Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 03-TTg-1964 quy định chế độ đối với cán bộ, công nhân làm công tác giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn ở các trường, lớp đào tạo và bổ túc nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 03-TTg Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Thanh Nghị
Ngày ban hành: 11/01/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG NHÂN LÀM CÔNG TÁC GIẢNG DẠY, KÈM CẶP, HƯỚNG DẪN Ở CÁC TRƯỜNG, LỚP ĐÀO TẠO VÀ BỔ TÚC NGHỀ NGHIỆP CHO CÔNG NHÂN KỸ THUẬT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Theo đà phát triển của công tác đào tạo và bổ túc nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật, các Bộ, các ngành đã động viên được cán bộ, công nhân ở các cơ sở tham gia công tác giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn. Nhiều người đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình thương yêu giai cấp, giúp đỡ cho học sinh học tập tốt và góp phần xây dựng lực lượng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Để khuyến khích việc phát triển và mở rộng lực lượng giáo viên nhằm đáp ứng kịp yêu cầu của công tác đào tạo, bổ túc nghề cho công nhân, Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ đối với cán bộ, công nhân tham gia công tác giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn ở các trường, lớp đào tạo và bổ túc nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật như sau:

I. LỰA CHỌN GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KÈM CẶP, HƯỚNG DẪN

A. GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT:

Việc giảng dạy lý thuyết cần chọn những cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân kỹ thuật có trình độ lý thuyết từ sơ cấp kỹ thuật trở lên và đã có ít nhiều thực tế trong công tác, sản xuất.

B. NGƯỜI KÈM CẶP, HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH:

Người kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành phải có trình độ kỹ thuật cao hơn người được kèm cặp, hướng dẫn hai bậc.

Trường hợp thiếu người hướng dẫn cao hơn hai bậc mà phải bố trí người cao hơn một bậc (kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành) cũng như trường hợp người hướng dẫn thực hành còn yếu về mặt lý thuyết, các cơ sở có tổ chức đào tạo, bổ túc nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật cần có kế hoạch bồi dưỡng thêm cho người làm công tác kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành, để bảo đảm chất lượng kèm cặp, hướng dẫn học sinh.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY VÀ NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC KÈM CẶP, HƯỚNG DẪN

A. NHIỆM VỤ:

1. Chuẩn bị giáo trình, giáo án:

Người làm công tác giảng dạy lý thuyết và kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành chuyên nghiệp hay kiểm chức năng trước khi giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn, phải chuẩn bị đầy đủ giáo trình, giáo án. Giáo trình, giáo án phải thống nhất giữa những giáo viên giảng dạy, giữa những giáo viên giảng dạy với người hướng dẫn thực hành và phải được Giám đốc, Phó giám đốc (đối với xí nghiệp, công trường) hoặc Giám hiệu, Hiệu trưởng (đối với các trường, lớp) thông qua.

2. Thì giờ giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn:

a) Đối với giáo viên chuyên nghiệp:

Số giờ giảng dạy trong tuần quy định từ 16 đến 20 giờ đối với giáo viên chuyên nghiệp giảng dạy; từ 8 đến 12 giờ dạy lý thuyết, từ 12 đến 18 giờ hướng dẫn thực hành đối với giáo viên chuyên nghiệp vừa giảng vừa hướng dẫn thực hành; từ 36 đến 40 giờ đối với giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn thực hành.

Số giờ còn lại trong tuần dùng để soạn bài, chấm bài, phụ đạo cho học sinh, chuẩn bị đồ dùng dạy học.

Ngoài số giờ tiêu chuẩn quy định trên, nếu do yêu cầu học tập người giáo viên có thể giảng dạy và hướng dẫn thực hành thêm, song không được ảnh hưởng đến việc soạn bài, chấm bài, phụ đạo cho học sinh, chuẩn bị đồ dùng dạy học… Về những giờ giảng dạy và hướng dẫn thực hành thêm ngoài số giờ tiêu chuẩn quy định, giáo viên được thù lao như quy định ở điểm 1 tiết B dưới đây.

b) Đối với giáo viên kiêm chức giảng dậy:

Thì giờ giảng dạy của giáo viên kiêm chức nên sắp xếp ngoài giờ chính quyền, nếu giảng dậy, chuẩn bị bài vở phải dùng trong giờ chính quyền thì tối đa không quá 6 giờ trong một tuần. Nếu vì điều kiện nào đó mà phải giảng dạy hoặc hướng dẫn thực hành thêm ngoài số giờ tiêu chuẩn quy định thì xí nghiệp, công trường phải bố trí giáo viên chuyên nghiệp hoặc giáo viên biệt phái để giảng dậy.

c) Đối với những người làm công tác kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành:

- Phải có hợp đồng kèm cặp giữa người làm công tác kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành kể cả giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn thực hành (hợp đồng kèm cặp do Bộ Lao động hướng dẫn theo mẫu thống nhất).

