundum, preparing corundum furnace

Manual and arduous work; working under impact of noise and very high-content dust

45

Producing grinding wheel adhesive

Manual and arduous work; working under impact of noise and very high-content dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Honing grinding wheels by machine, by hand

Arduous work; working under impact of dust, noise and tremor in excess of permissible limits.

47

Testing grinding wheel speed

Manual and arduous work; working under impact of dust and noise.

48

Manual forging

Manual and arduous work; working under impact of heat, dust and CO.

49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Static working posture; working in frequent contact with toxic substances in paint

50

Metal and cyanide plating

Arduous work; working in contact with lead vapor

51

Painting and drying silicon steel core

Working in contact with heat and paint thinners

52

Arc welding, gas welding

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

53

Dry grinding of metals

Working in contact with rock dust, metal dust, tremor and noise

54

Applying mastic and spray-painting engine blocks

Arduous work; working under impact of dust, paint thinners and petrol vapor

55

Hammer cast iron by hand

Arduous work; working in direct contact with cast iron dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mixing sand and clay for making moulds

Arduous work; working in direct contact with heat and dust

57

Breaking moulds

Arduous work; working under impact of heat, dust and tremor

58

Sieving sand used for making moulds by machine

Arduous work; working under impact of dust and noise; static working posture

59

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in contact with heat, dust, toxic gases and vapors

60

Drying mould and cores by coal stoves

Arduous work; working in direct contact with heat, dust, toxic gases and vapors

61

Operating metal punching machines.

Working under impact of heat, noise and tremor; optical strain.

62

Operating cranes in mechanical casting workshops

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

63

Lathing cast iron and rubber rollers of rice huskers

Arduous work; working under impact of cast iron dust and rubber dust

64

Drawing copper and aluminum wires

Arduous work; working in contact with loud noise

65

Heating, pressing and shaping copper and aluminum

Arduous work; working under impact of noise and toxic gases or vapors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Applying insulation coating and paint to electric wires

Arduous work; working under impact of noise and toxic gases or vapors

67

Granulating PVC, PP, PE.

Arduous work; working in contact with noise, dust, toxic gases and vapors

68

Covering electric wires with PVC, PP, PE.

Working under frequent impact of heat, toxic gases and vapors.

69

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous and dangerous work; working under impact of heat and dust

70

Cleaning casting objects

Arduous work; working under impact of heat, dust and noise

71

Die casting of metals (aluminum, copper)

Arduous work; working under impact of heat and dust

72

Soldering pesticide tanks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

73

Drawing and rolling steel wires

Arduous work; working under impact of heat, dust and noise

74

Sampling, assaying and analysis of metal ores and products

Working in frequent contact with heat, dust, As, CO, Mg.

75

Preserving, loading/unloading and packing non-ferrous metal ores and products

Arduous work; working in contact with As, Pb, SiO2, ZnO, Mg and Sb.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mechanical and electrical repairs of tin, ZnO and Sb processing lines; magnetic separation, flotation

Working in frequent contact with heat, dust and toxic substances; static working posture

77

Drying and bagging chromium ore

Arduous work; working in contact with heat, chromium and SiO2.

78

Manual extraction of non-ferrous metal ores

Working outdoor; manual and arduous work; working in contact with heat and dust

79

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in contact with heat, xylene, crude oil and petrol

80

Pressing lineman’s pliers

Working in contact with heat and toxic gases and vapors

81

Keeping, delivering and receiving non-ferrous metal ores and products

Arduous work; working under impact of toxic dust

82

Protecting ore and chromium mining sites

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

83

Directly providing production guidance in extraction, dressing and refining of non-ferrous metals and chromium ores

Working under frequent impact of noise, dust, toxic gases and vapors.

84

Repairing and maintaining equipment used in extraction, dressing and refining of non-ferrous metals

Arduous work; static working posture; working under impact of noise and dust factors

85

Doing industrial cleaning job in non-ferrous metal ore dressing and refining workshops/plants

Manual and arduous work; working under impact of dust, noise, toxic gases and vapors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating heavy-duty fans/blowers of blast furnaces and coke ovens

Working under impact of high temperature, dust and toxic gases 

87

Operating cast iron material handling cars

Working under frequent impact of dust, toxic gases.

88

Burning hot-blast furnaces

Arduous work; working under impact of high temperature and dust

89

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of heat and very high-content dust

90

Keeping coke oil warehouse

Working under impact of heat, toxic gases and vapors.

91

Feeding blast furnaces

Arduous and dangerous work; working under impact of dust, CO and CO2.

92

Monitoring water of blast furnaces

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

93

Operating conveyor belts to feed coke and sintering

Constantly moving; working in confined space and under impact of high-content dust

94

Monitoring coke annealing system (commutation)

Working under impact of high temperature, dust   

95

Operating and repairing flow meters

Working in contact with high temperature, dust and mercury

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sintering frits

Working under impact of heat and high-content dust

97

Repairing, lubricating and maintaining metallurgical equipment

Arduous work; static working posture; working in contact with heat and dust

98

Operating sintering machines and valves

Extremely arduous work; working in contact with high temperature, CO, CO2.

99

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working in contact with heat and very high-content dust

100

Drying and classifying ores

Arduous work; working in contact with heat and dust

101

Operating mud crushers for refining and casting cast iron and steel

Arduous work; muddy and wet workplace; working under impact of noise and tremor.

102

Operating funnels of sintered products

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

103

Operating sintered ore dust filtering machine

Working under impact of heat and very high-content dust

104

Directly providing technical guidance in cast iron and steel refining, and steel rolling

Working in frequent contact with high temperature, dust, CO and CO2

105

Working on cold roll floor, cutting and binding rolled steel

Arduous work; working under impact of heat and dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Producing and repairing steel wire drawing die

Arduous work; static working posture; working in frequent contact with heat and dust

107

Repairing pipelines for coal gas, compressed air, and water pipelines of metallurgical plants

Arduous and dangerous work; static working posture; working under impact of dust and heat

108

Doing industrial cleaning job at metallurgical plants

Manual and arduous work; working under impact of heat, dust.

109

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working under impact of tremor, noise, dust

110

Discharging and collecting coal

Manual and arduous work; working under impact of very high-content dust

111

Keeping coke oil warehouse

Arduous work; working in frequent contact with hot and toxic coke oil vapors

112

Maintain metal wares

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

113

Operating building powder crushing and sieving machines

Working under impact of noise, tremor and very high-content dust

114

Operating grinding and filing machines

Static working posture; working under impact of noise, and dust

115

Annealing metal by high-frequency induction furnace

Arduous work; working under impact of heat and dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating machines to cut workpieces and shape tips and handles of metal files

Arduous works; working under impact of noise and tremor

117

Heating metals by mid- frequency induction furnace

Arduous work; working under frequent impact of high temperature

118

Firing and operating metal annealing furnaces

Arduous work; working under frequent impact of high temperature CO and CO2.

119

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in frequent contact with acids, soda, etc.

120

Nickel and chrome plating

Working in frequent contact with toxic chemicals

121

Rubbing, removing rust and polishing metals

Static working posture; working in frequent impact of noise and high-content dust.

122

Operating metal forming, filing and ball-grinding machines

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

123

Operating metal turning machine and ball-polishing machine

Arduous work; working in frequent contact with noise and dust

124

Grinding ball grinding wheels

Arduous work; working under impact of dust and noise

125

Lead casting for assembling ball grinding wheels

Working in frequent contact with heat, and lead vapor

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Selecting metal balls (of less than 1 cm in diameter) visually

Arduous and monotonous work; optical strain; static working posture

127

Fusion welding

Arduous work; static working posture; working under impact of heat and dust

128

High-pressure welding

Static working posture; working under impact of heat, and toxic gases

129

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; static working posture; working in frequent contact with lubricants

130

Doing industrial cleaning job at mechanical plants

Manual and arduous work; working in frequent contact with dust and chemicals

131

Drilling, planning and lathing cast iron

Dust; optical strain; paying high attention

132

Lathing, milling, planning, and sawing fiber and Bakelite sheets

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

133

Electrostatic painting.

Working in frequent contact with toxic chemicals; hot workplace lacking oxygen.

134

Operating machine hammers.

Working under impact of high temperature, tremor and noise in excess of permissible limits

III. CHEMICALS

No.

Occupation or work

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Class-VI working conditions

1

Making superphosphate

Working on high floor and in contact with toxic chemicals (HF, SO3) of  high concentration posing chemical poisoning risk; dangerous work.

2

Soldering in close boxes or towers

Working in confined space; static working posture; working under impact of heat and lead vapor of very high concentration

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working in contact with highly toxic chemicals

4

Producing and packing yellow phosphorus (P4).

Working at height, adjacent to hot kilns, in direct contact with dust (of quartzite, apatite, coke), toxic gases (CO, P2O5, PH3, HF, P4...), noise; facing high risk of poisoning and explosion. 

 

Class-V working conditions

1

Producing and packing Na2SiFe

Arduous works; working in frequent contact with toxic gas (HF), noise, and high-concentration dust.   

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Crushing apatite ore, pyrite ore; packing apatite powder

Working in frequent contact with dust and noise in excess of permissible limits

3

Operating and pyrite ore to fluidized-bed furnace for producing H2SO4.

Working on a high floor adjacent to the furnace, and in direct contact with dust, noise and SO2 of high concentration

4

Operating H2SO4 filling and sealing machine

Working in frequent contact with toxic chemicals and noise

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in frequent contact with dust, toxic chemicals and loud noise

6

Producing batteries: regenerating lead; grinding and casting lead; mixing and coating lead; cutting, grinding and drying lead plates; welding extreme beams; making lead plates; assembling batteries.

Working in direct contact with noise, heat and lead dust of very high concentration

7

Grinding pozzolan powder

Arduous work; working under impact of loud noise and dust in excess of permissible limits.

8

Making calcium carbide

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Refining rubber

Arduous and hazardous work; working in contact with high temperature, dust, SO2, H2S

10

Operating coal gasification furnace in nitrogenous fertilizer production

Working on a high floor; arduous and hazardous work; working in contact with CO in excess of permissible limits

11

Repairing coal gasification furnace in nitrogenous fertilizer production

Arduous and dangerous work; static working posture; working in contact with CO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Synthesizing ammonia (NH3) in nitrogenous fertilizer production

Hazardous and dangerous work; working in frequent contact with NH3 of high concentration

13

Operating high-pressure compressor in nitrogenous fertilizer production

Arduous work; working in contact with noise and NH3 of high concentration

14

Operating mid-pressure and high-pressure ammonia pumps and decomposing urea

Dangerous and stressful work; working in contact with NH3

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in contact with toxic chemicals

16

Producing salicylic acid, HNO3, H3PO4.

Working in frequent contact with various types of toxic chemicals.

17

Neutralizing superphosphate

Working in frequent contact with dust and highly toxic chemicals

18

Operating wet scrubber

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

Drying absorption of SO2 and SO3 in production of sulfur dioxide (SO2).

Working in frequent contact with H2SO4, SO3.

20

Operating contact equipment in production of H2SO4.

Working in contact with SO2, SO3.

