Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 109/TB-SXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 109/TB-SXD Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Thái Bình
Ngày ban hành: 20/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/TB-SXD

Phú Yên, ngày 20 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

“V/V HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN”

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình”;

Căn cứ Văn bản số 2066/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh Phú Yên “V/v Một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Thông tư số 01/2015/TT-BXD”;

Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình từ ngày 15/5/2015 đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có dự toán được lập theo bộ đơn giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố, xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

I. Điu chỉnh dự toán chi phí xây dựng:

1. Điu chỉnh dự toán chi phí nhân công:

a) Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Đơn giá xây dựng công trình-phần xây dựng tỉnh Phú Yên công bố kèm theo Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

H số điều chnh

Công trình xây dựng trên địa bàn TP. Tuy Hòa, TX. Sông Cầu và huyện Đông Hòa

Công trình xây dựng trên địa bàn các huyện còn lại

KNC

4,249

4,036

b) Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt tỉnh Phú Yên công bố kèm theo Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

H số điều chỉnh

Công trình xây dựng trên địa bàn TP. Tuy Hòa, TX. Sông Cầu và huyện Đông Hòa

Công trình xây dựng trên địa bàn các huyện còn lại

KNC

4,503

4,278

*Lưu ý: Không được áp dụng các hệ số chuyển đổi nhóm nhân công và các khoản phụ cấp bổ sung ngoài các khoản phụ cấp đã tính trong Đơn giá xây dựng công trình-phần xây dựng và Đơn giá xây dựng công trình-phần lắp đặt khi lập dự toán chi phí xây dựng theo các hệ số điều chỉnh nhân công nêu trên.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình lập theo Đơn giá xây dựng công trình-phần xây dựng tỉnh Phú Yên công bố kèm theo Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 và Đơn giá xây dựng công trình- phần lắp đặt tỉnh Phú Yên công bố kèm theo Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng được điều chỉnh như sau:

MĐC =  x Djm + CLnc + CLnl

Trong đó:

MĐC: Chi phí máy thi công sau khi được điều chỉnh;

Qj: Khối lượng công tác xây dựng thứ j (j=1¸n);

Djm : Chi phí máy thi công trong đơn giá xây dựng công trình của công tác xây dựng thứ j;

CLnc: Chênh lệch tiền lương thợ điều khiển máy, được xác định theo các quy định sau:

Tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Phú Yên công bố kèm theo Quyết định số 49/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng;

- Tiền lương thợ điều khiển máy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD .

CLnl: Chênh lệch nhiên liệu, năng lượng;

3. Các khoản mục chi phí tính bằng định mức tỷ lệ (%) trong dự toán chi phí xây dựng: được tính bằng tỉ lệ (%) theo quy định hiện hành.

II. Điều chỉnh một số khoản mục chi phí khác:

1. Điều chỉnh chi phí khảo sát xây dựng: Đơn giá tổng hợp của công tác khảo sát xây dựng trong Đơn giá khảo sát xây dựng của tỉnh Phú Yên công bố kèm theo Quyết định số 52/QĐ-SXD ngày 24/5/2011 của Sở Xây dựng (sau đây gọi tt là Đơn giá khảo sát) được điều chỉnh như sau:

a) Trường hợp chi phí trực tiếp của dự toán chi phí khảo sát xây dựng £ 2,0 tỷ đồng:

DĐCKSi= 1,06 x DvLi + 1,749 x DNCi x KKSNC + 1,06 x (DMi + CLNLi)

b) Trường hợp chi phí trực tiếp của dự toán chi phí khảo sát xây dựng > 2,0 tỷ đồng:

DĐCKSi= 1,06 x DvLi + 1,643 x DNCi x KKSNC + 1,06 x (DMi + CLNLi)

Trong đó:

DĐCKSi : Đơn giá tổng hợp của công tác khảo sát xây dựng thứ i trong Đơn giá khảo sát sau khi được điều chỉnh;

DVli: Chi phí vật liệu của công tác khảo sát xây dựng thứ i trong Đơn giá khảo sát;

DNCi: Chi phí nhân công của công tác khảo sát xây dựng thứ i trong Đơn giá khảo sát;

DMi: Chi phí sử dụng máy của công tác khảo sát xây dựng thứ i trong Đơn giá khảo sát;

CLNLi: Chênh lệch nhiên liệu, năng lượng của công tác khảo sát xây dựng thứ i trong Đơn giá khảo sát;

KKSNC: Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công theo bảng sau:

Hệ số điều chỉnh

Công trình xây dựng trên địa bàn TP. Tuy Hòa, TX. Sông cầu và huyện Đông Hòa

Công trình xây dựng trên địa bàn các huyện còn lại

KKSNC

4,002

3,802

2. Điều chỉnh dự toán các khoản mục chi phí khác tính bằng định mức tỉ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình: được tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

III. Xử lý chuyển tiếp:

Việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý được thực hiện như sau:

1. Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã được phê duyệt trước ngày 15 tháng 5 năm 2015:

a) Đối với các gói thầu đến ngày 15 tháng 5 năm 2015 chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh lại dự toán gói thầu theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định;

b) Đối với các gói thầu đã và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu:

- Trường hợp đến ngày 15 tháng 5 năm 2015 chưa tổ chức mở thầu (đối với trường hợp đu thầu và chào hàng cạnh tranh thông thường), Ch đầu tư tổ chức điều chỉnh lại dự toán gói thầu theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định;

- Trường hợp đã mở thầu trước ngày 15 tháng 5 năm 2015 nhưng chưa ký kết hợp đồng (đối với trường hợp đấu thầu và chào hàng cạnh tranh thông thường), Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh lại dự toán gói thầu theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD để ký kết hợp đồng với giá trị hợp đồng giảm theo tỷ lệ giảm giá tương ứng;

- Trường hợp chỉ định thầu và chào hàng cạnh tranh rút gọn mà trước ngày 15 tháng 5 năm 2015 chưa ký kết hợp đồng, Chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh lại dự toán gói thầu theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD để ký kết hợp đồng với giá trị hợp đồng giảm theo tỷ lệ giảm giá tương ứng;

c) Trường hợp các gói thầu đã ký kết hợp đồng trước ngày 15 tháng 5 năm 2015 thi thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

2. Trường hợp tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng đã lập, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt trước ngày 15 tháng 5 năm 2015, Chủ đầu tư thực hiện điều chỉnh lại theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD .

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND Tỉnh (b/c);
- Đ/c Lê Văn Trúc - PCT.UBND Tỉnh;
- VP UBND, HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trong Tỉnh;
- UBND các huyện, Tx. Sông Cầu và Tp. Tuy Hòa;
- Website của SXD;
- Lưu VP, P4 (NTT-50b).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thái Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 109/TB-SXD năm 2015 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


10.041

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182