Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7785/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Phan Văn Anh
Ngày ban hành: 25/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm đến hết năm 2023

Ngày 25/08/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 7785/QĐ-TLĐ sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

Tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng việc làm đến hết năm 2023

Theo đó, đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, bị tạm hoãn hợp đồng lao động, bị nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 tiếp tục nhận được hỗ trợ.

- Điều kiện để đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc nhận được hỗ trợ

+ Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên.

+ Thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng theo quy định của pháp luật) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP .

+ Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Điều kiện để đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được nhận hỗ trợ

+ Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (trừ trường hợp đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân).

+ Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

+ Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

- Điều kiện để đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được nhận hỗ trợ

+ Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng).

+ Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Xem chi tiết tại Quyết định 7785/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 25/08/2023.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7785/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 6696/QĐ-TLĐ NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2023 CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ GIẢM THỜI GIAN LÀM VIỆC, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG DO DOANH NGHIỆP BỊ CẮT, GIẢM ĐƠN HÀNG

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính Công đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TLĐ ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng;

Căn cứ Kết luận số 02 /KL-ĐCT ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng;

Xét đề nghị của Ban Quan hệ Lao động, Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng ban hành kèm theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi là Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ).

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn (đoàn viên), người lao động bị giảm thời gian làm việc, bị ngừng việc, bị tạm hoãn hợp đồng lao động, bị nghỉ việc không hưởng lương, bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp) bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023.

2. Các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị cắt, giảm đơn hàng trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

3. Công đoàn cơ sở; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4. Văn phòng, Văn phòng Ủy ban kiểm tra, các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

1. Đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương phải đang làm việc theo hợp đồng lao động tại thời điểm đề nghị hỗ trợ; có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc, bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 30 ngày trở lên.

Đoàn viên, người lao động được xem xét, hỗ trợ chính sách do bị chấm dứt hợp đồng lao động mà không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải có tên trong danh sách trả lương (hoặc bảng lương) tại doanh nghiệp trước thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động đề nghị hỗ trợ ít nhất từ 90 ngày trở lên (ít nhất từ 88 ngày trở lên nếu thời điểm bắt đầu bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01 tháng 4 năm 2023).

2. Đoàn viên, người lao động được chi trả hỗ trợ một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

3. Đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hỗ trợ thuộc đối tượng nào thì được hưởng chính sách hỗ trợ của đối tượng đó, nhưng một người chỉ được hưởng hỗ trợ một lần đối với một chính sách. Trường hợp đoàn viên công đoàn, người lao động được hưởng tất cả các chính sách hỗ trợ thì không trừ phần chênh lệch giữa các mức hỗ trợ.

Trường hợp không thể xác minh được chính sách hỗ trợ mà đoàn viên, người lao động đã được hưởng thì đoàn viên, người lao động phải có cam kết về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ (theo Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này).

4. Trường hợp đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng từ ngày 01 tháng 10 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, đã nộp hồ sơ cho các cấp công đoàn sau ngày 31 tháng 3 năm 2023 mà công đoàn cấp trên cơ sở chưa thẩm định hoặc quyết định hỗ trợ thì công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục thẩm định và xem xét quyết định hỗ trợ.

5. Thời hạn hoàn thành thủ tục hỗ trợ đoàn viên, người lao động chậm nhất trong ngày 31 tháng 3 năm 2024.

6. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ theo Quy định này để trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.”

4. Bổ sung khoản 3 Điều 4 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“3. Trường hợp công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở chuyển tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động qua tài khoản ngân hàng thì phí chuyển khoản (nếu có) được chi từ nguồn tài chính của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện chi hỗ trợ.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“Điều 5. Đối tượng hỗ trợ

Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“Điều 6. Điều kiện hỗ trợ

Đoàn viên, người lao động quy định tại Điều 5 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:

1. Bị giảm thời gian làm việc hàng ngày hoặc giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên.

2. Thu nhập (chưa trừ các khoản đóng bắt buộc hằng tháng theo quy định của pháp luật) của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

3. Thời gian bị giảm giờ làm việc, ngừng việc từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“1. Danh sách đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này). Danh sách trả lương (hoặc bảng lương) có tên đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc của ít nhất một tháng liền kề trước thời điểm bắt đầu bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“1. Trước ngày 15 hằng tháng, công đoàn cơ sở rà soát, đề nghị người sử dụng lao động phối hợp tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, gửi hồ sơ đề nghị tới công đoàn cấp trên trực tiếp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở thì Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành địa phương và tương đương, công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (sau đây gọi tắt là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở) đề nghị, phối hợp với người sử dụng lao động lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và thu thập hồ sơ theo Điều 8 Quy định này.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“Điều 10. Đối tượng hỗ trợ

Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.”