21

Making iron oxides in superphosphate production area

Working in contact with heat, dust, Fe2SO3 and toxic chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Extracting H3PO4 from superphosphate

Working in contact with dust and fluorine compounds

23

Operating winches for feeding raw materials to the blast furnace in production of calcium magnesium phosphate fertilizer

Hazardous work; working in contact with CO, CO2, H2S.

24

Discharging raw materials from the blast furnace in production of calcium magnesium phosphate fertilizer

Working in contact with CO, fluoride and high temperature

25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in contact with toxic gases HF, SiF4, lime, blast furnace slag

26

Operating hot-blast stove in production of calcium magnesium phosphate fertilizer

Arduous work; working in contact with toxic gases and high temperature

27

Producing pesticide additives

Working under impact of toxic dust, SiO2 and metal oxides

28

Liquefying and bottling chlorine; producing pure HCl.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29

Handling excessive chlorine

Hazardous work; working in contact with highly toxic chlorine

30

Grinding, sieving, drying and processing electrode coating flux materials

Arduous work; working in contact with heat, SiO2 dust, silicon and highly toxic substance Na2SiF6

31

Weighing raw mixtures; dry mixing of electrode coating flux.

Working in contact with toxic chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drying, grinding and bagging manganese ores

Working in contact with heat, noise and high-concentration manganese dust

33

Operating chain conveyors and rubber conveyor belts in the basement of the apatite processing plant.

Working underground in a wet place lacking light and oxygen, and under impact of noise and high-concentration dust

34

Operating GHIT sieving machine in the apatite processing plant.

Working underground in a wet place, and under impact of noise and dust.

35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working underground in a wet place, and under impact of loud noise and dust.

36

Operating mud pumps underground

Working underground in a muddy and wet space lacking light; extremely arduous work; static working posture.

37

Soldering in chemical production

Working in contact with high-concentration lead vapor

38

Repairing furnaces and towers in chemical production

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39

Manually loading and transporting black coal

Manual and arduous work; working in contact with coal dust (respirable dusts) of very high concentration

40

Repairing and dredging underground sewers in chemical plants

Manual and extremely arduous work; static working posture; working in frequent contact with waste and toxic chemicals

41

Producing chromium compounds

Working in frequent contact with highly toxic chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating sewage pumping stations (oil-contaminated waste, contaminated waste); circulating water pump and wastewater treatment station

Frequently working at a depth of -10 m to -20 m, and in contact with noise, toxic waste, disease-causing microorganisms, and water treatment chemicals.

43

Repairing and operating equipment (water treatment, desalination, operation team leader)

Working in frequent contact with dust, toxic chemicals and noise

44

Producing liquid and solid CO2.

Working in frequent contact with noise and chemicals (liquid and solid CO2 of high concentrations; potassium; H2S) and high-pressure CO2 compressor.

45

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual work; working in contact with toxic chemicals and loud noise, and under direct impact of hot oil vapor and steam

46

Removing hot slag from heat boiler

Manual and arduous work; working in frequent contact with great heat, coal ash dust and toxic gases and vapors

47

Keeping warehouses of pressure vessels (cylinders) (containing O2, N2, liquid CO2, liquid NH3).

Working in frequent contact with cylinders containing high-pressure, flammable, explosive and dangerous gas, and under impact of toxic chemical vapors

48

Manually collecting coal in slag dump of coal gasification furnace

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

49

Extraction and transporting peat.

Working outdoor on peat sedimentation basins; manual and arduous work; working under direct impact of temperature, moisture, coal ash dust and mixtures of steam, CO, CO2, NH3, H2S.

50

Operating the system for capturing heat from coal gasification process

Frequently working in the environment of high temperature, loud noise; and in contact with high-pressure equipment that generates toxic gases and vapors, including CO, CO2, NH3, H2S.

51

Producing and bagging Al(OH)3.

Working in frequent contact with toxic chemical NaOH, moisture and dust at high temperature

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating conveyor belts to supply sulfur; operating sulfur burners to produce H2SO4.

Working in frequent contact with heat, noise and high-concentration SO2, H2S.

53

Operating cranes to mix superphosphate

Working in frequent contact with dust, noise and very high-concentration fluorine and H2S.

54

Producing ZnCl2.

Working in frequent contact with high temperatures,  CO, HCl, H2S

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous works; working in frequent contact with toxic gas (HF), noise, and high-concentration dust.   

 

Class-IV working conditions

1

Crushing lime and coal to make calcium carbide; packaging calcium carbide

Manual and arduous work; working in frequent contact with noise and dust in excess of permissible limits

2

Operating boilers

Arduous work; working in contact with dust, noise and heat

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating drying ovens of apatite and pyrite ores.

Arduous work; working in contact with dust, noise and heat

4

Operating conveyor belts of pyrite, apatite, sulfur and coal ores, and acid products

Working in frequent contact with noise and high-concentration ore dust

5

Driving cranes to move apatite and pyrite ores

Working under impact of noise and high-concentration of ore dust

6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of noise and dust in excess of permissible limits

7

Drying, granulating/pelletizing and bagging NPK fertilizer

Working in frequent contact with heat, dust and NH3

8

Bagging, bag sealing and loading superphosphate

Manual and arduous work; working under impact of dust, SO3, HF

9

Rolling PVC, PP, PE thin films

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

Pressure pressing and forming rubber products

Arduous work; working in contact with heat, dust, noise and gasoline vapors

11

Calendaring and embossing rubber cloth

Working under impact of noise, gasoline and SO2

12

Handling tire-hoop in production of tires of various types

Working in frequent contact with dust, gasoline and highly toxic substances such as xylene

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating electrical system of calcium carbide furnace

Working in frequent contact with noise and high-concentration dust

14

Classifying lead plates used in battery production

Manual work; working under impact of noise and lead dust

15

Sieving and drying chemicals and rubber blends

Working in contact with high temperature, dust and toxic chemicals

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working in contact with coal dust and toxic chemicals

17

Vulcanizing rubber products

Arduous work; working in contact with toxic chemicals

18

Making industrial conveyor belts

Arduous work; working in contact with organic solvents (benzene) and toxic chemicals

19

Pressure pressing and forming tires and inner tubes of cars, airplanes and tractors

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

20

Synthesizing alkyds used in paints

Working in contact with phenol, benzene, and xylene

21

Smelting and rolling zinc in battery production.

Working in contact with high temperature and zinc dust

22

Operating carbon rod furnaces in battery production.

Working in contact with high temperature, organic solvents and dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mixing anode powder in battery production.

Working in contact with electrolytes and dust

24

Mixing powder to press carbon rods in battery production.

Working in contact with high temperature and coal dust

25

Producing C2H2 and acetylene soot

Hazardous work; working in contact with toxic gases and coal dust

26

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in a wet space and in contact with acids and acid salts.

27

Operating pumps to supply acids and contact drums in apatite processing.

Working in contact with strong and very high-concentration acids

28

Regenerating solutions of copper.

Working in contact with strong inorganic acids

29

Producing ammonium carbonate.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

30

Operating wet scrubbers with solutions of copper, alkali in nitrogenous fertilizer production

Working in contact with soda and corrosive solutions of organic salts

31

Bottling materials, gaseous and liquid products in chemical industry

Working with toxic chemicals: C2H2, NH3, CO2.

32

Bagging and loading urea.

Arduous work; working in contact with dust and NH3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Producing activated carbon. 

Working in frequent contact with NH3.

34

Producing barium carbonate (BaCO3).

Arduous work; working in contact with dust and H2SO4.

35

Producing sulfide salts.

Working in contact with concentrated H2SO4.

36

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in contact with dust and H3PO4.

37

Producing purified water for use in chemical production

Working at a wet place and in contact with chlorine and bleach.

38

Operating cranes or machines to collect semi-finished products of calcium magnesium phosphate fertilizer.

Working at a wet place and in contact with dust and highly toxic chemicals (HF)

39

Feeding blast furnaces in production of calcium magnesium phosphate fertilizer

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

40

Operating conveyor belts that carrying semi-finished products of calcium magnesium phosphate fertilizer

Constantly moving; working in contact with noise and very high-concentration dust

41

Operating high-pressure fans and blast furnaces in production of calcium magnesium phosphate fertilizer

Working under impact of tremor, noise, dust

42

Checking blast furnaces in production of calcium magnesium phosphate fertilizer

Working under impact of high temperature, and in contact with CO, chlorine, HF.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating cranes to feed dryers

Working in contact with high temperature and dust

44

Operating rotary dryers in production of phosphate fertilizer

Working in contact with high temperature and dust.

45

Operating finished phosphate fertilizer crushers

Working in contact with dust and noise

46

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in contact with heat, dust, and CO.

47

Operating conveyor belts that carrying finished phosphate fertilizer products.

Working in contact with dust and noise

48

Operating phosphate fertilizer bagging machines

Arduous work; working under impact of very high-concentration dust and noise

49

Loading and transporting phosphate fertilizer bags.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

50

Operating ore material crushers for producing phosphate fertilizer.

Arduous work; working under impact of dust and noise

51

Operating conveyor belts in phosphate fertilizer production line.

Working in frequent contact with dust and noise

52

Operating equipment to sieve and filter dry or wet materials in chemical production

Working at a wet place and in contact with dust and noise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Washing, screening and transporting coal used in production of chemical fertilizer production

Arduous work; working under impact of dust 

54

Transporting blast furnace dust in the production of calcium magnesium phosphate fertilizer

Arduous work; working in contact with dust, toxic gases from blast furnace smoke

55

Pressing fine apatite ore and coal dust used in phosphate fertilizer production

Working outdoor; arduous work; working in contact with dust

56

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working with chlorine and saturated solutions

57

Condensing NaOH.

Working in contact with caustic soda.

58

Repairing electrolytic tanks in NaOH production.

Working in contact with NaOH and acids

59

Producing alum.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

60

Wet mixing and pressing electrode coating flux.

Working in contact with fine MnO2 and SiO2 particles.

61

Drying welding electrodes in electric ovens

Working in contact with high temperature and fri dust.

62

Processing and cleaning surfaces of welding electrode cores.

Working in frequent contact with iron dust and acids

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Crushing, rolling, stirring, mixing and canning paint.

Working in contact with phenol, xylene, benzene, chrome oxide, iron, and zinc

64

Melting waxes in battery production.

Working in hot, flammable and hazardous environment.

65

Washing and screening manganese by gravity method in battery production.

Arduous work; working in direct contact with manganese dust.

66

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working in contact with dust and noise.

67

Cutting cloth, gluing pipes, tires of airplanes, tractors, motorbikes, and cars.

Working in contact with gasoline and organic solvents

68

Producing high-pressure rubber pipes

Arduous work; working in contact with catalysts and sulfur

69

Engraving type moulds

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

70

Producing CaCO3 powder

Working in contact with SiO2 dust and lime.

71

Operating chain conveyors and rubber conveyor belts in apatite ore processing.

Working under impact of tremor, noise, dust

72

Operating wet-sieve shaker in apatite ore processing.

Working in a wet place and under impact of tremor and noise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating crushers in apatite ore sorting.

Working in a wet place and under impact of tremor, dust and noise

74

Operating machines for supplying reagents for apatite ore processing.

Working in frequent contact with toxic chemicals

75

Preparing reagents for flotation of apatite ore.

Working in frequent contact with toxic chemicals

76

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in contact with organic solvents and acids.

77

Operating apatite ore drying system.