- Để bảo đảm chất lượng kèm cặp, một người thợ kèm nhiều nhất không quá hai học sinh.

Những nghề mà một người có thể kèm nhiều học sinh, nên giao cho tổ, đội sản xuất chịu trách nhiệm, hoặc bố trí người thoát ly sản xuất làm giáo viên chuyên nghiệp.

B. QUYỀN LỢI:

1. Chế độ thù lao và lương:

a) Chế độ thù lao:

- Đối với giáo viên chuyên nghiệp giảng dạy, giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn thực hành:

Nếu đã giảng và hướng dẫn thực hành đủ số giờ tiêu chuẩn quy định, số giờ giảng dậy hướng dẫn thực hành thêm trong hay ngoài giờ chính quyền, đều được hưởng thù lao. Mức thù lao quy định như sau:

+ Giảng trong giờ chính quyền, mỗi giờ thù lao 0đ40;

+ Giảng ngoài giờ chính quyền, mỗi giờ thù lao 0,80;

+ Hướng dẫn trong giờ chính quyền, mỗi giờ thù lao 0,20;

+ Hướng dẫn ngoài giờ chính quyền, mỗi giờ thù lao 0,40;

- Đối với giáo viên kiêm chức giảng dậy:

+ Giảng trong giờ chính quyền, mỗi giờ thù lao 0,40;

+ Giảng ngoài giờ chính quyền, mỗi giờ thù lao 0,80;

- Đối với người kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành:

+ Người kèm cặp đào tạo thợ mới, mỗi tháng được hưởng thù lao 4 đến 6% lương chính.

+ Người kèm cặp bổ túc nghề nghiệp cho thợ cũ mỗi tháng được hưởng thù lao từ 3 đến 5% lương chính.

b) Lương của những người biệt phái làm giáo viên chuyên nghiệp giảng dậy, giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn thực hành: áp dụng theo quy định của thông tư liên bộ Lao động - Nội vụ số 09-TT-LB ngày 07 tháng 04 năm 1962.

Kinh phí để trả thù lao và lương cho giáo viên theo quy định trên đây do Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể.

2. Các quyền lợi khác:

a) Chế độ phòng hộ cho người làm công tác kèm cặp hướng dẫn học sinh học thực hành:

Khi trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành, người làm công tác kèm cặp hướng dẫn được hưởng các chế độ phòng hộ như đã quy định cho công nhân trực tiếp sản xuất của nghề đó.

b) Chế độ nghỉ hè cho giáo viên chuyên nghiệp giảng dạy và giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn thực hành:

Giáo viên chuyên nghiệp giảng dậy và giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn thực hành được nghỉ hè theo chế độ quy định của các trường nhưng không được quá 30 ngày trong một năm. Giáo viên kiêm chức không áp dụng chế độ nghỉ hè này, mà vẫn theo chế độ nghỉ hàng năm như công nhân, viên chức.

c) Chế độ bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên làm công tác giảng dậy, kèm cặp, hướng dẫn:

Để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dậy, kèm cặp, hướng dẫn, các Bộ, các ngành cần có kế hoạch thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ cho những giáo viên làm công tác giảng dậy, kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành bằng các hình thức như: tổ chức trại hè, mở các lớp tập trung hay tại chức, tổ chức tham quan, dự các cuộc hội nghị trao đổi, tổng kết kinh nghiệm công tác giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn…

Tất cả những giáo viên chuyên nghiệp hay kiêm chức giảng dậy và kèm cặp, hướng dẫn học sinh học thực hành, khi được tập trung để bồi dưỡng nghiệp vụ, hoặc đi tham quan, dự hội nghị trại hè… được coi như đi công tác được hưởng lương và công tác phí theo quy định chung của Nhà nước.

d) Chế độ khen thưởng:

Đối với các giáo viên chuyên nghiệp thuộc các trường, lớp nào, theo chế độ khen thưởng chung của Nhà nước và của nơi đó.

Đối với các giáo viên kiêm chức và người kèm cặp, hướng dẫn thực hành: thành tích công tác giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn công nhân học nghề, bổ túc nghề, được tính vào thành tích thi đua chung trong các đợt sơ kết, tổng kết công tác thi đua hàng quý, hàng năm của đơn vị người giáo viên đang công tác.

III.PHẠM VI ÁP DỤNG

Thông tư này áp dụng cho tất cả các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường và các trường lớp đào tạo, bổ túc nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật của Nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Thông tư này thi hành kể từ ngày được ban hành.

Những quy định về chế độ đối với cán bộ, công nhân làm công tác giảng dậy, kèm cặp, hướng dẫn được ban hành trước đây, trái với những quy định trong thông tư này đều bãi bỏ.

Bộ Lao động chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành thông tư này.

 

 

K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Lê Thanh Nghị

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 03-TTg-1964 quy định chế độ đối với cán bộ, công nhân làm công tác giảng dạy, kèm cặp, hướng dẫn ở các trường, lớp đào tạo và bổ túc nghề nghiệp cho công nhân kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.800
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78