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 11 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“2. Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

3. Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“1. Danh sách đoàn viên, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động (theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này). Danh sách trả lương (hoặc bảng lương) có tên đoàn viên, người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của ít nhất một tháng liền kề trước thời điểm bắt đầu bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đề nghị hỗ trợ, có xác nhận của công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động.”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“1. Trước ngày 15 hằng tháng, công đoàn cơ sở rà soát, đề nghị người sử dụng lao động phối hợp tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, gửi hồ sơ đề nghị tới công đoàn cấp trên trực tiếp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2024.

Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị, phối hợp với người sử dụng lao động tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và thu thập hồ sơ theo Điều 13 Quy định này.”

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“Điều 15. Đối tượng hỗ trợ

Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước ngày 01 tháng 4 năm 2023 bị chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 16 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“1. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023, trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; bị xử lý kỷ luật sa thải; thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.”

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 19 Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ như sau:

“1. Đoàn viên, người lao động có nhu cầu hưởng hỗ trợ gửi hồ sơ đến công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoặc Công đoàn cấp tỉnh nơi đoàn viên, người lao động cư trú (thường trú hoặc tạm trú) hoặc nơi đoàn viên, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

Công đoàn nơi tiếp nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động kiểm tra, hướng dẫn đoàn viên, người lao động nộp hồ sơ theo Điều 18 Quy định này; lập biên bản nhận hồ sơ của đoàn viên, người lao động (theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quy định này).

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2024.”

16. Bổ sung Mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ .

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Các ban, Văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Xã hội của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTB&XH;
- BHXH Việt Nam;
- Các đ/c Ủy viên ĐCT TLĐ;
- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP;
- Các CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ TCT trực thuộc TLĐ;
- Báo Lao động; Cổng TTĐT TLĐ;
- Lưu: VT, QHLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Văn Anh

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢN CAM KẾT

(Dành cho đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng xét duyệt hưởng chính sách hỗ trợ bị giảm giờ làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động)

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Họ và tên: …………………………………… Ngày, tháng, năm sinh: ……/……../………

2. Dân tộc: …………………………………………………… Giới tính: ……………………….

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………………………

Ngày cấp: …/…/……… Nơi cấp: ………………………………………………..………………

4. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………

Nơi tạm trú: ………………………………………………………………………………………..

5. Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………..

6. Số sổ bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………………………..

II. NỘI DUNG CAM KẾT

1. Trước đây, tôi chưa từng hưởng chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm việc, ngừng việc □

2. Trước đây, tôi chưa từng hưởng chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương □

3. Trước đây, tôi chưa từng hưởng chính sách hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp □

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ hoàn trả số tiền được hỗ trợ và chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

…….., ngày …. tháng …. năm…….
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng với chính sách chưa hưởng từ tổ chức Công đoàn. Có thể đánh dấu 1 hoặc 2 hoặc cả 3 ô vuông.

VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 7785/QD-TLD

Hanoi, August 25, 2023

 

DECISION

ON AMENDMENTS TO THE REGULATION ISSUED TOGETHER WITH DECISION NO. 6696/QD-TLD DATED JANUARY 16, 2023 OF THE PRESIDIUM OF THE VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR REGARDING SUPPORT GRANTED TO TRADE UNIONISTS AND EMPLOYEES SUBJECT TO REDUCED WORKING HOURS OR LABOR CONTRACT TERMINATION AS A RESULT OF THEIR EMPLOYERS’ CANCELLATION OR REDUCTION OF PURCHASE ORDERS

THE PRESIDIUM OF VIETNAM GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR

Pursuant to the Law on Trade Unions 2012;

Pursuant to the Law on State Budget 2015;

Pursuant to the Regulations of Trade Union of Vietnam;

Pursuant to the Government’s Decree No. 191/ND-CP dated November 21, 2013, elaborating on trade union finance;