Working under impact of high temperature, dust and noise   

78

Producing PVC pipes

Working in contact with heat, dust, toxic gases and vapors

79

Operating PP and PE bag weaving machines

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

Operating boilers in chemical production

Working in contact with dust and fumes from materials, oil, grease and high temperature

81

Operating air compressors in chemical production

Working under impact of noise, tremor and chemicals

82

Mechanical and electrical repairs in chemical production line.

Working with toxic chemicals; static working posture.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Anti-corrosion coating in chemical production line.

Static working posture; working in frequent contact with toxic chemicals

84

Repairing measuring devices in chemical production.

Working with toxic chemicals; static working posture.

85

Operating acid and base pumps in chemical production.

Working in contact with toxic acid and bases

86

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working with toxic chemicals; manual and arduous work.

87

Directly providing technical guidance in chemical production line.

Processing complicated works; working under impact of noise, dust and toxic chemicals.

88

Producing pure chemicals

Manual and arduous work; working with toxic chemicals.

89

Operating machines for ore flotation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

90

Operating ore flotation reagent feeding machine.

Working in contact with organic solvents and acids.

91

Producing soap cream and soap powder.

Working in frequent contact with chemicals and toxic dust.

92

Sampling, analyzing the quality of ingredients, semi-finished products, and finished products in production lines of chemicals and chemical products, etc.

Working in frequent contact with toxic chemicals, noise and dust.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating, repairing pressure gauges in chemical production line.

Constantly moving; static working posture; working under impact of dust and toxic chemicals

94

Repairing batteries 

Manual work; working in frequent contact with lead and acids.

95

Testing and checking quality of semi-finished and finished batteries.

Manual work; working in frequent contact with lead vapors and dusts, and acids.

96

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual work; working in contact with lead vapors and dusts, and acids.

97

Loading and transporting chemicals and chemical products in chemical production.

Manual and arduous work; working in frequent contact with toxic chemicals

98

Operating coal burners in chemical production

Manual work; working in frequent contact with dust, heat and high-concentration CO2 and SO2

99

Producing Na2SiO3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

100

Producing poly-aluminum chloride (P.A.C); producing CaCl2

Working in frequent contact with high temperature and HCl.

IV. TRANSPORT

No.

Occupation or work

Working conditions

 

Class-VI working conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mechanical officers, mechanics, electricians on sea-going vessels and inshore vessels that transport goods, gasoline, oil

Extremely arduous and hazardous work; working in confined space; static working posture; working under impact of heat, tremor and noise.

2

Drivers of specialized trucks with a load of 60 tonnes or more

Arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and tremor.

3

Manually loading in the holds of ships

Extremely arduous work; working in confined space lacking oxygen; static working posture.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Officers, crew members, technicians, and mechanics of construction/special-purpose vessels

Regularly living on river, sea; arduous work; working under impact of waves and loud noise, etc.

2

Locomotive drivers

Working on trains; stressful work; working under impact of noise.

3

Drivers of trucks with a payload of 20 tonnes or more

Arduous and dangerous work; working under impact of dust, tremor and loud noise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Drivers of loaders or excavators with bucket capacity of at least 4m3

Arduous work; working under impact of loud noise and dust

5

Deck officers, electrical and radio officers, sailors, cooks, attendants, doctors, and chef stewards on sea-going vessels and inshore vessels that transport goods, gasoline, oil.

Arduous and dangerous work; working under impact of wind waves, tremor and noise.

6

Drivers of passenger vehicles with 80 seats or more.

Dangerous and stressful work; working under impact of noise and tremor.

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in confined space and under impact of noise, tremor, heat and in frequent contact with gasoline, oil; static working posture.

8

Producing ship hulls and products from composite materials

Working in contact with toxic chemicals such as butanol, acetone, glass wool, etc.

9

Working on floating docks

Frequently working underground, in confined space lacking oxygen, and under impact of heat and loud noise

10

Diving to check ships, cleaning wharves, placing rollers to launch ships

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Train dispatchers

Very complicated and stressful work.

12

Operating gantry cranes

Working at height and under impact of violent tremor; highly unsafe.

13

Operating multi-function cranes.

Working at height and under impact of violent tremor; highly unsafe.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating wheel-mounted cranes.

Working in dusty and noisy environment with high labor intensity.

15

Operating reach stackers.

Working in dusty and noisy environment with high labor intensity.

16

Operating forklift trucks (used for cargo than containers).

Working in dusty and noisy environment with high labor intensity.

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in dusty and noisy environment with high labor intensity.

18

Manual handling.

Working in dusty and noisy environment with toxic gases and high labor intensity; arduous and dangerous work.

19

Working in Hai Van tunnel (operating machines and devices; fire safety; maintenance, cleaning; ensuring traffic safety, evacuation).

Working under impact of magnetic field due to resonance of electrical equipment; noise, petroleum gas, toxic gases and dust; extreme climate at a height of 127 m above the sea; sewage and detergents while cleaning the tunnel; lacking oxygen; facing high risk of occupational accidents and traffic accidents.

20

Operators of Vietnam Coastal Communication System.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

Technicians of Vietnam Coastal Communication System.

Stressful work; static working posture; working under impact of noise and electromagnetic field.

22

Seafarers working on ships for search and rescue, and salvage of sunken property, or salvage ships.

Extremely arduous and dangerous work; working under impact of waves, wind and bad weather; stressful work.

23

Supervisors and operators of the Vessel Traffic Service system.

Stressful work; working under impact of noise and ultra-high frequency electromagnetic field.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Technicians operating the Vessel Traffic Service system.

Stressful work; static working posture; frequently working on a radar tower with a height of 50m; working under impact of noise and ultra-high frequency electromagnetic field.

25

Seafarers working on public vessels or boats of port authorities.

Extremely arduous and dangerous work; working under impact of waves, wind, tremor and noise; stressful work.

26

Seafarers working on supply ships/boats, ships/boats for inspecting maritime signaling systems, lighthouses and navigational channels, or transporting pilots.

Extremely arduous and dangerous work; working under impact of waves, wind, tremor and noise.

27

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dangerous work; working under impact of dust and toxic gases or vapors.

28

Inspecting marine works.

Working offshore, and under impact of waves and wind.

29

Installing, maintaining and repairing marker buoys, maritime marks and signals.

Working outdoor; arduous and dangerous work; working under impact of noise and tremor.

30

Managing and operating maritime signals and marks on navigational channels, estuaries, and along rivers on which waterway transport activities are performed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31

Workers in charge of managing and operating lighthouses.

Working outdoor; dangerous work; working under impact of waves and wind.

32

Scaffolding workers at shipyards

Working at height and in holds of ships (at a depth of 20-30m), carrying heavy loads while climbing. Tottery and dangerous workplace lacking oxygen and lighting; working under impact of dust and heat. Static working posture; confined workplace.

 

Class-IV working conditions

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Complicated and stressful work.

2

Patrolling workers (railway)

Constantly moving; requiring intense concentration to inspect roads; working outdoor.

3

Feeding coal to steam locomotives

Arduous work; working in contact with dust, noise and heat

4

Driving railcars and trolleys

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Operating river ship engines

Regularly living on rivers; working under impact of heat and noise, and in contact with oil and grease.

6

Shunting and coupling commanders at large stations (including Ha Noi, Da Nang and Ho Chi Minh City)

Working outdoor and under impact of noise and dust; constantly moving.

7

Kitchen staff and stewards on North-South trains

Working on trains; arduous work; working in confined space and under impact of heat and noise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Officers and crew members of river ships with a power of 90 CV or higher

Regularly living on rivers; arduous work; working under impact of waves, wind and noise

9

Cooks on construction/special-purpose vessels

Living on rivers and at sea as seafarers; working in confined space; arduous work

10

Captains of passenger ships and cargo ships

Working on board ships and under impact of noise, tremor and dust; stressful work.

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working on board ships and under impact of noise, tremor and dust.

12

Train dispatchers and traffic controllers at stations

Constantly moving; complicated and stressful work

13

Shunting commanders, coupling workers and train conductors at assembly stations

Working outdoor; arduous work; constantly moving; working under impact of noise and dust

14

Turning railroad switches at assembly stations

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Grade I crossing and road-rail bridge flagmen

Arduous work; working under impact of noise, coal dust and dust mixtures

16

Patrolling railway tunnels

Constantly moving in dark tunnels; requiring intense concentration to inspect tunnels

17

Cleaning stations and cleaning railway wagons at train stations.

Working outdoor and under impact of noise and dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Installing and making major repairs of railway signaling equipment

Working outdoor; arduous work; working under impact of dust

19

Screening and feeding sand to locomotives

Working outdoor; manual and arduous work; working under impact of very high-concentration dust

20

Operating locomotive parts and wagons washers

Arduous work; working in contact with oil, grease and toxic chemicals

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working outdoor; arduous and dangerous work.

22

Providing meals for workers in charge of making repairs and major repairs of railway

Working outdoor; arduous work; constantly moving; working under impact of heat and dust

23

Captain, vice-captain, sailors on ferries; operating towing boats for ferries

Working under impact of waves, wind, noise, tremor, and in frequent contact with oil and gasoline.

24

Operating wheel-type heavy equipment to build roads.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Driving trucks of from 7 tonnes to under 20 tonnes.

Arduous, stressful, noisy, shaking and dangerous work

26

Driving passenger vehicles with from 40 seats to under 80 seats

A lot of travel; dangerous and stressful work; working under impact of noise and tremor.

27

Directly providing technical guidance on building and repairing of ships at ports

Arduous work; working in confined space; static working posture

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Producing mastic for wooden hulls of ships

Arduous work; static working posture; working in frequent contact with chemicals.

29

Checking tickets, controlling movement of vehicles at bridge, road, and ferry tollbooths

Working under impact of dust, noise, gasoline vapor, toxic gases (CO2, CO…) and seasonal changes in weather

30

Stopping and guiding vehicles to get on weighing scales at weigh stations

Working outdoor and under impact of dust, noise, gasoline vapor, toxic gases (CO2, CO…)

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working outdoor and at height, under impact of changes in weather; static working posture; dangerous work

32

Service crew members (cooking, serving and cleaning railroad cars and berths) on passenger trains

Concurrently doing different duties; hard work; working on trains during day and night. Working under impact of dust, noise, tremor and climate changes by regions in a short time.

33

Directly managing and operating Hai Van tunnel (working at Operation Control Center (OCC)); protecting the ventilation system; cleaners, arborists).

Working under impact of strong magnetic field; noise, petroleum gas, toxic gases; extreme climate at a height of 127 m above the sea; sewage and detergents while cleaning the tunnel; lacking oxygen; dusty and smoky; facing high risk of occupational accidents and traffic accidents.

34

Bridge construction workers

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

35

Tollbooth collectors and their assistants.

Working under impact of dust, noise, petroleum gas, toxic gases (CO, CO2, etc.); working outdoor; facing high risk of traffic accidents

36

Painting speed humps and median barriers

Working under impact of dust, noise, petroleum gas, toxic gases; working outdoor; facing high risk of traffic accidents

37

Driving road graders.

Arduous work; working under impact of noise, tremor and dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Refueling locomotives and railroad cars

Hazardous work; working in frequent contact with gasoline, oil and petrochemical products.

39

Operating and controlling railway bridges.

