Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 76/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 19/1999/QĐ-UB về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số hiệu: 76/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Năm
Ngày ban hành: 06/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76/2004/QĐ-UB

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 05 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/1999/QĐ-UB NGÀY 02 THÁNG 02 NĂM 1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC CỬ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 3667/1998/QĐ-UB ngày 30 tháng 6 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý tổ chức - bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức hành chính - sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý;
Căn cứ Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung đối tượng, nội dung, chương trình cử đi học và được hưởng chế độ trợ cấp đi học theo quy định tại Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 1999 của UBND thành phố Đà Nẵng như sau:

1/ Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế; hưởng lương từ ngân sách Nhà nước cử đi học Dược sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp I, II được hưởng chế độ trợ cấp đi học và trợ cấp một lần tốt nghiệp như đi học Thạc sỹ, Tiến sỹ.

2 Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế cử đi học tin học, ngoại ngữ được hưởng chế độ trợ cấp đi học theo quy định tại điểm b, c; khoản 3; điều 5, Quyết định số 19/1999/QĐ-UB.

3/ Các đối tượng quy định tại khoản 1, điều 1, Quyết định số 86/2000/QĐ-UB; lao động được cơ quan có thẩm quyền thoả thuận để các cơ quan, đơn vị hợp đồng lao động; các chức danh cán bộ xã, phường theo quy định tại khoản 2, 3, 4; điều 1; Quyết định số 76/2003/QĐ-UB cử đi học lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ được hưởng chế độ trợ cấp đi học như cán bộ, công chức trong biên chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TCTU;
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Lưu VP HĐND&UBND TP.
SNV.


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
 



Huỳnh Năm

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 76/2004/QĐ-UB bổ sung Quyết định 19/1999/QĐ-UB về chế độ trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.792
DMCA.com Protection Status