Pursuant to the Resolution No. 06/NQ-DCT dated January 16, 2023 of the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labour regarding support granted to trade unionists and employees who are subject to reduced working hours or labor contract termination as a result of their employers’ cancellation or reduction of purchase orders;

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.In the light of the request from the Labor Relation Department and the Finance Department of the Vietnam General Confederation of Labour,

HEREBY DECIDES

Article 1. Amendments to the Regulation regarding support granted to trade unionists and employees who are subject to reduced working hours or labor contract termination as a result of their employers’ cancellation or reduction of purchase orders issued together with Decision No. 6696/QD-TLD dated January 16, 2023 of the Presidium of the Vietnam General Confederation of Labour (hereinafter referred to as Decision No. 6696/QD-TLD).

1. Amendments to Article 1 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“Article 1. Scope

This Regulation prescribes implementation of support policies granted to trade union members (trade unionists) and employees who are subject to reduced working hours; are furloughed; are subject to suspension of their labor contracts; are forced to take unpaid leave; or labor contract termination when their enterprises or cooperatives (hereinafter referred to as employers) are afflicted with cancellation or reduction of purchase orders during the period from April 1, 2023 to end of December 31, 2023.”

2. Amendments to Article 2 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“Article 2. Regulated entities

1. Trade unionists and employees working under labor contracts for employers that have paid union dues before April 1, 2023.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. Grassroots trade unions, immediate superior trade unions (trade unions that are immediately superior to grassroots trade unions), labor confederations of provinces and cities; trade unions of incorporations or general companies directly under the Vietnam General Confederation of Labor.

4. The Office, the Office of the Inspection Committee, departments of the Vietnam General Confederation of Labour; units directly under the Vietnam General Confederation of Labour.”

3. Amendments to Article 3 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“Article 3. Support principles

1. A trade unionist or employee may apply for the above-mentioned support policy if they meet the following requirements: they were working under a labor contract at the time of application submission and they were on the employer’s payroll for at least 30 days before the start date of reduced hours, furlough, suspension of labor contract, or unpaid leave.

A trade unionist or employee who has their labor contract terminated while being ineligible for unemployment insurance may apply for the above-mentioned support policy if they were on the employer’s payroll for at least 90 days before the termination date (or at least 88 days if the termination date is April 1, 2023 or later).

2. The trade unionist or employee shall be paid a one-time support in cash or by wire transfer.

3. Trade unionists and employees may only receive one-time support from each policy for which they are eligible. A trade unionist or employee may receive all support levels, including the difference between them, if they are eligible for all policies.

If it is not possible to verify whether a trade unionist or employee has received support from a policy, they must provide a statement confirming whether or not they have received support from that policy (form No. 08 hereto appended).

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.5. The deadline for granting support to trade unionists and employees is March 31, 2024.

6. Organizations and individuals shall be strictly forbidden from committing acts of abusing the support policy prescribed herein to gain personal benefits. In case where there is any violation, based on the nature and extent of violation, violating entities and persons shall be disciplined or subject to administrative penalties or the criminal prosecution process under law.”

4. Supplementation to clause 3 Article 4 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“3. If the grassroots trade union or superior trade union transfers support money to trade unionists and employees via bank accounts, the transfer fee (if any) shall be covered by the funding of the grassroots trade union or superior trade union.”

5. Amendments to Article 5 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“Article 5. Beneficiaries of support

Support shall be granted to trade unionists and employees who are subject to reduced working hours or labor contract termination as a result of their employer’s cancellation or reduction of purchase orders if they were working under labor contracts and their employers have paid union dues until April 1, 2023.”

6. Amendments to Article 6 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“Article 6. Conditions for support

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. They are subject to reduced working hours per day or working days per week or month (except reduction in overtime), or on furlough pursuant to clause 3 of Article 99 in the Labor Code for at least 14 days.

2. Their income (including monthly compulsory contributions as per the law) in any month is equal to or less than the region-specific minimum pay specified in the Government’s Decree No. 38/2022/ND-CP dated June 12, 2022, regulating the statutory minimum pay of employees working under labor contracts.

3. The period during which they work reduced hours or are on furlough falls between April 1, 2023 and end of December 31, 2023.”