Working in frequent contact with dust and noise in excess of permissible limits

40

Removing rust from metal.

Arduous work; static working posture; working under impact of noise, tremor and high-concentration dust

41

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of noise and violent tremor

42

Producing concrete (concrete sleepers, concrete components, etc.).

Working outdoor; arduous, noisy and dusty work;

43

Repairing and cleaning Thang Long bridge.

Working outdoor and under impact of noise and dust in excess of permissible limits.

44

Flagmen at railroad crossings.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

45

Ship mechanics

Working in dusty and noisy environment with toxic gases and high labor intensity; arduous and dangerous work.

46

Officers, sailors, and crewmembers on ships.

Working in dusty and noisy environment with toxic gases and high labor intensity; arduous and dangerous work.

47

Repairing chassis and engines of cars and reach stackers.

Working under impact of dust, noise and toxic gases; arduous work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bottling and producing industrial gases.

Working under impact of dust and noise; static working posture; dangerous work.

49

Checking and repairing pressure vessels.

Working under impact of dust and noise; dangerous work.

50

Workers in charge of managing inland waterways.

Working outdoor; arduous work; working under impact of waves and wind.

51

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working outdoor; arduous work; working under impact of waves and wind.

52

Workers in charge of installing inland navigation aids

Working outdoor and under impact of waves and wind.

53

Captain, chief mechanic working on ships in charge of managing inland waterway.

Working outdoor; arduous work; working under impact of waves and wind.

54

Information service staff of Vietnam Coastal Communication System.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

55

Operating, maintaining and repairing radars at radar stations of maritime navigation systems on navigational channels.

Working under impact of electromagnetic field; frequently working at height.

56

Workers in charge of managing and operating navigational channels.

Working at shifts, and under impact of electromagnetic field; stressful work

57

Receiving, transmitting and processing maritime security and safety information.

Stressful work; working under impact of electromagnetic field.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating railway construction equipment (stone graders, tie inserting machines, rail welding machines, rail grinding machines, excavators, multi-purpose machines)

Arduous work; muddy and wet workplace; working under impact of noise and tremor. Working in direct contact with acids, alkali, soda, etc.

59

Woodwork, bricklaying, metal work, mechanical repairing at sites (railway)

Working under impact of alkali vapor, noise, tremor and dust in excess of permissible limits

60

Dispatching ships, machines, equipment and personnel at ports

Always working in hazardous and dangerous environment with very high-concentration dust, bad weather and danger to other equipment.

61

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Static working posture; arduous work; working in frequent contact with noise and dust

62

Operating corrugated iron cleaning line.

Working in confined space lacking oxygen and light, and in frequent contact with noise and dust.

63

Weighing cargo at electronic weigh stations at ports

Working in frequent contact with noise and dust; stressful work.

64

Repairing and maintaining mechanical equipment at ports

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

65

NDT technicians

Static working posture; working in confined space and in contact with chemicals and radioactive substances

V. CONSTRUCTION OF TRANSPORT WORKS, WAREHOUSES AND TERMINALS

No.

Occupation or work

Working conditions

 

Class-VI working conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Semi-automated immersion and maintenance of sleepers for anti-corrosion purposes

Arduous, dangerous and hazardous work; working in direct contact with strong chemicals (phenol) with very high concentration.

2

Civil engineering divers.

Extremely arduous and dangerous work; static working posture; working under impact of high pressure.

3

Managing and operating lighthouses Truong Sa Archipelago. 

Working under frequent impact of waves, wind, noise and extreme climate.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Operating tamping machines.

Arduous work; working under impact of noise and violent tremor

2

Manually handling cargo at ports.

Manual, outdoor and extremely arduous work

3

Manually handling cargo at train stations, warehouses and terminals.

Manual, outdoor and extremely arduous work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pulling up and installing steel girders

Arduous and dangerous work; working under impact of noise and tremor.

5

Pouring concrete, building bridge abutments and piers. 

Arduous and dangerous work; working under impact of noise and tremor.

6

Processing steel planks and piles; raising and lowering bridge beams.

Extremely arduous and dangerous work; working under impact of noise and tremor.

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working outdoor and under impact of noise, tremor and dust of very high concentration.

8

Operating pile drivers in construction

Outdoor, arduous and dangerous work; working in contact with oil, grease, noise; static working posture.

9

Operating floating cranes in bridge construction and installation of bridge beams

Working outdoor; arduous and dangerous work; working under impact of loud noise.

10

Fastening rivets on steel structures.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Boring into concrete to make pier foundation piles; bentonite grouting for boreholes

Outdoor, manual and arduous work; static working posture; working under impact of chemicals and noise

12

Working with pier foundation among steel piles and planks.

Working outdoor; arduous and dangerous work; working under impact of noise.

13

Mixing paint and painting bridge beams.

Working in contact with toxic chemicals; static working posture.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Welding steel beams.

Arduous, dangerous and stressful work; working in frequent contact with toxic gases.

15

Using X-ray machine to photograph the welding joints of steel beams and deck.

Working outdoor; static working posture; working under direct impact of X-ray.

16

Manual shaft digging and sinking.

Manual, arduous and dangerous work; working under impact of dust and noise

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous and dangerous work.

18

Operating hot asphalt mixer (without control room).

Working under impact of high temperature, noise, violent tremor, toxic gases and thick dust. 

19

Manually feeding asphalt melting machine.

Extremely arduous and hazardous work; working under impact of heat.

20

Manually melting, pouring hot asphalt, and mending road surface

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

Building, assembling and repairing lighthouses.

Manual, arduous and dangerous work; working under impact of waves and wind.

22

Managing and operating lighthouses on islands and at estuaries.

Working under impact of waves, wind, and extreme climate.

23

Sweeping coal and fertilizers in the holds of ships or barges.

Working in confined space lacking oxygen; manual and arduous work; static working posture.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chocking divers.

Arduous and dangerous works; static working posture.

25

Painting and removing rust from ship bottoms

Arduous work; static working posture; working at a smelly workplace lacking oxygen.

26

Surveying, checking and announcing navigable channels at river mouths and estuaries.

Frequently working outdoor, on rivers, in smelly and dirty environment.

27

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working outdoor; dangerous work; working under impact of waves, wind and tremor; static working posture.

28

Ironworkers, iron welders at bridge construction and repair works

Working outdoor; arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise, tremor, CO and CO2, etc.

29

Making railway refurbishment and major repairs

Working outdoor; manual and arduous work.

 

Class-IV working conditions

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Repairing and maintaining railways and bridges

Working outdoor; manual, arduous and dusty work.

2

Cleaning train stations, cleaning railroad cars at train stations (Ha Noi, Da Nang, Ho Chi Minh City)

Working outdoor and under impact of noise and dust

3

Driving cranes of 20 tons or more

Arduous work; hot workplace.

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of noise, tremor and dust

5

Performing watch duties at management stations of roads running along rivers, coastal roads and lake beds

Working on rivers; arduous work.

6

Driving electric cranes and diesel-powered cranes at ports

Working under impact of noise, dust and heat

7

Operating multi-function cranes at ports

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

Casting prestressed concrete bridge beams, centrifugal pipes

Arduous work; working under impact of loud noise, heat and dust.

9

Welding steel pipes serving bored piles.

Working outdoor; static working posture; working under impact of toxic gases (welding gas).

10

Making formworks to cast bride beams, abutments and piers; building suspension bridges.

Outdoor, arduous and dangerous work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating concrete and concrete component rammers

Arduous work; working under impact of noise, tremor and dust

12

Casting prestressed concrete

Working outdoor; arduous, noisy and dusty work.

13

Operating automated hot asphalt mixing station (with control room).

Working under impact of noise; stressful work.

14

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working outdoor and under impact of toxic gases and thick dust.

15

Working at hot asphalt mixing stations (transporting materials, fuel, feeding rock flour to the conveyor belt; shoveling rock flour discharged by the drier; cleaning oil, coal, etc.; spraying oil on the tank of the hot asphalt truck).

Working outdoor; manual and arduous work; working in contact with toxic gases and dust

16

Repairing mechanical equipment at hot asphalt mixing stations

Working outdoor; static working posture; working under impact of toxic gases, vapors and dust

17

Driving road rollers.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

18

Remote-controlling road dust cleaners with compressed-air blowers or hot asphalt sprayers or pavers

Working outdoor and under impact of noise, tremor, dust, toxic gases and heat

19

Digging, shoveling, leveling road surface behind the hot asphalt paver.

Working outdoor; manual and arduous work; working under impact of heat and toxic gases and vapors.

20

Producing concrete, asphalt, emulsion.

Working in frequent contact with heat, rock dust, toxic gases (hydrocarbide acid and other additives).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Maintaining and repairing roads and bridges

Working outdoor; manual and arduous work; working under impact of dust

22

Maritime pilots

Standing in the bridge of the ship throughout the journey; requiring intense concentration; stressful work.

23

Bagging phosphate, apatite, phosphate fertilizer, urea, etc. in depots, inland ports, seaports and train stations

Manual and arduous work; static working posture; working under impact of toxic dust

24

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; a lot of travel; working under impact of dust and bad weather.

25

Repairing, installing electrical systems and pipelines in the holds of ships

Arduous work; working in confined space; static working posture.

26

Working in the holds of ships or barges

Working under impact of heat, noise, and at a workplace lacking oxygen.

VI. ELECTRICITY

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working conditions

Class-V working conditions

1

Operating coal conveyor belts in basements and thermal power plants

Constantly moving; consuming a large amount of energy; dirty workplace with very high-concentration dust.

2

Operating electrical systems and machines in caverns/tunnels of hydroelectric power plants

Complicated works; a lot of travel; working at a poorly ventilated place and under impact of noise and tremor during the shift.

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working in frequent contact with grease and oil, at a place lacking oxygen, and under impact of tremor and noise

4

Removing rust and paint in closed containers in caverns/tunnels

Working in confined place lacking light and oxygen; static working posture; working under impact of chemicals contained in paint and CO2

5

Removing rust and paint in caverns/tunnels by sandblasting

Arduous work; working under impact of noise, tremor, high-concentration  dust and chemicals contained in paint and CO2

6

Drilling and spray concrete in caverns/tunnels

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7

Performing spectrum analysis and ultrasonic testing of metals in power plants

Working under impact of radioactive substances; with heat, noise and dust; sometimes working at the place lacking oxygen

8

Operating steam drums at thermal power plants.

Dangerous work; working under impact of high temperature and thick dust

9

Repairing mechanical and hydraulic equipment at intake and spillway gates

Arduous and dangerous work (working at a height of more than 30 m); working at confined, slippery and dangerous space.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Repairing water pumps of hydroelectric power plants.

Arduous work; working in confined, slippery and wet place, and under impact of heat, noise, petrol and oil vapors.

11

Operating and repairing bridge cranes in electrical generator basements.

Arduous work; working in frequent contact with dust, grease, oil and loud noise

12

Operating and repairing air ventilation systems in caverns/basements/tunnels of hydroelectric power plants

Arduous work; working in contact with dust, grease, oil and loud noise

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; travelling through regions with complex terrain and climate; working in frequent contact with high and dangerous electromagnetic field

14

Live-line repairing transmission lines and substations with a voltage above 01 kV

Arduous work; frequently working at height; stressful work.

 

Class-IV working conditions

1

Operating furnaces of thermal power plants.

Dangerous work; working under impact of high temperature and thick dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Repairing and maintaining furnaces of thermal power plants

Arduous work; working under impact of heat and very high-concentration dust, and in frequent contact with glass wool that may cause skin irritations and allergy.

3

Repairing hydraulic equipment, main machines and main electrical equipment of power plants

Working in contact with grease, oil, dust and noise; static working posture

4

Operating machinery and electrical systems of power plants

Complicated work; constantly moving; working under impact of noise and very high-concentration dust

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Constantly moving; working under impact of heat, noise and dust in excess of permissible limits

6

Operating circulating pumps of thermal power plants

Working underground in a wet place, and under continuous impact of loud noise.

7

Leaders of coal transport teams of thermal power plants

Working under impact of noise and high-concentration of dust

8

Operating turbines of power plants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

Operating high-pressure air compressors of 8kg/cm2 or higher

Working under impact of tremor and loud noise 

10

Repairing steam valves of thermal power plants

Working in confined space and under impact of heat and very high-concentration dust; static working posture

11

Performing testing for electrical equipment and high voltage electricity

Working under impact of high electromagnetic field, and in frequent contact with high voltage electricity; threatening life

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Repairing automatic equipment of power plants

Working under impact of dust, tremor and loud noise

13

Making mechanical and electrical repairs in power plants

Static working posture; working under impact of noise, tremor and dust.

14

Repairing temperature control equipment of power plants

Working in frequent contact with heat, tremor and loud noise

15

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dirty and dusty workplace; static working posture

16

Doing industrial cleaning job at thermal power plants

Manual work; working under impact of heat, noise and very high-concentration dust

17

Operating the intake gate of pump station on the left bank, opening and closing device for the right gate of spillway of Hoa Binh hydropower plant

Arduous work; working at a wet place with oil and grease, and under impact of loud noise

18

Repairing and charging batteries in caverns/tunnels of power plants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

19

Repairing air compressors and equipment of transformer stations

Working in confined space with grease and oil, and under impact of loud noise

20

Performing chemical experiments

Working in frequent contact with grease, oil, toxic chemicals, noise and dust

21

Transformer oil filtering in caverns/tunnels

Working in confined space and in frequent contact with grease and oil, and under impact of loud noise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Making minor mechanical and electrical repairs in caverns/tunnels of power plants

Poorly-ventilated workplace; static working posture; working under impact of loud noise.

23

Spraying concrete with portable air compressor

Arduous work; working at a dirty place under impact of dust, noise and tremor in excess of permissible limits

24

Driving 350-ton bridge cranes in caverns/tunnels of hydroelectric power plants

Working at height and under impact of tremor and loud noise

25

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual work; working at a place lacking oxygen and under impact of dust, tremor and loud noise

26

Workers operating transformer stations of 110 KV or higher

Stressful work; working under impact of high electromagnetic field which adversely affects health

27

Geological workers performing topography surveys.

Working outdoor; a lot of walking; consuming a large amount of energy

28

Adjusting boilers of thermal power plants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

29

Operating coal crushers in thermal power plants

Working under impact of heat, noise, and very high-concentration coal dust

30

Operating conveyor belts, shoveling and collecting coal in thermal power plants

Manual and arduous work; working under impact of heat, noise and very high-concentration coal dust

31

Operating oil pumps for furnaces of thermal power plants (operating the oil house).

Working in frequent contact with oil, grease, noise and high temperature

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating slag discharge system of the thermal power plant (slag pump, dust removal, irrigation disposal, etc.)

Working in frequent contact with heat, loud noise and dust in excess of permissible limits

33

Checking heat (major, assistant duty) in thermal power plants.

Working in frequent contact with heat, tremor, loud noise and dust in excess of permissible limits

34

Repairing electrical equipment in power plants

Static working posture; working under impact of noise, tremor and dust.

35

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in frequent contact with heat, dust and noise in excess of permissible limits

36

Hooking coal cars in thermal power plants

Working outdoor and under impact of bad weather (hot, cold, wind, etc.), noise and high-concentration coal dust.

37

Shoveling slag discharged from the tail of furnace of the thermal power plant

Arduous and monotonous work; working in frequent contact with heat and dust

38

Operating gas turbines.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

39

Welding and grinding towards-water wings, turbine wings of hydroelectric power plants.

Working underground at a place lacking oxygen; in frequent contact with noise, high temperature, toxic gases and steel dust

40

Managing and operating transmission lines of from 110KV to under 500KV.

Travelling through regions with complex terrain and climate; working in contact with high electromagnetic field that may adversely affect health.

41

Doing industrial cleaning of electrical substations of 500 KVA.

Monotonous work; working in contact with dust and high electromagnetic field that is dangerous and may adversely affect health.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Producing composite meter boxes.

Working in contact with heat, high-concentration toxic chemicals that may cause dyspnea and prostration.

43

Repairing and drying transformers with a capacity of 200 KVA or more.

Arduous work; working in frequent contact with oil, grease and high temperature

44

Operating aluminum cable braiding machine

Working under direct impact of aluminum dust and loud noise

45

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working under impact of tremor, noise, dust

46

Producing electrical insulating materials.

Arduous work; working in contact with high temperature and toxic chemicals (Phenol, Formalin, Amoniac…) with high concentrations

47

Operating and repairing cranes in turbine and generator chambers of thermal power plants

Working at height; stressful work; working under impact of dust, loud noise and violent tremor

48

Operating cranes in coal depots of thermal power plants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

49

Operating coal crushers of thermal power plants

Working at height; constantly moving up and down; working under impact of heat, dust and loud noise

50

Operating and repairing desulfurization equipment in thermal power plants

Working at various heights and depths (from 25 m in height to 10 m in depth); working in contact with closed radiation sources, and under impact dust and noise

51

Repairing refrigeration equipment in thermal power plants

Working at height; static working posture; working in frequent contact with refrigerants, and under impact of dust, heat, and noise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating and repairing measuring equipment and controlling equipment in thermal power plants

Working at various heights and depths (from 50 m in height to 10 m in depth); stressful work; static working posture; working under impact of dust, heat, noise and radiation

53

Operating and repairing circulating pumping stations for slag reservoirs of coal-fired thermal power plants.

Arduous work; working under impact of noise, tremor, and in frequent contact with HCl vapor.

54

Testing and calibrating steam turbines of thermal power plants.

Dangerous work; static working posture; working under impact of violent tremor and noise.

55

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dangerous work; static working posture; working under impact of violent tremor and noise.

56

Operating and repairing hydrogen electrolysis equipment in thermal power plants

Working in frequent contact with KOH vapor and H2, and under impact of loud noise

57

Operating and repairing circulating water channels and discharging equipment at slag reservoirs in thermal power plants

Frequently working outdoor; a lot of travel (more than 15km per day); arduous work; working under impact of dust

58

Repairing communications equipment (communications cables, telephones, speakers, walkie-talkies, surveillance cameras) in thermal power plants

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

59

Driving slag trucks in thermal power plants

Working in areas where electrical devices are installed, narrow paths; stressful work; working under impact of noise, tremor, and heat.

60

Measuring, checking, transferring coal and oil at thermal power plants.

Frequently working outdoor; checking in caverns and tunnels; static working posture; working under impact of heat, dust, and oil vapor.

61

Sampling coal and oil in thermal power plants.

Frequently working outdoor; checking in caverns and tunnels; static working posture; working under impact of heat, dust, and oil vapor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating ash and slag separating equipment and systems in thermal power plants

Frequently working outdoor; working under impact of heat, dust.

63

Operating coal-unloading stations in thermal power plants.

Frequently working outdoor on the water; working under impact of heat, dust.

64

Driving self-propelled cranes in thermal power plants.

Stressful work; working under impact of heat and dust.

65

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; a lot of travel; working in contact with high electromagnetic field

66

Repairing and cleaning condensing chambers and cooling pumps of steam turbines.

Working in confined space lacking light and oxygen, and under impact of heat.

67

Replacing filters of steam turbines.

Working at height and under impact of glass dust and noise.

68

Working with industrial radiography machines; performing penetrant testing (PT) or magnetic particle testing (MT).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

69

Repairing and maintaining equipment of stations from 110 KV to below 500 KV.

Dangerous work; working under impact of high electromagnetic field.

70

Repairing, maintaining gas turbines, steam turbines, heat recovery units, and generators in thermal power plants

Stressful work; requiring great precision; working under impact of heat, dust, and noise.

71

Blasting and coating metal on turbines in thermal power plants.

Working in contact with silica dust, toxic chemicals, and under impact of radiation.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Managing and operating medium-voltage and low-voltage grids.

Working outdoor at height, and in direct contact with power sources.

73

Operating and maintaining diesel generating stations.

Working in frequent contact with oil and grease, and under impact of noise

74

Operating and maintaining mid-voltage substations.

Stressful work; working in contact with high magnetic field.

75

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in direct contact with lead and high electromagnetic field.

76

Hanging, removing, checking and maintaining electrical metering devices

Working outdoor at height, and in direct contact with power sources.

77

Driving cranes serving electrical repairs

Working outdoor and under impact of heat, dust, noise; stressful work.

78

Performing transformer oil testing

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

79

Operating solar power plants.

Frequently checking and handling problems at dangerous places with high voltage or on lakes or roof of house at outdoor distribution station

80

Surveying, installing and repairing solar power systems

Arduous work; frequently working at height; stressful work.

81

Performing watch duties, managing and handling problems occurring on electrical telecom systems

Stressful work; working under impact of noise and magnetic field.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Telephone operators at electrical customer service centers

Stressful work

83

Building and repairing utility poles, transmission lines and equipment of electrical substations with a voltage of less than 110 KV

Working at height; arduous work; static working posture; requiring strength; frequently working outdoor at a hot and dangerous place

84

Performing watch duties and handling problems occurring on electrical information technology systems

Frequently working in watch rooms, engine rooms; travelling to provinces to handle incidents, outdoor systems or in limited space.

84

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Frequently working with computers during the shift; receiving information from customers via telephone, providing counseling, answers and instructions

85

Operating, repairing and maintaining optical networks for electricity operations.

Working in contact with electricity and electromagnetic field; static working posture

86

Performing chemical operations in thermal power plants (treating water, furnace water and wastewater)

Working in laboratories, workshops and outdoor; working at height. Working in contact with chemicals, glue, alkali, acids and loud noise.

VII. COMMUNICATIONS, POST AND TELECOMMUNICATIONS

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working conditions

 

Class-VI working conditions

1

Building, repairing and maintaining antenna masts (with a height of at least 50m)

Arduous and dangerous work; working at height and under impact of high-frequency and very high-frequency electromagnetic field while performing repair and maintenance duties.

2

Installing, repairing and maintaining communication equipment on antenna masts (with a height of at least 50m).

Arduous work; frequently working at height; very dangerous; static working posture and working under impact of high-frequency and very high-frequency electromagnetic field while performing repair and maintenance duties.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Class-V working conditions

1

Operating, maintaining and repairing satellite communications equipment (lotus towers)

Working in frequent contact with very high-frequency electromagnetic field in excess of permissible limits

2

Building, maintaining and repairing underground cables

Manual and arduous work; working in confined space lacking oxygen; performing repair and maintenance duties at dirty and smelly places

3

Couriers in highland areas

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Operating, maintaining and repairing microwave equipment at stations in highland and forest areas

Dealing with complicated works; working under impact of electromagnetic field

 

Class-IV working conditions

1

Operating, maintaining and repairing microwave equipment at stations in mountainous areas

Working under frequent impact of electromagnetic field and solving complicated works.