7. Amendments to clause 1 Article 8 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“1. The list of trade unionists or employees who are subject to reduced working hours or on furlough as a result of their employers’ cancellation or reduction of purchase orders. This list must be certified by both the grassroots trade union and the employer (Form No. 01 given in Appendix hereto). The payroll that includes names of trade unionists and employees subject to reduced working hours or furlough for at least one month preceding the start month of reduced working hours or furlough, which is certified by the grassroots trade level and the employer.”

8. Amendments to clause 1 Article 9 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“1. Before the 15th of every month, the grassroots trade union shall review and request the employer to cooperate in compiling the list of trade unionists and employees eligible for support, and send the application package to the immediate superior trade union. The submission deadline is end of January 31, 2024.

For employers that have not yet established a grassroots trade union, the Federation of Labour of a district, town, city, local trade unions and the equivalent, the trade union of an industrial park, export processing zone, or economic zone (hereinafter referred to as the immediate superior trade union) shall join with each employer to make a list of employees eligible for support and collect the documents specified in Article 8 of these Regulations.”

9. Amendments to Article 10 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Support shall be granted to trade unionists and employees who are subject to labor contract suspension or unpaid leave as a result of their employer’s cancellation or reduction of purchase orders if they were working under labor contracts and their employers have paid union dues until April 1, 2023.”

10. Amendments to clause 2, clause 3 Article 11 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“2. The period of labor contract suspension or unpaid leave must fall between April 1, 2023 and end of December 31, 2023.

3. The start date of labor contract suspension or unpaid leave must fall between April 1, 2023 and end of December 31, 2023.”

11. Amendments to clause 1 Article 13 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“1. The list of trade unionists or employees who are subject to labor contract suspension or unpaid leave as a result of their employers’ cancellation or reduction of purchase orders, certified by the grassroots trade level and the employer (Form No. 04 given in Appendix hereto). The payroll that includes names of trade unionists and employees subject to labor contract suspension or unpaid leave for at least one month preceding the start month of labor contract suspension or unpaid leave, which is certified by the grassroots trade level and the employer.”

12. Amendments to clause 1 Article 14 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“1. Before the 15th of every month, the grassroots trade union shall review and request the employer to cooperate in compiling the list of trade unionists and employees eligible for support, and send the application package to the immediate superior trade union. The submission deadline is end of January 31, 2024.

For any employer that has not yet established a grassroots trade union, the immediate superior trade union shall join with each employer to make a list of employees eligible for support, and collect the documents specified in Article 13 of these Regulations.”

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.“Article 15. Beneficiaries of support

Support shall be granted to trade unionists and employees who are subject to labor contract termination as a result of their employer’s cancellation or reduction of purchase orders while ineligible for unemployment insurance if they were working under labor contracts and their employers have paid union dues until April 1, 2023.”

14. Amendments to clause 1 Article 16 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“1. They have their labor contracts terminated during the period from April 1, 2023 to end of March 31, 2023, except as they unilaterally terminate labor contracts in contravention of law; are sanctioned in the form of firing; fail to meet probation requirements or fall into the situation where the probation contract is made null or void by a contracting party; are paid retirement pensions or benefits for their incapacity to work on a monthly basis.”   

15. Amendments to clause 1 Article 19 of Decision No. 6696/QD-TLD as follows:

“1. Any trade unionist or employee who wishes to receive support shall send an application to the immediate superior trade union or the provincial Federation of Labour of the place where he/she resides (permanently or temporarily) or where he/she terminates his/her labor contract.

The trade union receiving the application shall examine and guide the trade unionist or employee to submit the application as defined in Article 18 herein; make a record of receipt of the application (using Form No. 06 in the Appendix hereto).

The submission deadline is the end of January 31, 2024.”

16. Supplementation of Form No. 08 in the Appendix of Decision No. 6696/QD-TLD.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.1. This Decision shall enter into force from the signing date.

2. Departments, the Office of the Inspection Committee, the Office of the Vietnam General Confederation of Labour; affiliates directly controlled by the Vietnam General Confederation of Labor; Federations of Labor in cities and provinces; central industry and equivalent-level Trade Unions; Trade Unions of Incorporations or General Companies directly controlled by the Vietnam General Confederation of Labour, shall be responsible for implementing this Decision./.

 PP. PRESIDIUM
VICE CHAIRPERSON
Phan Van Anh

 

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/08/2023 sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.933

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!