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Walking and travelling by bicycle under impact of bad weather; arduous work.

3

Operating, maintaining and repairing transmitters and receivers with capacity of at least 1KW

Working under frequent impact of electromagnetic field in excess of permissible limits

4

Operating, maintaining and repairing satellite communications equipment (intelsat towers)

Frequently working with electromagnetic field in excess of permissible limits

5

Performing press operations and publishing at centers (Ha Noi and Ho Chi Minh City)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

Performing postal operations and publishing

Manual and arduous work; working under impact of dust.

7

Preserving and issuing stamps for pleasure and storage (using arsenic for preserving stamps)

Working in frequent contact with highly toxic chemicals such as arsenic and CO2

13

Perforating stamps by HKA 5/68 machines (made in Germany)

Static working posture; working under impact of loud noise in excess of permissible limits.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Performing telephone operations (grade-I, grade-II telephone operators)

Working in frequent contact with screens; stressful work.

9

Performing non-voice operations (grade-I, grade-II telephone operators)

Working in frequent contact with screens; stressful work.

10

Computing (data transmission, phone book management, software processing and programming)

Working in frequent contact with screens; stressful work.

11

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in frequent contact with heat, toxic gases, vapors and dust

12

Cutting, bending, welding iron for casting concrete, communication components.

Arduous work; working in frequent contact with dust, noise and under impact of welding gases and arc flash

13

Semi-manually mixing and pouring concrete for producing precast concrete components used in communication components

Working outdoor; manual and extremely arduous work; working in contact with noise and dust; moving according to construction works.

14

Installing, maintaining and repairing transmission equipment on local telephone routes and networks

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15

Directing the construction of antenna masts

Frequently working outdoor, And under impact of bad weather and dust; stressful work.

16

Repairing subscriber terminal devices (telephones, faxes, pagers, etc.)

Working in confined space; static working posture; working in frequent contact with chemicals

17

Patrolling to protect optical fiber cables

Working outdoor; frequently patrolling, regardless of day or night time, and bad weather

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Installing, repairing and maintaining optical fiber routes

Arduous work; static working posture; frequently working outdoor, regardless of day or night time, and bad weather

19

Conducting surveys, measurement, and installing communication works

Arduous work; static working posture; working under impact of electromagnetic field

20

Operating, repairing, maintaining IP gateways and telephone exchanges that have 10,000 numbers or more, satellite terrestrial communication stations, technology centers, and submarine cables

Monotonous work; frequently working under impact of electromagnetic field.

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous and dangerous work; working under frequent impact of  tremor and shock

22

Postal escorts on the North - South railway.

Arduous work; working under impact of dust, tremor and shock. 

23

Installing, operating, repairing and maintaining communication equipment at communication stations placed along 500 KV transmission lines.

Frequently working on mountainous and hilly land, and in contact with microclimate and electromagnetic field in excess of permissible limits

24

Controlling, receiving and measuring radio frequency and transmitters.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

25

Operating, repairing and maintaining fiber optic equipment and fiber optic splicing machines

A lot of travel; working outdoor, and in contact with laser

26

Operating, repairing and maintaining VSAT equipment, lease line equipment

Working in mountainous areas, islands, etc., and in contact with bad microclimate and electromagnetic field.

27

Inputting and verifying data on transferred money by computer.

Monotonous work; high working intensity; visual concentration; stressful work.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Postal couriers (postman) in Ha Noi and Ho Chi Minh City.

Working outdoor; frequently traveling on roads with dangerous and high traffic density; working under impact of microclimate, noise and dust

29

Preparing acids, battery charging.

Working in frequent contact with lead dust, vapors, and H2SO4 of high concentration

30

Datapost equipment operators

Working in contact with noise, toxic gases; stressful work

31

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in contact with noise and dust; arduous work.

32

Postman

Working outdoor; frequently traveling on roads with dangerous and high traffic density; working under impact of microclimate, noise and dust

33

Postal drivers

Arduous and dangerous work; working under frequent impact of  tremor and shock

VIII. CEMENT PRODUCTION

No.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working conditions

 

Class-VI working conditions

1

Bagging cement with semi-automatic 4-spout machines

Extremely arduous work; static working posture; working under impact of dust and noise in excess of permissible limits.

 

Class-V working conditions

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working in frequent contact with heat and dust in excess of permissible limits

2

Operating jaw crushers, hammer crushers

Working in contact with loud noise and dust in excess of permissible limits

3

Shoveling clinkers from furnaces

Manual and extremely arduous work; working under impact of heat, noise and very high-concentration dust.

4

Rotating valves on the furnace top

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5

Operating clinker kilns (vertical shaft kilns)

Manual and arduous work; working under impact of heat, dust, and toxic gases and vapors

6

Manually bagging cement

Arduous work; working in frequent contact with heat and very high-concentration dust

7

Cleaning under mud grinding mill.

Manual and arduous work; working under impact of noise; frequently soaking in dirty water.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mixing and cleaving stones.

Manual, outdoor and extremely arduous work.

 

Class-IV working conditions

1

Operating cranes and material spraying equipment

Working in frequent contact with dust and noise in excess of permissible limits

2

Operating clinker conveyor belt scale

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Operating electric dust filter, dust sleeve filters and dust screw conveyors

Working on a high floor; a lot of travel; working under impact of noise and very high-concentration dust

4

Mixing mineral for mud grinding mill

Arduous work; working under impact of loud noise and dust

5

Lubricating clinker furnace

A lot of travel; working under impact of noise and very high-concentration dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating automatic clinker furnace (with central control room)

A lot of travel; working under impact of high temperature and dust

7

Operating sluiceway valve

Working in confined space and under impact of heat and thick dust; static working posture

8

Manually smashing clinker

Arduous work; a lot of travel; working under impact of noise and dust

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A lot of travel; working under impact of noise and very high-concentration dust

10

Taking balls in and out

Arduous work; working under heat and loud noise

11

Operating mud grinding mill

Working at a dirty and wet place; a lot of travel; working under impact of loud noise

12

Operating burners

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Pumping room

Working in contact with heat, loud noise and dust in excess of permissible limits

14

Operating cement material crushers

Working under impact of heat, dust and loud noise

15

Operating chain conveyor for transport clinker

Constantly moving; working in contact with loud noise and very high-concentration dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating lifting buckets

Constantly moving; working in contact with loud noise and very high-concentration dust

17

Operating rubber conveyor belts for transport clinker

Working in contact with loud noise and dust in excess of permissible limits

18

Operating fule pumps

Working in contact with loud noise and dust in excess of permissible limits

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of heat, dust and CO2

20

Doing industrial cleaning job for heads of furnaces

Manual and arduous work; working under impact of heat and dust.

21

Moving cement by trolleys.

Manual and arduous work; working under impact of heat and dust.

22

Unloading coal slag and plaster.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23

Processing materials for producing cement by vertical shaft kilns (semi-manually breaking, crushing, grinding stones).

Manual and arduous work; working outdoor and under impact of dust in excess of permissible limits

24

Repairing equipment for cement production in primary workshops

Arduous work; static working posture; working under impact of noise, heat and thick dust

25

Cleaning primary workshops

Manual and arduous work; static working posture; working under impact of noise and thick dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Rolling clinker into small balls in the vertical shaft kiln.

Manual and arduous work; working under impact of heat and dust.

27

Operating clinker rotary kilns.

Working under impact of heat, dust and noise.

28

Operating clinker loaders in the warehouse.

Arduous work; working under impact of thick dust and noise

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual and arduous work; working under impact of heat, dust.

30

Operating cement silos.

Manual and arduous work; working under impact of heat, dust.

IX. PRODUCTION OF PORCELAIN, GLASS, MISCELLANEOUS PLASTICS, PAPER AND TIMBER

No.

Occupation or work

Working conditions

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Manually and semi-manually mixing chemicals for producing PU foam

Arduous and hazardous work; working in frequent contact with toxic chemicals adversely affecting nervous system such as toluene, toluene diisocyanate, propylene glycol; NH3

2

Operating quartz crusher

Arduous work; working under impact of dust and loud noise

3

Plating the inner surface of vacuum flask

Arduous and hazardous work; a lot of travel; working under impact of heat and toxic substances and NH3 of high concentration.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mouth-blowing glass

Arduous and hazardous work; hot workplace.

5

Concocting ink

Manual work; working in frequent contact with arsenic.

6

Heating glaze

Extremely arduous and dangerous work; working under frequent impact of high thermal radiation, toxic gases and vapors

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Screwing the bottom of the vacuum flask

Arduous work; working in contact with high temperature and loud noise

2

Operating and repairing round porcelain oven

Arduous work; working under impact of heat, dust and CO2

3

Moving bags in and out the round oven

Manual and arduous work; working in frequent contact with high temperature and CO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Producing speakers on lampposts; cutting necks of bulbs; screwing heads of bulbs; screwing heads of vacuum flasks; cutting necks and bottoms of vacuum flasks; exhausting vacuum of bulbs and vacuum flasks

Arduous work; working in confined space; static working posture; working in frequent contact with high temperature, CO2 and noise during the shift

5

Melting glass

Arduous work; very hot and dusty

6

Taking, cutting glass; keeping molds for blowing vacuum flasks and bottles; operating vacuum flasks and bottles, and helping to pull tubes

Manual and arduous work; working in frequent contact with high temperature and CO2 

7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual and arduous work; working under impact of heat, dust, CO and CO2

8

Operating plaster crushers and mixers

Manual and arduous work; working under impact of dust and noise.

9

Drying plaster molds

Arduous work; working under impact of heat, dust and CO2

10

Baking enamel

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

11

Spray painted flower

Monotonous work; working under impact of chemicals included in paint and dust

12

Making aluminum whitewash, degreasing and cleaning aluminum products with acids

Manual, arduous and hazardous work; working in contact with toxic chemicals

13

Cooking, washing and bleaching paper pulp by chlorine

Working in frequent contact with highly toxic chemicals in excess of permissible limits

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mixing and grinding glass materials

Arduous work; working in frequent contact with dust with high SiO2 concentration

15

Firing glaze furnaces

Arduous work; static working posture; working under impact of heat and dust

16

Manually mixing glaze powder

Manual work; working in frequent contact with high-concentration toxic dust

17

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hazardous work; working in frequent contact with organic solvents

18

Operating PVC pipe cutting machine

Static working posture; working in frequent contact with high-concentration dust

19

Operating PVC and PE crushing, mixing, rolling and pressing machines

Hazardous work; working in frequent contact with dust and toxic gases and vapors

20

Hemming enameled cast-iron products

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

21

Manually applying glaze

Manual and arduous work; static working posture; working in frequent contact with heat  

22

Cold-rolling aluminum

Arduous work; static working posture; working under impact of loud noise 

23

Heating, annealing aluminum

Arduous work; working in frequent contact with heat and dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Stretching, drying leather

Arduous work; static working posture; working in frequent contact with pathogenic microorganisms

25

Vacuum-steaming leather

Arduous work; static working posture; working in frequent contact with heat

26

Grinding leather surface; slicing leather

Arduous work; static working posture; working in contact with high-concentration dust

27

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; static working posture; working in contact with noise and high temperature

28

Painting, printing leather; concocting chemicals to paint and print leather

Hazardous work; working in frequent contact with organic solvents

29

Applying glue on shoes soles and uppers.

Manual and extremely hazardous work; working in frequent contact with organic solvents

30

Doing industrial cleaning job at tanning facilities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

31

Steaming and vulcanizing rubber shoes and slippers

Arduous work; static working posture; working in frequent contact with high temperature

32

Rolling and refining rubber in shoes production

Arduous work; working in frequent contact with high temperature, noise, dust, SO2 and H2S

33

Sieving and drying chemicals and rubber blends

Manual and arduous work; working in frequent contact with toxic chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Conducting chemical tests to analyze quality of chemicals and products used in paper production

Working in frequent contact with various types of toxic chemicals such as HCl, H2SO4, HNO3, HF, CH3COOH, etc.

35

Preserving wooden rafts on rivers

Manual and arduous work; working outdoor and under impact of pathogenic microorganisms

36

Preserving, steeping, and retrieving timber in lakes

Manual and arduous work; working in contact with dirty water containing pathogenic microorganisms

37

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working in confined and wet space, and under impact of loud noise

38

Cleaning steeped timber

Manual and arduous work; working in confined and wet space; static working posture.

39

Operating machines to plane, chop, dry, sieve, and select matches

Working in frequent contact with noise and high-concentration dust

40

Concocting acids, H3PO4 for steeping and coating matches

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

41

Operating machines to stir chemicals and dip match tips into chemicals

Arduous work; working in frequent contact with noise and toxic chemicals

42

Operating machines arrange wooden matches

Working under impact of loud noise and dust in excess of permissible limits.

43

Drying matches

Semi-manual and arduous work; working in a hot and hazardous place

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating KCl2O3 grinding and crushing machine

Working in contact with flammable and explosive chemicals, noise and dust.

45

Refining KCl2O3

Working in frequent contact with flammable and explosive chemicals, noise and dust.

46

Operating match coating machines

Semi-manual and monotonous work; working in contact with toxic chemicals

X. LEATHER AND FOOTWEAR, AND TEXTILE AND GARMENT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Occupation or work

Working conditions

 

Class-IV working conditions

1

Blowing formaldehyde into paint-spayed leather

Working in a sealed chamber, exposed to high-concentration chemicals

2

Tanning by tannin and chrome

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Preserving, processing and cutting fresh animal skins

Manual and arduous work; working in a confined, wet, dirty and smelly space with high concentration of bacteria and fungi

4

Gluing leather with alcohol to make yokes, belts

Manual work, usually exposed to toxic chemicals beyond permissible limits

5

Spinning machine operator

Constantly moving, working under impact of dust, heat and noise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Shuttle loom operator

Constantly moving, working under impact of cotton dust, heat and noise

7

Spinning preparation machine/combing machine operator

Arduous work; working under impact of heat and noise

8

Fiber line operator

Standing and moving during the shift, working under impact of heat, dust and noise

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual work; static working posture; working under impact of heat, dust and lubricants

10

Feeding thread to spinning machine/twisting machine

Constantly moving; monotonous and fast-paced work; working under impact of noise and dust

11

Dresser sizer operator

Arduous and dangerous work; working under impact of heat and noise

12

Shuttleless loom operator

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Stenter/ fabric stentering and rolling machine operator

Arduous work; static working posture; working under the impact of heat, noise and toxic chemicals.

14

Operator of NaOH, Cl2-singeing, steaming and bleaching machine

Arduous work; static working posture; working under impact of chemicals.

15

Transporting cotton bales, fabric bales, fiber/cloth rolls, chemicals and dyes.

Manual and extremely arduous work; working under impact of dust and toxic chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Combined washing and dyeing machine operator

Working under impact of heat, noise and toxic chemicals

17

Operator of roller printing machine/screen printing machine

Working under impact of heat, noise and toxic chemicals

18

Raising machine operator.

Static working posture; working under impact of heat, noise and high concentration of dust

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working under impact of heat and bleaching and dyeing chemicals

20

Hand wool weaving

Arduous and monotonous work; static working posture; working under impact of dust.

21

Washing, bleaching and grinding jeans

Working under impact of heat, dust and toxic chemicals

22

Industrial sewing machine operator

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23

Repairing spinning, weaving and dyeing machines at workshop.

Static working posture; exposed to lubricants; working under impact of heat, noise, dust and toxic chemicals

24

Needle lead casting

Static working posture; working under impact of heat and lead vapor

25

Grinding paper cones.

Static working posture; working under impact of noise and high concentration of dust

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Operating and feeding cotton seed separator, cotton ginning machine

Static working posture; working under impact of noise and cotton dust in excess of permissible limits.

27

Manually packaging seeds

Arduous work; working under impact of cotton dust, heat and noise

28

Cotton baling press machine operator

Standing and constantly moving during the shift; working under impact of cotton dust and noise in excess of permissible limits.

29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of cotton dust and noise in excess of permissible limits.

30

Operating quilling machine, loading and removing quills

Standing and constantly moving during the shift; monotonous and fast-paced work; working under impact of cotton dust, heat and noise in excess of permissible limits

31

Loom/warping machine operator

Monotonous work with high visual concentration; working under impact of cotton dust, heat and noise.

32

Twisting

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

33

Trimming and repairing wool carpets

Meticulous work with high visual concentration; working under impact of dust.

34

Operator of winding and spinning machine

Standing and constantly moving; working under impact of cotton dust and noise

35

Feeding carding machine

Constantly moving during the shift; monotonous and fast-paced work; working under impact of cotton dust, heat and noise

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Taking yarn of winding machine.

Standing and moving during the shift, working under impact of cotton dust, heat and noise

37

Air jet loom/liquid jet loom operator

Standing and constantly moving; static working posture; working under impact of cotton dust and heat

38

Rib circular knitting machine operator

Static working posture; working under impact of cotton dust and heat

39

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Standing and moving during the shift; working under impact of cotton dust, heat and noise

40

Operator of warping machine, sizing machine of a weaving line

Arduous work; working under impact of cotton dust, heat and noise

41

Drawing in weaving line.

Manual, monotonous and optical strain work; working under impact of cotton dust and heat.

42

Pouring oil into loom, twisting machine, sizing machine

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

43

Gelatinizing in weaving line/dyeing line

Arduous work; working under impact of heat, noise, wet and chemical vapor

44

Operator of sanfor in dyeing line.

Working under impact of high temperature and chemical vapor

45

Operator of lustre finishing machine in dyeing line

Arduous work; static working posture; working under impact of heat and dyeing chemicals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Making pattern rollers in dying process

Static working posture; working under impact of chemical vapor and dust

47

Making buttonholes and buttons in industrial garment industry

Monotonous, optical strain and stressful work; working under impact of heat and dust

48

Operator of form finisher in sewing line

Standing and moving during the shift, working under impact of heat and wet

49

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Standing during the shift; optical strain and stressful work; working under impact of heat and cotton dust

50

Transporting fabric and fiber in raw material warehouse, product warehouse and between stages of fiber, weaving, dyeing and sewing lines.

Manual and arduous work; standing and moving during the shift; working under impact of cotton dust, heat and noise

51

Inspecting folds in weaving and sewing lines.

Monotonous and optical strain work; standing during the shift; working under impact of heat, dust and chemical smell

52

Baling in weaving and sewing lines

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

53

Industrial cleaning in fiber, weaving, dyeing and sewing factories Cleaning floors of dye-house and printing factory

Manual work; static working posture; working under impact of noise, heat, cotton dust, lubricants, detergents and industrial waste.

54

Grinding and maintaining quiller (rubber); replacing, removing and glueing leather

Working under impact of rubber dust, solvents and toxic chemicals

55

Repairing electrical systems in the dyeing line

Static working posture; working in wet and hot space; contacting with NH3, bleaching and dyeing chemicals

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Repairing and manufacturing loom comb

Working under impact of rust dust, hot asphalt vapor, glue and chemicals

57

Testing and analyzing chemicals and dyes

Regularly exposed to toxic chemicals; high temperature and humidity

58

Operating conditioning system

Arduous work; working under impact of high concentration of cotton dust and noise

XI. AGRICULTURE AND FORESTRY (INCLUDING CULTIVATION, HARVESTING AND PROCESSING OF AGRICULTURAL AND FOREST PRODUCTS, ANIMAL HUSBANDRY - LIVESTOCK AND POULTRY PROCESSING)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Occupation or work

Working conditions

 

Class-V working conditions

1

Bottling and packaging pesticides

Working in frequent contact with various types of toxic chemicals such as Wofatox, Bassa, acetone and ethers

2

Transporting and stevedoring pesticides

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

Feeding leather into machines

Arduous work; working in frequent contact with dust containing pathogenic fungi and microorganisms

4

Spraying pesticides

Working outdoor; arduous and hazardous work; working in contact with pesticides in excess of permissible limits

5

Caring breeding horses.

Dangerous and arduous work; working in frequent contact with feces, garbage and pathogenic microorganisms.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mechanically logging timber.

Working outdoor; arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and tremor.

7

Manually logging (timber, rattan, bamboo and Neohouzeaua)

Working outdoor; manual, extremely arduous and dangerous work;

8

Manually sawing timber in forests.

Working outdoor; manual and extremely arduous work; static working posture

9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working outdoor; manual, extremely arduous and dangerous work;

10

Transporting timber by elephants and buffalos

Working outdoor in mountainous areas and slopes; extremely arduous and dangerous work.

11

Building and sailing timber rafts on rivers and streams

Working outdoor on rivers and streams; manual, arduous and extremely dangerous work.

12

Making phenolic adhesive and urea formaldehyde glue

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13

Producing chemicals for controlling termites and woodworms

Manual work; working in contact with toxic chemicals such as DDT, arsenic, etc.

14

Dipping timber into chemicals to prevent termites and woodworms

Manual and arduous work; working under impact of toxic chemicals such as arsenic, DDT, 666, formaldehyde, etc.

15

Drivers of specialized trucks with a load of 10 tonnes or more to transport timber from yard I to yard II

Arduous and dangerous work; working under impact of dust, noise and tremor.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pine resin extraction.

Manual, outdoor, extremely arduous and dangerous work.

17

Performing planning investigation in highlands, forests, and on islands

Frequently travelling on difficult terrains; arduous and dangerous work.

18

Performing manual drilling to explore groundwater

Manual and arduous work; static working posture; working in dirty and muddy space. Travelling in forest, mountainous and island areas.

19

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous and dangerous work; travelling in forest, mountainous and island areas.

20

Building and paving irrigation works (including making stone dragons)

Outdoor, manual and arduous work; static working posture; dangerous work; working under impact of lime dust, cement, sand, etc.

21

Directly examining and inspecting imported coffee and agricultural products in mountainous areas and on ships.

A lot of travel; stressful work; working under impact of extreme climate and regional changes in climate; working under impact of heat, dust, noise and pathogenic fungi and microorganisms

22

Trying and tasting to inspect quality of exported coffee and agricultural products from 400 cups/day or more

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

23

Carrying out plant quarantine and disinfecting imported agricultural and forest products on ships, barges and silos

Arduous and dangerous work; climbing and carrying heavy objects under impact of waves and wind, and in direct contact with disinfectants such as PH3, CH3Br; working outdoor or in holds of ships at confined space lacking light and oxygen; static working posture

24

Working in cold fermentation cellars

Working under impact of low temperature, humidity, NH3 and CO2

25

Removing rust by sandblasting for galvanizing

Arduous work; working under impact of dust, tremor and noise during the shift

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Class-IV working conditions

1

Carrying out plant quarantine and disinfection

-Arduous and hazardous work; working under impact of toxic chemicals such as PH3, BrCH3

2

Inspecting chemical residues in foods, vegetables, fruits, and quality of pesticides

Working in frequent contact with toxic chemicals such as arsenic, toluene, acetone, ethers, Bi58, etc...

3

Delivering pesticides on seagoing ships, river ships and at ports

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

Keeping pesticide warehouses

-Working at a poorly-ventilated place and under impact of toxic chemicals such as Wofatox, Bi58, Bassa, acetone, ethers, etc.

5

Operating machines to produce plastic packages (semi-manually)

Arduous work; working under impact of toxic vapors and noise during the shift

6

Keeping chemical fertilizer warehouses

Working in confined and poorly-ventilated space, and under impact of CO2, NH3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Unloading and transporting chemical fertilizers

Manual and arduous work; working in contact with CO2, NH3.

8

Manual processing of microbial fertilizers

Manual, arduous and dirty work; working under impact of dust.

9

Caring breeding cattle

Working in frequent contact with feces, garbage and pathogenic microorganisms

10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of noise and high-concentration dust

11

Breeding laboratory animals, handling disease samples and laboratory equipment

Working in frequent contact with sources of pathogenic microorganisms and toxic chemicals such as formaldehyde, NaOH, HCl.

12

Doing research, diagnosis, pathological anatomy and microbiological testing for livestock and poultry.

Working in frequent contact with sources of pathogenic microorganisms and toxic chemicals such as formaldehyde, CO2, ethers and phenic acid.

13

Testing for production of vaccines and veterinary drugs

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14

Doing research on genetic engineering experiments and plant cells

Working in frequent contact with mutagens such as Cochandin, IAA.

15

Preliminarily processing leather

Arduous work; working in contact with dust containing pathogenic fungi and microorganisms

16

Slaughtering pigs

Working at night; arduous work; wet workplace

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Collecting, classifying and transporting animal bones

Arduous work; working at a dirty and smelly place, and in contact with pathogenic fungi and bacteria, and H2S

18

Processing animal bones

Arduous work; working at a dirty and smelly place, and in contact with dust, noise and H2S

19

Carrying and die casting molds in cold storage

Arduous work; working at a very cold and loud noise place; frequently working at night

20

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working at a very cold place; arduous and monotonous work; working under impact of loud noise and at night

21

Operating and repairing air conditioners and refrigeration systems

Working in confined and cold space, and under impact of loud noise and NH3.

22

Driving agricultural equipment

Static working posture; working under impact of dust, noise and tremor.

23

Reclaiming, soil working, planting and caring forest trees and industrial crops

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

24

Patrolling and protecting unharvested agricultural and forest products.

Working outdoor; moving during the shift, regardless of day or night and weather; working in contact with pathogenic microorganisms.

25

Harvesting agricultural and forest products.

Working outdoor; manual and arduous work; static working posture.

26

Processing green tea and black tea.

Arduous work; working under impact of heat, dust and noise.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Weighing, mixing and packing tea.

Arduous work; working under impact of heat, dust and noise.

27

Producing tea flavorings.

Working under impact of heat, dust, CO, CO2 and substances which stimulate mucous membrane in eyes, ears, nose and throat.

29

Manually feeding materials into husking machine

Manual and arduous work; working under impact of noise and very high-concentration dust

30

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Manual and arduous work; working under impact of dust and noise.

31

Removing impurities in husking materials

Working under impact of tremor, noise, dust

32

Warming wheat.

Arduous work; static working posture; working under impact of noise and CO2.

33

Grinding wheat into flour.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

34

Husking and polishing rice for export.

Working under impact of loud noise, dust; requiring intense concentration; stressful work.

35

Sieving, classifying and colour sorting rice.

Working under impact of tremor, loud noise and dust.

36

Producing glucose

Working at a wet place and under impact of heat, dust, loud noise and chemicals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Washing sugar containers.

Outdoor and manual work; static working posture; working in contact with lubricant detergents.

38

Transporting, loading/unloading and peeling sugarcane

Working outdoor; manual and arduous work; working in contact with dirt and dust

39

Operating tower cranes in sugarcane mills

Working at height and in confined space; static working posture; working under impact of noise 

40

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working under impact of heat and loud noise

41

Pumping, weighing sugarcane juice, molasses and neutralizing, evaporating

Working in confined and wet space; static working posture; working under impact of noise and high temperature.

42

Operating sugar boiling and crystallizing system.

Working under impact of noise and high temperature; stressful work.

43

Press filtering, pocket filtering and centrifuging cane sugar.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

44

Sulfur fumigation.

Working in confined space; working under impact of toxic gases and heat.

45

Operating boilers and turbines generating electrical energy in sugarcane mills.

Working under impact of high temperature, noise, dust and CO2.

46

Breeding and caring pigs.

Manual and arduous work; working at wet and smelly space, and in contact with pathogenic fungi and microorganisms

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Caring, monitoring physiological and psychological features of breeding horses, and performing artificial insemination in horses.

Arduous and stressful work; working in contact with animal wastes and pathogenic microorganisms

48

Hatching poultry eggs, and selecting breeding pairs.

Working in confined and stuffy space; static working posture; working under impact of heat, dust, and in contact with pathogenic fungi and microorganisms

49

Caring, breeding and cleaning poultry breeder farms

Working in dusty, dirty and smelly work; arduous work; working in contact with pathogenic fungi and microorganisms.

50

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working outdoor; frequently travelling in complex terrains and slopes; working in contact with pathogenic pests, insects and microorganisms

51

Investigating and collecting forest fruits and branches for seeding

Working outdoor; arduous and dangerous work; static working posture

52

Forest rangers directly managing and protecting forests

Working outdoor; arduous and dangerous work; performing complicated works; working in contact with pathogenic pests, insects and microorganisms

53

Preventing and controlling forest fires.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

54

Transporting timber by cables and winches to timber yard I.

Working outdoor; arduous and potentially dangerous work; working in contact with pathogenic pests, insects and microorganisms

55

Producing chipboards and fiberboards

Arduous and hazardous work; working under impact of noise, dust, heat and toxic chemicals

56

Manually drying, boiling and preserving timber

Manual and arduous work; working under impact of high temperature

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Semi-manually producing bamboo woven fly.

Manual and arduous work; working in contact with heat and toxic gases (formaldehyde, phenol).

58

Harvesting lac

Working outdoor; arduous and dangerous work; working in contact with pathogenic pests, insects and microorganisms

59

Processing pine resin; processing lac

Working under impact of high temperature and toxic chemicals

60

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of dust and noise

61

Breeding forest animals in national parks.

Outdoor, arduous work; working in frequent contact with animal wastes and pathogenic microorganisms

62

Producing microbial pesticides

Working under impact of noise, dust, toxic chemicals and pathogenic microorganisms

63

Drivers of specialized trucks with a load less than 10T tonnes to transport timber from yard I to yard II.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

64

Performing planning investigation in highlands, forests, and on islands

Frequently travelling on difficult terrains; arduous and dangerous work.

65

Preparing coffee (drying, husking, sieving, polishing, bagging).

Arduous work; working under impact of heat, dust and noise.

66

Roasting and crushing coffee.

Arduous work; working under impact of heat and coffee dust (which stimulate the nerves).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dissolving lime during carbonization (in the production of cane sugar)

Manual and arduous work; working in contact with lime dust and slaked lime (which corrode hand skin).

68

Manually producing seasoning powder

Arduous work; working under impact of heat, CO, salt, pepper, onion, garlic (which stimulate mucous membrane in the respiratory tract).

69

Doing industrial cleaning job in processing facilities

Manual and arduous work; working in contact with wastes

70

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Working in cold environment, and in frequent contact with moth pollen, formaldehyde and HCl.

71

Raising silkworm

Manual work; working in contact with silkworm excreta, formaldehyde, Bi58, CaCl2 (used for treating silkworm’s diseases).

72

Treating silk thread

Working in frequent contact with heat, high humidity, and the stink of silkworm caterpillars; the hands are in contact with water that has decomposed protein which causes allergy and optical strain.

73

Softening silk thread and silk.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

74

Printing, bleaching, dying, and finishing silk.

Arduous work; working in frequently contact with heat, dyes, NaOH, oil (used to soften silk thread).

75

Treating silk waste

Manual work; working in frequent contact with dust of waste, dyes, and the stink of decomposed protein.

76

Doing industrial cleaning job in silk thread treating, silk weaving, and dying factories

Manual work; working in frequent contact with chemicals and industrial waste

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Testing pesticides

Working in dangerous environment; in frequent contact with toxic chemicals such as arsenic, toluene, acetone, Bi58, esters.

78

Investigating plant protection.

Working on the fields, in contact with pesticides.

79

Testing, classifying, and preserving seeds in closed rooms.

Working under impact of heat and moisture, HCl, H2SO4, zinc dithiocarbonate, cacbary, vectroon

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of dust and loud noise

81

Operating cashew nut roasting machines

Arduous work; working in frequent contact with heat and oil.

82

Manually peeling cashew nuts

Manual work; static working posture; working under impact of dust

83

Treating sewage with microorganisms in rubber latex processing factories.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

84

Operating PP and PE organic bag printers

Working in contact with solvents

85

Operating drillers to explore and extract groundwater (including drivers)

Frequently working in forest and mountainous areas and islands lacking fresh water; arduous and dangerous work; working under impact of violent tremor; static working posture; dirty workplace.

86

Building water pipelines and tanks in highland areas.

Arduous and dangerous work; working in mountainous areas and islands.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Breeding goats and rabbits

Manual work; working at wet and smelly space, and in frequent contact with pathogenic fungi and microorganisms

88

Analyzing, inspecting, processing and storing documents relating inspection of imported/exported coffee and agricultural products on computers.

Requiring prompt actions; stressful work; ensuring goods delivery progress at ports; in frequently contact with screens and under impact of electromagnetic field.

89

Analyzing and inspecting quality of imported/exported coffee and agricultural products in laboratories

Working in frequent contact with toxic substances and organic solvents such as hexane, toluene, ethyl ester, petrol ester, etc. to analyze toxins (carcinogenic fungi); determining pests and insects.

90

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Arduous work; working under impact of disinfectants such as PH3, CH3Br, CO2, DDVP. Working in confined space lacking light and oxygen.

91

Refining and laminating rubber to make tires of agricultural vehicles

Dangerous work; working in frequent contact with high-concentration chemicals, heat and dust

92

Performing specialized inspection of pesticides

A lot of travel; working in contact with toxic chemicals such as Wofatox, Bi 58, Bassa, acetone and ethers.

93

Using and preserving termite control chemicals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66